Cerere de revizuire

Decizie 28/2014 din 03.03.2014


DECIZIE Nr. 28/2014

Şedinţa publică de la 03 Martie 2014

Pe rol fiind soluţionarea cererii de revizuire formulată de revizuienta ……., împotriva deciziei nr. …. pronunţată de Tribunalul ……….în dosarul nr. ……… în contradictoriu cu intimaţii …….. şi intimata terţ poprit …….. prin lichidator ……., având ca obiect alte cereri.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

 Procedura de citare legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că s-au formulat cereri de abţinere de către doamnele judecător ………..cereri care au fost admise prin încheierile din camera de consiliu nr……, nr. ……. şi nr. …………..

Se constată că prin Serviciul Registratură la data de ….. s-au depus la dosar de către revizuienta …….., motivele revizuirii, iar la data de …….. s-a depus la dosar de către revizuientă cerere de judecare în lipsă, întemeiată pe dispoziţiile art. 242 alin.2 Vechiul Cod de procedură civilă.

Constatându-se cererea în stare de judecată s-a trecut la soluţionare.

TRIBUNALUL,

Asupra cererii de revizuire de faţă;

Prin cererea de revizuire înregistrată pe rolul Tribunalului ……… la data de ……., sub nr. ….., revizuienta ……… a solicitat în contradictoriu cu intimaţii………şi intimata terţ poprit ……. prin lichidator ……., anularea deciziei nr. ……. pronunţată de Tribunalul …….. în Dosarul nr………. în sensul admiterii recursului formulat de ………împotriva Deciziei nr. ……. pronunţată de Tribunalul …….. în Dosarul nr. …….casarea hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, respectiv Judecătoriei ………, pentru ca aceasta să analizeze şi celelalte motive ale contestaţiei la executare formulate.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 322, pct. 2 din Vechiul Cod de procedură civilă.

În motivarea cererii s-a susţinut că la data de ….., i-a fost comunicată Somaţia de executare nr. ……. din ….., emisă de BEJ …….. de executare nr. ……., prin care a fost somată ca în termen de 1 zi de la data comunicării, să se conformeze BO seria……., nr. ……., avalizat şi emis la data de …….., cu scadenţă la data de ….., în sensul de a plăti suma de …….. lei, sumă în care intră şi cheltuielile de executare şi Procesul verbal privind cheltuielile de executare din data de ….., potrivit căruia acestea  au fost stabilite la suma de …. lei.

1. Împotriva Somaţiei de executare nr. ….. din …….emisă de BEJ …….în Dosarul de executare nr. ….., a formulat contestaţie la executare, cauza făcând obiectul Dosarului nr. ……… al Judecătoriei …….., soluţionat prin respingerea contestaţiei la executare şi menţinerea actului de executare contestat ca fiind legal, hotărârea instanţei de fond a rămas irevocabilă. La data de …….., în Dosarul de executare nr. …….., i-a fost comunicată Somaţia din data de ….., prin care se arăta ca la data de …….. trebuia să se prezinte la BEJ ………...

La data de …….., i s-a comunicat o nouă somaţie, Somaţia nr. ……. din data de ……. emisă de BEJ ……. în Dosarul de executare nr. …….., prin care a fost somată ca în termen de 1 zi liberă de la primirea acesteia sau lăsarea sa la domiciliul, potrivit art. 387 şi urm. din CPC şi art. 411, alin. 1 din CPC, să se conformeze titlului executoriu, în sensul de a achita suma de ……. lei, sumă în care, intră şi cheltuielile de executare, în situaţia contrară BEJ…….. va trece de urgentă la urmărirea bunurilor mobile şi imobile prin aplicarea sechestrului cu ridicata şi cu sigilii şi în plus alte cheltuieli (transport, onorariu expert etc).

2. Împotriva Somaţiei nr. ………. din data de ……. emisă de BEJ ……….în Dosarul de executare nr. …….., s-a formulat contestaţie la executare, cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei ……… sub nr. ………, prin sentinţa  civilă nr. …….. a fost admisă excepţia perimării executării silite, a fost admisă contestaţia la executare,s-a constatat perimată de drept executarea silită din Dosarul nr. …….., fiind desfiinţată executarea silită din dosarul menţionat.

Ulterior, s-a comunicat Somaţia nr. ……. din data de …….., prin care a fost somată să achite suma de …… lei, în baza BO seria …….., nr. 0550117, emis de ………la data de …….. şi avalizat, cu scadenţă la data de ……….

