Pretentii

Sentinţă civilă 3029 din 18.12.2013


INSTANŢA

H C, parata in dosarul nr. C/2013, a formulat cerere reconvenţionala prin care a solicitat obligarea reclamantei-parate S.C. C S.A. C la plata sumei de 25.000 lei reprezentand lipsa de folosinţa pentru perioada 2011-2013 a terenului in suprafaţa de 11,56 ha, situat in comuna C, judeţul C, dar si compensarea sumei de 25.000 lei reprezentand subvenţie, arenda cu suma de 25.432 lei reprezentand preţ teren, cerere disjunsa prin incheierea pronunţata in sedinţa publica din 15 mai 2013 si care constituie obiectul prezentului dosar X inregistrat la 15 mai 2013.

In motivare, reclamanta a susţinut ca este proprietara „pro parte” conform certificatului de calitate de mostenitor nr.59 din 16 martie 2006 eliberat de Biroul Notarilor Publici Asociaţi C C si C C C asupra terenului in suprafaţa de 11,56 hadin comuna C, tarlaua 56, parcela 713/1 inscris in titlul de proprietate nr.149500/2010 si pentru ca nu a folosit bunul si nua cules fructele sau veniturile terenului, deoarece cu rea credinţa parata S.C. C S.A. C nu i-a lasat in posesie terenul, desi prin sentinţa civila nr.X din 21 februarie 2011, Judecatoria C a dispus rezoluţiunea antecontractului de vanzare cumparare incheiat la data de 21 iulie 2007, a formulat prezenta cerere.

A mai susţinut reclamanta ca parata a deţinut si lucrat terenul din anii 2010, 2011, 2012 si a incasat subvenţia aferenta celor 11,56 ha, arenda de 600 kg/ha, pe care o apreciaza la suma de 25.000 lei.

In drept s-au invocat disp. art. 119-120 Cod procedura civila, art. 1615, 547 si urm. Cod civil.

S-a solicitat proba cu inscrisuri, expertiza.

Parata S.C. C S.A. a formulat intampinare prin care a susţinut ca cererea reclamantei cu privire la obligarea reclamantei-parate S.C. C S.A. C la plata sumei de 25.000 lei reprezentand lipsa de folosinţa pentru perioada 2011-2013 a terenului in suprafaţa de 11,56 ha, situat in comuna C, judeţul C, compensarea sumei de 25.000 lei reprezentand subvenţie, arenda cu suma de 25.432 lei reprezentand preţ teren, este inadmisibila intrucat reclamantanu are calitatea de mostenitor, ci deţine doar o cota ideala din masa bunurilor de imparţit, or instanţa nu poate fi investita cu o astfel de cerere decat dupa soluţionarea dosarului de partaj, inadmisibila fiind si solicitarea de compensare a sumei de 25.000 lei reprezentand subvenţie, arenda cu suma de 25.432 lei reprezentand preţ teren intrucat reclamanta are la indemana o cerere in realizarea dreptului, fie pe calea dreptului comun, fie pe calea contestaţiei la executare, cu precizarea ca ei sunt in posesia unui titlu executoriu pe care il opun paratei prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc X, astfel ca, daca creanţele a caror compensare se solicita provin din titluri executorii, numai in cadrul contestaţiei la executare se poate analiza atingerea unor obligaţii reciproce.

Prin raspunsul la intampinare, reclamanta a solicitat respingerea excepţiei inadmisibilitaţii intrucat reclamanta are calitate de mostenitoare a defunctului H R, impreuna cu fiii sai: H C I, H C L, H R, H A, or potrivit art.643 Cod civil fiecare coproprietar poate sta singur in justiţie, indiferent de calitatea procesuala, in orice acţiune privitoare la coproprietate, inclusiv in acţiunea avand ca obiect lipsa de folosinţa a terenului in suprafaţa de 11,56 ha,solicitarea privind lipsa de folosinţa fiind pretenţii in legatura cu cererea de executare silita formulata de parata, ce constituie obiectul dosarului nr.221/2012, Birou Executor Judecatoresc X, a sentinţei civile nr.X/2011 a Judecatoriei C.

La solicitarea instanţei, reclamanta a depus precizari in sensul ca valoarea despagubirilor pentru lipsa de folosinţa in suma de 25.000 lei reprezinta plata uzufructului, respectiv 8333 lei pentru fiecare an, perioada pentru care se solicita fiind 2011 – 2013.

In prezenta cauza s-a incuviinţat proba cu inscrisuri, interogatoriul paratei, expertiza tehnica de specialitate, expert X pentru stabilirea lipsei de folosinţa pentru perioada 2011 – 2013.

