Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 13936/2013 din 11.12.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 13936/2013

Şedinţa publică de la 11 Decembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE ……..

Grefier ……….

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petent …………… şi pe intimat INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BIHOR, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier învederându-se că petenta a depus la dosar concluzii scrise, după care:

Se constată că fondul cauzei s-a dezbătut în şedinţa publică din data de 04.12.2013 când părţile au pus concluzii pe fond, concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care s-a amânat pronunţarea cauzei pentru termenul din 11.12.2013 când s-a pronunţat hotărârea.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 18.04.2013 sub nr. de dosar 7440/271/2013, petenta …….., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, pe cale de excepţie, să constate nulitatea procesului verbal seria CP nr. 3…….. din 04.04.2013, deoarece nu respectă condiţiile art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001, iar pe fond, în principal, să desfiinţeze procesul verbal ca nelegal şi netemeinic, cu consecinţa restituirii permisului de conducere reţinut şi a sumei plătite în baza acestuia, adică 150 lei, şi în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertismentul, fără cheltuieli de judecată.

În motivarea plângerii sale, petenta a arătat, în esenţă, că în data de 04.04.2013 a fost sancţionată contravenţional deoarece nu ar fi acordat prioritate de trecere unui pieton. Arată că la acea dată se deplasa cu autoturismul personal marca Fiat cu nr. BH1…….. din direcţia B-dul Ma……. înspre Piaţa Mare, B-dul ……………… pe prima bandă de mers. La trecerea de pietoni arătată în procesul verbal, nevăzând nici un pieton, petenta şi-a continuat drumul, iar în momentul în care era aproape cu roţile de trecerea de pietoni a văzut un pieton cu o bicicletă care se angaja în traversarea părţii carosabile şi anume banda a doua, în partea stângă a petentei, care rula pe prima bandă, moment în care petenta nu a mai frânat deoarece ar fi oprit pe trecerea de pietoni.

Arată în continuare petenta că după câţiva zeci de metri, înainte de următorul semafor, pe platoul de vizavi de Catedrală, a fost oprită de un agent de poliţie, care n-a putut să-i comunice motivul opririi, aşteptând ca un coleg să îi comunice prin staţie.

După ce i-a fost comunicat prin staţie că petenta nu ar fi acordat prioritate de trecere unui pieton, agentul care de fapt nu văzuse nimic a întocmit procesul verbal, încălcând, în opinia petentei, prevederile art. 16 alin. 1 din OG 2/2001 coroborat cu art. 180 alin. 1 şi art. 190 alin. 1 din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002.

Mai susţine petenta că a fost sancţionată în temeiul art. 135 din OUG 195/2002, care se referă la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial, şi a unei litere, h, care nu există în actul normativ. Susţine petenta că unui contravenient trebuie să i se dovedească vinovăţia fără nici un dubiu, având în vedere dispoziţiile art. 6 din CEDO, întrebându-se cum se poate aprecia corect fondul cauzei, dacă nici măcar fapta nu se încadrează corect.

Pe fondul cauzei arată că, în conformitate cu art. 6 din OUG 195/2002, prioritate de trecere înseamnă obligaţia oricărui participant la trafic de a nu-şi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească.

În condiţiile în care instanţa o consideră vinovată de săvârşirea contravenţiei, solicită petenta să i se aplice sancţiunea avertismentului deoarece nu a dorit să se sustragă prevederilor legale.

În drept a invocat OUG 195/2002, OG 2/2001 şi NCPC.

În probaţiune a depus în copie următoarele înscrisuri: procesul verbal contestat (f.9), dovada reţinerii permisului (f.10), dovada achitării a jumătate din minimul amenzii (f.11).

Intimatul a formulat întâmpinare (f.16) prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Arată intimatul că procesul verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiile art. 16 şi 17 din OG 2/2001, iar sancţiunea a fost aplicată conform dispoziţiilor art. 21 din OG 2/2001, prezumţia de temeinicie fiind dovedită cu CD-ul depus la dosarul cauzei şi două cadre foto, din care rezultă că petenta nu a acordat prioritate de trecere unui pieton în data de 04.04.2013, ora 11:54:13, când circula cu autoturismul … din direcţia P-ţa Independenţei din Oradea cu direcţia de mers spre str. D. Cantemir, la trecerea de pietoni din faţa sucursalei băncii Bancpost.

Arată că reclamanta a semnat procesul verbal cu precizarea că nu se face vinovată de fapta reţinută în sarcina sa.

Mai susţine intimatul că în apropierea trecerii de pietoni viteza este redusă la 30 km/h, iar reclamanta, dacă ar fi circulat cu acea viteză, avea posibilitatea să oprească, însă, deşi avea vizibilitatea obturată datorită faptului că pe banda a II-a circula o autoutilitară, nu a redus viteza pentru a preveni un eventual accident şi a forţat trecerea, moment în care pietonul ajunsese aproape de mijlocul benzii a doua.

