Infractiune

Decizie 215/R din 23.03.2012


ROMANIA

TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 215/R

Sedinta publica din data de 23 martie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE : M. I. M.

 JUDECATOR : S. O.

 JUDECATOR : A. O.

GREFIER : E. L. I.

Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de recurenta-petenta BANCA COMERCIALA ROMANA impotriva sentintei civile nr.12839/03.11.2011 pronuntata de Judecatoria Brasov in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BRASOV, SERVICIUL DE ORDINE PUBLICA, avand ca obiect „anulare proces verbal de contraventie”.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta consilier juridic S.C.pentru recurenta-petenta BANCA COMERCIALA ROMANA, lipsa fiind intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BRASOV, SERVICIUL DE ORDINE PUBLICA.

Procedura de citare legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca se constata depusa la dosar prin serviciul registratura al instantei, la data de 17 ianuarie 2012, din partea intimatului intampinare, un exemplar al acesteia fiind inmanat reprezentantei in instanta a recurentei-petente, potrivit dispozitiilor art.96 Cod procedura civila.

Reprezentanta in instanta a recurentei-petente depune la dosar delegatie, arata ca nu solicita termen pentru studiul intampinarii si nu mai are alte cereri de formulat si probe de solicitat.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de solicitat, instanta, in baza dispozitiilor art. 150 Cod procedura civila, declara  inchise dezbaterile si acorda cuvantul pe recurs.

Reprezentanta in instanta a recurentei-petente solicita admiterea recursului, modificare in tot a sentintei recurate si anularea procesului-verbal, care depaseste cadrul legal, avand in vedere ca nu exista nici o obligatie pentru institutiile bancare de a asigura supraveghere video pentru bancomatele aflate in afara sediilor. Fara cheltuieli de judecata.

Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta ramane in pronuntare.

TRIBUNALUL

Deliberand asupra recursului de fata, retine ca:

Prin sentinta civila nr.12839 din data de 03.11.2011, Judecatoria Brasov respins plangerea formulata de petenta BANCA COMERCIALA ROMANA SA, in contradictoriu cu intimatul organ constatator INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BRASOV, impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AP nr.0374493/18.01.2011 intocmit de catre intimata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria seria AP nr. 0374493 din data de 18.01.2011, petenta BANCA COMERCIALA ROMANA a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 2000 lei si cu avertisment,  pentru nerespectarea dispozitiilor art. 3, alin. 1 din Legea nr. 333/2003 La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor si art. art. 52 lit. e din Legea nr. 333/2003 Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii: sigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei., fapte care constituie contraventii conform art. 60, lit. a din Legea nr. 333/2002 Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte: neluarea masurilor de organizare si functionare a pazei, prevazute la art. 3 alin. (1) si (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) si la art. 18 alin. (2) si (3), neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 52;

 Potrivit art. 61 alin. 1 lit B din Legea nr. 333/2002 Contraventiile prevazute la art. 60 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, contraventiile prevazute la lit. a) - d) si f).

In fapt in sarcina petentei s-a retinut ca ATM-ul situat  in Ghimbav, str. Morii, nr. 105, prin faptul  ca: ATM-ul nu este fixat perete sau in podea astfel incat sa nu poata fi smuls; ATM-ul nu are camera video frontala, nu are senzor de vibratie, nu are proiect STA avizat si nu este asigurat cu paza.

Procesul verbal de contraventie a fost semnat, la data de 18.01.2011, de agentul constatator si martor asistent (martor care a fost audiat la data de 27.10.2011), reprezentantului petentei nefiind de fata. 

Plangerea contraventionala a fost formulata in termenul legal de 15 zile prevazut de art. 31 OG. 2/2001, fiind inregistrata pe rolul instantei la data de 04.02.2011 (data postei 02.02.2011).

Ca act administrativ, procesul-verbal  de constatare si sanctionare a contraventiilor se bucura de  o prezumtie de legalitate. Aplicabilitatea acestei prezumtii presupune cu necesitate existenta unui proces-verbal de constatare a contraventiei incheiat cu stricta respectare a prevederilor legale si cuprinzand toate mentiunile obligatorii prevazute de art.16 si art.17 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001.

In ceea ce priveste critica formulata de petenta referitoare la faptul ca aceasta nu are calitate de subiect activ al contraventiei, ci conducatorul unitatii, instanta retine ca este neintemeiata, deoarece alin 2 al art. 61  din Legea nr. 333/2002 prevede ca sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice. Avand in vedere textul de lege indicat, instanta retine ca petenta poate avea calitate de subiect activ al contraventiilor sanctionate de art. 61 din  Legea nr. 333/2002.