3. Împotriva Somaţiei nr. …….. din data de ……… s-a formulat o nouă contestaţie la executare, ce a făcut obiectul Dosarului nr. ….. al Judecătoriei …….., prin sentinţa civilă nr. ……. a fost admisă în parte contestaţia la executare formulată şi au fost anulate formele de executare emise în Dosarul nr. ….. al BEJ ……., după soluţionarea irevocabilă a Dosarului nr. ……., respectiv  Somaţia din data de ……., sentinţă rămasă irevocabilă prin nerecurare.

La data de …….., în Dosarul de executare nr. ……., BEJ ……, a emis noi act de executare, respectiv Adresa de înfiinţare a popririi din data de … şi Somaţia nr. ….. din data de ……..

La aceeaşi dată, în Dosarul de executare nr. ……., BEJ ……, a emis şi un nou proces verbal privind cheltuielile de executare silită, respectiv Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de …..

4. Împotriva executării silite ce face obiectul Dosarului de executare nr. ……. al BEJ ……., pornite la cererea ……., în baza titlului executoriu reprezentat de BO seria …., nr. …….., emis de …….. la data de ……… şi avalizat, cu scadenţă la data de … şi Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de ……, s-a formulat contestaţie la executare, care a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei ……. sub nr. ……...

În motivarea contestaţiei la executare, s-a arătat că atât titlul executoriu reprezentat de Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de ……., cât şi actele de executare reprezentate de Adresa de înfiinţare a popririi din data de ……. şi Somaţia nr…….. din data de ………, emise de BEJ …….. în Dosarul de executare nr. …….. sunt nelegale, fiind emise cu încălcarea art. 373, alin. 1 şi art. 389, alin. 3 din CPC, creditoarea …..nu a formulat o nouă cerere de executare silită potrivit art. 389, alin. 3 din CPC, executarea fiind continuată în baza cererii anterioare din data de ………..

Că, titlul executoriu reprezentat de Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de ……. emis de BEJ ……. în Dosarul de executare nr. …….. încalcă dispoziţiile art. 37, alin. 1, lit. c din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi Anexa la Ordinul nr. 2550/2006 al Ministrului Justiţiei, precum şi dispoziţiile Anexei nr. 1, pct. 2 din Statutul Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 19/2010, întrucât onorariul executorului judecătoresc în cuantum de ….. lei şi cheltuielile de executare efectuate pentru întocmirea dosarului de executare în cuantum de ……..lei sunt mai mari decât onorariul maximal cuvenit acestuia în temeiul dispoziţiilor legale menţionate.

S-a arătat că, adresa de înfiinţare a popririi din data de …… şi Somaţia nr. …….. din data de ….., emise de BEJ ………. în Dosarul de executare nr. …. sunt nelegale, emise cu încălcarea dispoziţiilor art. 379, alin. 1 şi 2, deoarece, pe de o parte, suma solicitată nu corespunde creanţei deţinute de ………., iar pe de altă parte, executarea silită a fost pornită după ce ……… a ales să-şi exercite dreptul de urmărire individual împotriva trăgătorului.

 Prin Sentinţa civilă nr. ……… pronunţată de Judecătoria ……. în Dosarul nr. ……., instanţa de fond a admis contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimata-creditoare ……, intimatul-executor judecătoresc BEJ……. şi terţul-poprit ……., prin administrator judiciar …… şi au fost anulate actele de executare reprezentate de Adresa de înfiinţare a popririi din data de ……. şi Somaţia nr. …….. din …….. şi de asemenea a fost anulat titlul executoriu reprezentat de Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de. ……...

Instanţa de fond a reţinut că nu se putea trece la executarea silită, întrucât executorul judecătoresc nu s-a conformat dispoziţiilor art. 373, pct. 1 din CPC, în sensul că nu a solicitat instanţei de executare încuviinţarea executării silite.

 Împotriva Sentinţei civile nr. …….. pronunţată de Judecătoria ….. în Dosarul nr. ………, a formulat apel intimata ……, criticând soluţia instanţei de fond pentru netemeinicie şi nelegalitate, apelul fiind calificat în recurs.

