Drept procesual civil. Competenţa. Instanţa competentă să dispună investirea cu formulă executorie a biletului la ordin.

Decizie 151 din 11.02.2010


 

 Drept procesual civil. Competenţa.

 Instanţa competentă să dispună investirea cu formulă executorie a biletului la ordin.

Dispoziţiile art. 10 alin.3 C. p. civ. prevăd competenţa instanţei locului plăţii atunci acesta este expres prevăzut în biletul la ordin, chiar dacă sediul emitentului este în raza teritorială de competenţă a altei instanţe.

 

 

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Giurgiu, creditoarea S.C.H. a solicitat învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis la data de 18.05.2009 de E.R.E.M..

Prin sentinţa civilă nr. 6707/26.11.2009 Judecătoria Giurgiu a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bolintin Vale, reţinând că sediul debitoarei se află în Mihăileşti, localitate aflată în raza de competenţă a Judecătoriei Bolintin Vale.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal creditoarea S.C.H., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea recursului, arată recurenta creditoare că prin sentinţa recurată, judecătorul fondului a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei in favoarea Judecătoriei Bolintin Vale.

Arată aceasta că, nu are cunoştinţă de motivarea instanţei de fond, dar va încerca să evidenţieze argumentele pentru care s-a apreciat că Judecătoria Giurgiu este instanţa competentă să analizeze cererea de investire a biletului la ordin emis de debitoarea E.R.E.M., bilet care cuprinde expres menţiunea că locul plăţii este Giurgiu.

Învederează de asemenea că, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. 1 raportat la art. 16 din Legea nr. 58/1934, art. 5 şi art. 10 alin. 1 pct. 3 C.proc. civ., cererea de investire cu formula executorie a biletului la ordin este de competenţa judecătorie de la locul de plată sau aceea de la sediul emitentului.

Mai arată recurenta creditoare că, în speţă, sediul emitentului este în Mihăileşti, jud. Giurgiu ceea ce ar atrage competenţa teritorială de soluţionare în favoarea Judecătorie Bolintin Vale, dar prevalează regulile de competenţă în favoarea instanţei de la locul de plată, deoarece acesta este expres prevăzut în titlul executoriu, doar în cazul în care locul de plată nu ar fi fost expres menţionat în titlu, competenţa teritorială ar fi fost alternativă.

Mai mult, în condiţiile în care competenţa este alternativă, instanţa de fond nu avea nici un motiv pentru a dispune declinarea cauzei, fiind deopotrivă competentă să soluţioneze cauza.

Recurenta creditoare învederează că înţelege să invoce dispoziţiile Deciziei nr. 3344/01.11.2006 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Comercială.

Pentru considerentele expuse, solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre competentă soluţionare Judecătoriei Giurgiu.

La dosar, recurenta creditoare a depus în copie Decizia nr. 3344/01.11.2006 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Comercială.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 299 si urmat. C.proc. civ., art. 106 alin. 1 raportat la art. 16 din Legea nr. 58/1934, art. 5 şi art. 10 alin. 1 pct. 3 C.proc. civ..

S-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu dispoziţiile art. 242 alin. 2 cod proc. civ..

Intimata debitoare E.R.E.M., deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nici nu a propus probe în această fază procesuală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport cu sentinţa pronunţată şi recursul formulat, tribunalul constată că acesta este fondat pentru următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Giurgiu creditoarea S.C.H., a solicitat în temeiul art. 376 alin. 1 coroborat cu art. 61 din Legea nr. 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin şi art. 10 pct. 3 şi 4 cod proc. civ., învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis la data de 18.05.2009 de către debitoarea E.R.E.M..

Constată tribunalul că, în speţă, în mod greşit judecătorul fondului a reţinut că instanţa competentă să soluţioneze cauza dedusă judecăţii este Judecătoria Bolintin Vale, apreciindu-se că sediul debitoarei se află în Mihăileşti, localitate aflată în raza de competenţă a acestei instanţe.

Potrivit dispoziţiilor art. 10 pct. 3 cod proc. civ., în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin în afară de instanţa de la domiciliul pârâtului, competentă să soluţioneze cauza este şi instanţa locului de plată, prin urmare, competenţa fiind una alternativă.

În speţă, societatea creditoare S.C.H. a optat în condiţiile art. 10 alin. 3 cod proc. civ. în favoarea instanţei locului plăţii, prevăzut expres în biletul la ordin - ca fiind Giurgiu .

Drept urmare, instanţa locului plăţii, Judecătoria Giurgiu sesizată de societatea creditoare, era datoare să respecte principiul disponibilităţii ce guvernează orice proces civil, regăsit în speţă în dreptul acesteia de opţiune, de a alege instanţa unde doreşte să deducă judecăţii cauza, şi să nu analizeze din oficiu competenţa sa teritorială, lucru ce nu l-a înfăptuit.

Se reţine de către tribunal în acest context că, în mod greşit instanţa de fond a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă, în condiţiile în care, în speţă, nu numai că nu era vorba de o necompetenţă absolută, ci chiar, potrivit aspectelor mai sus relevate, subzistă norme ce prevăd o competenţă legală alternativă.

în considerarea celor de mai sus, se constată că soluţionarea prezentei cereri de investire a biletului la ordin revine în competenţa Judecătoriei Giurgiu, care în mod greşit şi-a declinat competenţa.

Pentru considerentele expuse, în baza art.312 Cod procedură civilă, va admite recursul declarat de recurenta - creditoare S.C.H. împotriva sentinţei civile nr.6707/26.11.2009 pronunţată de Judecătoria Giurgiu, în contradictoriu cu intimata - debitoare E.R.E.M., pe care o va casa şi va trimite cauza spre competenţă soluţionare aceleiaşi instanţe de fond - Judecătoria Giurgiu.

1