Examinand cuprinsul procesului verbal de contraventie, instanta constata ca acesta cuprinde toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii.

In ceea ce priveste temeinicia procesului-verbal, instanta constata ca, prin raportare la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului trebuie analizat, in fiecare caz in parte, in ce masura fapta retinuta in sarcina petentului reprezinta o „acuzatie in materie penala”, in sensul art.6 din CEDO. Aceasta analiza se realizeaza prin prisma a trei criterii alternative: 1)daca textul ce defineste contraventia apartine, conform legii nationale, dreptului penal, 2) natura faptei, 3)natura si gradul de severitate al sanctiunii aplicate.

 In cauza, potrivit dreptului intern, nerespectarea dispozitiilor art. 3, alin. 3 si art. 52 din Legea nr. 333/2003, reprezinta fapte contraventionale si nu penale. De asemenea, tratamentul sanctionator s-a realizat prin aplicarea unei amenzi in cuantum de 2000 lei, care nu prezinta o severitate deosebita, in raport de domeniul de activitate a petentei.

Pe de alta parte, ratiunea urmarita de legiuitor in incriminarea unor astfel de fapte o reprezinta protejarea intereselor consumatorilor. Fata de aceste criterii instanta concluzioneaza ca fapta reprezinta acuzatie in materie penala.

Consecintele calificarii faptei drept „acuzatie in materie penala” sunt: petentul se bucura de prezumtia de nevinovatie iar sarcina probei incumba autoritatilor statului. Insa, nici una dintre aceste garantii procesuale nu are caracter absolut, deoarece limitele pana la care functioneaza prezumtia de nevinovatie si continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz in parte.

In materia faptelor scoase din sfera dreptului penal si incluse in sfera abaterilor contraventionale, Curtea europeana a admis faptul ca limitele de apreciere sub aspectul respectarii prezumtiei de nevinovatie sunt mult mai largi. Prezumtia de nevinovatie nu este una absoluta, ca de altfel nici obligatia acuzarii de a suporta intreaga sarcina a probei.

De asemenea, instanta a retinut ca agentul constatator a constatat ex propriis sensibus fapta contraventionala, astfel ca procesul-verbal contine constatarile personale ale agentului contatator, acest act bucurandu-se de forta probanta.

 Cu privire la retinerea in sarcina petentei a faptei contraventionale prevazute de art. 60, lit. a si f din Legea nr. 333/2002, instanta retine ca aceasta a fost sanctionata pentru nerespectarea art3  alin. 3 si art. 52 din Legea nr. 333/2002.

 Instanta retine ca, prin adresa nr. 13.12.2010, intimata i-a pus in vedere petentei sa asigure, in conformitate cu art.2, alin. 1 si art. 3 alin. 3 din Legea nr. 333/2002, conditiile minime de securitate ale bancomatului extern, respectiv sa fixeze in perete si podea ATM,astfel incat sa nu poata fi smuls; agrement tehnic; camera video frontala; senzor de vibratie montat in loc care sa poata prelua socul asupra usii; iluminat de securitate; conectare la dispeceratul de monitorizare al societatii de paza; proiect al sistemului tehnic de alarmare avizat de politie.

Apararea facuta de petenta conform careia masuri dispuse de organele de politie nu-si gasesc corespondent in legislatia aplicabila, iar  singura masura de securitate pe care trebuie sa o ia era cea prevazuta de  art. 34 alin 5 din HG nr. 1010/2004, respectiv fixarea ATM-ului, astfel incat sa asigure o rezistenta la smulgere de minimum 800 daN.

In primul rand obligatia de a asigura securitatea ATM-urilor este prevazuta de Legea nr. 333/2002, iar masurile concrete sunt prevazute de art. 3 alin. 3 din aceeasi lege, si nu de HG nr. 1010/2004. HG nr. 1010/2004 reglementeaza aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, iar art. art. 69 din Legea nr. 333/2003 prevede ca in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului se vor stabili: normele metodologice privind eliberarea, suspendarea si anularea licentelor si a avizelor prevazute de prezenta lege;normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectarii si realizarii sistemelor de alarmare impotriva efractiei; documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza si modelele acestora; documentele pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si atestare a personalului de paza.

