Fond - Litigii de muncă – contestaţie decizie de sancţionare

Sentinţă civilă 210 din 09.02.2009


Dosar nr. 2530/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.210

Şedinţa publică din data de  09 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr.2530/88/2008 ......... a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.262/4.09.2008, emisă de SC ......... SA Constanţa, solicitând anularea acesteia ca netemeinică şi nelegală şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

În motivare, contestatorul a arătat că a fost sancţionat prin sus menţionata decizie, cu reducerea salariului de bază, pe o durată de 3 luni cu 5%, motivat de faptul că, urmare analizei efectuate în cadrul ......... Tulcea, a rezultat că nu întotdeauna este respectată ordinea lucrărilor privind punerea sub tensiune a abonaţilor noi, existând cazuri în care au fost montate contoare şi s-au pus sub tensiune instalaţii fără o comandă în acest sens de la societate şi fără a exista contract de furnizare a energiei electrice.

A precizat contestatorul că prin procesul verbal din 22.02.2008 privind cercetarea prealabilă a abaterii disciplinare reţinută în decizia contestată, a fost stabilită vinovăţia sa, fiindu-i înlăturate apărările, cu toate că, atribuţiile de serviciu pe care i se impută a fi fost nerespectate aparţin unei alte persoane.

În apărare, contestatorul a depus la dosar copie xerox după decizia nr.262/2008 emisă de SC ......... SA CONSTANŢA.

În apărare, a formulat întâmpinare intimata, prin care a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Tulcea.

Astfel, intimata a arătat că potrivit preved. art.7 al.1 Cod proc.civilă, cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanţa sediului ei principal, ori, în ceea ce o priveşte, sediul său este în Constanţa, competenţa teritorială aparţinând deci Tribunalului Constanţa.

Pe fondul cauzei, intimata a arătat că prin nota întocmită de şeful serviciului vânzare servicii reţea ........., a fost adus la cunoştinţa conducătorului unităţii, rezultatul analizei asupra modului de derulare a activităţilor specifice după separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare la nivelul ......... Tulcea – UTC Tulcea, constatându-se cu această ocazie printre alte aspecte faptul că este încălcată legislaţia în materie, respectiv art.48 al.3 din Legea nr.13/2007, HG nr.1007/2004 pentru aprobarea regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, art.41, al.1 din HG nr.90/2008 pentru aprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

A menţionat intimata că, prin fişa postului, contestatorul avea o serie de obligaţii iar urmare a cercetării efectuate, comisia a constatat că acestea nu au fost respectate, încălcare ce a condus la generalizarea potrivit propriei declaraţii, a unui mod de lucru ce încalcă prevederile legale în vigoare.

Totodată, intimata a arătat că, deşi prin nota explicativă formulată cu ocazia cercetării disciplinare prealabile, contestatorul a negat existenţa unor proceduri de lucru, contractarea furnizării energiei electrice la consumatorii captivi este în vigoare încă din data de 7.02.2007.

Astfel, a precizat intimata că în cadrul procedurii la pct.5.7 este reglementată montarea contorului şi punerea instalaţiei electrice de alimentare sub tensiune, iar la pct.5.7.1.,din procedură se prevede că „Pentru locurile de consum noi, punerea sub tensiune şi montarea contoarului se execută de către personalul centrului de exploatare şi mentenanţă, în baza ordinului de serviciu emis din modulul informativ CROS, de către personalul Centrului de relaţii cu clienţii doar după încheierea şi semnarea contractului de furnizare a energiei electrice.

La pct.5.7.2 din aceeaşi procedură se prevede că la finalizarea operaţiunilor necesare privind montarea contorului, sigilarea capacului de borne a contorului, sigilarea BMP/firida, centrul de exploatare confirmă realizarea acestora către centrul de relaţii cu clienţii, prin transmiterea ordinului de serviciu şi/sau a bonului de mişcare contor.

