Minori şi familie

Sentinţă civilă 2378 din 22.10.2013


INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 03.09.2013, reclamanta L L domiciliatain Sat X, Comuna X, judetul V, cu domiciliul procesual ales la Cabinet avocat X Xcu sediul in X, jud. V in contradictoriu cuparatulC C. D, cu domiciliul in Oras X, judetul H, a solicitat instantei majorarea pensiei de intretinere .

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin Sentinta Civila X pronuntata de Judecatoria X in dosarul nr. X paratul a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorei C X . La stabilirea pensiei au fost avute in vedere veniturile realizate de catre parat la nivelul anului 2009 , precum si nevoile minorei , in varsta de 12 ani si 8 luni la acea data. In prezent atat nevoile minorei , precum si veniturile paratului au crescut , impunandu-se majorarea pensiei de intretinere.

In sustinerea cererii au fost depuse acte de stare civila (fila 4,5) , imputernicire avocatiala (fila 6) , copie sentinta divort nr.2603/27.05.2009 .

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 529 – 533 Cod Civil, art.113, alin.1,pct.2 Noul Cod de Procedura Civila.

Analizand actle si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 05.09.2013, inca din faza de regularizare , instanta a pus in vedere reclamantului sa depuna la dosarul cauzei dovada parcurgerii procedurii prealabile , respectiv procesul verbal care sa ateste participarea partilor la sedinta de informare cu privire la beneficiile medierii.

Prin adresa comunicatainstantei de catre reclamanta la data de 23.09.2013 (fila 16 ) , aceasta arata ca nu este in masura sa depuna la dosar dovada indeplinirii procedurii de informare , pentru motivul ca nu a participat la o asemenea procedura . Mai arata aceasta ca potrivit disp. Art. 2, alin.1? ,din L. 192/2006 , astfel cum a fost modificata prin L.214/2013 , procedura de informare poate fi facta de catre instanta de judecata si, fata de cele aratate , solicita ca informarea sa fie facuta de catre judecator.

In speta sunt incidente dispozitiile art. 2, alin. 2? ,L.192/2006 , astfel cum a fost modificata prin OUG 90/2012, „Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 60^1 alin. (1) lit. a) - f).”

Potrivit art. 60^1 (1) In litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii: (…)b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64;

Potrivit art. 64, alin 1, Pot fi rezolvate prin mediere neintelegerile dintre soti privitoare la:

a) continuarea casatoriei;

b) partajul de bunuri comune;

c) exercitiul drepturilor parintesti;

d) stabilirea domiciliului copiilor;

e) contributia parintilor la intretinerea copiilor;

f) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

Verificand actele dosaruluiprin prisma dispozitiilormai sus mentionate si in raport de situatia retinuta, instanta apreciaza ca reclamanta nu s-a conformat dispozitiilor imperative ale legiicare instituie obligativitatea procedurii prealabile concluzie care se intemeiaza pe urmatoarele considerente :

Textul precizat instituie conditia parcurgerii unei proceduri prealabile introducerii cererii de chemare in judecata . In OUG 90/2012 prin care a fost introdusa sanctiunea anularii cererii ca urmare a neparcurgerii procedurii prealabile se arata ca : „ Texul legal care instituie obligatia de informare trebuie sa intre in vigoare odata cu cel care instituie sanctiunea in cazul nerespectarii obligatiei avand in vedere ca aspectele mai sus mentionate vizeaza satisfacerea unui interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu paote fi amanata, impunand adoptarea unor masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta”.Ratiunea reglementarii mentionate a rezultat din necesitatea de a se degreva rolul instantelor si de a simplifica procedura solutionarii cauzelor avand ca obiect cauze care pot fi solutionate pe cale amiabila si intr-un termen rezonabil, astfel incat sa se dea prioritate vointei partilor in ceea ce priveste solutionarea litigiilor pe cale judecatoreasca.

Prin urmare , daca medierea vizeaza satisfacerea unui interes public, general,execeptia neindeplinirii procedurii prealabile este o exceptie absoluta intrucat invoca incalcari ale unor norme de ordine publica . Dispozitiile art. 147 , alin.1, Cod Procedura Civila arata ca  exceptiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanta in orice stare a procesului, daca prin lege nu se prevede altfel.

Chiar daca prin modificarea adusa legii prin L.214/2013 se mentioneaza ca „efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris.”, aceasta prevedere nu are incidenta in situatia analizata intrucat nu ar satisface cerinta de realizarea unei informari prealabile introducerii cererii ,cerinta care trebuia indeplinita pana la data introducerii cererii de chemare in judecata. Prin reglementarile legale mentionate mai sus, legiuitorul nu a lasat la latitudinea partilor sa stabileasca daca efectueaza sau nu procedura prealabila, ci a conditionat sesizarea instantei de indeplinirea ei, aceasta fiind o conditie pentru declansarea procedurii judiciare, adaugandu-se celorlalte conditii de exercitare a actiunii ca o conditie speciala suplimentara.

Domenii speta