Comercial - anulare incident plata

Sentinţă civilă 744 din 06.10.2010


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 744

Sedinta publica de la 06 Octombrie 2010

Pe rol  pronuntarea  cauzei Comercial privind pe reclamant S.C. P.E. S.R.L., reclamant S.C. P.E. S.R.L. - PRIN L.J S.Q. SPRL  si pe pârât BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI - CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI, pârât BRD GSG S.A BACAU, pârât S.C. EON GAZ ROMANIA S.A. TG. MURES, având ca obiect  anulare incident plata

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica, din 29.09.2011, si au  fost consemnate în încheierea de sedinta din aceeasi zi.

TRIBUNALUL

- deliberând -

Asupra actiunii de fata, retinem urmatoarele:

Prin cererea înregistrata sub nr. */2009, reclamanta SC P.E. RSL Comanesti în contradictoriu cu pârâtele Banca Nationala  a României -  Centrala Incidentelor de Plati, BRD-GSG Bacau, SC EON GAZ România SA Tg. Mures a formulat cerere de revendicare a CEC-urilor intrate în posesia SC EON GAZ România SA si restituirea acestora precum si cerere de radiere si anulare a incidentelor  bancare rezultate ca urmare a introducerii la decontarea acestor CEC-uri.

S-a achitat taxa de timbru de 20 lei. S-au achitat timbre judiciar de 0,3 lei.

În motivarea cererii se arata ca  sub presiunea si sub santajul SC EON GAZ Romania SA, au  fost  nevoiti, pentru un debit nereal de peste 300.000Ron, sa predea o serie de file  CEC cu o data incorecta a emiterii, deoarece data emiterii era ulterioara datei  predarii efective a CEC-urilor, santajul acestei societati reiesind si din faptul ca i-a  impus ca pentru a se relua furnizarea gazelor  naturale sa predea si filele CEC pentru  un ipotetic consum prezumat în perioada achitarii esalonarii, fapt ce depasea cadrul contractual si era contrar principiilor generale de protectie a consumatorilor, în timp  ce contorizarea nu era perfecta si acceptata atata timp cât contractul nu era perfect.

Reclamanta a mai aratat ca filele CEC sunt lovite de nulitate absoluta, deoarece CEC-urile au fost  predate si completate pe data de 27.05.2009, astfel ca nu puteau fi emise pe data de  23.06.2009 si nici pentru  lunile iulie, august si septembrie.

În ce priveste relatiile contractuale cu SC EON GAZ România SA, s-a aratat ca  facturile au fost  emise pe baza unui sistem de contorizare neagreat contractual si în contradictie cu contractul de furnizare existent, astfel ca în  convocarea la conciliere a contestat facturi în valoare de 2.183.143,63 lei, consumul de gaz fiind dublu raportat la conditiile similare din anii precedenti, pârâta refuzându-i o esalonare corespunzatoare posibilitatilor reale de decontare.

Astfel, desi  au fost  oprite gazele  naturale de doua luni de zile,  pârâta a introdus la decontare CEC-uri pentru un  consum prezumat inexistent, instrumente de decontare ce au fost preluate sub presiune, constatând ca  SC EON GAZ România SA îi datoreaza  suma de aproximativ 1.091.571,815 Ron, reprezentând jumatate din  valoarea consumului de gaze folosite, 1.000.000 Ron daune pentru  productie nerealizata, 3.000.000Ron daune cauzate de distrugerea  afacerii.

De asemenea, pâna la data de  23.06.2009, data primului incident bancar cu file CEC, societatea nu a mai avut nici un alt incident bancar cu file CEC, astfel ca sumele înscrise în filele CEC nu sunt  datorate, motiv pentru care acestea trebuiesc sa fie restituite, iar incidentele bancare trebuie sa fie anulate si radiate din Centrala Incidentelor de plati.

În sustinerea actiunii, au fost  depuse înscrisuri.

Pârâta SC EON GAZ România SA, a formulat întâmpinare prin care  a invocat exceptia netimbrarii capatului de cerere privind revendicarea  filelor CEC, exceptia lipsei calitati procesuale active a reclamantei tot pentru  primul capat de cerere, deoarece bunurile revendicate  nu i-au fost furate, sau pierdute, precum si lipsa calitatii procesuale pasive pentru ambele capete de cerere, motivându-se ca pentru primul capat de cerere nu poate avea calitate procesuala pasiva deoarece  bunurile revendicate nu se afla în mod nelegitim în posesia sa, ci dimpotriva i-au fost  predate de catre reclamanta din propria initiativa, în urma solicitarilor  repetate ale acesteia iar în ce priveste al doilea capat de cerere, nu are calitate procesuala fata de dispozitiile art. 2 alin.1 lit.b si lit. h, art. 36 alin.2 din Regulamentul BNR nr.1/2001.

Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea actiunii, deoarece reclamanta nu a contestat nici o factura  emisa  în sarcina sa pentru  furnizarea  de gaze naturale, iar conform art. 969  Cod Civil contractul încheiat cu respectarea dispozitiilor  legale are forta obligatorie între parti, acestea fiind  tinute  sa-si exercite  drepturile respectiv sa-si îndeplineasca  obligatiile întocmai cum au fost  prevazute în contract.

