Clauza penala.Evaluare anticipata prejudiciului

Sentinţă civilă 255/c din 07.06.2012


R O M A N I A

TRIBUNALUL BRASOV

- Sectia  a II-a Civila  de Contencios Administrativ si Fiscal  –

SENTINTA CIVILA NR. 255/C 

Sedinta publica din data de  7 iunie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE  - A. T. V.

  GREFIER - A. P.

 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra actiunii comerciale formulate  de reclamanta  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA  ACTIVELOR  STATULUI  in contradictoriu cu parata SC  E.C.SRL , avand ca obiect „ pretentii”.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

 Procedura de citare legal indeplinita.

 Dezbaterile asupra cererii de fata au avut loc in sedinta publica din  data de 28 mai 2012, in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta pentru a da posibilitatea  partilor  sa depuna concluzii scrise, in temeiul  art. 146  Cod procedura civila, a amanat pronuntarea pentru data de 31 mai 2012 iar apoi, din lipsa de timp pentru deliberare, in temeiul dispozitiilor art. 260 alin. 1 Cod procedura civila, pentru azi data de 7 iunie 2012.

TRIBUNALUL

Deliberand, instanta constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta  la data de 01.07.2011 , sub nr. 8731/62/2011, reclamanta Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  a solicitat in contradictoriu cu parata SC Electric Comat srl , obligarea acesteia la plata sumei de 31.662,76 Euro, echivalent in lei la cursul B.N.R. din ziua platii.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca intre Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  si SC E. C. SRL a fost incheiat contractul de vanzare – cumparare de actiuni nr. 5 din 17.02.2010.

Prin contractul de privatizare mentionat mai sus, la clauza nr. 8.5 s-a prevazut „ Cumparatorul, in calitate de actionar majoritar al societatii va depune toate diligentele pentru aprobarea in A.G.A. si plata catre Societate in termen de 90 de zile la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor catre Cumparator a datorilor Societatii catre Vanzator. In situatia in care Societatea nu va plati in termen aceste datorii , Cumparatorul se obliga ca plateasca datoriile societatii catre vanzator.

In cazul neindeplinirii in tot sau in parte a acestei obligatii , cumparatorul se obliga sa plateasca vanzatorului o penalitate de 20 % din pretul de cumparare , in termen de 30 de zile lucratoare de la data notificarii de catre vanzator a neindeplinirii obligatiei.

Avand in vedere ca societatea  privatizata nu a platit datoriile ( in valoare de 59.480,37 USD reprezentand creanta fiscala preluata in temeiul O.U.G. nr. 95/2003 de la C.A.S. Brasov) in termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate  asupra actiunilor ( 05.03.2010) conform clauzei anterior mentionate , aceasta obligatie de plata incumba cumparatorului.

Prin adresa paratei nr. 121 din 19.05.20120 a fost transmisa copia procesului verbal incheiat in urma sedintei A.G.A. din data de 03.05.20102 , prin care se respinge aprobarea contului de profit si pierdere ( insasi parata in calitate de actionar majoritar votand impotriva).

Simplul fapt de a se consemna datoria inregistrata de societate fata de Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului si termenul de plata al acesteia , nu poate echivala cu indeplinirea obligatiilor stipulate  prin clauza 9.5 din contract ( aceasta obligandu-se la efectuarea tuturor demersurilor  necesare platii acestei datorii – obligatie de diligenta , dar totodata prin aceasta clauza s-a stabilit si o obligatie de rezultat in sarcina acestuia – cumparatorul  obligandu-se  sa achite el datoriile societatii , daca aceasta nu o va face , in termenul de 90 de zile de la data transferului de proprietate  asupra actiunilor. In virtutea acestei obligatii de rezultat, societatea a devenit  fidesujor ( debitor solidar cu societatea privatizata SC U. U. SA ) conform art. 42 din Codul comercial.

