Revizuire pensie. Venituri neluate în calcul

Sentinţă civilă 145/F/2011 din 08.11.2011


Revizuire pensie. Venituri neluate în calcul.

 Prin neincluderea în calculul pensiei a stagiului contributiv realizat de reclamant şi atestat de aceste câştiguri salariale brute certificate de adeverinţa nr.15/16.01.2009 eliberată de fostul angajator, cuantumul pensiei acordate este diminuat, nereflectând integral datele comunicate de angajator.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. civ., sent. nr. 1455/F/27 iunie 2011, nepublicată)

 Prin cererea înregistrată reclamantul PC a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să fie obligată intimata Casa Teritorială de Pensii Bistriţa-Năsăud să-i revizuiască cuantumul pensiei existente în raport de grupele de muncă din  perioada de activitate, solicitând de asemenea plata diferenţei între suma primită şi suma ce i se cuvine în raport de grupa I de muncă şi grupa a II-a de muncă. Potrivit adeverinţei nr.15 din 16.01.2009 şi nr. 71 din 10.03.2011 eliberate de SC I. SRL Năsăud şi unor declaraţii extrajudiciare,anexate cererii de revizuire, se cuvine ca pensia să fie revizuită şi munca desfăşurată de el să fie încadrată în grupa I de muncă cu punere în plată a unei pensii calculate în acest context.

Analizând actele şi lucrările cauzei instanţa reţine următoarele:

Reclamantul este beneficiarul pensiei acordate în baza Legii nr. 3/1977 pentru munca depusă şi limita de vârstă prin decizia 50331/1993, recalculată conform H.G. nr. 1550/2004 şi O.U.G. nr. 4/2004 şi la cererea beneficiarului, urmare a obţinerii adeverinţelor eliberate de fostul angajator nr. 119/2006, nr. 810/2007, respectiv urmare o obţinerii adeverinţelor nr. 15 şi 16/2009 şi în baza OUG nr. 100/2008.

 Nemulţumit de pensia acordată, reclamantul s-a adresat atât casei judeţene de pensii, cât şi celei naţionale, demers soluţionat negativ, comunicându-i-se în esenţă că sporul de vechime din adeverinţa nr. 16/2009 şi cel de gestiune din adeverinţa nr. 15/2009 eliberate de fostul angajator au fost corect valorificate, cel de gestiune fiind corect reflectat în cuantumul pensiei încă anterior prin valorificarea adeverinţei nr. 810/2007 eliberată de acelaşi fost angajator, iar luarea în calcul a celui de vechime determinând o diferenţă a pensiei de 58 lei pentru perioada 1.09.2006-31.07.2009.

La data de 6.01.2011 se emite o nouă decizie de recalculare a pensiei al cărei beneficiar este reclamantul în care stagiul complet de cotizare este 25 ani, mai mic decât cel stabilit prin decizia anterioară, stagiul de cotizare realizat şi numărul de puncte realizate fiind identice, astfel încât punctajul mediu anual a crescut la 1.26852, cuantumul pensiei crescând de la 777 lei la 912 lei.

La data de 11.03.20011 prin cererea înregistrată sub nr. 6137/11.03.2011 beneficiarul pensiei a solicitat revizuirea cuantumului pensiei, în raport de grupele de muncă superioare în care a prestat activitate, atestate de declaraţiile olografe ataşate în copie ale unor persoane şi în raport de cuprinsul adeverinţelor nr. 15/2009 şi nr. 71/10.03.2011 eliberate de fostul angajator anexate în copie.

 Solicitarea a fost rezolvată nefavorabil pentru considerentul că adeverinţa nr.15 din 10.01.2009 a fost luată în calcul la stabilirea pensiei, pentru luarea în calcul a adeverinţei nr.71/10.03.2011 aceasta trebuie prezentată în original la Casa Teritorială de Pensii Bistriţa-Năsăud şi pentru perioada 13,05.1963 – 01.11.1992 se poate acorda doar beneficiul grupei a II-a de muncă, valorificat deja la stabilirea stagiului de cotizare a pensiei.

 Demersul juridic promovat de reclamantul nemulţumit de rezolvarea nefavorabilă a cererii de revizuire, obiect al prezentei cauze, este circumscris prevederilor art. 107 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ce permite declanşarea procedurii revizuirii drepturilor de pensie şi la solicitarea beneficiarului pensiei, reglementarea anterioară fiind prohibitivă din această perspectivă.

 Justeţea tezei reclamantului potrivit căreia pârâta nu a valorificat corect la stabilirea drepturilor sale de pensie cuprinsul adeverinţei nr.15/16.01.2009 şi al adeverinţei nr.71/10.03.2011 poate fi doar parţial reţinută de instanţă.

