Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, tripleţi sau multipleţi.

Hotărâre 4 din 14.01.2013


Acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, tripleţi sau multipleţi.

Decizia nr. 26/14.11.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a soluţionat recursul în interesul legii, referitoare la acordarea îndemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, anterior datei de 17 iunie 2009, dată la care a intrat în vigoare  Legea nr. 239/2008 nu produce efecte retroactive şi nu repune părţile în termenele prevăzute de art. 10 din OUG 148/200,  având efecte numai pentru viitor.

Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal - Decizia nr.4/14 ianuarie 2013

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată pe rolul Tribunalului Hunedoara  sub nr. 1573/97/2012,  reclamantul I.O.M. a chemat în judecată pe pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acesteia la plata sumei de 14.400 lei reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului  pentru perioada martie 2007-februarie 2009, pentru cele două minore.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat  că este tatăl minorelor I.E. şi I. E. ambele născute la data de 5.02.2007, iar prin decizia nr. 7704/23.04.2007 emisă de către Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Hunedoara s-a dispus plata sumei de 600 lei/lună cu titlu de indemnizaţie  pentru creşterea copilului pe o perioadă de 2 ani începând cu luna martie 2007.

Prin sentinţa administrativă nr. 2977/CA/2012 a Tribunalului Hunedoara a fost admisă în parte acţiunea reclamantului şi  a fost obligată pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara să-i plătească suma de 13.539 lei,  reprezentând contravaloarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului pentru perioada aprilie 2007 - februarie 2009.

Tribunalul a reţinut în esenţă că  din fişa plăţilor făcute de AJPS Hunedoara reclamantului i s-a achitat în perioada aprilie 2007 - februarie 2009, suma totală de 13.359 lei cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Cum reclamantului i s-au născut la data de 5.02.2007 două fiice gemene, iar acestuia i s-a acordat indemnizaţia doar pentru un copil, instanţa a apreciat că acesta este îndreptăţit a primi indemnizaţia şi pentru cel de-al doilea copil.

Împotriva hotărârii instanţei de fond a declarat recurs pârâta Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara solicitând admiterea recursului şi modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii.

Recursul pârâtei a fost admis de Curtea de Apel Alba Iulia, instanţa reţinând că prin decizia nr. 7704/23.04.2007 a Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Hunedoara s-a aprobat acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 600 lei, începând cu data de 20.03.2007, iar reclamantul nu a atacat Decizia  în termenul de 30 de zile prevăzut de lege.

Prin cererea adresată instituţiei pârâte la data de 10.02.2012 reclamantul a solicitat acordarea indemnizaţiei pentru perioada martie 2007 – februarie 2009 şi pentru cel de al doilea copil.

Prin adresa nr. 1452/14.02.2012 pârâta i-a comunicat reclamantului că nu îi poate acorda indemnizaţia solicitată decât în situaţia în care dreptul său ar fi recunoscut printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.

În conformitate cu art. 10 alin. 1 din OUG 148/2005 „drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie şi stimulent, se cuvin şi se plătesc după cum urmează: a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată; b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente; c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului; d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c)”.

În conformitate cu art. 11 din acelaşi act normativ „plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă încetează cu ziua următoare celei în care: a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) a avut loc decesul copilului; c) beneficiarul se află în situaţia prevăzută la art. 71 alin. (7)”.

În consecinţă, reclamantul putea beneficia de drepturile reclamate numai în condiţiile în care acestea erau solicitate în termenul prevăzute de art. 10 şi până la împlinirea termenului prevăzut de art. 11 lit. a din OUG nr. 148/2005.

Ori, în condiţiile în care cererea a fost formulată la data de 10.02.2012, cu mult timp după expirarea termenelor legale, reclamantul nu mai este îndreptăţit la plata sumelor solicitate.

Pronunţarea Deciziei nr. 26/14.11.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a soluţionat recursul în interesul legii nu produce efecte retroactive şi nu repune părţile în termenele prevăzute de art. 10, citat mai sus, având efecte numai pentru viitor.

În consecinţă, în baza art. 312 Cod pr. civilă, Curtea a admis recursul declarat de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara şi a modificat  în tot sentinţa atacată în sensul că a respins  acţiunea reclamantului.

Domenii speta