In consecinta, avand in vedere nerespectarea de catre cumparator a prevederilor clauzei nr. 9.5 din contract , devine operanta clauza penala prevazuta in contract , parata avand obligatia achitarii unei penalitati in cuantum total de 31.662,76 Euro.

Clauza penala este „ acea conventie accesorie prin care partile determina anticipat echivalentul prejudiciului suferit  de creditor ca urmare a neexecutarii , executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiei catre debitorul sau.

Stipularea clauzei penale prezinta o mare utilitate practica , deoarece prin ea se fixeaza anticipat valoarea prejudiciului cauzat creditorului  prin neexecutare , executare cu intarziere sau necorespunzatoare . In acest fel , partile sunt scutite de a se mai adresa justitiei  pentru evaluarea prejudiciului si se inlatura dificultatile pe care implica proba lui” – Statescu  & Barsan – Drept civil .Teoria generala a obligatiilor „ ed. All Beck,2000,pg.325.

In sustinerea pretentiilor reclamanta invoca dispozitiile art. 969 Cod civil care prevad „conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante„ precum si ale art. 970 Cod civil care prevad faptul ca „ conventiile  trebuie executare cu buna – credinta „ .

De asemenea, art. 1073 Cod civil prevede „creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei si in caz contrar are dreptul la dezdaunari”.

Fata de prevederile Codului civil care instituie buna credinta in executarea obligatiilor contractuale , precum si fata de prevederile contractului de vanzare – cumparare de actiuni nr. 5 din 17.02.2012 considera  ca parata din prezenta cauza  nu si-a respectat obligatia asumata prin contract la clauza 9.5 , fiind de natura sa conduca la aplicarea clauzei penale prevazuta in contract.

Reclamanta mentioneaza ca suma totala datorata de parata cu titlu de penalitati contractuale este in cuantum de 31.662,76 Euro si a fost calculata in conformitate cu prevederile art. 15.1 din contract , respectiv prin aplicarea unei cote procentuale de 20 %din pretul de cumparare.

158.313,80 Euro X 20 % = 31.662,76 Euro.

In concluzie , luand in considerare aspectele mentionate anterior , respectiv faptul ca suntem in prezenta unei neexecutari a obligatiilor contractuale, precum si faptul ca prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale este cuantificat a priori de catre parti prin intermediul clauzei 9.5 din contract , reclamanta solicita obligarea paratei SC Electric Comat SRL la plata sumei totale de 31.662,76 Euro ( in echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de B.N.R. pentru ziua platii).

Referitor la timbrajul cererii reclamanta  mentioneaza ca  este scutita de la plata taxei judiciare de timbru , a timbrului judiciar si a cautiunii potrivit prevederilor art. 86 din O.U.G. nr. 51/1998 asa cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 43/2005 „ Cererile formulate de Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta in orice fel de cauze sunt scutite de la taxe de timbru , timbru judiciar , cautiuni si orice alte taxe”.

In drept de invoca dispozitiile Codului civil (art. 969-970), art. 82, art. 112 si urmatoarele ,art. 720 indice 1 Cod procedura civila, clauzele contractului de vanzare – cumparare de actiuni nr. 5 din 17.02.2012 precum, si celelalte dispozitii legale mentionate in cererea de chemare in judecata.

In probatiune reclamanta a depus la dosar inscrisuri.

Prin intampinare parata a solicitat respingerea cererii aratand ca prin actiunea for,mulata reclamanta solicita obligarea societatii parata la plata sumei de 31.662,76 Euro in echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de B.N.R. pentru ziua platii reprezentand penalitati de intarziere datorate pentru nerespectarea clauzelor 9.5 din contractul de vanzare – cumparare actiuni nr. 5 din 17.02.2012.

Reclamanta a aratat sa societatea privatizata ( SC U. U.SA ) nu a platit datoriile (in valoare de 59.480,37 USD, reprezentand creanta fiscala preluata in temeiul O.U.G. nr. 95/2003 de la CAS Brasov ).