În sustinerea apararilor, au fost  depuse înscrisuri (filele 21-50).

Pârâta Banca Nationala a României – Centrala Incidentelor de Plati a formulat întâmpinare prin care a invocat  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtelor SC EON GAZ România SA si a BRD –GSG –Sucursala Bacau deoarece  acesta nu are personalitate juridica  si nu poate fii chemata în nume propriu în  judecata.

Pe fondul  cauzei, s-a aratat ca  în conformitate  cu art. 11 din Regulamentul nr.1/2001 modificat, BNR nu are  rol activ  de dispozitie pe tot parcursul derularii operatiunilor  care se refera la incidentele de plati, banca asigurând doar  suportul material, baza de date fiind  tinuta  de  Centrala Incidentelor de Plati, rolul BNR-CIP  în fata instantelor  de judecata  reducându-se la acela de a lua act  de cele  hotarâte si de a înregistra  modificarile, hotarârea  pronuntata trebuind  sa-i fie opozabila, rolul esential în astfel de procese  avându-l bancile declarante.

S-a mai aratat ca din punctul de vedere al  legii speciale Regulamentul nr.1/2001 ceea ce intereseaza în astfel de litigii este ca la data prezentarii unui  instrument  de plata, acesta sa poata  fi  onorat, respectiv emitentul sa aiba  disponibil în cont,  neavând relevanta, relatiile  comerciale dintre cele doua  parti, buna credinta sau seriozitatea lor contractuala, neexistând reglementari legale în acest sens care sa conduca  la anularea  incidentelor de plata declarate si înregistrate conform prevederilor legale la Centrala Incidentelor de Plati.

Pârâta BRD-GSG Sucursala Bacau nu a formulat  întâmpinare, dar la solicitarile instantei a depus la dosarul cauzei înscrisurile care au  fost  întocmite cu ocazia  incidentului bancar intervenit la SC P.E. SRL în perioada 06.06.2009 – 31.09.2009 8filele 101-158).

La termenul din data de 30.09.2009, instanta  a pus în vedere reclamantei sa  timbreze  capatul de cerere, privind revendicarea filelor CEC, la valoarea acestora, conform  dispozitiilor art.2 alin 1. din Legea nr.146/1997, iar  la termenul  din  data de  18.11.2009, instanta a disjuns acest capat de cerere în baza art. 165 Cod procedura civila, formulându-se astfel  dosarul nr. */2009, solutionat prin sentintei civile nr. 1039/25.11.2009 prin anularea cererii  reclamantei ca netimbrata.

Deoarece, împotriva reclamantei  s-a deschis procedura insolventei, la termenul din data de  03.02.2010, instanta a dispus citarea reclamantei (care si-a pastrat dreptul de administrare conform Încheierii din 17.12.2009 pronuntata de judecatorul sindic  în dosarul nr. 6950/110/2009) si prin administratorul  judiciar  S.Q. SPRL .

În cauza reclamanta a invocat exceptia de nelegalitate  a art. 6 alin.4 din  actul administrativ unilateral –Regulamentul  BNR nr.3/1996 cu modificarile si  completarile  ulterioare, exceptie  la care a renuntat la termenul  din data de  29.09.2010.

Instanta analizând probatoriile administrate în cauza retine urmatoarele:

Conform art. 137 C.p.c instanta este obligata  a se pronunta cu prioritate asupra exceptiilor de procedura  si de fond  care fac de prisos în tot sau în parte solutionarea pe fond  a cauzei.

În ce priveste  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a  pârâtei SC EON GAZ România SA Tg. Mures, instanta urmeaza  a o admite  având în vedere ca  într-un  astfel de  litigiu, calitatea procesuala pasiva  nu poate avea decât  banca declarata  a incidentului de plata si Banca Nationala a României - Centrala Incidentelor de Plati pentru opozabilitatea  hotarârii, neavând relevanta modul de derulare a relatiilor comerciale dintre cele doua societatii în speta, nediscutându-se raportul  fundamental, actiunea de fata  neavând aspectul unei  actiuni cauzale.

Sub aspectul  calitatii procesuale  pasive, trebuie  retinut  ca  aceasta se identifica cu titularul obligatiei  din raportul juridic  de drept  procesual  care nu se poate  lega valoric  decât  între  titularii dreptului  ce rezulta  din raportul material  dedus  în fata  instantei, instanta stabilind daca  pârâtul chemat în proces este cel ce datoreaza executarea dreptului pretins  de catre reclamanta.

Ori, în speta, SC EON GAZ România SA Tg. Mures nu  poate fi  titular al obligatiei  de a modifica sau anula  informatiile  privind  incidenta de plati , înscrisa  la CIP, astfel ca acest pârât nu poate avea calitate procesuala pasiva, independent de celelalte aspecte litigioase dintre  parti, care nu fac însa obiectul prezentei  judecati, motiv pentru  care instanta urmeaza  a respinge actiunea fata de acest pârât ca fiind  introdusa  împotriva unei  persoane  fara calitate procesuala  pasiva.