 Astfel, HG nr. 1010/2004 nu reglementeaza in concret masurile ce trebuie luate de agentii economici pentru a sigura securitatea ATM, ci reglementeaza cele enumerate in art. 69 din Legea nr. 333/2002.

In ceea ce priveste apararea petentei conform careia agentul constatator nu poseda capacitatile/calitatile de a determina in mod stiintific , exact, precis, existenta sau inexistenta in speta analizata a unei „ rezistente la smulgere de minimum 800 daN”, instanta considera ca este neintemeiata. Agentul constatator a constatat faptul ca ATM  nu este fixat perete sau in podea, pe langa alte nereguli constate, iar petenta la randul sau nu a probat faptul ca acesta ar fi fixat incat sa aiba o rezistenta la smulgere de minimum 800 daN.

Fata de aceste considerente, instanta  apreciaza ca faptele retinute in sarcina petentei intrunesc elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 60, lit. a si f din Legea nr. 333/2002, iar fata de pericolul social al faptelor, cat si fata de faptul ca anterior intimatei i s-a pus in vedere sa-si indeplineasca obligatiile, cat fata de faptul ca s-a aplicat amenda in cuantumul minim, sanctiunile aplicate au fost corect individualizate.

Avand in vedere si dispozitiile art. 34 OG 2/2001, instanta a respins plangerea contraventionala formulata si a mentinut ca legal si temeinic procesul verbal de contraventie seria AP nr. 0374493 din data de 18.01.2011.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs in termen legal petenta Banca Comerciala Romana SA, prin care a solicitat admiterea acestuia, modificarea in tot a hotararii atacate, in sensul anularii procesului-verbal de contraventie.

In motivarea recursului, se arata urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art.3 alin.1 din Legea nr.333/2003, conducatorii societatilor comerciale au obligatia de a stabili modalitatile concrete de organizare si de executare a pazei, iar conform art.4 raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor societatilor comerciale.

Or, prin procesul-verbal, organul constator a stabilit un alt subiect de drept responsabil, decat cel expres prevazut de lege.

Art.52 din Legea nr.333/2003: ” Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), in care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii:

e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma impotriva efractiei;”

Art.60: “Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte:

f) neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 52;”

Agentul constatator a ignorat care este subiectul activ expres stabilit de lege al unei eventuale fapte de natura contraventionala, astfel pentru fapta omisiva ce a fost imputata BCR SA, raspunderea apartine conducatorului unitatii bancare, si nu bancii.

Pe de alta parte, instanta de fond nu a avut in vedere dispozitiile art.69 din Legea nr.333/2003(“Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului”), precum si dispozitiile art.34 alin.5 anexa 3 din HG nr.1010/2004, care stabilesc conditiile de instalare pentru bancomatele amplasate hors-site (in afara sediilor unitatilor bancare), asa cum este cazul in speta.

Singura obligatie a bancii este cea prevazuta expres, de fixare a bancomatului astfel incat sa asigure o rezistenta la smulgere de minimum 800 daN, iar agentul constatator nu mai poate adauga alte obligatii, ci este obligat sa aplice exclusiv legea, fara o interpretare personala.

Masurile de protectie prevazute de art.35 lit.c, anexa 3 din HG 1010/2004(respectiv:subsistemul de tgeleviziune cu circuit inchis,imagine frontala-vedere de detaliu, zonele de lucru cu publicul, inclusive bancomatele)sunt pentru bancomatele din incinta bancii.

Fapta retinuta de agentul constatator depaseste cadrul legal, intrucat nu exista nici o obligatie legala pentru institutiile bancare de a asigura supraveghere video frontala, sensor de vibratie sau paza umana pentru bancomatele amplasate in afara sediilor unitatilor bancare.

Prin adresa nr.63895/21.10.2008, aflata la dosar, Ministerul Internelor si Reformei Administrative  raspunde in mod neechivoc:”suntem de accord ca normele metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 aprobate prin HG nr.1010/2004 nu stabilesc in mod expres masurile de securizare a bancomatelor amplasate in afara sediilor bancare, referindu-se numai laaparatele din sediile bancare…”, astfel ca punctul de vedere al acestei institutii concorda cu cel al recurentei.

Mai arata recurenta ca, in alte dosare, fata de aceeasi situatie de fapt constatata si sanctionata de organul constatator, Judecatoria Brasov a admis plangerile formulate de banca si a anulat procesele.verbale de contraventie.