În acest sens, intimata a menţionat că nu are relevanţă faptul că, contestatorul ar fi dat sau nu dispoziţie pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor, în lipsa unor contracte de furnizare a energiei electrice. Faţă de situaţiile identificate prin nota de analiză, contestatorul se face vinovat de nerespectarea obligaţiilor ce-i revin prin fişa postului.

A subliniat intimata că punerea sub tensiune a instalaţiilor în lipsa unui contract de furnizare nu doar că încalcă legislaţia în vigoare, societatea fiind pasibilă a fi sancţionată de către ANRE, dar este de natură să aducă şi alte prejudicii societăţii, astfel încât consumul de energie electrică în lipsa unui contract de furnizare nu poate fi facturat, aşa încât cantitatea de energie electrică respectivă se înregistrează în consumul propriu tehnologic al societăţii.

Faţă de aspectele menţionate mai sus, intimata a arătat că, având în vedere că, potrivit fişei postului, contestatorul era nu numai în drept, dar chiar obligat să stabilească măsuri pentru reducerea pierderilor de energie electrică, atât de partea comercială atât de partea comercială cât şi de cea tehnică, s-a apreciat că acesta a încălcat obligaţiile stabilite prin  fişa postului.

De asemenea, intimata a menţionat că sancţiunile disciplinare au un pronunţat caracter educativ, având ca scop apărarea ordinii, a disciplinei, dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea conştiincioasă a indicatorilor de serviciu şi a normelor legale, în ceea ce îl priveşte pe contestator s-a arătat că la stabilirea sancţiunii au fost avute în vedere următoarele criterii:

- gradul de vinovăţie a salariatului: în calitatea sa de ......., potrivit obligaţiilor din fişa postului, contestatorul avea obligaţia de a respecta prevederile legale în materie,  de a dispune măsuri în privinţa reducerii CPT. Nu numai ca situaţiile în care instalaţiile de racordare au fost puse sub tensiune fără un contract de furnizare valabil nu sunt singulare, dar aşa cum afirmă chiar contestatorul, au caracter de generalitate, ......... fiind vinovat de nerespectarea prevederilor legale în materie şi de neluarea măsurilor corespunzătoare privind reducerea CPT;

- consecinţele abaterii disciplinare: nerespectarea obligaţiilor ce îi reveneau din fişa postului, comporta prejudicii pentru societate prin reflectarea energiei electrice nefacturate în consumul propriu tehnologic şi expune societatea la riscul de a primi sancţiuni din partea autorităţii competente;

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior: la data de 27.02.2008, prin decizia nr.72/2008, salariatul a mai fost sancţionat pentru comportament necorespunzător în relaţiile cu personalul de la SC ......... SA;

- împrejurarea în care fapta a fost săvârşită, având în vedere faptul că în urma procesului de divizare, nu au fost actualizate vechile proceduri în materie, salariatului, raportat la  gravitatea faptelor i s-a aplicat o sancţiune mult mai blândă decât s-ar fi aplicat în condiţii normale.

În şedinţa din data de 19 noiembrie 2008, deliberând, instanţa a respins excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Tulcea, ca nefondată.

Totodată, intimata a depus în apărare la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri:  nota încheiată urmare analizei din data de 30.07.2008 asupra modului de derulare a activităţilor specifice după separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare la nivelul ......... Tulcea – UTC Tulcea, bon de mişcare-verificare încheiat la data de 28.07.2008, proces verbal de recepţie finală fără număr şi dată, proces verbal de recepţie finală nr.487/23.07.2008, procedura de contractare a furnizării energiei electrice la consumatorii captivi, adresa nr.8077/11.08.2008, decizia nr.243/2008, nota explicativă dată de contestator la data de 22.08.2008, avizul tehnic de racordare nr.10759/20.06.2008, bon de mişcare-verificare din 13.06.2008, fişa aspecte critice la recepţia branşamentelor încheiată la 8.08.2008, aviz tehnic de racordare nr.3875/6.12.2008, bon de mişcare-verificare din 25.07.2008, proces verbal încheiat la data de 22.08.2008, decizia nr.262/2008, adresele nr.83310/10.09.2008, nr.9687/18.09.2008, fişa postului în ceea ce-l priveşte pe contestator, decizia nr.72/2008.

