Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 1759 din 02.06.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1897/270/2010 pl. contraventionala

Din 15.03.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1759

Sedinta publica din data de 02.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte  -  Gheorghe Andronache

Grefier - Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile pentru plângere contraventionala formulata de petentul .., domiciliat în ………., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau.

La apelul nominal facut  în sedinta publica au raspuns: petentul personal si asistat de avocat …, si martorul .., lipsa fiind intimatul.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, se procedeaza la audierea martorului …, sub prestare de juramânt, declaratia acestuia fiind consemnata si depusa la dosar.

Avocat … pentru petent, arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat ……. pentru petent, solicita admiterea plângerii, asa cum s-a constatat din continutul procesului – verbal de contraventie petentul a fost sanctionat motivându-se ca partea a treia a armei(pana) nu a fost depozitata corespunzator. La dosar s-a depus o declaratie pe care petentul a dat-o, complinita cu cea data de martorul audiat azi, din care rezulta ca procesul – verbal este întocmit evaziv. E drept ca petentul recunoaste ca acea parte din arma se afla într-un dulap, martorul a declarat ca dulapul era prevazut cu cheie. În plus, acea parte a treia a armei nu are nici o eficienta separat. Apreciaza ca nu putea duce la concluzia ca nu s-au respectat dispozitiile legale. Solicita admiterea plângerii, anularea procesului – verbal de contraventie în totalitate. Conform art. 133 pct. 2 lit. d din Legea nr. 295/2004 s-a dispus suspendarea permisului pe o perioada de 6 luni, instanta urmând sa se pronunte si asupra acestei masuri complementare. Apreciaza ca se impune anularea în totalitate a procesului – verbal de contraventie, admiterea în parte a plângerii cu înlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment nu ar duce la nici un rezultat. Solicita primirea concluziilor, fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin plângerea formulata petentul ….a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, anularea procesului-verbal seria A.P. nr. 0302383/18.01.2010 încheiat de Politia Statiunii Tg. Ocna, judetul Bacau.

În motivarea plângerii, petentul arata ca, în data de 18.02.2010, lucratori din cadrul Politiei Tg. Ocna au efectuat un control la domiciliul sau, ocazie cu care au verificat si modul de pastrare a armei de vânatoare marca GINI  SHUL, calibru 12. S-a apreciat ca piesa a treia de la arma de vânatoare nu era asigurata conform legii, astfel ca s-a dispus amendarea conform art. 33 pct. 1 lit. d din Legea nr. 295/2004, cu suma de 2.000 lei, iar în temeiul art. 133 pct. 2 lit. a din aceeasi lege, s-a dispus suspendarea pe 6 luni a dreptului de detinere a armei si munitiei.

Mai arata petentul ca detine permis de port arma din anul 1993 si, tot din acelasi an, permis de vânatoare. La toate controalele efectuate de lucratorii din cadrul Inspectoratului de Politie cu privire la arma detinuta, la modalitatea de pastrare a acesteia si niciodata nu s-au depistat neregularitati.

Petentul apreciaza ca a fost sanctionat pe nedrept, atât arma(tevi si pat), cât si piesa a treia(pana) au fost pastrate corespunzator, cele consemnate în procesul – verbal nu sunt reale, iar procesul – verbal a fost încheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale în materia contraventiilor.

Intimatul a formulat întâmpinare, precizând ca, în data de 18.02.2010, petentul a fost audiat fiind cercetat pentru savârsirea infractiunii de braconaj si a recunoscut si cele consemnate în procesul – verbal de contraventie, iar procesul – verbal a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, solicitând respingerea plângerii.

Mai precizeaza intimatul ca petentul a fost sanctionat conform art. 132 pct. 8 din Legea nr. 295/2004 si nu art. 33 pct. 1 lit. d din Legea nr. 295/2004.

În conformitate cu art. 15 lit. „i” din legea nr. 146/1997, plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri si a fost audiat un martor, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 18.01.2010 Politia  Statiunii Tg. Ocna a sanctionat pe petentul …… cu amenda în cuantum de 2.000 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 132 pct. 8 din Legea nr. 295/2004, încheind în acest sens procesul-verbal seria A.P. nr. 0302383/2010.

S-a consemnat în procesul - verbal ca, în data de 18.02.2010, ora 09,20, locul strada Vlad Tepes nr. 19, orasul Tg. Ocna, judetul Bacau, în urma controlului efectuat a fost gasita piesa a treia de la arma de vânatoare marca GINI SHUL calibru 12 mm, în dulap, aceasta nefiind asigurata conform legii.

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului – verbal, conform art. 34 al.1 din O.G. nr.2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate a procesului – verbal, acesta fiind întocmit potrivit  dispozitiilor  legale incidente în cauza  respectiv, Legea nr. 295/2004 si O.G. nr.2/2001.

În drept, instanta retine ca, potrivit art. 132 pct. 8 din Legea nr. 295/2004, este considerata contraventie neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute de art. 28 al. 1 si 2 (din acelasi act normativ).

