Condiţiile de acordare a unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare

Decizie 230 din 28.02.2019


5.Condiţiile de acordare a unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, familiilor şi persoanelor singure branşate sau care urmează să se debranşeze de la sistemul centralizat de termoficare.

Ajutorul financiar se acordă o singură dată şi numai pentru una din locuinţe de domiciliul sau de reşedinţă.

Decizia civilă nr. 230/28.02.2019

Prin Sentința civilă nr. 1002/06.11.2018, Tribunalul Galaţi a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta T.I.C. în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL G., a anulat Dispoziţia nr. 3003/02.08.2017 și a obligat pârâtul să emită o nouă decizie prin care să acorde ajutorul financiar stabilit de HCL nr. 303/09.06.2017 în vederea achiziţionării unui sistem de încălzire alternativ în limita sumei de 3000 lei. A obligat pârâtul la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu parţial de avocat.

Pentru a pronunța această hotărâre, Tribunalul Galaţi a reținut următoarele:

În fapt, reclamanta a solicitat acordarea ajutorului în cuantum de 3000 de lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire alternativ, astfel cum se acordă acest ajutor potrivit HCL nr. 303/2017.

Prin Dispoziţia nr. 3003 din 02.08.2017 a fost respinsă cererea reclamantei deoarece nu se încadrează în dispoziţiile HCL, respectiv nu locuieşte la Adresă.

În drept, potrivit punctul IV din Condiţii Anexă 1 la HCL nr. 303/09.06.2017 „Criteriile de eligibilitate a persoanelor care pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, debranşate de la sistemul centralizat de termoficare după data de 01.04.2017: - sunt persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa pe raza Municipiului Galaţi; - are calitatea de proprietar/coproprietar sau a înstrăinat apartamentul/locuinţa de domiciliu pentru care se solicită sprijinul financiar, cu păstrare dreptului de uzufruct/habitaţie viageră”, în continuare sunt stabilite alte criterii privind momentul debranşării şi al condiţiilor privind veniturile persoanei solicitante.

Potrivit punctului V din Condiţii Anexă 1 la HCL nr. 303/09.06.2017 „Prin excepţie de la punctul III ajutorul financiar se acordă şi persoanelor singure debranşate anterior datei de 01.04.2017, care nu înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreţinere şi care nu beneficiază de niciun alt sistem de încălzire, pe baza unei anchete sociale efectuate de către o comisie numită prin dispoziţie a primarului. Prin excepţie de la punctul IV ajutorul financiar se acordă şi persoanelor care înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreţinere de până la 3000 lei şi care prezintă declaraţia notarială prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar”.

Tribunalul reţine că celelalte condiţii de eligibilitate au fost îndeplinite de către reclamantă, de vreme ce singurul motiv pentru care s-a respins cererea a fost că aceasta nu locuieşte la adresa de proprietate.

Potrivit anchetei sociale din 07.07.2017 s-a reţinut că la avizier figurează o persoană decedată, dar din discuţiile purtate cu şeful de scară a rezultat că de renovarea apartamentului s-a ocupat nepoata acesteia d-na T.I.C., care nu locuieşte acolo, locuieşte la altă adresă.

Se constată că potrivit cărţii de identitate a reclamantei aceasta are reşedinţa în Municipiul G., str. G.C. nr. 21 bl. C.., ap.....

Potrivit certificatului de moştenitor nr. 8/04.04.2017 (fila 18), reclamanta împreună cu B.L., a devenit proprietara imobilului rămas de pe urma defunctului B.D.

Potrivit declaraţiei reclamantei din data de 21.09.2017 (fila 13) aceasta a precizat că „apartamentul care apare la adresa de domiciliu nu este proprietatea mea eu fiind luată în spaţiu”.

În baza acestor date rezultă, contrar susţinerilor pârâtului, că reclamanta nu mai deţine alte bunuri imobile pe raza municipiului G. la care să aibă domiciliul sau reşedinţa şi că imobilul la care figurează adresa de domiciliu nu îi aparţine.

Pe cale de consecinţă, sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea ajutorului financiar deoarece HCL nu impune şi condiţia de a locui efectiv la adresă, ci există posibilitatea ca reclamanta să se mute ulterior renovării în imobilul pe care l-a moştenit.

Renovarea apartamentului şi beneficierea de un sistem alternativ de căldură reprezintă chiar intenţia reclamantei de a se muta în apartamentul pe care l-a dobândit în proprietate, însă această posibilitate este ulterioară renovării apartamentului.

În aceste condiţii se constată că reclamanta îndeplineşte condiţia de a avea reşedinţa la apartamentul pentru care se solicită subvenţia şi, totodată, se relevă şi intenţia acesteia de a se muta, chiar dacă s-a reţinut în ancheta socială că apartamentul deocamdată se află în renovare, fiind firească imposibilitate locuirii efective în condiţiile unei renovări a apartamentului.