In ceea ce privesc aceste sustineri parata invedereaza instantei  de judecata faptul ca reclamanta nu a facut dovada sumei despre care  face vorbire, in ce temei o pretinde, din ce probe rezulta acea suma , prin ce calcule a ajuns la aceasta valoare si , mai ales cum a fost intrerupta prescriptia dreptului de a solicita aceasta suma de bani.

Fata de actiunea formulata si motivarea acesteia solicita instantei sa constate ca este nefondata pentru mai multe aspecte .

In primul rand parata intelege sa invoce exceptia inadmisibilitatii ( prematuritatii) cererii , iar pe fond sa respinga cererea reclamantei Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.

In acest context termenul de prescriptie extinctiva de 7 ani inauntrul caruia creditoarea avea dreptul ca promoveze actiune s-a implinit.

Fata de faptul ca actiunea promovata de catre reclamanta a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov la data de 01.07.2011 , iar dreptul reclamantei s-a nascut in 2003 ( OUG nr. 95/2003 a fost publicata la 17.10.2003) parata solicita instantei sa constate faptul ca reclamata nu a facut dovada intreruperii cursului prescriptiei sens in care solicita instantei de judecata sa admita exceptia invocata.

Cu privire la procedura prealabila solicita instantei de judecata sa constate faptul ca procesul verbal de conciliere directa din data de 14.06.2011  este nul absolut raportat la faptul ca la data convocarii la conciliere este 13.06.2011 , zi nelucratoare , declarata astfel prin hotarare de guvern insa din anul 2010.

In acest context solicita instantei ca aiba in vedere faptul ca reclamanta a convocat  parata la conciliere intr-o zi nelucratoare , pentru data de 13.06.2011 , iar procesul verbal de conciliere directa l-a incheiat , in lipsa acesteia intrucat nu fusesera invocati la conciliere in data de 14.06.2011.

Se solicita instantei sa constate faptul ca reclamanta a promovat cererea de chemare in judecata fara respectarea procedurii prealabile prevazute de art. 720 indice 1 Cod procedura civila , in vederea realizarii concilierii directe, Astfel, reclamanta nu a facut dovada comunicarii convocatorului la conciliere impreuna cu toate actele doveditoare pe care intelege sa se sprijine.

Adresa convocator trebuia sa indeplineasca toate conditiile prevazute de normele procedurale,  respectiv temeiul acestor pretentii si izvorul acestora, ca sa nu mai amintim de inscrisurile pe care intelege sa le invoce , ca si termenul la care trebuia sa aiba loc concilierea care trebuia sa fie intr-o zi lucratoare.

Cu privire la suma ce se pretinde prin actiune se solicita instantei de judecata sa constate faptul ca , din chiar inscrisurile anexate cererii de catre reclamanta rezulta faptul ca reclamanta a convocat parata la conciliere pentru doua sume diferite , respectiv pe prima pagina  afirma ca pretentiile acesteia constau in plata sumei de 31.662,76 Euro , reprezentand penalitati , iar pe a 2 a pagina a aceleiasi convocari se precizeaza o alta suma , de 2.983,74 Euro , reprezentand tot penalitati de intarziere , invocand ca daca nu se achita prima suma parata va fi actionata in judecata pentru cea de a doua suma , dar actiunea a fost promovata pentru suma mai mare.

Pentru aceste motive se solicita instantei de judecata sa constate ca cererea reclamantei este inadmisibila si, pe cale de consecinta solicita a fi respinsa.

Referitor la exceptia prescriptiei invocata  , termenul de prescriptie extinctiva de 7 ani  inlauntrul caruia creditoarea avea dreptul sa promoveze actiunea s-a implinit.

Fata de faptul ca actiunea promovata de catre reclamanta a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov la data de 01.07.2011 , iar dreptul reclamantei s-a nascut in 2003 ( OUG nr. 95/2003 a fost publicata la 17.10.2003 ) astfel cum chiar aceasta recunoaste , solicita instantei sa constate faptul ca reclamanta nu a facut dovada intreruperii cursului prescriptiei  sens in care solicita instantei de judecata sa admita exceptia invocata.

