Executarea silita

Sentinţă civilă 1119/C din 26.05.2012


- Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ -

SENTINTA CIVILA NR. 1119/C 

 Sedinta publica din data de  26 mai 2011

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra actiunii comerciale  formulate de reclamanta SC ICEA  CALCE 2005 SRL in contradictoriu cu paratul M. P., avand ca obiect „pretentii”.

 La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

 Procedura de citare legal indeplinita.

 Dezbaterile asupra cererii de fata au avut loc in sedinta publica din  data de 16 mai 2011, cand s-au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta pentru a da posibilitatea  partilor  sa depuna concluzii scrise , in temeiul  art. 146  Cod procedura civila, a amanat pronuntarea pentru data de 23 mai 2011 iar apoi, din lipsa de timp pentru deliberare, in temeiul dispozitiilor art. 260 alin. 1 Cod procedura civila, pentru data de 26 mai 2011.

T R I B U N A L U L

Deliberand, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 17.12.2010, sub nr. 1227/1259/2010, in urma  stramutarii  dispuse  de Inalta Curte de Casatie si Justitie , reclamanta SC ICEA  CALCE 2005 SRL a solicitat  obligarea  paratului M. P. – practician in  solventa, la  plata  sumei de 94.617,06 lei ,  actualizata  de la data de 23.03.2009, pana  la  data  platii efective, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea  cererii, reclamanta  a aratat ca  prin decizia  nr. 103/A – C/22.10.2008, pronuntata  de catre Curtea de Apel Pitesti – Sectia Comerciala  si de Contencios Administrativ  si  ramasa irevocabila  prin Decizia  nr. 1282/05.05.2009 a Inaltei  Curti de Casatie  si Justitie  - Sectia Comerciala, a fost  obligata  societatea  comerciala And Geo  Construct Distribution SRL  societate  aflata  in insolventa  si avand  ca lichidator  judiciar pe paratul M.  P. – practician in insolventa , sa  restituie reclamantei  o serie de  utilaje , potrivit enumerarii  continute in dispozitivul  respectivei  hotarari.

Subsecvent,  in cadrul  procedurilor de punere  in executare  silita a  hotararilor  judecatoresti  sus mentionate, executorul judecatoresc  a constatat  imposibilitatea  predarii utilajelor  ce  trebuiau  a fi restituite, in conditiile in care  lichidatorul debitoarei SC And Geo  Construct Distribution SRL  , anume paratul Motrun Petre  - practician in insolventa, a declarat  ca activele  au fost  vandute  la licitatie  catre un tert. Retinand  aceasta imprejurare , prin sentinta  comerciala nr. 134/23.03.2009, Judecatoria Campulung  a stabilit  contravaloarea  bunurilor  a caror predare  devenise  astfel imposibila , obligand  debitoarea la plata  catre  reclamanta a  sumei de 94.647,06 lei.

Cu  toate  ca la data de 26.08.2009 reclamanta a solicitat  in cadrul dosarului  nr. 1102/1259/2007, aflat  pe rolul Tribunalului Comercial  Arges,  inscrierea reclamantei  in tabloul  creditorilor  societatii comerciale And Geo  Construct Distribution SRL, nu a reusit  sa isi realizeze  creanta  pe care o avea  fata de  aceasta.

Se apreciaza ca, in aceasta situatie  este indreptatita a pretinde  suma  de la paratul M. P.  - practician in insolventa, care , in calitate  de  lichidator judiciar  al debitoarei And Geo  Construct Distribution SRL a instrainat  utilajele  enumerate in dispozitivul  deciziei nr. 103/A – C/22.10.2008 a Curtii de Apel Pitesti – Sectia Comerciala  si de Contencios Administrativ, cu toate  acestea  nu apartineau  societatii aflate  in lichidare  judiciara , ci reclamantei.

In drept  sunt invocate prevederile  art. 998 – 999 Cod civil.

