Contencios administrativ-anulare act administrativ

Sentinţă civilă 251 din 20.01.2012


Sentinta civila Nr. 251/2012

Sedinta publica de la 20 Ianuarie 2012

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ..../88/2011, reclamantul  ... ...  a chemat în judecata pe pârâtele PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA - CONSILIUL LOCAL TULCEA si S.C.  ...  S.R.L. Tulcea, pentru ca în contradictoriu cu acestea prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a contractului de concesiune nr. G/5943 din 07.10.2005 încheiat între cele doua pârâte precum si încetarea efectelor juridice ale acestui contract, cu obligarea pârâtei S.C.  ...  S.R.L.  Tulcea la plata cheltuielilor de judecata.

In  motivare, reclamantul a aratat ca prin Sentinta civila nr. 1523 din 03.07.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea nr. 1257/88/2007, ramasa definitiva si irevocabila prin respingerea apelului declarat de municipiul Tulcea - Decizia civila nr. 237/C/27.10.2008 a Curtii de Apel Constanta, a devenit proprietarul de drept al terenului ce face obiectul contractului de concesiune în privinta caruia solicita constatarea nulitatii absolute.

Reclamantul a procedat la punerea în întârziere a pârâtei S.C.  ...  S.R.L. Tulcea, prin Somatia nr. 27 din 12.04.2010,ajunsa la destinatie pe data de 15.04.2010, dar nici pâna în prezent aceasta nu a înteles sa elibereze terenul proprietatea sa, motiv pentru care a chemat-o în judecata pentru evacuare, cauza care face obiectul dosarului nr. 3338/88/2011 al Tribunalului Tulcea, cu termen la data de 05.10.2011.

Reclamantul, desi în acest ultim dosar a invocat exceptia de nelegalitate a Contractului de concesiune G 5943/07.10.2005, acest lucru nu poate fi analizat de instanta atât timp cât nu se va demonstra constatarea nulitatii absolute a contractului, ceea ce implica evitarea eludarii dispozitiilor legale cu privire la taxa judiciara de timbru.

Conform prevederilor articolului 9 din Legea nr. 10/2001, republicata, potrivit cu care: "imobilele preluate în mod abuziv ... se restituie în natura în starea în care se afla la data cererii de restituire si libere de orice sarcini", precum si dispozitiile art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, republicata, care dispun ca: "sub sanctiunea nulitatii absolute, pâna la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisa înstrainarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea în participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul  unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice forma a bunurilor imobile - terenuri si/sau constructii potrivit prevederilor prezentei legi" -deci, dupa momentul cererii de retrocedare/notificare din partea reclamantului, imobilul în litigiu nu putea fi nici închiriat si nici concesionat si nici nu se puteau emite autorizatii de construire în beneficiul unor terte persoane pentru a construi pe acel teren.

Contractul de concesiune în cauza a fost încheiat la data de 07.10.2005, ulterior publicarii Legii nr. 247/2005 în Monitorul Oficial nr. 653/22.07.2005 si contrar prevederilor legale mai sus-mentionate, astfel încât este în totalitate lovit de nulitate absoluta.

De altfel, urmare dispozitiei de restituire în baza hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile, un astfel de contract de concesiune nici nu ar mai avea cum sa îsi produca efectele, deoarece îsi înceteaza valabilitatea, ca urmare a desfiintarii titlului concedentului în baza caruia s-a consimtit la concesiune, acesta nemaifiind în masura sa asigure societatii concesionare folosinta lucrului.

In dovedire, reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Pârâta Primaria Municipiului Tulcea - Consiliul Local Tulcea a depus la dosar întâmpinare precum si o serie de alte înscrisuri.