Pe fond solicita instantei sa respinga cererea reclamantei ca fiind nemotivata in fapt si nedovedita.

Astfel , reclamanta sustine ca obligatia contractuala  a subscrisei este atat una de diligenta , cat si una de rezultat.

Aceasta teorie a obligatiei de diligenta care este totodata si o obligatie de rezultat nu poate fi primita de catre instanta de judecata intrucat reclamanta sfideaza doctrina juridica.

Doctrina juridica a propus o clasificare a obligatiilor dupa obiectul lor, admisa si de jurisprudenta, si anume : obligatiile de rezultat si obligatiile de mijloace sau diligenta.

Obligatiile de rezultat sau obligatiile determinate sunt acele obligatii in care debitorul ( care nu este subscrisa , conform contractului invocat ) este tinut sa procure creditorului un anume rezultat , sa realizeze un scop determinat. De exemplu sunt considerate obligatii de rezultat , obligatia carausului de a transporta marfa la destinatie , obligatia a restitui bunul imprumutat la termen, obligatia constructorului de a edifica o anumita constructie. Neindeplinirea rezultatului , face ca debitorul sa fie prezumat in culpa, astfel ca revine sarcina lui sa faca dovada ca neexecutarea obligatiilor contractuale nu-i este imputabila.

Obligatia de mijloace sau diligenta sunt obligatiile in care debitorul este tinut sa depuna diligentele si sa manifeste stradania pe care o reclama urmarirea unui anumit scop sau a obtinerii unui rezultat, fara ca insusi rezultatul urmarit  sa constituie obiectivul obligatiei sale ( de exemplu , obligatia medicului de a trata un bolnav in scopul insanatosirii , obligatia profesorului de a pregati un elev in vederea unui examen, etc ) . Pentru ca debitorul sa raspunda contractual , trebuie sa faca dovada ca el este in culpa de a nu fi depus diligentele necesare, de a nu fi folosit mijloacele necesare , care ar fi putut duce la obtinerea acelui rezultat.

Obligatia de diligenta ( mijloace) – obligatie ce consta in indatorirea  debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat ( exemplu obligatia medicului de a-l vindeca pe pacient).

In acest context , reclamanta nu poate demonstra  ca subscrisa nu a intreprins toate demersurile , ca a staruit, in masura in care legea ii permitea aceste lucru, ca a folosit toate mijloacele care ai erau la indemana pentru a duce la obtinerea rezultatului.

De altfel , mijloacele de care societatea noastra dispune erau acelea prevazute de legea societatilor comerciale , in calitate de actionar al societatii privatizate, respectiv votul actionarului in adunarile generale ale actionarilor. In acest sens subscrisa , asa cum si reclamanta  recunoaste a solicitat in singura sedinta a adunarii generale ( din data de 03.05.20120 ) efectuarea acestei plati.

Peste hotararile adunarii generale a adunarii generale , intre sedintele acesteia subscrisa nu avea abilitati de conducere executiva a societatii privatizate , aceste atributii apartinand Consiliului de Administratie si conducerii executive  a SC U. U. SA care, in acest sens detinea si specimen de semnatura in banci.

Mai mult decat atat  reclamata Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului a detinut calitatea de actionar  majoritar in baza acelorasi actiuni pe care le-a instrainat catre subscrisa din anul 2003 ( cand s-a nascut dreptul sau de creanta ) si pana in 2010 , timp in care putea proceda la exercitarea drepturilor sale de actionar majoritar si a impune plata si chiar a executa silit sumele de bani pe care le pretinde.

In acest sens reclamanta nu este in masura sa faca dovada incasarii de buna voie sau prin executare solicita a unui singur leu.

Face precizarea faptului ca in anul 2010 prin Incheierea Camerei de Consiliu din 11.11.2010 pronuntata in dosarul nr. 11867/62/2010 al Tribunalului Brasov s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei SC U. U. SA Fagaras.