In probatiune, paratul Motrun Petre a solicitat  respingerea cereri reclamantei, invocand  lipsa calitatii  procesuale pasive , aratand  ca, in cauza  are calitate  procesuala SC And Geo  Construct Distribution SRL. impotriva acestei societati  reclamanta a obtinut  un titlu  executoriu, respectiv  sentinta comerciala  nr. 134/23.03.2009 pronuntata de Judecatoria Campulung  in  dosarul nr. 448/205/2009.

SC And Geo  Construct Distribution SRL fiind  in procedura  falimentului , potrivit  dispozitiilor  art. 36 din legea nr. 85/2006 de la data  deschiderii  acesteia „ se suspenda de drept  toate  actiunile  judiciare, extrajudiciare sau masurile  de executare  silita  pentru realizarea  creantelor  asupra  debitorului  sau bunurilor sale.

Executarea  silita  fiind suspendata  de drept, reclamanta, in baza  titlului executoriu , putea formula  o cerere de admitere a creantei, potrivit  art. 64 si 65 din Legea nr. 85/2006.

O noua  actiune  in conditiile existentei  unei hotarari  judecatoresti  irevocabile , avand acelasi  obiect , impotriva  administratorului  judiciar  este considerata inadmisibila.

In raportul  juridic  dedus judecatii, obligatia platii creantei revine SC And Geo  Construct Distribution SRL astfel  cum reiese  din  hotararile  judecatoresti invocate de reclamant.

Lichidatorul  judiciar  reprezinta  debitoarea, potrivit  hotararii  judecatoresti, exercitand  atributiile  prevazute  de art. 20 din Legea  nr. 85/2006, sub  supravegherea  adunarii  creditorilor  si  judecatorului  sindic.

In  cadrul  procedurii  prevazute  de Legea nr. 85/2006, orice  vanzare  se face  numai cu aprobarea  adunarii  creditorilor  si  judecatorului  sindic. In cazul de fata , dupa intrarea  in faliment a debitoarei  prin sentinta  nr. 357/F/20.05.2008 pronuntata  in dosarul nr. 1102/1259/2007 si  ridicarea  dreptului  de administrare  pentru  administratorii  societatii , paratul a procedat  la inventarierea , sigilarea  si conservarea  tuturor  bunurilor  mobile si imobile.

In urma inventarierii  efectuata potrivit  dispozitiilor  art. 113 si 115 din Legea nr. 85/2006, au  fost gasite  la debitoare  bunurile  mobile  si  imobile  cuprinse  in procesul  verbal  nr. 364/28.05.2008, semnat  de  lichidatorul  judiciar  si cei doi  administratori  ai debitoarei.

Acest  proces  verbal  a fost  depus  in dosarul  nr. 1102/1259/2007, la  Tribunalul  Comercial  Arges si nu a  fost contestat  de  nici  unul dintre  creditori, nici de reclamanta , care figureaza  creditor in tabelul de  creante.

Lichidarea  bunurilor  din averea  debitorului  a fost  efectuata  de lichidator, cu aprobarea  adunarii  creditorilor  si  sub  controlul  judecatorului sindic , conform procedurii  prevazuta de art. 116 – 120 din Legea nr. 85/2006.

Astfel , conform  procesului verbal  nr. 207/09.05.2008, adunarea  creditorilor SC And Geo  Construct Distribution SRL a aprobat  in bloc  vanzarea  terenului  si imobilelor  de pe  el  catre  cumparatorul  SC  NAOMI  VIDAL 2001 SRL.

Evaluarea  terenului  si  bunurilor  debitoarei  ce au facut  obiectul vanzarii , a fost  efectuata de expertul Constantinescu Gabriel, conform raportului de expertiza.

In calitate de administrator  judiciar, conform  hotararii  adunarii  creditorilor, paratul a incheiat  contractul de vanzare cumparare  cu SC  NAOMI  VIDAL 2001 SRL., care  a  platit  pretul vanzarii , conform  actelor  anexa.

Nici un debitor  nu a  contestat in cadrul procedurii  hotararea  adunarii creditorilor , raportul  de evaluare  sau contractul  de vanzare cumparare.