In sedinţa publica din 29 mai 2013, s-a invocat de catre parata si excepţia autoritaţii de lucru judecat, cu dosarul nr.X/189/2012, excepţie respinsa, asa cum s-a reţinut prin incheierea pronunţata in sedinţa publica din 12 iunie 2013, intrucat in respectivul dosar s-a pronunţat sentinţa civila nr. X din 16 octombrie 2012, cu un alt obiect faţa de cel ce constituie obiectul prezentei cauze.

Excepţia inadmisibilitaţii cererii a fostunita cu fondul cauzei, asa cum s-a reţinut prin incheierea pronunţata in sedinţa publica din 29 mai 2013.

Solicitarea de suspendare a cauzei, formulata de parata, pana la soluţionarea cauzei ce constituie obiectul dosarului nr.C/2013, avand ca obiect partaj judiciar, a fost respinsa, asa cum s-a reţinut prin incheierea din 12 iunie 2013.

Raportat probatoriului administrat in cauza, instanţa reţine ca la data de 21 iulie 2008, intre reclamanta si parata s-a incheiat un antecontract de vanzare cumparare prin care reclamanta s-a obligat sa vanda paratei contra sumei de 25.432 lei, suprafaţa de 11 ha si 5600 m.p. pentru care a fost emis ulterior la data de 15 februarie 2010, titlu de proprietate nr.149500 pe numele defunctului sau soţ H R.

Prin sentinţa civila nr.X pronunţata la data de 21 februarie 2011 de Judecatoria C, filele 30-34, dosar, ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 7 din 18 mai 2011 pronunţata de Tribunalul C, urmare a respingerii recursului s-a dispus rezoluţiunea antecontractului de vanzare cumparare, iar H C, reclamanta din prezenta cauza a fost obligata sa restituie S.C. C S.A., preţul vanzarii in suma de 25.432 lei.

Reclamanta nu a restituit paratei, preţul vanzarii, respectiva sentinţa civila constituind obiectul dosarului de executare silita, asa cum rezulta din cererea adresata Biroului Executorului Judecatoresc si aflata la fila 40, dosar, iar parata a continuat sa lucreze terenul, astfel ca, prin sentinţa civila nr. X din 16 octombrie 2012, (filele 22-29, dosar), ramasa definitiva si irevocabila la data de 4 decembrie 2012, prin nerecurare a fost admisa acţiunea formulata de reclamanta H C, iar parata S.C. C S.A. obligata sa lase reclamantei in deplina proprietate si linistita posesie suprafaţa de 11 ha si 5600 m.p. teren.

La data de 5 martie 2013, reclamanta H C se adreseaza executorului judecatoresc, pentru punerea in posesie cu respectiva suprafaţa de teren, asa cum rezulta din cererea aflata la fila 35, dosar.

Prin cererea iniţiala, reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 25.000 lei reprezentand lipsa de folosinţa pentru perioada 2011-2013, pentru ca ulterior sa-si majoreze pretenţiile lasuma de 40.575 lei, conform concluziilor raportului de expertiza, suma pentru care a achitat taxa de timbru corespunzatoare.

In ce priveste excepţia inadmisibilitaţii acestui capat de cerere, cu argumentul din partea paratei ca reclamanta nu are calitatea de mostenitoare, ci deţine doar o cota ideala din masa bunurilor de imparţit, excepţia urmeaza a fi respinsa intrucat reclamanta este mostenitoare a defunctului H R si a acceptat mostenirea acestuia in calitate de soţie supravieţuitoare, asa cum rezulta din certificatul de calitate de mostenitor nr. 59 din 16 martie 2006, aflat la fila 41, dosar, or in aceasta calitate poate sta singura in justiţie in orice acţiune privitoare la coproprietate, asa cum prevad disp. art. 643 alin.1 Cod civil.

In ce priveste contravaloarea lipsei de folosinţa, expertul a reţinut in concluziile sale, ca valoarea lipsei de folosinţa pentru cei trei ani, este de 40.575 lei, respectiv cate 13.525 lei, pentru fiecare an, valoare cu care parata nu a fost de acord, pretinzand ca ea a efectuat lucrari agricole si cheltuieli de care ar fi trebuit sa ţina cont expertul, ca, calculul nu a fost efectuat pe ani agricoli, ca nu s-a avut in vedere la stabilirea valorii totale, ca anul agricol 2012 a fost un an mai puţin favorabil, asa cum expertul a susţinut, ca, daca terenul ar fi fost cultivat cu grau, trei ani consecutiv asa cum a solicitat reclamanta, ar fi intervenit si o reducere a producţiei, de care expertul nu a ţinut cont.