Se  subliniaza de asemenea  ca societatea parata in calitate de adjudecatar al licitatiei organizata de reclamanta in data de 6.10.2009 in perioada asa ziselor negocieri a solicitat reclamantei lamurirea clauzelor contractuale si eliminarea clauzelor abuzive din contract.

Astfel , societatea parata a solicitat ca reclamanta Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  sa aiba in vedere faptul ca, potrivit doctrinei si practicilor comerciale si civile , partile, intr-un contract sinalagmatic trebuie sa se afle intr-un raport de egalitate juridica.

Mai mult decat atat obligatia ce se vrea a se stabili in sarcina societatii parata priveste un debit al unei alte persoane juridice, distincte de subscrisa si, potrivit principiului relativitati actelor juridice nici o persoana nu se poate obliga pentru fapta altei persoane.

De asemenea,  fata de dosarul de prezentare – Sectiunea A, Punctul 1.3.5.litera B, anexa la documentele licitatiei , a solicitat A.V.A.S. sa concretizeze cuantumul datoriilor pe care societatea U.  U. are catre reclamanta, in ce consta concret aceasta suma , cat si cuantumul total de la data preluarii a fost achitat si ce suma s-a achitat de catre societate.

Ca atare, a solicitat acesteia sa reformuleze clauzele abuzive mentionate la art. 9.5 si dispozitiile art. 9.5.1 cu atat mai mult cu cat clauza penala de la art. 15.1 din contractul ce le-a fost comunicat prevede o sanctiunea pentru nerespectarea obligatiei  de diligenta de la art. 9.5. In atare masura Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  a inserat doua penalitati pentru o singura obligati8e stabilita in sarcina societatii parata.

De altfel, practica judecatoreasca este unanima in a respinge pretentiile Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  in acest sens. In acest context , potrivit prevederilor OG nr. 25/2002 aceste sume de bani nu se pot considera ca facand parte din categoria prejudiciilor cauzate de societatea parata , in calitate de cumparator al actiunilor, deoarece datoria pe care U.U. SA  o avea la vanzatoarea Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  isi are o cauza anterioara si independenta de incheierea contractului de vanzare cumparare actiuni si nu are nici o legatura cu actiunile societatii noastre  efectuate dupa cumpararea actiunilor de natura a afecta  patrimoniul societatii care deja inregistra pasiv la momentul anului 2009 si ca dovada a fost nevoita sa apeleze la procedura speciala a reorganizarii judiciare.

In ce priveste prejudiciul suferit de reclamanta solicitam instantei de judecata sa constate faptul ca acesta nu isi insoteste afirmatiile de nici o dovada in acest sens ,. Desi sarcina probei ii apartine nu se poate concluziona prin acest aspect decat in acceptiunea reclamantei care nu a facut un minimum de diligente pentru a demonstra pretentiile sale.

Se solicita a se constata faptul ca reclamanta nu detine o creanta certa, lichida si exigibila.

Sustinerea reclamantei cum ca prejudiciul suferit de catre aceasta a fost stabilit  a priori nu poate fi retinut  de catre instanta de judecata cu atat mai mult cu cat reclamanta nu a facut dovada ca subscrisa  nu si-a indeplinit obligatia de diligenta  si nici nu a dovedit ca a suferit vreun prejudiciu datorita asa tisei neexecutari a obligatiilor contractuale.

Pe de alta parte, aceeasi reclamanta este cea care si-a valorificat pretentiile fata de societatea debitoare prin inscrierea la masa credala in cadrul dosarului de insolventa al acesteia .

Mai mult . modalitatea in care sustine reclamanta ca societatea parata a fost transformata in fidesujor  naste mari semne de intrebare in ceea ce priveste cunoasterea acestei notiuni juridice de catre aceasta.