În conformitate cu dispozitiile art. 28 al. 1 din Legea nr. 295/2004, titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma, asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 14 al. 1 din H.G. nr. 130/24.02.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, precizeaza ca titularul dreptului de detinere este obligat sa pastreze armele si munitiile letale la domiciliul sau la resedinta mentionata în permisul de arma, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, care sunt asigurate cu cel putin doua sisteme de închidere independente, cu cheie sau cifru, astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate.

În alineatul 2 din acelasi articol se prevede ca, dulapurile sau, dupa caz, casetele prevazute la alineatul 1 trebuie sa fie prevazute cu compartimente diferite care sa fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru pastrarea munitiei separat de arme, a închizatoarelor apartinând carabinelor si, dupa caz, a piesei a treia la arme letale lungi cu tevi basculante.

În articolul 133 al. 2 lit. a din Legea nr. 295/2004 se precizeaza ca pentru savârsirea contraventiei prevazuta de art. 132 pct. 8 se aplica sanctiunea complementara, respectiv, suspendarea dreptului de detinere a armelor pe o perioada de 6 luni.

Martorul ……., audiat în cauza la propunerea petentului, arata ca, prin luna ianuarie 2010, a fost rugat de acesta sa-i repare o balama la un dulap din lemn masiv(stejar), cu trei usi(canate) si, într-unul din compartimente, pe un raft, petentul îsi tinea pana de la pusca. Compartimentul în care petentul îsi tinea piesa a treia a armei(pana) avea una din balamale stricate, iar martorul a sudat-o.

Când a facut lucrarea de sudura, mai arata martorul, petentul a descuiat yala de la compartimentul respectiv, a demontat partea din balama ce era defecta, a sudat-o si a montat-o la loc.

Petentul sustine ca a pastrat arma conform normelor legale.

În legatura cu aceasta sustinere sunt de observat urmatoarele:

În primul rând, în timp ce martorul …….. declara ca în ziua în care el a sudat balamaua de la dulapul în care petentul îsi tinea piesa a treia a armei, compartimentul respectiv al dulapului avea usa încuiata cu o yala, petentul, în declaratia data în fata agentului de politie(fila 16 dosar) nu face vorbire despre o atare stare de fapt, ci precizeaza: „Mi s-a solicitat sa prezint si pana, pe care am adus-o din a doua camera, pe care o aveam în sifonier”.

În al doilea rând, presupunând ca petentul a omis sa consemneze în declaratie ca pana era încuiata în sifonier si ca situatia ar fi fost cea prezentata de acesta, este de precizat faptul ca pastrarea piesei a treia a armei în aceste conditii nu corespunde normelor legale amintite anterior, respectiv, art. 14 al. 1 si 2 din H.G. nr. 130/2005.

Fata de cele ce preced si constatând ca petentul a savârsit fapta contraventionala retinuta în sarcina sa, instanta apreciaza, în raport de dispozitiile art. 5 al. 2 lit. a, art. 5 al. 5 si art. 21 al. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ca se impune sanctionarea petentului cu avertisment.

Astfel, potrivit art. 5 al.2 din O.G. nr. 2/2001, sanctiunile contraventionale principale sunt: avertismentul, amenda contraventionala si prestarea unei activitati în folosul comunitatii.

În alineatul 5 din acelasi articol se arata ca sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite.

În art. 21 al. 3 din acelasi act normativ se precizeaza ca sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul – verbal.

Necesitatea  proportionalitatii între fapta comisa si sanctiunea aplicata este una din cerintele impuse de jurisprudenta CEDO, jurisprudenta ce a devenit  obligatorie pentru instantele  nationale odata cu ratificarea Conventiei  Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile  dreptului  intern, potrivit  art. 20 al.2 din Constitutia României.

Având în vedere împrejurarile concrete  ale spetei (fapta concret savârsita de petent si ca,  din datele aflate la dosar,  reiese  ca acesta  este la prima  abatere  de acest gen) rezulta ca sanctiunea avertismentului este în masura sa disciplineze  conduita  contestatorului  în circumstante  asemanatoare, fiind  proportionala  cu pericolul social  concret al faptei savârsite.

În raport de considerentele expuse si de dispozitiile  art. 34 din O.G. nr. 2/2001,  se va admite în parte plângerea formulata de petentul ….. si se va înlocui sanctiunea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.

Va fi atentionat petentul asupra pericolului social al faptei savârsite si i se va recomanda sa respecte dispozitiile legale.

Se vor mentine celelalte dispozitii ale procesului – verbal.

Se va lua act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite în parte plângerea formulata de petentul ……, domiciliat în ……, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau.

Înlocuieste sanctiunea amenzii în cuantum de 2.000 lei, aplicata petentului prin procesul – verbal seria A.P. nr. 0302383/18.01.2010 încheiat de Politia Statiunii Tg. Ocna, judetul Bacau, cu sanctiunea avertisment.

Atentioneaza petentul asupra pericolului social al faptei savârsite si îi recomanda sa respecte dispozitiile legale.

Mentine celelalte dispozitii ale procesului – verbal.

Ia act ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 02 iunie 2010.

PRESEDINTE, GREFIER,