Prin întâmpinare, pârâta a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei Tulcea în temeiul art. 77 din Legea nr. 215/2001 si art. 41 alin. 1 Cod proc. civ.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea cererii ca nefondata, aratând ca prin notificarea nr. 269/2001, formulata în temeiul Legii Nr. 10/2001, numitul  ... ...  a solicitat restituirea în natura a imobilului preluat în mod abuziv, situat în municipiul Tulcea, strada Varariei nr. 6, compus din teren în suprafata de 2.479 m.p. si constructie în suprafata de 79,73 m.p. Nemultumit de solutionarea notificarii de catre autoritatea administrativa (respectiv propunerea privind acordarea masurilor reparatorii sub forma de despagubiri), petentul s-a adresat Tribunalului Tulcea, cererea sa formând obiectul dosarului nr. 1257/88/2007.

Fiind respectata Sentinta civila nr. 1523 din 03.08.2008 pronuntata în cauza (ramasa definitiva si irevocabila), prin Dispozitia nr. 2423 din 07.09.2009, emisa de Primarul Municipiului Tulcea, s-a restituit în natura terenul în suprafata de 1928,56 m.p. situat în municipiul Tulcea, strada Constructorilor -fosta Varariei nr. 6 (identificat conform expertizei topografice întocmita de expertul Paun Stefan în dosarul nr. 1257/88/2007) iar pentru diferenta de suprafata de 550,44 m.p. imposibil de restituit în natura si pentru constructia demolata s-au stabilit masuri reparatorii în echivalent.

Se precizeaza ca, la data restituirii, terenul nu era liber în totalitate, fiind ocupat de constructii si afectat de dreptul de concesiune constituit în favoarea proprietarilor acestora.

Astfel, conform articolului 4 din Dispozitia nr. 2423 din 07.09.2009, si Tabelului nominal cu agentii economici proprietari ai constructiilor existente, strada Constructorilor - Dale Canal, care face parte integranta din respectiva dispozitie, din suprafata de 1928,56 m.p. restituita în natura, 33,02 m.p. erau ocupati de constructia apartinând societatii comerciale  ...  S.R.L. Tulcea, terenul fiind concesionat pe o durata de 10 ani prin contractul de concesiune nr. G 5943/07.10.2005, încheiat în baza H.C.L. nr. 269/2005.

In consecinta, numitului  ... ...  i-a revenit, în temeiul art. 14 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, obligatia de a prelua contractul de concesiune nr. G 5943/07.10.2005, subrogându-se în drepturile concedentului, obligatie stipulata în mod expres în art. 4 alin. 2 din dispozitia de restituire.

Pentru ca la momentul încheierii contractului contestat, notificarea nr. 269/2001 era deja înregistrata de institutie, reclamantul considera ca acesta este lovit de nulitate absoluta deoarece, potrivit art. 9 coroborat cu art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, orice act de dispozitie sau orice tranzactie în legatura cu imobilul revendicat este prohibita.

Intr-adevar, fiind o lege de reparatie, legiuitorul a stabilit expres sanctiunea nulitatii absolute a unor acte juridice încheiate cu dispretul prohibitiei instituita prin norma imperativa prevazuta de art. 24 alin. 5 din Legea nr. 10/2001 (devenit dupa republicare art. 21 alin. 5).

Insa, ca varianta a confirmarii unui astfel de act juridic (nul de altfel), legiuitorul a introdus prin art. 14 al aceluiasi act normativ, institutia subrogarii în drepturi a titularului dreptului de proprietate, redobândit în temeiul acelui act reparator, cu posibilitatea în favoarea acestuia de a renegocia clauzele si termenii contractului, singura conditie impusa fiind aceea ca un atare contract sa fie încheiat potrivit legii.

Pentru ca în speta s-a realizat subrogarea numitului  ... ...  în drepturile concedentului, întrucât acesta a acceptat în mod expres si neechivoc restituirea terenului în natura cu preluarea contractului de concesiune nr. G 5943/07.10.2005, prin îndeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara si prin procesul-verbal de punere în posesie nr. /1604/01.03.2010, este evident ca dispozitiile art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, nu sunt incidente în cauza dedusa judecatii.

Mai mult, concesionarul S.C.  ...  S.R.L. a fost informat în scris - prin adresa Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. 1753/04.03.2010 cu privire la transmiterea drepturilor si obligatiilor ce rezulta din contractul nr. G 5943/07.10.2005 catre noul concedent.