În drept a invocat OUG 195/2002 modificată, HG 1391/2006, OG 2/2001, C.pr.civ.

În probaţiune a depus CD (f.17), planşe foto (f.18-19), atestat operator radar nr. 158 (f.20), buletin de verificare metrologică şi certificat aprobare de model nr. 012/13.03.2009 (f.21).

Petenta a formulat răspuns la întâmpinare (f.24-25), prin care susţine că aparatul cu care a fost înregistrată nu are verificările efectuate, având în vedere că dispozitivul de afişare model are în primul act seria ……., iar în buletinul de verificare metrologică are seria ….. dispozitivul de măsurare şi prelucrare în primul act are seria BE……. şi în al doilea act are seria ……4, iar antena are în primul act seria BE…01 şi în al doilea act seria …….. Din acest motiv solicită instanţei să respingă mijloacele de probă ale intimatei care se bazează pe acest aparat şi anume CD-ul depus şi planşele foto.

Mai susţine că din planşa foto nici nu rezultă că nu ar fi acordat prioritate şi nici faptul că ar fi depăşit viteza legală, având în vedere că în înregistrări apar patru autoturisme, nerezultând care este al petentei şi care din ele ar fi depăşit viteza legală. Mai mult, arată că nu a fost sancţionată pentru depăşirea vitezei legale şi nici la viteza de 30 km/h nu se putea frâna deoarece la acea viteză se rulează cu 8,34 metri/secundă, neputându-se frâna la 0 km/h decât în 7 metri.

Petenta a depus note scrise prin care a solicitat respingerea probaţiunii intimatei, respectiv înregistrarea pe CD. Mai arată că procesul verbal a fost întocmit cu eludarea dispoziţiilor legale şi nu s-au trecut datele aparatului radar, menţonându-se doar „filmat pe HD”. Actele depuse de intimat la dosar nu sunt de natură să înlăture dubiul privind faptul că aparatul de pe maşina poliţiei a fost cel care a şi înregistrat fapta, dubiu care profită petentei, conform principiului in dubio pro reo. Mai arată petenta că instanţa nu poate suplini erorile şi echivocul procesului verbal, putând doar verifica exactitatea celor reţinute de acesta. Arată că menţiunile din anexa 1D au ca scop ca, în cazul unei contestaţii, instanţa să poată verifica cu ce aparat a fost făcută înregistrarea şi dacă acest aparat corespunde cerinţelor art. 4.4 din NML 021-05/2005, iar din actele depuse la dosar nu reiese faptul că aparatul radar folosit pentru înregistrarea petentei este cel din buletinul de verificare metrologică deoarece la încheierea procesului verbal tipul şi seria acestuia nu au fost trecute, încălcându-se astfel dispoziţiile legale.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Petenta a formulat concluzii scrise, prin care a solicitat instanţei să constate nulitatea procesului verbal, deoarece lipseşte actul normativ în baza căruia a fost sancţionată, fiind indicate nişte articole care nu există, şi numele agentului constatator.

Pe fond, susţine că procesul verbal atacat nu este dovedit, făcându-se doar menţiunea „filmat pe HD de pe MAI …”, nefiind o garanţie că este acelaşi aparat. Mai susţine că nu este vinovată de săvârşirea contravenţiei deoarece prin prioritate de trecere se înţelege, conform legiuitorului, obligaţia oricărui participant la trafic de a nu-şi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească. Mai susţine că în înregistrare nu se vede marcajul pietonal.

Mai solicită petenta aplicarea art. 7 din OG 2/2001, în situaţia în care instanţa îi va reţine vinovăţia, pe motiv că nu a dorit nicio clipă să se sustragă prevederilor legale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CP nr. ……. (f.9), petenta …………., a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 300 lei şi suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 zile pentru ca in timp ce conducea autoturismul Fiat cu nr. BH1…….. pe strada P-ţa Independenţei din Oradea cu direcţia de mers spre str. D. Cantemir, la trecerea de pietoni din faţa sucursalei băncii Bancpost, marcată corespunzător prin indicator şi marcaj, nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat regulamentar în traversarea părţii carosabile.

Verificând plângerea din perspectiva art. 34 din OG nr. 2/2001, instanţa constată că aceasta a fost depusă cu respectarea termenului legal de 15 zile de la înmânare.

Verificând procesul verbal de contravenţie contestat din perspectiva condiţiilor de legalitate impuse sub sancţiunea nulităţii de art. 17 din OG nr. 2/2001, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea acestor condiţii.

Instanţa nu poate reţine critica petentei în sensul că procesul verbal nu conţine numele agentului constatator întrucât agentul care a încheiat procesul-verbal nu este cel care a constatat fapta, întrucât, potrivit art. 15 alin. 1 din OG nr. 2/2001, contravenţia se constata printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează fapta, denumite în mod generic agenţi constatatori. Din această dispoziţie reiese că agentul constatator nu este persoana care percepe fapta contravenţională prin propriile simţuri, ci persoana care constată contravenţia prin încheierea procesului-verbal – verbul „a constata“ având înţelesul de stabilire si descriere a faptei contravenţionale în cuprinsul procesului-verbal.