De altfel, solicita ca reclamanta ca precizeze ingineria juridica prin care, in lipsa unei obligatii asumate printr-un act scris , pe baza de semnatura si stampila prin care sa fi preluat datoria debitoarei s-ar fi putut activa institutia fidejusiunii , astfel cum aceasta era reglementata de Codul civil in vigoare la momentul incheierii contractului invocat de catre reclamanta. 

Pentru toate aceste motive se solicita admiterea exceptiilor invocate si pe cale de consecinta , sa se respinga actiunea  ca fiind netemeinica , nelegala , nedovedita si inadmisibila.

In probatiune , parata a depus la dosar inscrisuri.

La termenul de judecata din data de 21.11.2011, instanta a respins exceptiile inadmisibilitatii si prescriptiei, cu motivarea aratata in incheierea de sedinta.

La termenul de judecata din 19.03.2012instanta a respins aceleasi exceptii reiterate de parata.

Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

Intre reclamanta , in calitate de vanzator si parata , in calitate de cumparator , a fost incheiat contractul de privatizare nr. 3 din 11.02.2012 ( filele 12 – 22 din dosar).

Obiectul contractului l-a facut vanzarea catre parata a unui numar de 270.210 actiuni nominative in valoare totala de 675.525 lei, reprezentand 50,795 % din valoarea capitalului social al SC U.U. SA .

Pretul a fost stabilit la suma de 158.313,80 Euro , ultima parte din pret trebuind a fi achitata pana la data de 03.03.2010 conform art. 5.2 din contract.

La art. 3.1 din contract s-a prevazut ca dreptul de proprietate asupra actiunilor este transferat la cumparator la data creditarii contului vanzatorului cu suma reprezentand pretul de cumparare a actiunilor prevazut  la art. 4 , inclusiv a eventualelor penalitati de intarziere indicate la art. 5.4.

Pe langa plata pretului de cumparare , parata s-a obligat, in calitate de actionar majoritar al SC U. U. SA , sa depuna toate diligentele pentru aprobarea in A.G.A.  si plata catre reclamanta , in termen de 90 de zile de la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor catre cumparator a datoriilor SC U. U. SA  avute catre vanzatorul reclamant.

La art. 9.5 din contract partile au prevazut ca, in situatia in care SC U. U. SA, la care parata a devenit actionar majoritar prin contractul de mai sus, nu va plati in termenul de 90  de zile datoriile avute catre reclamanta, cumparatorul parat sa ajunga sa plateasca vanzatorului reclamant aceste datorii.

Asadar, in ipoteza neindeplinirii obligatiei de plata a datoriilor catre reclamanta de catre SC U. U. SA , la care parata a devenit actionar majoritar , acesta din urma s-a obligat , prin contractul mentionat , sa plateasca ea respectivele datorii.

La art. 15 din contract partile au stipulat si a o clauza penala prin care evaluau anticipat daunele interese cauzate prin neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 9.5 , stabilind ca parata cumparator  la plata catre vanzatorul reclamant a penalitatii de 20 % din pretul de cumparare prevazut la art. 4 , in termen de 30 de zile lucratoare  de la data notificarii de catre vanzator a neindeplinirii obligatiei iar plata penalitatii nu exonereaza cumparatorul de la executarea obligatiei.

Fata de dispozitiile art. 15 din contract este neintemeiata sustinerea paratei in sensul ca prejudiciul invocat de reclamanta in actiune nu este cert, lichid si exigibil, cata vreme acesta a fost stabilit anticipat in cuprinsul clauzei penale, iar parata nu a facut dovada platii propriei datorii, asumate la art. 9.5 partea finala, catre reclamanta, nedovedind nici ca, in termenul de 90 de zile de la transferul dreptului de proprietate, datoria avuta de societatea privatizata SC U. U. SA  ar fi fost platita reclamantei, ipoteza in care devine functionala propria obligatie de plata avuta de parata.

