Abuz în serviciu contra intereselor publice. Obligativitatea citării părţii vătămate.

Decizie 115/A/2010 din 03.05.2011


Abuz în serviciu contra intereselor publice. Obligativitatea citării părţii vătămate.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., dec. nr. 115/A/30 noiembrie 2010)

Prin sentinţa penală nr. 377 din 23 martie 2010 pronunţată de Judecătoria Bistriţa s-a admis cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului EV din infracţiunile prev. de art. 248 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 şi de art. 290 Cod penal, raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracţiunile prev. de art. 248 alin. 1 Cod penal, şi de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (fiind înlăturate  dispoziţiile din Legea nr. 78/2000).

În urma schimbării încadrării juridice a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 12.000 lei amendă penală, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prev. de art. 248 alin. 1 Cod penal, cu reţinerea circumstanţei atenuante prev. de art. 74 lit. a Cod penal, şi făcând astfel aplicarea dispoziţiilor art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal şi 450 lei amendă penală, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal, cu reţinerea circumstanţei atenuante prev de art. 74 lit. a Cod penal şi făcând astfel aplicarea dispoziţiilor art. 76  alin. 1 lit. e Cod penal.

În baza art. 33 lit. a Cod penal s-a constatat că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului sunt în concurs real, motiv pentru care în conformitate cu dispoziţiile art. 34 lit. c Cod penal, s-au contopit pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente, în pedeapsa cea mai grea, de 12.000 lei amendă penală. atrăgându-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63/1 Cod penal.

Totodată s-au admis cererile de schimbare a încadrării juridice dată faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului FI infracţiunile prev. de art. 248 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 şi de art. 290 Cod penal, raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracţiunile prev. de art. 248 alin. 1 Cod penal, şi de art. 26 raportat la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (fiind înlăturate dispoziţiile din Legea nr. 78/2000 şi reţinută complicitatea la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată) şi în consecinţă a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 7.000 lei amendă penală, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prev. de art. 248 alin. 1 Cod penal, cu reţinerea circumstanţei atenuante prev. de art. 74 lit. a Cod penal, şi făcând astfel aplicarea dispoziţiilor art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal şi pedeapsa de  200 lei amendă penală, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. 26 raportat la art. 290 Cod penal, cu reţinerea circumstanţei atenuante prev de art. 74 lit. a Cod penal şi făcând astfel aplicarea dispoziţiilor art. 76  alin. 1 lit. e Cod penal.

În baza art. 33 lit. a Cod penal, s-a constatat că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului sunt în concurs real, motiv pentru care în conformitate cu dispoziţiile art. 34 lit. c Cod penal, s-au contopit pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente, în pedeapsa cea mai grea, de 7.000 lei amendă penală, atrăgându-se totodată atenţia inculpatului asupra dispoziţiile art. 63/1 Cod penal.

De asemenea s-au admis cererile de schimbare a încadrării juridice dată faptelor reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului PI din infracţiunile prev. de art. 26 raportat la art. 248 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal şi de art. 290 Cod penal, raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal, ambele  cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, în infracţiunile prev. de art.  26 raportat la art. 248 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, şi de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (fiind înlăturate  dispoziţiile din Legea nr. 78/2000) şi în consecinţă a fost condamnat inculpatul pentru comiterea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice prev. de art. 26 raportat la art. 248 alin. 1 Cod penal, cu reţinerea recidivei postcondamantorii prev. de art.37 lit. a Cod penal şi 4 luni închisoare  pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal,  cu reţinerea recidivei postcondamantorii prev. de art.37 lit. a Cod penal.

În baza art. 33 lit. a Cod penal, s-a constatat că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului sunt în concurs real, motiv pentru care în conformitate cu dispoziţiile art. 34 lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente, în pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi  2 luni închisoare.

Conform art. 83 Cod penal, s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate acordat inculpatului PI în ceea ce priveşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1537/2006 a Judecătoriei Bistriţa (definitivă prin decizia penală nr. 25/A/28.02.2007 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi decizia penală nr. 371/18.06.2007 a Curţii de Apel Cluj), dispunându-se ca inculpatul să execute această pedeapsă alăturat pedepsei rezultante  de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată pentru concursul de infracţiuni ce face obiectul prezentului dosar penal, deci în total 2 ani şi 2 luni închisoare.