În dovedire, contestatorul a depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri: cererea nr.799/19.03.2008, adresa nr.83115/1.09.2008, citiri de regularizare municipiu pe luna august 2008, cererea nr.82844/20.08.2007, adresa nr.125816/20.10.2008 şi alte înscrisuri doveditoare.

De asemenea, intimata a mai depus în apărare copii xerox după următoarele înscrisuri: adresa nr.13990/16.12.2008, procedura privind racordarea la RED a utilizatorilor, cod P-02-11, în vigoare începând cu data de 01.08.2008, procedura privind planificarea, promovarea, urmărirea şi recepţia lucrărilor de investiţii cod P-02-09, în vigoare începând cu data de 11.09.2008, extrase din procedurile privind planificarea , promovarea, urmărirea şi recepţia lucrărilor de investiţii cod P-02-09, în vigoare de la data de 8.12.2006, 11.09.2008, 10.04.2006, 1.01.2007, 1.12.2007 şi concluzii scrise.

Examinând contestaţia, raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Potrivit înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, rezultă că între părţi există raporturi de muncă.

Prin decizia nr.262/4.09.2008, intimata a dispus sancţionarea contestatorului prin reducerea salariului său de bază pe o durată de 3 luni, cu 5%, în conformitate cu preved. art.264 al.1 lit.d din Codul muncii.

Pentru a dispune astfel, intimata a reţinut în preambul deciziei contestate următoarele:

- faptul că prin nota de analiză întocmită la 30.07.2008, şeful serviciului vânzare servicii reţea a constatat, urmare analizei efectuate la ......... Tulcea că, nu întotdeauna este respectată ordinea lucrărilor privind punerea sub tensiune a abonaţilor noi, existând cazuri în care s-au montat contoare şi s-au pus sub tensiunea instalaţiei, fără comandă în acest sens de la SC......... SA şi fără a exista contract de furnizare de energie electrică;

- procesul verbal din data de 22.08.2008, întocmit de comisia de cercetare prealabilă a abaterii disciplinare săvârşită de contestator, prin care s-a stabilit că acesta nu şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile de serviciu, încălcând astfel obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă şi prin fişa postului.

Analizând nota de analiză întocmită în data de 30.07.2008 de către şef serviciu vânzare servicii reţea, ing. ........., instanţa reţine că, prin aceasta a fost constatat într-adevăr un mod de lucru deficitar privind punerea sub tensiune a instalaţiilor, în condiţiile în care nu există un  contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu consumatorii în cauză.

Astfel, la pct.2 al notei de analiză s-a consemnat că urmare controlului prin sondaj a unor documentaţii pentru noi abonaţi, s-a constatat că nu întotdeauna a fost respectată ordinea lucrărilor, existând situaţii în care au fost montate contoare, fiind puse sub tensiune fără a exista o comandă în acest sens de la ......... , exemplificând ca fiind în acest caz abonaţii:

- ........., la care s-a constatat că instalaţia era sub tensiune, contorul fiind montat şi sigilat în BMP, montat pe stâlp – index 37;

- ..........., la care s-a constatat că nu are cerere în DISCO pentru montare contor („începe furnizarea”), la data controlului neavând cerere depusă la ......... pentru întocmire contract, însă la vizita în teren s-a depistat faptul că instalaţia era sub tensiune, contorul fiind montat şi sigilat BMP, montat pe garaj – index 1;

- ........., la care s-a constat că are cerere în DISCO pentru montare contor („începe furnizarea”), nr.519.801 din 30.07.2008, proces verbal recepţie din 22.07.2008, BMP cu data de 29.07.2008, operat în DISCO cu data de 30.07.2008, semnat de abonat, însă avea întocmit contractul de furnizare nesemnat de abonat. 