Prin urmare, motivat de faptul ca scopul urmarit de reclamantul  ... ...  consta în pierderea dreptului de concesiune de catre pârâta S.C.  ...  S.R.L., urmata de evacuarea acesteia, se considera ca sus-numitul poate cere cel mult rezilierea contractului si nicidecum constatarea nulitatii absolute a acestuia.

Sub un alt aspect, cum contractul nr. G 5943/07.10.2005 (prin care S.C.  ...  S.R.L. a beneficiat din partea Consiliului Local de un teren în suprafata de 33,02 m.p.) a fost încheiat în baza H.C.L. Nr. 269/31.08.2005.

Prin aceasta hotarâre, s-a aprobat concesionarea a 30 de loturi de teren situate pe strada Constructorilor - Dale Canal catre proprietarii spatiilor comerciale existente în scopul modernizarii acestora, prin investitii suportate de viitorii concesionari.

De fapt, dupa cum rezulta din Raportul Nr. G/465543 din 08.08.2005 al Directiei Intretinere si Administrare Patrimoniu, pentru terenul aferent constructiilor edificate, existau deja contracte de închiriere care, în temeiul hotarârii consiliului local, au fost transformate în contracte de concesiune.

In concluzie, sustinerea reclamantului ca respectivul contract îsi înceteaza valabilitatea ca urmare a desfiintarii titlului concedentului în baza caruia s-a consimtit la concesiune, aceasta nemaifiind în masura sa asigure societatii concesionare folosinta lucrului are caracter nefondat deoarece, prin subrogatiune, beneficiarul restituirii a dobândit drepturile concedentului (în speta, Consiliul Local), dar în egala masura a dobândit atât obligatiile, cât si efectele hotarârilor de natura legala si administrativa luate de acesta pe durata când era proprietarul terenului.

Astfel, preluând terenul afectat de dreptul de concesiune constituit în favoarea S.C.  ...  S.R.L., reclamantul a primit doar dreptul de proprietate nuda pentru cei 33,02 m.p., fara atributul de folosinta.

Pârâta S.C.  ...  S.R.L. Tulcea a depus întâmpinare la dosar, solicitând respingerea cererii, în principal, ca prematur formulata si, în subsidiar, ca nefondata.

Prin întâmpinare, pârâta a aratat ca, prin actiunea înregistrata sub numarul mentionat mai sus pe rolul Tribunalului Tulcea, reclamantul  ... ...  a solicitat constatarea nulitatii absolute a contractului de concesiune încheiat între pârâta si Consiliul Local al Municipiului Tulcea.

In motivarea reclamantului, se sustine ca actul a fost încheiat cu încalcarea dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 care sanctioneaza cu nulitatea actelor juridice încheiate cu privire la imobilul aflat în cursul procedurilor administrative sau judiciare privind retrocedarea.

Contractul din speta este un contract administrativ, aceasta concluzie fiind impusa de încheierea lui sub imperiul Legii nr. 219/1998. Acest act normativ permitea încheierea contractelor de concesiune si cu privire la bunuri din domeniul privat al localitatii. Indiferent de natura bunurilor care faceau obiectul  lor contractele de concesiune erau contracte administrative, regimul juridic aplicabil fiind cel al dreptului administrativ. Actiunea îndreptata împotriva lor se adreseaza instantei de contencios administrativ, în conditiile Legii nr. 554/2004.

In sistemul Legii nr. 554/2004, actiunea în contencios administrativ adresata instantei de judecata este, în toate cazurile, precedata de plângerea prealabila prin care se solicita emitentului actului sau autoritatilor ierarhic superioare, daca aceasta exista, revocarea, în tot sau în parte, a actului. Aceasta procedura este aplicabila si în situatia actelor administrative, plângerea prealabila având semnificatia concilierii directe, astfel cum dispune articolul 7 alin. 6 din lege.