Faţă de argumentele expuse instanţa urmează să admită cererea, să anuleze dispoziţia şi să oblige pârâta la plata sumei.

Cu privire la cheltuielile de judecată, Tribunalul reţine că a fost achitată suma de 1000 de lei onorariu de avocat ales, cu toate acestea se va acorda numai suma de 500 lei raportat la activitatea efectivă a acestuia.

Împotriva Sentinței civile nr. 1002/06.11.2018 pronunțată de Tribunalul Galaţi a formulat recurs U.A.T. Municipiul G., solicitând admiterea recursului, casarea Sentinţei civile nr. 1002 din 06.11.2018 a Tribunalului Galaţi, iar în judecarea fondului să se dispună respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind nefondată.

În motivare a susţinut faptul că instanţa de fond a avut în vedere doar împrejurarea că, potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, reclamanta T.I.C. îndeplinea criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. IV şi pct. V din Condiţiile de acordare a unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, familiilor şi persoanelor singure branşate sau care urmează să se debranşeze de la sistemul centralizat de termoficare (Anexa 1 la HCL nr. 303/2017).

A apreciat că, în mod greşit instanţa de fond nu a făcut aplicarea şi a dispoziţiei imperative prevăzute la pct. VI din Condiţiile de acordare a unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, familiilor şi persoanelor singure branşate sau care urmează să se debranşeze de la sistemul centralizat de termoficare (Anexa 1 la HCL nr. 303/2017), potrivit cărora, ajutorul financiar se acordă o singură dată şi numai pentru locuinţa de domiciliu.

A precizat că la momentul depunerii cererii privind acordarea ajutorului financiar potrivit HCL nr. 30312017, privind achiziţionarea unui sistem alternativ de încălzire, reclamanta T.I.C. avea domiciliul în municipiul G., str. A., nr. 4, bl. Z ... sc. 6, et. 3, ap. ... (încă din data de 16.04.2009 - momentul întocmirii cărţii de identitate) şi reşedinţa în municipiul G., str. G.C. nr. 21, bl. C.., ap. .. (din data de 23.05.2017, cu valabilitate până la data de 23.05.2018). Reclamanta T.I.C. este coproprietara imobilului pentru care a solicitat acordarea ajutorului financiar în temeiul HCL nr. 303/2017 şi la acest imobil şi-a stabilit reşedinţa, însă nu a făcut în niciun fel dovada că acesta reprezintă imobilul la care şi-a stabilit sau urmează să-şi stabilească domiciliul.

A apreciat că, în mod greşit, instanţa de fond nu a avut în vedere o serie de înscrisuri, respectiv Cartea de identitate a reclamantei şi Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local nr. 714267/07.06.2017, care fac dovada faptului că imobilul de domiciliu al reclamantei Tăbăcaru Iulia Carmen este altul decât cel pentru care aceasta a făcut cerere de acordare a ajutorului financiar în temeiul HCL nr. 303/2017.

A susținut că în mod greşit, instanţa de fond nu a avut în vedere ancheta socială efectuată la data de 07.07.2017, în care, la Cap. 7 - Alte aspecte, s-a consemnat faptul că reclamanta nu a fost găsită la adresa pentru care a solicitat acordarea ajutorului financiar. Mai mult, şefa de scară a declarat că reclamanta s-a ocupat de renovarea apartamentului, dar nu locuieşte în imobilul respectiv, ci la o altă adresă. Tot cu ocazia efectuării anchetei sociale s-a constatat faptul că la plata cheltuielilor cu întreţinerea, la imobilul în cauză nu era înregistrată nicio persoană.

A arătat că instanţa de fond nu a avut în vedere: dispoziţiile art. 19 din O.U.G. nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, potrivit cărora persoana care şi-a schimbat domiciliul sau, în anumite situaţii, reprezentantul legal al acesteia, este obligată să solicite eliberarea unui nou act de identitate în termen de 15 zile de la producerea acestei schimbări; dispoziţiile art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 97/2005 şi ale art. 86 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, potrivit cărora o persoană fizică, cetăţean român, nu poate să aibă în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă, chiar şi atunci când deţine mai multe locuinţe; dispoziţiile art. 89 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, potrivit cărora, stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispoziţiilor legii speciale; stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenţia de a avea acolo locuinţa principală, iar dovada intenţiei rezultă din declaraţiile persoanei făcute la organele administrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declaraţii, din orice alte împrejurări de fapt; dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, potrivit cărora, reşedinţa va fi considerată domiciliu doar când acesta nu este cunoscut.