De altfel, art. 21, alin. 1 din OG nr. 2/2001 instituie regula ca agentul constatator decide si asupra sancţiunii, însa, nu condiţionează calitatea de agent constatator de perceperea faptei prin propriile simţuri. O interpretare contrara, ce ar impune identitate între persoana care percepe în mod nemijlocit fapta si persoana care încheie procesul-verbal, ar avea drept consecinţa imposibilitatea agentului constatator de a proceda la încheierea procesului-verbal în toate acele situaţii în care nu a fost de fata la săvârşirea faptei contravenţionale. Daca ne referim numai la circulaţia pe drumurile publice, aceasta concluzie ar duce, spre exemplu, la imposibilitatea încheierii procesului-verbal si a sancţionării conducătorului auto vinovat de producerea unui accident rutier, având în vedere ca, în regula generala, agentul de politie nu este de fata la momentul producerii accidentului si deci, nu constata (percepe) prin propriile simţuri faptele contravenţionale.

Pe de altă parte, instanţa constată că, potrivit art. 180 alin. 1 din HG nr. 1391/2006, în cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei. Când însa fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, potrivit dispoziţiilor art. 181 alin. 1, poliţistul rutier este cel care încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei. Din interpretarea gramaticală şi coroborată a celor două texte reiese că, în situaţia în care fapta contravenţională a fost constatată cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, legiuitorul nu a mai prevăzut expres că procesul-verbal va fi încheiat de agentul constatator, ci de poliţistul rutier, deci o persoană care are competenţa de a proceda potrivit art. 177 din HG nr. 1391/2006. În cauză, agentul care a efectuat înregistrarea radar este atestat sa desfăşoare activităţi cu sistemul de supraveghere a traficului si măsurare a vitezei, iar procesul-verbal a fost întocmit de un agent de poliţie rutieră.

Instanţa constată şi că fapta reţinută în sarcina petentei a fost descrisă în procesul verbal. O încadrare juridică eronată poate atrage nulitatea procesului verbal în situaţia în care petentul ar dovedi o vătămare datorată acestei erori, or petenta nu a dovedit o asemenea vătămare, putându-şi pregăti apărarea independent de această eroare a agentului constatator.

De asemenea, instanţa constată că fapta reţinută de agentul constatator constituie contravenţie în sensul prevăzut de 100 alin. 3 lit. b din OUG 195/2002.

Conform art. 100 alin. 3 lit. b, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului.

Conform art. 98 alin. 1-2 din OUG nr. 195/2002, amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului de puncte-amendă aplicate, un punct-amendă reprezentând valoric 10 % din salariul minim brut pe economie, art. 98 alin. 3 lit. b din acelasi act normativ reglementand clasa a II-a de sanctiuni, pentru care se aplica 4 sau 5 puncte-amendă. Având în vedere amenda aplicată, de 300 lei, instanţa constată că aceasta a fost legal aplicată.

În ceea ce priveşte criticile petentei referitor la aparatul radar cu care s-a efectuat înregistrarea, instanţa constată că în procesul verbal se menţionează că înregistrarea a fost efectuată cu aparatul „montat pe ….”, acelaşi număr de înmatriculare apărând şi în buletinul de verificare metrologică depus la dosarul cauzei (f.21), instanţa apreciind că lipsa menţiunilor privind seria şi numărul aparatului nu atrag nulitatea procesului verbal..

Analizând temeinicia procesului verbal contestat, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 6 pct. 1 din OUG 195/2002, care defineşte noţiunea de acordare a priorităţii astfel: „obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească”. În speţă, din înregistrarea video depusă la dosar nu rezultă că pietonul ar fi fost nevoit să oprească sau să încetinească din cauza autoturismului condus de petentă, acesta continuându-şi deplasarea la fel cum ar fi făcut-o probabil şi în situaţia în care autoturismul petentei nu ar fi rulat pe carosabil sau ar fi oprit pentru a-l aştepta să traverseze.

Astfel, instanţa constată că fapta reţinută în sarcina petentei nu există, neputându-se reţine că aceasta nu ar fi acordat prioritate de trecere unui pieton.

Pentru aceste motive, în baza art. 34 al. 1 din OG nr. 2/2001, instanţa va admite plângerea contravenţională şi va anula procesul verbal seria CP nr. …. din 04.04.2013.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta …………. cu domiciliul în Oradea str. ……. jud. Bihor, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, cu sediul în Oradea str. Parcul Traian nr. 18 jud. Bihor.

Anulează procesul verbal seria CP nr. …….. din 04.04.2013.

Dispune restituirea amenzii în cuantum de 150 lei achitată de intimată conform chitanţei ………32 BH din 05.04.2013.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Oradea.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.12.2013.

PreşedinteGrefier

………………

…..