Astfel cum reiese  din documentele  anexate,  in cadrul procedurii  nu au fost  inventariate  sau  vandute  bunuri  apartinand  reclamantei , activitatea debitoarei  pana la intrarea  in faliment  fiind condusa de  administratorii acesteia.

Astfel cum rezulta  din tabelul  de creante, pentru creantele  identificate  in evidentele  debitoarei  sau pentru  care exista  titluri  executorii, administratorul judiciar a inscris  creanta reclamantei  in tabel.

Se precizeaza  ca in prezent debitoarea  mai are  inca de  valorificat  bunuri  imobile  (terenuri) dobandite  prin sentinta  nr. 434/F/10.06.2008, astfel incat creanta  reclamantei  va  putea  fi  satisfacuta  in procedura  colectiva  prevazuta de Legea  nr. 85/2006, pentru  care a optat.

Fata de motivele  prezentate, se apreciaza  ca  nu sunt  indeplinite  conditiile  raspunderii  civile  delictuale, aceasta  si in  conditiile  lipsei  calitatii procesuale  pasive, a lipsei  faptei  ilicite, a legaturii  cauzale  dintre  fapta ilicita  si prejudiciu, precum si  vinovatiei.

Prin promovarea acestei  actiuni reclamanta  a cauzat  paratului  un prejudiciu moral , prin  atingerea  adusa  calitatii acestuia, onoarei, demnitatii si drepturilor ocrotite  de Constitutie .

In probatiune , paratul  a depus la dosar  inscrisuri.

A fost  respinsa  la termenul de judecata  din data de 28.02.2011 exceptia  invocata de  parat, cu motivarea  mentionata  in  incheierea de sedinta.

Au fost depuse la  dosar raspunsurile  partilor la interogatorii.

Analizand  actele si lucrarile  dosarului , instanta  retine urmatoarele:

La data de 20.12.2005, reclamanta S.C. ICEA CALCE 2005 S.R.L. a  chemat in judecat  pe SC And Geo Construct Distribution SRL, pentru  a  fi obligata  aceasta din urma  sa-i  permita  accesul  in vederea ridicarii  si transportului utilajelor  ce compun fabrica  de var  proprietatea sa de  la sediul  paratei  la  punctul de lucru  al reclamantei „Cariere” Mateias  Sud Est  din Comuna  Valea Mare Pravat, jud. Arges, sa-i  predea bunurile mobile ce compun fabrica de var, enumerate  in lisata  anexa la actiune, sa  inceteze  orice  activitate  de folosire  a  acestora si sa  fie  obligata  la plata sumei de 1000 lei  daune  cominatorii  pentru fiecare  zi de intarziere (a se vedea fila 3 verso din dosarul Tribunalului Arges).

A fost  format dosarul  nr. 1178/1259/2005 al Tribunalului Arges.

La data de 28.11.2007 a  fost  deschisa  prin  incheierea  pronuntata de Tribunalul Arges in dosarul  nr. 1102/1259/2007, procedura  generala a insoventei impotriva  debitoarei SC And Geo  Construct Distribution SRL, fiind  desemnat  administrator  judiciar M. P. (filele  15 si 16  din  dosarul Tribunalului Arges).

La termenul de judecata  din 12.12.2007, in cadrul dosarului nr. 1178/1259/2005 al Tribunalului Arges,  debitoarea SC And Geo  Construct Distribution SRL, prin avocat , a adus  la  cunostinta instantei deschiderea procedurii insolventei  si desemnarea  administratorului  M. P.  mentionat mai sus , solicitand  suspendarea  solutionarii  respectivului  litigiu , conform  art. 36 din Legea nr. 85/2006 ( fila 84 din  dosarul de fata).

 In urma  aprecierii  de catre  instanta  ca, cauza  ce  formeaza  obiectul  dosarului  nr. 1178/1259/2005 al Tribunalului Arges  are  ca obiect „obligatie de a face”, debitoarea, prin  aparator, a renuntat  la  cererea de suspendare.

