Cont. adm. : Contravenţie prevăzută la regimul vitezei. Administrarea de dovezi de natură să confirme săvârşirea contravenţiei. Confirmarea soluţiei fondului de respingere a plângerii contravenţionale

Decizie 891/2010 din 20.01.2011


Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă, constată:

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat  sub nr. 2709/287/2009 din  11.11.2009 petentul T V a solicitat  ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu  intimatul Inspectoratul de Poliţie al judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 4753118 din 27.10.2009 în baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei, reţinerea permisului şi suspendarea  exercitării dreptului de a conduce  autovehicule , pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG nr. 195/2002 în referire la art. 121 alin. 1  din HG nr. 1391/2006.

În motivarea plângerii, petentul a invocat nulitatea procesului verbal de contravenţie , întrucât în cuprinsul acestuia nu s-au consemnat obiecţiunile formulate, iar pe fond netemeinicia actului  întrucât nu a săvârşit  contravenţia reţinută în sarcina sa.

Intimatul a formulat întâmpinare în temeiul art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă, solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 177 din 26.01.2010 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Buzău în a cărei circumscripţie a fost săvârşită fapta. În baza art. 158 şi urm. din Codul de procedură civilă în referire la art. 32 alin. 2  din OG nr. 2/2001.

Cauza s-a înregistrat  la Judecătoria Buzău sub nr. 1777/200/2010 din 12.02.2010, iar prin  sentinţa civilă nr. 1905 din 12.03.2010 s-a respins  plângerea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut  în baza probatoriului administrat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG n. 195/2002 raportat la art. 121 alin. 1 din HG nr. 1391/006, constând în conducerea  autoturismului marca Audi înmatriculat sub nr. VN-04-WKY, la data de 27.10.2009, orele 12:09, pe DN 2 E 85, în afara localităţii Zărneşti, jud. Buzău, cu o viteză de 161 km/h  înregistrată cu un aparat radar verificat metrologic şi declarat admis  utilizat în regim  staţionar, conform  planşei fotografice depuse la dosar.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate  şi netemeinicie fără să motiveze în fapt şi în drept cererea de  recurs.

Prin decizia civilă nr. 487 din 14.06.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a constatat nul recursul declarat de petent, în aplicarea art. 306 din Codul de  procedură civilă.

Împotriva deciziei a formulat contestaţie în anulare petentul, în temeiul art. 317 din Codul de procedură civilă, invocând soluţionarea recursului cu încălcarea dreptului la apărare, în condiţiile  în care tribunalul nu a avut  la dispoziţie pentru a se pronunţa, cererea de  amânare  a cauzei pentru lipsă de apărare, înregistrată sub nr. 60 din 10.06.2010 la registratura Judecătoriei Buzău.

Prin decizia civilă nr. 794 din 08.11.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis contestaţia  în anulare, dispunându-se anularea deciziei nr. 487 din  14.06.2010 pronunţată  în dosarul nr. 1777/200/2010, şi fixarea unui nou termen de judecată  cu citarea părţilor, la 06.12.2010 în vederea rejudecării recursului  declarat împotriva sentinţei civile nr. 1905 din 12.03.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut în baza verificărilor efectuate, că deşi petentul a înregistrat  la Judecătoria Buzău, sub nr. 60 din 10.06.2010, o cerere prin care solicita amânarea cauzei , aceasta nu a fost depusă la dosarul de recurs, cu prim termen de judecată fixat la 14.06.2010, datorită unor disfuncţionalităţi  ce au operat la Serviciile de Arhivă ale Judecătoriei Buzău şi Tribunalului Buzău.

Prin decizia nr. 891 din 6.12.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Deşi legal citat pentru termenul de judecată din 06.12.2010, recurentul nu s-a înfăţişat la instanţa de recurs.

În rejudecarea recursului  declarat de petent împotriva  sentinţei civile nr. 1905 din 12.03.2010, tribunalul  a apreciat că instanţa fondului a reţinut în mod corect  şi motivat  că petentul se face vinovat de  săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG n. 195/2002 raportat la art. 121 alin. 1 din HG nr. 1391/006, constând în conducerea  autoturismului marca Audi înmatriculat sub nr. VN-04-WKY, la data de 27.10.2009, orele 12:09, pe DN 2 E 85, în afara localităţii Zărneşti, jud. Buzău, cu o viteză de 161 km/h  înregistrată cu un aparat radar verificat metrologic şi declarat admis,  utilizat în regim  staţionar, conform  planşei fotografice depuse la dosar.

Tribunalul a reţinut, ca şi instanţa fondului, că petentul nu a administrat nici o probă  cu care să-şi dovedească nevinovăţia, însă, beneficiind  de prezumţia de nevinovăţie, asupra căreia s-a statuat în jurisprudenţa CEDO, sarcina  administrării probelor revenea agentului constatator.

Or, agentul constatator şi-a îndeplinit această obligaţie cu prisosinţă, depunând la dosar 2 planşe fotografice care relevă viteza de 161 km/h cu care a circulat petentul împotriva localităţii, buletinul de verificare  metrologică a aparatului radar utilizat în regim staţionar şi atestatul operatorului radar.

Pentru considerentele ce preced, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă , prin decizia nr. 891 din 6.12.2010 s-a respins recursul ca neîntemeiat.