S-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 71 raportat la art. 64 lit. a Teza  II-a şi  lit. b Cod penal.

S-a constatat că partea vătămată Consiliul Local  al comunei Matei, nu s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale şi nici în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare al instanţei.

Conform art. 445  Cod procedură  penală, s-a dispus anulare actelor false, respectiv a procesului-verbal de custodie şi a actelor contabile întocmite ulterior (facturi şi anexe).

S-a stabilit în favoarea avocatului MV suma de 300 lei, cu titlu onorariu avocat desemnat din oficiu, pentru inculpatul PI.

Inculpatul EV a fost obligat să plătească statului suma de 1.000 lei cu titlu cheltuieli judiciare. 

Inculpatul FI a fost obligat să plătească statului suma de 1.000 lei cu titlu cheltuieli judiciare.

Inculpatul PI a fost obligat să plătească statului suma de 1.300 lei cu titlu cheltuieli judiciare, din care 300 lei reprezintă onorariu apărător desemnat din oficiu.   

Împotriva acestei sentinţe penale au declarat apel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa şi inculpaţii EV şi FI.

Apelurile declarate sunt fondate, însă pentru motivul că în primă instanţă, cauza a fost soluţionată fără aplicarea dispoziţiilor legale privind citarea părţii vătămate.

Astfel, potrivit  dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei  publice locale, comunele oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ - teritoriale , în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale, iar art. 21 din acelaşi act normativ prevede că unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, la alin. 2 stabilindu-se că în justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate după caz, de primar sau preşedintele Consiliului Judeţean. Primarul, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean, poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al Consiliului Judeţean sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, respective, în justiţie.

Analiza materialului probator aflat la dosar a relevat faptul că, contractant în cauză, în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare a Şcolii Generale Matei este Primăria comunei Matei, toate actele aferente încheierii contractului purtând antetul acestei instituţii.

Aşadar, în cauză nu trebuia citat Consiliul Local al comunei Matei în calitate de parte vătămată, ci partea contractantă, eventuala susţinere că Primăria comunei Matei nu putea figura în această calitate în procesul penal datorită faptului că trebuia citată prin primar (inculpatul EV), care nu putea avea dublă calitate, de reprezentant al părţii vătămate şi de inculpat, neputând fi apreciată ca întemeiată, în condiţiile în care, în existenţa unui astfel de conflict de interese, se putea uza de dispoziţiile Legii nr.215/2001, care la art. 57, prevede posibilitatea primarului de a-i delega viceprimarului atribuţiile sale.

De altminteri, în dosarul nr. 3080+/112/2008 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud – Secţia comercială, a fost admisă acţiunea civilă formulată de Primăria comunei Matei, Comuna Matei – prin primar, primarul comunei Matei, împotriva pârâtei S.C.”PI” S.R.L. Beclean, care a fost obligată să restituie reclamanţilor materialele şi obiectele prevăzute în anexa procesului-verbal de custodie încheiat între părţi la data de 19.12.2007, în valoare de 485.432 lei, iar în caz de imposibilitatea restituirii în natură, la plata sumei de 485.432 lei, pârâta fiind obligată să plătească reclamanţilor suma de 402.254,48 lei, penalităţi contractuale de întârziere din executarea contractului de lucrări nr.4208/4.12.2007.

În consecinţă, din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, raportat la dispoziţiile legii speciale şi a normelor Codului de procedură penală, tribunalul a apreciat că în cauză nu a fost legal citată partea vătămată, astfel că în temeiul dispoziţiilor art.379 pct.2 lit.”b” Cod procedură penală, vor fi admise apelurile declarate de apelanţi împotriva Sentinţei penale, ce va fi desfiinţată în tot, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu ocazia rejudecării, va fi citată unitatea administrativ-teritorială, respectiv Comuna Matei,  Primăria comunei Matei prin viceprimar sau o altă persoană desemnată de instituţia respectivă să o reprezinte, urmând ca prima instanţă să analizeze, în noul ciclu procesual, şi susţinerile formulate  în apel şi să procedeze la soluţionarea cauzei cu legala citare a părţilor implicate în procesul penal.

Se va stabili onorariu avocaţial din oficiu în sumă de 300 de lei în favoarea  av. MV, ce se va suporta  din fondurile Ministerului Justiţiei  şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cheltuielile judiciare din apel urmând să rămână în sarcina statului, conform art. 192 alin. 3 Cod procedură penală