Reprezentantul  reclamantei S.C. ICEA CALCE 2005 S.R.L., a fost  prezent la acel termen  de judecata , rezultand  asadar  ca  avea cunostinta  de  deschiderea procedurii insolventei  impotriva SC And Geo  Construct Distribution SRL.

La termenul de  judecata  din 14.05.2008 societatea debitoare aflata  in insolventa , prin aparator, a  precizat  din nou  ca este  in insolventa  si ca  s-ar  fi dispus  de judecatorul delegat vanzarea (fila 78 din prezentul  dosar).

Prin sentinta  nr. 357/F20.05.52008 pronuntata in dosarul nr. 1102/1259/2007 de  Tribunalul Arges s-a dispus  intrarea debitoarei SC And Geo  Construct Distribution SRL in faliment, in procedura  generala, fiind desemnat  lichidator  provizoriu M. P. (fila 12 din Dosarul Tribunalului Brasov).

S-a dispus  ca lichidatorul  sa  treaca  de indata  la operatiunile  de lichidare  a bunurilor  debitoarei.

Reclamanta  nu a facut dovada ca ar fi  intervenit  in vreun fel  in dosarul de faliment  pentru a impiedica vanzarea bunurilor in discutie, desi avea cunostinta de deschiderea procedurii insolventei impotriva SC And Geo  Construct Distribution SRL.

In dosarul nr. 1178/1259/2005 al Tribunalului Brasov, avand ca  obiect  cererea formulata pe dreptul  comun de  reclamanta cu privire  la bunurile  solicitate  a i se  restitui  de debitoarea SC And Geo Construct Distribution SRL. solutia a fost  pronuntata  la data de 21.05.2008 (fila 3 din dosarul  Tribunalului Arges, nr. 1227/1259/2010 si  fila 79 din dosarul  Tribunalului  Brasov).

Nici in cadrul dosarului  mentionat mai sus reclamanta nu a  solicitat  suspendarea pentru a se discuta  cererea sa  cu privire la bunuri in cadrul dosarului de faliment.

La data de 21.05.2008 Tribunalul Arges, prin  sentinta  comerciala  nr. 376/C/21.05.2008 pronuntata  in dosarul nr. 1178/1259/2005, a  respins actiunea  reclamantei  impotriva debitoarei SC And Geo  Construct Distribution SRL.

Potrivit  art. 720 ind. 8  Cod procedura civila,  hotararile date in prima instanta  privind procesele  si cererile in materie comerciala  sunt  executorii iar exercitarea apelului nu suspenda  executarea.

Anterior, la data de 09.05.2008, adunarea creditorilor debitoarei SC And Geo Construct Distribution SRL hotara vanzarea bunurilor  conform  procesului verbal  al Adunarii Creditorilor  nr. 207 (filele 14 – 16 din  prezentul dosar).

In temeiul acestuia, a sentintei nr. 357/F/20.05.2008 si a respingerii prin hotarare  executorie, la data de 21.05.2007, de catre Tribunalul Arges, a cererii  reclamantei, paratul M. P. a efectuat, la data de 28.05.2008,  inventarierea  bunurilor debitoarei SC And Geo  Construct Distribution SRL, incheind  procesul verbal  de la fila 13 din prezentul dosar.

La data  de 09.09.2008 a fost incheiat contractul de vanzare cumparare al bunurilor  debitoarei (fila 33 – 35 din dosarul  nr. 1227/1259/2010 al Tribunalului Arges.), contract incheiat in forma autentica.

Nu s-a facut vreo dovada a existentei  vreunei  notificari  facuta de  reclamanta  in cadrul  dosarului de  faliment, prin care sa se  opuna vanzarii de mai sus.

La data de 22.10.2008, prin decizia  nr. 103/A – C pronuntata  de Curtea de Apel Pitesti a  fost admis apelul reclamantei S.C. ICEA CALCE 2005 S.R.L. impotriva sentintei nr. 376/C/21.05.2008 a Tribunalului Arges, de respingere a cererii  acesteia cu consecinta obligarii SC And Geo Construct Distribution SRL, prin lichidator M. P. de a permite accesul  reclamantei pentru a ridica  utilajele si a obligarii la incetarea folosirii acestora.