In drept, se invoca prevederile Codului de procedura civila, ale Legii nr.333/2003, ale HG nr.1010/2004 si ale OG nr.2/2001.

Cererea de recurs este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar,in conformitate cu dispozitiile art.36 din OG nr.2/2001.

Intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov a formulat intampinare, in conformitate cu dispozitiile art.308 alin.2 Cod procedura civila, prin care a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei atacate ca fiind temeinica si legala.

Examinand sentinta recurata in raport de actele si lucrarile dosarului, avand in vedere si dispozitiile art.304 indice 1 C.proc.civ. privind examinarea cauzei sub toate aspectele, instanta constata ca recursul este nefondat.

Astfel, prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria AP nr.0374493/18.01.2011 s-a constatat ca  recurenta nu a asigurat valorile detinute in ATM-ul situat in G., str. M., nr. x (bancomatul nu este fixat in perete sau podea astfel incit sa nu poata fi smuls, nu are camera video frontala, nu are senzor de vibratie, nu are proiect STA vizat, nu e asigurat cu paza umana), savarsind astfel contraventiile prevazute de art.3 al.3 si art.52 lit e raportat la art.60 lit.a  si 61 lit.b din L 333/2003.

Potrivit art.1 alin.1 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, „Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.”

Articolul 2 alin.1 din acelasi act normativ prevede ca:” Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.”

Conform art.3 alin.3 din Legea nr. 333/2003 „La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.”

Potrivit art.4 din Legea nr.333/2003  „raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1)”.

Intrucat art.61 alin.2 prevede ca  „Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice”, in mod corect a fost sanctionata BANCA COMERCIALA ROMANA SA pentru savarsirea contraventiilor descrise in actul constatator, motivul de recurs referitor la acest aspect fiind astfel neintemeiat.

Recurenta petenta sustine ca nu exista obligatie legala pentru institutiile bancare de a asigura supraveghere video frontala, senzor de vibratie sau paza umana pentru bancomatele amplasate in afara sediilor acestor unitati, asa cum este cazul in speta, intrucat, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1010/2004, aceste masuri de protectie sunt obligatorii doar pentru bancomatele din incinta bancii.

Instanta nu poate retine aceasta aparare, intrucat obligatia de a asigura securitatea tuturor bancomatelor, indiferent de locul in care sunt situate(in incinta sau in afara bancilor), este prevazuta de Legea nr. 333/2002, act normativ cu putere superioara, a carei aplicabilitate nu poate fi restransa printr-un act normativ cu putere inferioara, in speta, prin hotararea de guvern nr.1010/2004.

Faptul ca in Hotararea Guvernului nr.1010/2004 nu sunt enumerate, in mod expres, masurile necesare de paza a bancomatelor ATM situate in afara sediului bancii, nu poate duce la concluzia ca, pentru aceste bancomate, nu este obligatorie luarea masurilor de paza ptevazute de art.3 alin.3 din Legea nr. 333/2003.Dimpotriva, este logic ca, atata timp cat pentru bancomatele ATM situate in interiorul bancii, unde se asigura si alte masuri de securitate constand intr-un serviciu de paza organizat, sunt stipulate o serie de masuri de securitate(precum fixarea in podea sau perete, camere video frontala, senzor de vibratie), cu atat mai mult pentru cele situate in afara bancii trebuie sa fie asigurate cel putin aceleasi masuri.

Intrucat recurenta petenta nu a luat masurile prevazute de lege pentru asigurarea pazei bunurilor si valorilor detinute in ATM-ul situat in loc.Ghimbav, str. M., nr. 105 (bancomatul nu este fixat in perete sau podea astfel incit sa nu poata fi smuls, nu are camera video frontala, nu are senzor de vibratie, nu e asigurat cu paza umana), in mod corect a fost sanctionata contraventional prin procesul-verbal contestat.

Fata de considerentele expuse anterior, in conformitate cu prevederile art.312 alin.1 Cod procedura civila, instanta urmeaza sa respinga recursul declarat impotriva sentintei civile nr.12839 din data de 03.11.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de recurenta BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., cu sediul in mun.Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3, impotriva sentintei civile nr.12839 din data de 03.11.2011, pronuntata de Judecatoria Brasov, ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica azi, 23.03.2012.

PRESEDINTE,JUDECATOR,  JUDECATOR,

M. I. M. S. O. A. O.

GREFIER,

E. L. I.

Redact. A.O./29.03.2012

Dact.E.L.I./30.03.2012

Jud.fond D. N.

- 2 ex. -