Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 9535 din 10.11.2010


Obiect: contestaţie la executare

1.Obiectul cererii

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …… sub nr. ….., contestatoarea COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 O. a formulat contestaţie la executare, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea formelor de executare din dosarul de executare nr …. al BEJ CF .

In motivarea contestaţiei s-a arătat că la data de …. a fost somat de BEJ CF să se conformeze titlului executoriu –sentinţa civilă nr ….. pronunţată de Judecătoria Bacău şi să achite suma de …… lei reprezentând daune cominatorii; nu a fost menţionată sentinţa civilă nr ….. având ca obiect contestaţie la executare şi anularea formelor de executare din dosarul …. al BEJ CI ,fiind prezentată natura daunelor cominatorii .

În drept, contestaţia nu a fost motivată

În şedinţa publică din data de …… contestatoarea a precizat că înţelege să se judece şi în contradictoriu cu BEJ CF

2.Apărările formulate

La …… intimatul  a formulat întâmpinare prin care a solicitat să se precizeze temeiul de drept , să se precizeze cine a greşit debitorul sau cel care a trimis somaţia şi cu ce anume s-a greşit .

La data de …… , intimatul FM a depus precizări invocând excepţia inadmisibilităţii formulării contestaţiei la executare şi excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive , solicitând totodată respingerea contestaţiei ; a arătat că nu este autoritate de lucru judecat ,nefiind acelaşi obiect , dosarul nr ….. având ca obiect executarea din dosarul …. al Bej C. , iar în prezentul dosar este vorba de dosarul de executare al ….. BEJ CF

3.Probatoriul administrat

În cauza a fost ataşată copia conformă a dosarului de executare nr …… al executorului CF , nici una dintre părţi nesolicitând un probatoriu suplimentar .

4.Rezolvarea excepţiilor

Analizând cu prioritate excepţia de inadmisibilitate , instanţa constată că art 399 c pr civ reglementează că împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. Constatând că există calea procedurală a formulării contestaţiei la executare ,instanţa urmează a respinge excepţia inadmisibilităţii .

Analizând excepţia lipsei procesuale pasive a intimatului FL, instanţa constată că prin cererea de executare silită formulată de FM  s-a declanşat executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr …., astfel încât instanţa constată că intimatul FM are calitate procesuală pasivă urmând a respinge excepţia invocată.

Analizând  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului BEJ CF instanţa porneşte de la dispoziţiile art. 2 din Legea 188/2000 (executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public) şi constă că executorii judecătoreşti nu sunt părţi la executarea silită, ci îndeplinesc acte de executare silită pe baza unui titlu executoriu , astfel încât într-un litigiu având ca obiect contestaţia la executare, aceştia nu pot dobândi calitatea procesuală de părţi cu interese contradictorii cu partea împotriva căreia se poate îndreaptă executarea silită.

Apreciind că contestatorii nu au justificat calitatea procesuală pasivă a BEJ CF  , aşa cum le impune art 1169 c.civ. , ca acesta nu a efectuat actele de executare în nume propriu , în plus, fiind singurul instrumentator al procesului de executare silită instanţa urmează a admite  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată din oficiu şi a respinge cererea formulată de contestatori în contradictoriu cu intimatul BEJ CF  ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasive , calitatea de intimat în prezenta cauza revenind creditorului FM.

5.Reglementări incidente

a. Reglementări interne

Potrivit dispoziţiilor articolului 379 cod pr civilă: „Nicio urmărire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.”

Art 399 c.pr.civ. stipulează că împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare . Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

Potrivit art 404 alin1c.pr.civ. , dacă admite contestaţia la executare, instanţa, după caz, anulează actul de executare contestat sau dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării înseşi, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

b. Practica CEDO

În cauza Hornsby contra Greciei , Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că executarea unei hotărâri , de la orice instanţă ar proveni , trebuie să fie considerată ca făcând parte din procesul civil în sensul articolului 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

6.Situaţia de fapt

Prin sentinţa civilă nr …… pronunţată de Judecătoria Bacău s-a admis în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea Comisia locală de aplicare a Legii 18/1991 O. în contradictoriu cu intimatul FM, şi s-au anulat în parte formele de executare efectuate în dosarul nr ….. al BEJ CI în privinţa obligaţiei întocmirii documentaţiei premergătoare emiterii titlul de proprietate pentru suprafaţa de 1,38 ha teren arabil şi 3,25 ha teren pădure pe raza comunei O., precum şi în privinţa obligării contestatoarei la plata daunelor cominatorii .

În considerentele sentinţei civile amintite s-a reţinut că daunele cominatorii reprezintă un mijloc juridic pus de Legea 18/1991 la îndemâna creditorului pentru a constrânge pe debitor să execute în natură obligaţiile de a  face şi de a nu face , acestea având caracter provizoriu ,dat fiind caracterul incert şi nelichid al unei asemenea creanţe să transforme daunele cominatorii în daune compensatorii , stabilind după regulile dreptului comun privitoare la răspunderea civilă suma ce reprezintă prejudiciul efectiv cauzat creditorului prin întârzierea executării .Cadrul legislativ necesar pentru acordarea de despăgubiri  a fost completat prin dispoziţiile art 580indice 3 alin 2 c pr civ .

Principiul autorităţii de lucru judecat presupune în ideea asigurării stabilităţii raporturilor juridice ca o chestiune litigioasă , odată tranşată de instanţă nu mai poate fi adusă înaintea judecăţii iar, pe de altă parte ca ceea ce a stabilit o prima instanţă să nu fie contrazis prin hotărârea unei instanţe ulterioare .

Instanţa constată că intimatul FM a făcut vorbire despre excepţia autorităţii de lucru judecat arătând în precizările depuse la data de …. că nu este autoritate de lucru judecat ,nefiind acelaşi obiect , dosarul nr ….. având ca obiect executarea din dosarul …. al Bej C. , iar în prezentul dosar este vorba de dosarul de executare al … BEJ CF

Instanţa constată că intimatul a făcut confuzie între excepţia autorităţii de lucru judecat şi efectul pozitiv al lucrului judecat .

Autoritatea de lucru judecat nu se manifestă doar sub forma excepţiei procesuale (non bis in idem ) , ci şi sub forma prezumţiei de lucru judecat care presupune ca ceea ce a stabilit o instanţă să nu fie contrazis de cea ulterioară .

Potrivit prezumţiei lucrului judecat (art 1200 pct 4 cu referire la art 1202 alin2 c civ ) , o hotărâre irevocabilă exprimă realitatea raporturilor juridice dintre părţi (res judicata pro veritate habetur ), neputându-.se primi vreo dovadă contrară faţă de caracterul absolut al prezumţiei (art 1202 alin 2 c civ ).

Constatând că sentinţa civilă nr …… pronunţată de Judecătoria Bacău se bucură de prezumţia de lucru judecat , că în privinţa plăţii de daune cominatorii stabilite prin sentinţa civilă nr …….. s-a apreciat că acestea nu pot fi executate ca atare , urmează a admite în parte contestaţia şi a anula formele de executare efectuate în noul dosarul de executare nr…… al BEJ CF.