Reclamantul  ... ...  a invocat exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Tulcea, motivat de împrejurarea ca bunul care face obiectul concesiunii apartine domeniului privat.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin notificarea nr. 269/2001, formulata în baza Legii nr. 10/2001, reclamantul  ... ...  a solicitat restituirea în natura a imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Varariei nr. 6, compus din teren în suprafata de 2.479 m.p. si constructie în suprafata de 79,73 m.p. Nemultumit de modalitatea de solutionare a notificarii, reclamantul s-a adresat Tribunalului Tulcea, formându-se dosarul nr. 1257/88/2007. Ca urmare a pronuntarii sentinte civile nr. 1523 din 03.08.2008 a Tribunalului Tulcea, Primarul Municipiului Tulcea, a emis dispozitia nr. 24 23 din 07.09.2009 prin care s-a restituit reclamantului în natura terenul în suprafata de 1928,56 m.p. iar pentru diferenta de 550,44 m.p. s-au stabilit masuri reparatorii în echivalent.

Se cuvine a fi observat faptul ca prin contractul de concesiune nr. G/5943/07.10.2005 încheiat între Consiliul Local al municipiului ulcea si S.C.  ...  S.R.L. Tulcea, primul a concesionat celei de-a doua suprafata de 33,02 m.p.

Din înscrisurile depuse la dosar si din întâmpinarea Consiliului Local Tulcea rezulta ca aceasta suprafata de teren face parte din suprafata de 1928,56 m.p. restituita în natura reclamantului, neputându-se primi sustinerea pârâtei S.C.  ...  S.R.L. potrivit careia nu s-a facut o astfel de dovada.

In alta ordine de idei, referitor la exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Tulcea, aceasta nu poate fi primita în conditiile în care contractul de concesiune a fost încheiat sub imperiul Legii nr. 219/1998 si ramâne supus reglementarii acesteia, chiar dupa momentul abrogarii respectivei legi. Or, potrivit art. 27 indice 2 alin. 3 din Legea nr. 219/1998, actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului în a carui circumscriptie se afla sediul autoritatii contractante.

Pe cale de consecinta, urmeaza sa respinsa exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Tulcea, ca nefondata.

In ceea ce priveste exceptia prematuritatii cererii, invocata de pârâta S.C.  ...  S.R.L. Tulcea, aceasta nu este întemeiata în conditiile în care, în speta, se solicita sa se constate nulitatea absoluta a unui contract de concesiune încheiat în temeiul Legii nr. 219/1998 cu nerespectarea dispozitiilor legale, cerere care poate fi introdusa oricând fara sa fie afectata de vreun termen sau de conciliere prealabila ca în cazul litigiilor comerciale întemeiate pe contracte administrative ce au ca obiect aplicarea si executarea acestora conform dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 554/2004.

Asa fiind, instanta va respinge exceptia prematuritatii cererii ca nefondata.

Totodata, instanta va respinge ca nefondata si exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei Municipiului Tulcea, în conditiile în care contractul de concesiune a fost încheiat de Consiliul Local al Municipiului Tulcea din cadrul Primariei Municipiului Tulcea, reclamantul întelegând în mod întemeiat sa se judece cu aceasta pârâta.

Revenind la fondul cauei, se observa ca, potrivit art. 21 alin. 5 din Legea nr. 10/2001, sub sanctiunea nulitatii absolute, pâna la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisa înstrainarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea în participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice forma a bunurilor imobile - terenuri si/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei legi.

Cu nesocotirea acestor dispozitii a fost încheiat contractul de concesiune nr. G/5943/07.10.2005, desi notificarea reclamantului data din anul 2001.

Dispozitiile art. 14 din Legea nr. 10/2001 invocate prin întâmpinare de Consiliul Local al Municipiului Tulcea nu sunt aplicabile în cauza, în speta, nefiind vorba despre un contract de concesiune încheiat anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 10/2001 sau cel putin anterior notificarii reclamantului.

In raport de toate aceste considerente, urmeaza ca instanta sa admita actiunea si sa constate nulitatea absoluta a contractului de concesiune nr. G/5943/07.10.2005, încheiat între cele doua pârâte.

Vazând si dispozitiile art. 274 Cod proc. civ., instanta va obliga pârâtele sa plateasca reclamantului suma de 671,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

1