A mai arătat că un alt aspect pe care instanţa de fond nu l-a avut în vedere este acela că reclamanta T.I.C. nu a făcut cunoscut aspectul că în imobilul unde avea stabilit domiciliul, respectiv municipiul G., str. A. nr. 4, bl. Z .. se. 6, et. 3, ap.., locuia ca urmare a faptului că fusese luată în spaţiu, decât în faţa instanţei de fond, nu la momentul în care a depus cererea pentru acordarea ajutorului financiar în temeiul HCL nr. 303/2017 şi nici ulterior, până la soluţionarea cererii. Având în vedere situaţia de fapt consemnată în ancheta socială, precum şi înscrisurile depuse la dosar, reiese clar că domiciliul reclamantei T.I.C. este în municipiul G., str. A. nr. 4, bl. Z.., sc. 6, et. 3. ap. .. şi nu la adresa pentru care a solicitat acordarea ajutorului financiar în temeiul HCL nr. 303/2017. Faptul că reclamanta T.I.C. nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de lege, respectiv de a solicita eliberarea unei noi cărţi de identitate în termenul legal, ca urmare a schimbării domiciliului, împrejurarea că aceasta nu a făcut o declaraţie din care să rezulte o altă situaţie de fapt decât cea care reieşea în mod firesc din înscrisurile depuse, sau că intenţiona să-şi stabilească domiciliul la adresa pentru care solicita acordarea ajutorului financiar potrivit HCL nr. 303/2017, privind achiziţionarea unui sistem alternativ de încălzire, nu pot fi imputate Municipiului G.

A apreciat ca legală Dispoziţia nr. 3003/02.08.2017, prin care reclamantei T.I.C. i-a fost respins ajutorului financiar potrivit HCL nr. 303/2017 privind achiziţionarea unui sistem alternativ de încălzire, aceasta întemeindu-se pe faptul că reclamanta nu a făcut dovada că imobilul pentru care solicita ajutorul financiar reprezenta sau urma să reprezinte domiciliul său şi nu pe aceea că ancheta socială efectuată a relevat aspectul că reclamanta nu a fost găsită la adresa pentru care solicita acordarea ajutorului financiar.

Legal citată, reclamanta-intimată nu a formulat întâmpinare.

Prin decizia civilă nr. 230/28.02.2019 Curtea de Apel Galați a respins recursul ca nefondat.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de control judiciar a reținut următoarele:

Conform pct. IV din Condiţiile de acordare a unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, familiilor şi persoanelor singure branşate sau care urmează să se debranşeze de la sistemul centralizat de termoficare (Anexa 1 la HCL nr. 303/2017), „Criteriile de eligibilitate a persoanelor care pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, debranşate de la sistemul centralizat de termoficare după data de 01.04.2017: - sunt persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa pe raza Municipiului Galaţi;”

Conform pct. VI alin. 2 din Condiţiile de acordare a unui ajutor financiar pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, familiilor şi persoanelor singure branşate sau care urmează să se debranşeze de la sistemul centralizat de termoficare (Anexa 1 la HCL nr. 303/2017), „Ajutorul financiar se acordă o singură dată şi numai pentru locuinţa de domiciliu, beneficiarul este familia/persoana singură, iar titularul ajutorului financiar este reprezentantul familiei stabilit în condiţiile legii.”

Analizând cele două prevederi ale Anexei nr. 1 la HCL nr. 303/2017, se constată faptul că acestea sunt contradictorii în sensul că în timp ce pct. IV dă dreptul la ajutorul financiar şi persoanelor care au numai reşedinţa pe raza Municipiului Galaţi, pct. VI prevede că ajutorul financiar se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu.

În aceste condiţii având în vedere regula de interpretare a normelor juridice „actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat” - legea trebuie interpretată în sensul producerii efectelor ei şi nu în sensul neaplicării ei, rezultă că şi persoanele fizice cu reşedinţa pe raza Municipiului Galaţi beneficiază de ajutorul financiar pentru locuinţa de reşedinţă.

Dacă dreptul la ajutorul financiar s-a acorda numai pentru locuinţa de domiciliu, atunci nici o persoană care are reşedinţa pe raza Municipiului Galaţi nu ar putea primi ajutorul financiar.

De altfel, prin întâmpinarea formulată la fond, pârâta a concluzionat că din interpretarea Capitolului IV din HCL nr. 303/2017, rezultă că ajutorul financiar se acordă o singură dată şi numai pentru una din locuinţe de domiciliul sau de reşedinţă, iar motivul respingerii cererii prin Dispoziţia nr. 3003/02.08.2017, a fost: „nu se încadrează în prevederile HCL 303/09.06.2017 - nu locuieşte la adresă.”

Prin urmare, dispoziţiile legale invocate de intimată nu prezintă relevanţă în cauză.

Contrar susţinerilor intimatei, Curtea apreciază că reclamanta T.I.C. nu era obligată a solicita eliberarea unei noi cărţi de identitate având în vedere faptul că avea deja stabilită reşedinţa începând cu data de 23.05.2017, anterior formulării cererii de ajutor din data de 20.06.2017, iar din Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice rezulta faptul că aceasta figura în evidenţă fiscală doar cu imobilul situat în mun. G., str. G.C. nr. 21, bl. C..., ap...