Referitor la exceptia lipsei calitati procesuale  pasive a pârâtei BRD – GSG –Sucursala Bacau, instanta urmeaza  a respinge, având în vedere  dispozitiile  art. 2  alin.1 lit.h din  Regulamentul  nr.1/2001 emis la BNR conform carora sunt 

persoane  declarante: bancile, persoanele juridice române, inclusiv unitatile teritoriale ale bancilor, sucursalelor din România ale bancilor, persoanele juridice straine, denumite banci si CIP.

Pe fondul cauzei, instanta retine ca reclamanta  a predat  pârâtei SC EON GAZ România SA, în perioada  11.06.2009-02.09.2009 o serie  de file CEC care au  fost  refuzate  la plata de catre  BRD-GSG-Sucursala Bacau pentru  lipsa  totala de disponibil în cont, solicitând BNR-CIP înscrierea refuzurilor bancare în fisierul national de CECURI reclamanta intrând în interdictie totala de a emite  cecuri si stabilindu-se si perioadele  de interdictie (filele 101,158).

Instanta nu poate retine  sustinerile reclamantei  conform carora filele  CEC au fost  emise la o alta data decât  scadenta notata  pe acestea contrar  dispozitiilor  Legii nr.59/1934 deoarece  acest  aspect  este suficient  pentru  ca incidentul bancar sa fie înregistrat  la Centrala Incidentelor de Plati  în baza declaratiei  BRD-GSG-Sucursala Bacau, care nu a facut decât sa-si respecte obligatia legala pe care o avea, respectiv de a  declara la BNR-CIP incidentele de plata constatate în  urma prezentarii la plata  a CEC-urilor fara  acoperire .

Pe de alta parte, instanta nu poate retine  ca motiv de anulare a incidentelor  de plata  declarate si  înregistrate  conform  prevederilor legale, existenta unor  presiuni ale partilor  contractante  în derularea contractului  de furnizare a gazului metan sau ca  reclamanta a emis cecurile incorect, deoarece ceea ce conteaza  este ca un  instrument de plata  depus spre decontare sa  poata  fi  onorat  la plata la data propusa  pentru  scadenta.

Instanta mai retine  ca din  modul  de reglementare a CEC-urilor  rezulta  ca aceste titluri la ordin, au un caracter  formal, iar  trasul (banca) nu are obligatia de verificare a aspectelor  ce tine  de  fondul raportului juridic, CEC-ul fiind platibil la vedere nu este supus unei acceptari din partea trasului  care nu  îndeplineste  decât functia de platitor  pentru  tragator, fara a fi  interesat în vrun fel de  raportul  fundamental  care justifica  emiterea titlului.

Ca urmare, persoana declarata – BRB-GSG-Sucursala Bacau nu avea nici o sarcina  în a verifica daca, reclamanta datoreaza pârâtei vreo  suma de bani  sau când  este scadenta acestei  obligatii de plata, bancii revenindu-i numai obligatia  sa  faca  plata catre  beneficiar  si nu raspunde pentru plata CEC-ului, a astfel  de raspundere revenind numai tragatorului (art. 13 din Legea nr.59/1934).

În masura în care trasul nu poate sa  faca  plata datorita  lipsei  de disponibil, el  are obligatiile  ce i-au fost  stabilite  de Regulamentul nr.1/2001 al BNR, respectiv  retinând  incidentul de plata  major (art.2 lit.c/1) sa furnizeze informatiile  la CIP (art.3), iar  atunci  când se  pune  problema  veridicitatii si integralitatii informatiei, Regulamentul  nu are în vedere  raportul  fundamental  dintre  tragator  si beneficiar, ci aspecte  ce tin numai de conditiile  de forma  ale operatiunii de plata.

Ca urmare, având în vedere  motivele  de fapt  si de drept  retinute, instanta urmeaza a respinge  actiunea ca nefondata.

 Pentru aceste motive

În numele legii

Hotaraste:

În baza art. 246 Cod procedura civila ia act de renuntarea reclamantei SC P.E. SDRL – cu sediul în Comanesti, judetul Bacau la sustinerea exceptiei de nelegalitate art.6 alin.4 din Regulamentul  BNR nr.3/1996.

Admite exceptia  lipsei calitatii procesuale  pasive a  pârâtei SC EON GAZ România SA Tg. Mures  - cu sediul în Trg. Mures, judetul Mures si respinge ca atare  actiunea  fata de aceasta pârâta.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a  pârâtei  BRD – GSG SA Bacau.

Respinge actiunea, formulata de reclamanta SC P.E. SRL – cu sediul în în Comanesti, str. Crinului, nr. 15, judetul Bacau si SC P.E. SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR S.Q. SPRL BACAU – cu sediul în Bacau, în contradictoriu cu pârâtii BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI – CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI – cu sediul în  Bucuresti, , BRD GSG SA BACAU – cu  sediul în Bacau, judetul Bacau si SC  EON GAZ România SA Tg. Mures  - cu sediul în Trg. Mures, judetul Mures,  ca nefondata.

Cu apel în termen de  15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica .

1