 În ceea ce o priveşte pe cea dintâi, se impune a fi înlăturată apărarea pârâtei potrivit căreia datele comunicate de angajator privitoare la activitatea în muncă prestată de reclamant ar fi integral reflectate în buletinul de calcul al pensiei acestuia ori că aceste date le-ar reconfirma pe cele anterior comunicate prin adeverinţa nr. 810/1.11.2007, corect valorificate în buletinul de calcul ce a stat la baza recalculării pensiei la cererea beneficiarului nr. 4746/18.12.2007.

 Examinarea coroborată a acestor înscrisuri, referitoare la beneficiul sporului de gestiune şi al sporului pentru transportul produselor petroliere acordat pentru munca prestată de reclamant, nu atestă identitatea conţinutului celor două adeverinţe, cea cu nr. 15/2009 cuprinzând date suplimentare celor menţionate adeverinţa nr. 810/2007. Pe de altă parte cuprinsul celei anterioare a fost integral luat în calcul la stabilirea drepturilor de pensie ale reclamantului urmare a cererii adresate în acest sens la finele anului 2007, buletinul de calcul al pensiei reflectându-le fidel, pe când datele mai recent comunicate de angajator nu se regăsesc integral în buletinul de calcul al pensiei ce ar fi trebuit să le valorifice, urmare a depunerii la dosarul de pensie a adeverinţei nr. 15/2009, cele suplimentare celor menţionate în adeverinţa nr. 810/2007 nefiind luate în calcul .

Astfel, comparând cele două adeverinţe se poate lesne observa că, suplimentar datelor comunicate anterior, în anul 1976, perioada februarie – octombrie, reclamantul  a beneficiat de spor de gestiune, iar în anul 1980, perioada aprilie-noiembrie, şi în anul 1983, luna august, de spor pentru transportul produselor petroliere, acestea nu a fost luate în calcul la stabilirea drepturilor de pensie urmare a exhibării adeverinţei nr. 15/2009. Sporurile salariale menţionate au majorat nu doar veniturile realizate, ci şi contribuţia reclamantului la bugetul statului, conform principiului contributivităţii ce guvernează acordarea pensiei impunându-se a se reflecta într-un cuantum majorat al drepturilor de pensie, în raport de prevederile art. art. 94, 95 şi 96 din Legea nr. 263/2010.

 În acest context se desprinde clar concluzia că, prin neincluderea în calculul pensiei a stagiului contributiv realizat de reclamant şi atestat de aceste câştiguri salariale brute certificate de adeverinţa nr.15/16.01.2009 eliberată de fostul angajator, cuantumul pensiei acordate este diminuat, nereflectând integral datele comunicate de angajator.

 În ceea ce priveşte cea de-a doua adeverinţă menţionată în cuprinsul cererii de revizuire, cea cu nr. 71/10.03.2011, se impune a fi reţinută apărarea pârâtei potrivit căreia valorificarea conţinutului acesteia este împietată de conduita reclamantului care, deşi avertizat, nu a ataşat cererii adresate pârâtei originalul actului eliberat de fostul angajator, această condiţie fiind expres instituită de legiuitor. Aspectul neîndeplinirii obligaţiei a fost confirmat de reclamant şi în faţa instanţei de judecată, astfel încât pretenţia de revizuire a pensiei pentru acest considerent este nefondată. In ipoteza depunerii la Casa Teritorială de Pensii a originalului acestei adeverinţe, care să ateste date suplimentare ale contributivităţii, pensia al cărei beneficiar este reclamantul va putea  face obiectul recalculării.

 Corect a fost apreciată defavorabil şi solicitarea adresată de revizuire a drepturilor de pensie în raport de o grupă superioară de muncă celei atestate de fostul angajator. Declaraţiile olografe ale mai multor persoane nu pot prin ele însele să califice activitatea prestată de reclamant într-o anumită grupă de muncă, acest atribut aparţinând exclusiv angajatorului, care este unicul îndreptăţit să ateste caracteristicile muncii depuse de angajatul său, respectiv încadrarea muncii prestate de acesta într-o anumită grupă de muncă.

 Pentru considerentele expuse, pretenţia dedusă judecăţii fiind parţial întemeiată  în sensul celor înainte expuse, acţiunea formulată va fi admisă în parte şi în temeiul art. 153 din Legea nr. 263/2010 pârâta va fi obligată să emită o decizie de revizuire a drepturilor de pensie ale reclamantului în raport de adeverinţa nr.15/16.01.2009 eliberată de SC I SRL Năsăud.