Prin decizia nr.1282/05.05.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, recursul SC And Geo Construct Distribution SRL a fost respins.

Avand  in vedere ca activele acestei debitoare fusesera vandute anterioara datei de 22.10.2008, a  pronuntarii deciziei  nr. 103/A – C a Curtii de Apel Pitesti, la cererea reclamantei, prin sentinta nr. 134/23.03.2009 pronuntata  de Judecatoria Campulung (filele 12 – 14 din dosarul Tribunalului Arges nr. 1227/1259/2010), a fost obligata SC And Geo Construct Distribution SRL la plata catre reclamanta a sumei de 94.647,06 lei reprezentand contravaloarea  utilajelor  enumerate  in dispozitivul  decizie  nr. 103 / A – C/22.10.2008 a Curtii de Apel Pitesti.

Reclamanta a precizat la fila 2 din cererea de chemare in  judecata  ca la data de 26.08.2009 a solicitat , in cadrul  dosarului de faliment  al debitoarei SC And Geo  Construct Distribution SRL,  inscrierea  in tabelul creditorilor, insa nu a reusit sa isi  realizeze pana in prezent  creanta.

Tinand seama de faptul ca, anterior inventarierii si  vanzarii bunurilor  in discutie de catre  parat, a existat adoptata hotararea adunarii creditorilor, dispozitia judecatorului sindic de a se trece de indata la operatiunile de lichidare a patrimoniului debitoarei SC And Geo Construct Distribution SRL, sentinta Tribunalului Arges nr. 376/C/21.05.2008 de respingere a cererii  reclamantei, care era executorie, avand in vedere  si faptul ca  decizia nr. 103/A-C/ 22.10.2008 de admitere a apelului pronuntata de Curtea de Apel Pitesti a fost pronuntata de la un moment ulterior vanzarii bunurilor de catre  parat, vazand si ca nu a existat efectuata, in cadrul dosarului de faliment, de catre reclamanta, a vreunei notificari prin care sa se opuna la vanzarea respectivelor bunuri, instanta retine ca nu poate fi retinuta  imprejurarea ca paratul  ar fi  actionat cu vinovatie in vanzarea bunurilor, astfel  incat  sa fie intrunite cerintele  art. 998 – 999 Cod civil.

De asemenea, instanta retine ca prejudiciul invocat de reclamanta nu este cert, aceasta recunoscand ca avea deja, pentru  aceeasi suma, un titlu executoriu impotriva debitoarei SC And Geo  Construct Distribution SRL pe care insa nu l-a  valorificat  pana in prezent, desi procedura insolventei nu a fost inchisa inca.

Instanta are  in vedere si ca reclamanta avea  posibilitatea  intervenirii  in cadrul dosarului de  faliment pentru a impiedica vanzarea bunurilor, inclusiv prin invocarea art. 22 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, care dispune ca, in cazul in care, prin fapta sa, administratorul  a cauzat, cu rea-credinta sau  din culpa, un prejudiciu, judecatorul  sindic ar putea, la cererea oricarei parti interesate, sa  il oblige pe acesta  la acoperirea  prejudiciului.

Vazand ca nu sunt indeplinite  conditiile  art. 998 – 999 Cod civil referitoare la  existenta  vinovatiei  paratului  si a  certitudinii prejudiciului, instanta  va respinge  cererea reclamantei, cu aplicarea art. 274 Cod procedura civila  referitoare la cheltuielile de  judecata  efectuate in prezentul proces de parat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELEL LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea formulata de reclamanta S.C. ICEA CALCE 2005 S.R.L., cu sediul in C. M., Valea Barbusii, nr. 22, Jud. A.,  in contradictoriu cu paratul M. P. , cu  domiciliul  in Campulung  Muscel, Soseaua Nationala, nr. X, jud. Arges, ca neintemeiata.

Obliga reclamanta la plata catre parat a sumei de 5.000 lei cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare

Pronuntata in sedinta publica azi, 26.05.2011.

1