Prin Decizia nr. …….. pronunţată de Tribunalul ……. În Dosarul nr. ……. instanţa de control judiciar a admis recursul declarat de recurenta ……. împotriva Sentinţei nr. …….. pronunţată de Judecătoria …… în Dosarul nr. …….. şi a modificat sentinţa în sensul că a respins contestaţia la executare formulată şi a obligat contestatoarea la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de ….. lei.

Instanţa de fond a considerat întemeiată excepţia nulităţii executării silite, având în vedere că executorul judecătoresc nu s-a conformat dispoziţiilor art. 373, pct. 1 din CPC, în sensul că nu a solicitat instanţei de executare încuviinţarea executării silite şi prin Sentinţa civilă nr. …….. pronunţată de Judecătoria ……… în Dosarul nr. ……., s-a admis contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimata creditoare …….., intimatul-executor judecătoresc BEJ ……..şi terţul-poprit ……., prin administrator judiciar ……. şi au fost anulate actele de executare reprezentate de Adresa de înfiinţare a popririi din data de …….. şi Somaţia nr. ……. din …….. şi de asemenea a fost anulat titlul executoriu reprezentat de Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită din data de ……….

 În motivarea contestaţiei la executare  s-a arătat că atât titlul executoriu reprezentat de Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de ………. cât şi actele de executare reprezentate de Adresa de înfiinţare a popririi din data de ……. şi Somaţia nr. ……. din data de …., emise de BEJ ……. în Dosarul de executare nr. ……… sunt nelegale, fiind emise cu încălcarea art. 373, alin. 1 şi art. 389, alin. 3 din CPC, creditoarea …….nu a formulat o nouă cerere de executare silită potrivit art. 389, alin. 3 din CPC, executarea fiind continuată în baza cererii anterioare din data de ……..

De asemenea s-a arătat că, Titlul executoriu reprezentat de Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de …… emis de BEJ ….. în Dosarul de executare nr. ….., încalcă dispoziţiile art. 37, alin. 1, lit. c din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi Anexa la Ordinul nr. 2550/2006 al Ministerului Justiţiei, precum şi dispoziţiile Anexei nr. 1, pct. 2 din Statutul Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 19/2010, întrucât onorariul executorului judecătoresc în cuantum de …….lei şi cheltuielile de executare efectuate pentru întocmirea dosarului de executare in cuantum de ….. lei sunt mai mari decât onorariul maximal cuvenit acestuia în temeiul dispoziţiilor legale menţionate.

Că, Adresa de înfiinţare a popririi din data de ……… şi Somaţia nr. 217/E/2011 din data de ….., ambele emise de BEJ …….. în Dosarul de executare nr. ….. sunt nelegale, fiind emise cu încălcarea dispoziţiilor art. 379, alin. 1 şi 2 din CPC coroborat cu art. 35 din Legea nr. 58/1934, precum şi a art. 52, alin. 2 din Legea nr. 58/1934, întrucât, pe de o parte, suma solicitată nu corespunde creanţei deţinute de ……… iar pe de altă parte, executarea silită a fost pornită după ce, ……. a ales să-şi exercite dreptul de urmărire individual împotriva trăgătorului.

Pe lângă excepţia nulităţii executării silite, s-au invocat şi motive de fond care priveau nelegalitatea executării silite şi a actelor de executare întocmite în Dosarul de executare nr. …. al BEJ ………...

S-a susţinut că soluţia pronunţată în cauză vizează excepţia nulităţii executării silite ce face obiectul Dosarului de executare nr. ………al BEJ ………, pornite la cererea ………, în baza titlului executoriu reprezentat de BO seria ……., nr. ….., emis de ……..la data de ……. şi avalizat de contestatoare, cu scadenţă la data de ……. şi Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de ….., fără a se mai analiza celelalte motive invocate de subsemnata în susţinerea contestaţiei la executare, în ceea ce priveşte nelegalitatea actelor de executare întocmite în cauză.

Împotriva Sentinţei civile nr. …… pronunţată de Judecătoria ……. în Dosarul nr. ….. a formulat recurs intimata ….., criticând-o pentru nelegalitate, în sensul că instanţa de fond în mod greşit a interpretat dispoziţiile art. 389, alin. 3 din VCPC, întrucât nu ar fi fost necesară o nouă încuviinţare a executării silite a aceluiaşi titlu.

