Validare poprire.Plata datoriei terţului poprit către debitor, anterior înfiinţării popririi.Inexistenţa condiţiilor prev. de art. 460 cpc.

Decizie 261 din 04.11.2013


Prin sentinţa civilă nr. 4032/15.05.2013, pronunţata în dosarul nr.3268/180/2013 al Judecătoriei  Bacău, s-a respins cererea  de validare a popririi formulată de creditoarea T.E. în contradictoriu cu  debitoarea C.V. si cu terţul poprit C.C. si s-a desfiinţat poprirea înfiinţata de BEJ C.I..

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a  reţinut că T.E. a devenit creditoarea debitoarei C.V. , în baza contractului de împrumut din 26.07.2007, contract ce a stat la baza începerii executării silite  a debitoarei .

A reţin ut instanţa de fon d că, în dosarul  nr. 17702/180/2010, creditoarei i s-a admis cererea de partaj a  bunurilor comune dobândite de soţii C.V. si C.C. iar imobilul ce a făcut obiectul partajului a fost inclus în lotul  terţului poprit în cauză, terţ ce a fost obligat să plătească debitoarei C.V. o sultă de  76841,4 lei .

La 27.04.2012, terţului i s-a emis adresă de înfiinţare a popririi pentru suma pe care acesta o datora debitoarei C.V. dar, în urma admiterii contestaţiei la poprire s/a anulat poprirea înfiinţată, reţinându-se că la acel moment, S.C. de partaj nu era definitivă.

După ce sentinţa de partaj a devenit definitivă creditoarea a formulat o nouă cerere de înfiinţare a popririi, adresa fiind comunicată terţului poprit la data de 07.11.2012.

Debitorul C.C. a arătat că în perioada 31.10.2012 - 03.11.2012 a plătit sulta pe care o datora debitoarei C.V., depunând  la dosar ordinele de plată şi raportat la art.460 cod procedură civilă, instanţa de fond a reţinut că, la momentul la care s-a emis ce-a de-a doua cerere de înfiinţare a popririi,  condiţiile prevăzute de art.460 cod procedură  civilă nu erau îndeplinite, deoarece terţul poprit nu mai era creditor  al  debitoarei. Pentru aceste considerente, instanţa de fond a respins acţiunea.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel, în termen legal, contestatoarea.

Apelul a fost legal timbrat cu 5 lei  taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar 0,3 lei.

În motivarea apelului, creditoarea-apelantă a arătat că sentinţa  instanţei de fond este nelegală şi netemeinică  deoarece este clară  conivenţa dintre cei doi soţi – debitor şi terţ poprit, în sensul de a o prejudicia pe creditoare. S-a arătat că terţul  nu a adus la cunoştinţa creditoarei  plata sultei,  aceasta aflând de acest aspect doar în timpul judecăţii cauzei.

De altfel, apelanta a arătat că terţul poprit a promovat apel împotriva sentinţei prin care s-a dispus partajul imobilului, aspect ce a  dus la desfiinţarea popririi înfiinţate iniţial, pentru ca ulterior să achite sulta,  după ce  aceasta poprire a fost desfiinţata, reaua credinţă fiind  evidentă.

A mai arătat apelanta că trebuie  avut în vedere faptul că însuşi partajul a fost făcut la solicitarea creditoarei care a încercat să-şi recupereze creanţa iar terţul  poprit nu a făcut altceva decât să achite sulta într-un cont comun de care a beneficiat tot  debitoarea.

Ambii soţi  sunt  vinovaţi de fraudă la lege, si ca urmare, cererea creditoarei de validare trebuia admisă.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare în apel.

Analizând motivele de apel invocate, tribunalul reţine că , în raport de  obiectul cauzei, apelul este nefondat pentru  următoarele considerente:

Apelanta, în calitate de creditoare, a solicitat validarea popririi, susţinând  prin cerere că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia ca, în calitate de  debitor  al debitoarei C.V., să plătească respectivei creditoare-apelante sulta datorată de el debitoarei C.V.

Aşa cum a arătat si  instanţa de fond, faţă de dispoziţiile art.460 cod procedură civilă, ce reglementează condiţiile validării, la momentul înfiinţării popririi ce se solicită a fi validata, aceste condiţii prevăzute de art.460  cod procedură civilă nu erau îndeplinite deoarece, terţul nu mai era debitor al debitoarei C.V.,  liberându-se de obligaţia de plată a sultei, anterior înfiinţării popririi.

Apărările făcute de apelantă sub aspectul modalităţii în care s-au  derulat aspectele litigioase dintre părţi si conivenţa terţului poprit cu debitoarea, în sensul fraudării intereselor apelantei, reprezintă aspecte prin care se invocă o nulitate a plăţii, or acest aspect nu a fost invocat la fondul cauzei si nici nu a fost analizat, instanţa pronunţându-se  asupra cererii de validare, astfel cum  a fost ea formulată şi motivata în scris.

Ca urmare, având în vedere obiectul cererii soluţionate de instanţa de fond si dispoziţiile art. 460 cod procedură  civilă tribunalul , în temeiul art.296 cod procedură civilă, va constata apelul ca nefondat.