In ce priveste lipsa de folosinţa, instanţa urmeaza sa reţina ca valoarea lipsei de folosinţa de 13.525 lei, pe an agricol, a fost stabilita in mod corect de expert intrucat acesta a avut in vedere o producţie medie, cu cheltuieli medii pentru realizarea producţiei de grau, astfel ca, asa cum susţine expertul in raspunsul la obiecţiuni, lucrarile de fertilizare sau ameliorare a solului in cazul aplicarii de ingrasaminte, cresc si cheltuielile dar si producţia, deci susţinerile paratei in sensul ca, cheltuielile efectuate de ea nu au fost luate in considerare de expert nu au raţionament logic intrucat prin lucrarile efectuate si producţia medie pe ha, pe care a obţinut-o a crescut, or instanţa va avea in vedere o producţie medie de 3600 kg/ha, la preţul de 0,80 lei/kg, in total suma de 2880 lei, din care se scad cheltuielile de 1710 lei, reprezentand arat, pregatirea patului germinativ, semanat, samanţa, ierbicid, ierbicidat, asa cum a precizat expertul, in total suma de 13.525 lei, pe an agricol.

Avand in vedere ca, sentinţa civila nr. X privind rezoluţiunea antecontractului de vanzare cumparare a ramas definitiva la data de 18 mai 2011, instanţa apreciaza ca reclamanta este indreptaţita pentru a solicita de la parata, lipsa de folosinţa pentru anul agricol 2011 – 2012, ce incepe la 15 septembrie 2011 pentru cultura de grau si se incheie in jurul datei de 15 iulie 2012, intrucat anul agricol 2012 – 2013, ar fi trebuit sa inceapa la 15 septembrie 2012 si sa se incheie la 15 iulie 2013, or reclamanta in toamna anului 2012, deţinea sentinţa civila nr. X/2012 prin care terenul i-a fost restituit, astfel ca avea posibilitatea de a cultiva si lucra terenul pentru a obţine producţie in anul 2013, cu atat mai mult cu cat lipsa de folosinţa pentru anul 2012 – 2013, o solicita prin cererea adresata instanţei si inregistrata la data de 20 martie 2013, anterior incheierii anului agricol, iar cererea privind punerea in posesie a suprafeţei de 11 ha si 5600 m.p. o adreseaza executorului judecatoresc la data de 5 martie 2013, atunci cand cultura de cereale aflata pe respectiva suprafaţa de teren aparţinea paratei intrucat de ea fusese infiinţata in toamna anului 2012.

Pentru aceste considerente, apreciind ca in cauza sunt aplicabile disp. art. 492 Cod civil din 1865, intrucat pretenţiile reclamantei sunt in legatura situaţii juridice nascute anterior intrarii in vigoare a Codului civil, Legea nr. 287/2009, capatul de cerere in daune formulat de reclamanta reprezentand lipsa de folosinţa pentru 2011 - 2013, va fi admis in parte, numai pentru anul agricol 2011 – 2012, cu obligarea paratei la plata sumei de 13. 525 lei, corespunzatoare producţiei medii de grau ce ar fi obţinuta in acest an agricol.

In ce priveste capatul de cerere privind compensarea sumei de 25.000 lei reprezentand subvenţie, arenda cu suma de 25.432 lei – teren, instanţa apreciaza ca acest capat de cerere nu este inadmisibil intrucat reclamantei nu-i poate fi incalcat accesul la justiţie, astfel ca si excepţia inadmisibilitaţii acestui capat de cerere urmeaza a fi respinsa, asa cum va fi respins capatul de cerere si pe fond intrucat pe de o parte reclamanta nu deţine o hotarare definitiva si irevocabila prin care parata sa fi fost obligata la plata sumei de 25.000 lei reprezentand subvenţie, arenda,iar prin prezenta cerere reclamanta nu a cerut obligarea paratei la plata unor astfel de sume, doar compensareacu preţul terenului la care a fost obligata reclamanta prin sentinţa civila nr. X din 21 februarie 2011, ramasa definitiva si irevocabila la 18 mai 2011,iar pe de alta parte in situaţia in care ar fi deţinut o asemenea hotarare, compensarea se putea solicita, asa cum in mod corect a menţionat parata, pe calea contestaţiei la executare, cand se putea analiza stingereaobligaţiilor reciproce si nu prin prezenta cerere formulata in cadrul cererii de partaj judiciar iniţiata ca urmare a refuzului reclamantei de achitare a sumei de 25.432 lei la care a fost obligata printr-o hotarare ramasa definitiva.

Ca o consecinţa a admiterii in parte a cererii, reclamanta urmeaza a fi obligata in baza art.453 alin.2 Cod procedura civila la jumatate din cheltuielile de judecata efectuate in cauza de parata reprezentand onorariu de avocat, indemnizaţie de expertiza precum si la taxa de timbru corespunzatoare pretenţiilor admise.

Cererea a fost legal timbrata.

3

Domenii speta