Instanţa de recurs a considerat neîntemeiată excepţia nulităţii executării silite ce face ce face obiectul Dosarului de executare nr. ……. al BEJ ……….pornite la cererea ……., în baza titlului executoriu reprezentat de BO seria ………, nr. ……., emis de ……..la data de …….. şi avalizat de contestatoare, cu scadenţă la data de ……. şi Procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de ……… şi pe cale de consecinţă a admis recursul formulat de ……… şi fără a analiza celelalte motive ale contestaţiei la executare formulate a modificat Sentinţei civile nr. ….. pronunţată de Judecătoria ……. în Dosarul nr. …….. în sensul că a respins contestaţia la executare.

Instanţa de control judiciar a evocat fondul cauzei însă nu a analizat şi celelalte motive ale contestaţiei la executare invocate, care nu priveau nulitatea executării silite, astfel încât se apreciază că nu s-a pronunţat asupra unor lucruri care s-au cerut în sensul dispoziţiilor art. 322, pct. 2 din vechiul CPC.

Simpla modificare a hotărârii recurate în sensul respingerii contestaţiei la executare

fără a se face nici un fel de menţiune cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care

apărările au fost considerate nefondate, nu poate constitui o motivare a hotărârii

judecătoreşti prin perspectiva art. 261, pct. 5 din VCPC si nici o pronunţare asupra tuturor

motivelor de contestaţie la executare invocate. 

In acest sens, este şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, care la Paragraful 30 din Hotărârea din 28 aprilie 2005 pronunţată în cauza Albina împotriva României, a reţinut că „dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 pct.l din Convenţie, include printre altele dreptul părţilor de a prezenta observaţiile pe care le consideră pertinente

pentru cauza lor. întrucât Convenţia nu are drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau

iluzorii, ci drepturi concrete şi efective, acest drept nu poate fi considerat efectiv, decât dacă

aceste observaţii sunt un mod real ascultate, adică în mod corect examinate de către

instanţa sesizată. Altfel spus, art. 6 implică, mai ales în sarcina instanţei, obligaţia de a

proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale

părţilor, cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa".

 Tribunalul, analizând actele şi lucrările dosarului constată că cererea de revizuire este nefondată şi o va respinge cu următoarea motivare.

Prin sentinţa nr……….  pronunţată de Judecătoria ….. în dosarul nr. …., a fost  admisă contestaţia la executare formulată de contestatoarea ……., în contradictoriu cu intimata creditoare ……., intimatul executor judecătoresc B.E.J…., cu sediul în Tg-Jiu şi terţul poprit …….. prin administrator judiciar……..

Au fost anulate actele de executare reprezentate de adresa de înfiinţare a popririi din data de …….. si somaţia nr…….. din …….. emise de BEJ …., în dosarul nr…….., titlul executoriu reprezentat de procesul verbal privind cheltuielile de executare silită din data de …….emis de BEJ …….., în dosarul nr……...

A fost obligată intimata ………. la ……… lei cheltuieli de judecată faţă de contestatoare.

S-au respins cererile de suspendare a executării silite formulată de contestatoare şi cererea formulată de BEJ ……… cu privire la despăgubiri civile şi la plata unei amenzi .

 Instanţa de fond a reţinut că „executorul judecătoresc nu s-a conformat disp. art.373 pct.1 CPC, în sensul că nu a solicitat instanţei de executare încuviinţarea executării silite, că, în lipsa încheierii prevăzute la pct.3 de la acelaşi text de lege, prin care se admite cererea de încuviinţare a executării silite, actele de executare silită eliberate la ….. de BEJ ………, în dosarul nr. …….. sunt lovite de nulitate absolută”.

De asemenea, instanţa a constatat că „executorul judecătoresc a emis actele de executare din …….., respectiv adresa de înfiinţare a popririi, somaţia de executare si procesul verbal privind cheltuielile pe baza cererii înregistrată sub nr…….. fără să ţină cont că executarea din acest dosar se perimase de drept conform sentinţei civile nr. …… pronunţată de Judecătoria …….., în dosarul nr………..”.