Nu pot fi primite nici apararile paratei referitoare la clauzele abuzive prevazute la articolele de mai sus , cata vreme in dosar nu a fost formulata cerere reconventionala cu privire la constatarea existentei unor asemenea clauze si nici nu a fost depusa vreo  hotarare judecatoreasca care sa constate ca respectivele clauze sunt abuzive.

Clarificarea la care face trimitere parata nu se opune stipularii in concret a obligatiei paratei de a face toate demersurile pentru efectuarea platii datoriilor avute catre reclamanta de SC U. U. SA , plata care sa fie facuta de aceasta din urma societate iar in caz de nereusita , parata sa-si asume si plata acestor datorii de catre ea insasi.

La dosar nu a fost depusa nici dovada in sensul ca reclamanta, in calitate de actionar al SC U. U. SA, ar fi obstructionat in vreun fel adoptarea de catre parata, ca actionar majoritar, al unei hotarari A.G.A. prin care sa se dispuna plata datoriei societatii privatizate catre Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  si nici nu s-a facut dovada ca reclamanta ar fi obstructionat in vreun fel plata respectivei datorii a societatii privatizate avuta catre ea.

Trimiterile paratei la detinerea de catre reclamanta a calitatii de actionar majoritar al SC U. U. SA  pana in anul 2010, cand a instrainat catre parata actiunile sunt lipsite de relevanta cata vreme SC E. C. SA  a inteles sa-si asume , prin incheierea contractului nr. 5 din 17.02.2010 cu reclamanta, clauzele stipulate la art. 9.5  si 15.1.

Nu au relevanta, fata de prevederile art. 9.5 din contract, nici trimiterile paratei la faptul ca nu ar avea abilitati de conducere executiva a societatii privatizate, aceste atributii apartinand Consiliului de Administratie  si conducerii executive a SC U. U. SA, cata vreme articolul 9.5 are in vedere adoptarea unei hotarari A.G.A. in sensul platii datoriilor avute la societatea privatizata, la care reclamanta devenise actionar majoritar prin preluarea actiunilor de la Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului .

Instanta retine si ca nu s-a facut dovada in sensul ca ar fi apartinut reclamantei conducerea executiva a societatii reclamanta.

Decizia comerciala nr. 148/20.03.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti nu are relevanta si nici asemanare cu speta de fata, fiind vorba de o datorie a unei societati comerciale catre Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului consfintita printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila, respectiv obligatia de plata a unor dobanzi la dividende datorate actionarului sau, respectiv  Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului. S-a retinut ca, desi ulterior Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului  a instrainat actiunile detinute la societatea privatizata care trebuie sa-i plateasca dividende si dobanzi la acestea, catre o societate terta, fata de principiul relativitatii hotararii judecatoresti prin care s-a stabilit obligatia de plata a dobanzilor la dividende si fata de faptul ca obligatia de plata a dividendelor apartine societatii cu care se judecase Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului si nu actionarului tert caruia Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului ii instrainase participatia, terta societate nu are o obligatie proprie catre Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului .

Or, nu aceasta este situatia in speta de fata, in care, prin clauza prevazuta la art. 9.5 partea finala, parata si-a asumat o obligatie proprie de plata .

Avand in vedere argumentele mentionate, instanta va admite cererea reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELEL LEGII

HOTARASTE

Admite  cererea formulata de reclamanta Autoritatea pentru Valorificarea  Activelor  Statului - A.V.A.S. , cu sediul in B, str. Cpt. Av. A. S., nr. X, sector X,  in contradictoriu cu parata SC  E.C.SRL, cu sediul in B, str. Z, nr. X, jud. B.

Obliga parata la plata  catre reclamanta a sumei de 31662,76 Euro echivalent  in lei la cursul  BNR din ziua  platii.

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 07.06.2012.

PRESEDINTE pentru GREFIER

  A. T. V. A. P.

Aflata in concediu medical

Semneaza PRIM - GREFIER

S. O. C.

Red. A.T.V./17.07.2012

Dact. M.G../19.07.2012

 - 4 ex. -