Se susţine de către intimată că, în ceea ce-l priveşte pe contestator, acesta ar fi avut potrivit fişei postului său, obligaţia de a răspunde cu privire la realizarea obiectului de activitate aferent entităţii organizatorice, pe care o conduce, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Se constată însă că, aşa după cum rezultă din interogatoriul administrat intimatei (răspunsul la întrebarea nr.2), modul actual de lucru la aceasta a fost reglementat prin proceduri organizatorice, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi care stabilesc efectiv: atribuţiile pe care le au persoanele din cadrul birourilor şi serviciilor din cadrul subunităţilor de lucru ale societăţii, paşii de urmat, actele care trebuie întocmite şi termenele în care se efectuează lucrările.

Astfel, până la data de 23.07.2008 a funcţionat Codul P0211, iar la data de 23.07.2008 această procedură a fost modificată prin procedura care a intrat în vigoare abia la data de 1.08.2008. În aceste condiţii, se apreciază că, pentru intervalul 23.07.-1.08.2008, la intimată nu a existat o procedură privind racordarea la RED a utilizatorilor. Aşa fiind, nu se poate aprecia care procedură a fost avută în vedere la momentul întocmirii notei de analiză efectuată la data de 30.07.2008 şi care a stat la baza emiterii deciziei de sancţionare contestată, notă care a analizat fapte săvârşite la data de 28.07.2008.

De altfel, din chiar nota de analiză din 30.07.2008 rezultă că, la nivelul intimatei se înregistrează o serie de deficienţe care vizează aspecte strict organizatorice, inclusiv cu privire la procedura aplicabilă la nivel intern.

Instanţa constată pe de altă parte că, deşi prin întâmpinare intimata a susţinut că, contestatorul era ţinut la a respecta procedurile, respectiv punctul 5.7.1. conform cu care „pentru locurile de consum noi punerea sub tensiune şi montarea contorului se execută de către personalul centrului de exploatare şi mentenanţă, în baza ordinului de serviciu emis din modulul informativ CROS, de către personalul centrului de relaţii cu clienţii, doar după încheierea şi semnarea contractului de furnizare a energiei electrice.”, cât şi pct.5.7.2 din procedură conform cu care „la finalizarea operaţiunilor necesare privind montarea contorului, sigilarea capacului de borne a contorului, sigilarea BMP/firida, centrul de exploatare confirmă realizarea acestora către centrul de relaţii cu clienţii, prin transmiterea ordinului de serviciu şi/sau a bonului de mişcare contor.”, procedura în discuţie nu îşi avea aplicabilitate la momentul săvârşirii faptelor reţinute în nota de analiză din 30.07.2008.

În egală măsură, intimata nu a făcut dovada faptului că cel care a dispus cu privire la punerea sub tensiune a instalaţiilor este cu certitudine contestatorul.

În legătură cu susţinerea intimatei cum că, prin fapta reţinută în sarcina contestatorului, care a condus la emiterea notei de analiză din 30.07.2008 şi a deciziei de sancţionare propriu-zisă contestată în cauză, ar fi fost posibilă sancţionarea societăţii de către ANRE şi producerea de prejudicii la nivelul acesteia, se constată că, la dosar nu s-a făcut dovada înregistrării unui prejudiciu cert la nivel de societate şi care să aibă legătură cu fapta reţinută în sarcina contestatorului.

Potrivit preved. art.263 al.2/Codul muncii „Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.”

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa apreciază că, în ceea ce-l priveşte pe contestator, nu se poate reţine că acesta ar fi comis o abatere disciplinară, în sensul în care, prin textul de lege sus citat este definită noţiunea de abatere disciplinară şi, în consecinţă, urmează a admite contestaţia anulând totodată decizia nr.262 din 4.09.2008 emisă de SC ......... SA, ca netemeinică şi nelegală.

Reţinând că în cauză contestatorul a efectuat cheltuieli de judecată, faţă de preved. art.274 al.1 Cod proc.civilă, instanţa va dispune obligarea intimatei la plata către contestator a sumei de 2975 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Domenii speta