Prin decizia nr………., pronunţată de Tribunalul ….., în dosarul nr…… s-a  admis  recursul declarat de recurenta intimată ..… împotriva sentinţei nr. ….. din ……. pronunţată de Judecătoria …….. în dosarul nr. …….., în contradictoriu cu intimata contestatoare ……., intimata terţ poprit ……. prin lichidator ….. şi intimatul ……., având ca obiect contestaţie la executare. S-a modificat sentinţa în sensul că s-a respins contestaţia la executare şi a fost obligată  intimata către recurentă la plata sumei de …….lei, cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această decizie, Tribunalul a reţinut că executarea silită în dosarul nr…….. a început la dat de …….., deci sub imperiul vechiului cod de procedură civilă, fapt pentru care sunt aplicabile disp. art.389 alin 3  din vechiul cod de procedură civilă, în cazul derulării executării silite pentru acelaşi titlu executoriu după perimarea executării silite anterioare nu este necesar, cu atât mai mult, o nouă încuviinţare a executării silite atât timp cât legiuitorul nu a cerut ataşarea titlului executoriu.

S-a  apreciat că „instanţa de fond a dat o interpretare greşită dispoziţiilor art. 389 alin 3 C. Proc. civ, nefiind necesară o nouă încuviinţare a executării silite a aceluiaşi titlu pentru care s-a dat o încuviinţare, fapt pentru care în temeiul art.312 C. Proc. Civ. se va admite recursul, se va modifica sentinţa recurată în sensul respingerii contestaţiei la executare”.

Împotriva acestei decizii, la data de ……. a formulat cerere de revizuire intimata contestatoare …., întemeindu-şi cererea pe disp. art. 322, pct.2, din vechiul Cod de procedură Civilă, instanţa de control judiciar nu s-a pronunţat asupra unor lucruri care s-au cerut, în sensul că nu a analizat motivele contestaţiei la executare care nu priveau nulitatea executării silite, depunând motivele de revizuire la data de ………..

Revizuienta a arătat că, pe lângă excepţia nulităţii executării silite, a invocat şi motive de fond care vizau nelegalitatea executării silite şi a actelor de executare întocmite în dosarul de executare  nr…….. al BEJ ………, asupra cărora instanţa nu s-a pronunţat.

 Cererea de revizuire este nefondată deoarece instanţa a admis recursul intimatei ………..şi a modificat sentinţa nr………., respingând contestaţia la executare, instanţa de fond admiţând contestaţia la executare şi anulând actele de executare întocmite la ….., calea de atac fiind exercitată de intimată, adică apelul , recalificată în recurs.

Motivele invocate de recurentă vizau greşita aplicare a art. 389, 399, 403, din vechiul Cod de Procedură Civilă, în sensul că, după formularea unei noi cereri de executare, se va emite mai întâi o nouă somaţie şi nu se va mai alătura titlul ce se execută, deci, nu mai este necesară o nouă încuviinţare de executare.

În decizia supusă revizuirii, mai întâi, se stabileşte cadrul legal aplicabil, arătându-se că  odată începută executarea sub imperiul vechiul cod de procedură, se continuă tot sub efectul normelor acestuia, inclusiv cele care reglementează  contestaţia la executare, în speţă, cererea de executare s-a depus la data de …….., la BEJ ……..

 S-a reţinut că prin sentinţa nr………, s-a constatat perimată executarea iar tot în acelaşi dosar al executorului judecătoresc, ……., s-au emis forme noi de executare, la …, anulate prin sentinţa …….., pentru că nu s-a formulat o nouă cerere de executare.

În acelaşi dosar de executare, la ……., s-au emis somaţia, adresa de poprire, procesul verbal de cheltuieli, instanţa de recurs reţinând, în baza art.389 alin.3, că, în cazul derulării executării silite pentru acelaşi titlu executoriu, după perimarea executării anterioare, nu este necesară o nouă încuviinţare a executării silite, nemaifiind necesară ataşarea titlului executoriu.

În speţă nu subzistă motivul de revizuire invocat de revizuientă, prevăzut de art.322, pct.2, din vechiul Cod de Procedură Civilă, instanţa de recurs s-a pronunţat cu privire la motivele invocate de recurentă, a analizat motivele de recurs şi, admiţând recursul, a schimbat sentinţa respingând contestaţia la executare ce fusese admisă pe considerentul că, nu s-a cerut mai întâi încuviinţarea executării silite.

În consecinţă, se va respinge cererea de revizuire ca nefondată.

Văzând şi disp. art. 322-328 din vechiul Cod de Procedură Civilă, 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondată cererea de revizuire formulată de revizuienta ……. împotriva deciziei nr……… pronunţată de Tribunalul ……. în dosarul nr. …….. în contradictoriu cu intimaţii …….. şi intimata terţ poprit ……. prin lichidator ….., având ca obiect alte cereri.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Martie 2014, la Tribunalul ………….