Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 496/2013 din 18.03.2013


JUDECĂTORIA NOVACI, JUDEŢUL GORJ

Sentinţa Civilă Nr. 496/2013

Şedinţa publică de la 18.03.2013

Completul constituit din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind  judecarea plângerii contravenţionale, formulată de petiţionara ............. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AA nr.43837 din data de 05/06/2012, în contradictoriu cu intimata Garda Naţională de Mediu, Comisariatul  Regional ............

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura  de citare legal îndeplinită .

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că prezenta plângere a fost amânată în vederea completării probatoriului de către intimată, cu înscrisuri şi fotografii, care nu au fost însă depuse.

Constatând cauza în stare de judecată, s-a lăsat în pronunţare.

INSTANŢA:

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei .............., Judeţul .........la data de 12/07/2044, sub nr.........../318/20127, petiţionara ..............., a solicitat instanţei ca,  în contradictoriu cu intimata ..............J, prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului - verbal de contravenţie seria AA nr. .............../05.06.2012,  ca fiind nelegal şi netemeinic şi exonerarea sa de plata amenzii aplicate, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertisment.

În motivarea plângerii, petiţionara a arătat, în primul rând ca sancţiunea aplicată de către comisarii Gărzi de Mediu este abuzivă,  întrucât  nu are nici un suport probator, deoarece la întocmirea notei de constatare s-au invocat motive netemeinice de genul „din discuţiile purtate cu petentul şi cu  reprezentanţii primăriei ...............a rezultat faptul că ............ a procedat la extracţia pietrei pentru construcţii din punctul menţionat”, iar în acest context se poate observa că vinovăţia unui agent economic nu se stabileşte pe „discuţii" întrucât firma ................nu a exploatat niciodată piatra de pe teritoriul obştii.

Mai  mult,  din adresa Primăriei .......se poate observa că a fost notificată de către primărie sa transporte  pământul rezultat din excavarea rigolelor si canalizării pe teritoriul obştii şi după ce a avut atât din partea obştii cat şi din  partea primăriei a încheiat cu reprezentanţii obştii contract în acest sens, prin care obştea s-a obligat să-i permită sa transporte pe perimetrul său  pământul rezultat din excavare, iar petenta s-a obligat sa lase terenul amenajat si nivelat cum a fost iniţial.

A arătat că,  la momentul controlului a prezentat inspectoarelor de la Garda de Mediu şi contractul încheiat de către petentă şi  ..............pentru livrarea de piatra sparta din cariera de la..........., fiind astfel de neconceput ca inspectorii Gărzii de Mediu sa dea prioritate ca forţa probanta a unor discuţii fata de înscrisurile şi documentele care au fost puse de către petentă la dispoziţia inspectorilor,  fără a se ţine  cont de aceste acte.

A mai susţinut petenta ca din zona de unde se susţine că a luat piatra de construcţie,  s-a aprovizionat atât Primăria ..........cât si toţi localnicii din comunele limitrofe, ori

pentru faptul ca reprezentanţii obştii se reclama între ei, este anormal sa fie sancţionată întrucât a dus pământul pe perimetrul obştii si ulterior 1-a carat înapoi unde a fost necesar pentru umpluturi.

În drept, plângerea nu a fost întemeiată.

În dovedirea plângerii formulate, petenta a depus la dosar, în xerocopie, procesul-verbal contestat, contract de vânzare cumpărare produse nr. 225/14.03.2012, dovada de comunicare, nota de constatare.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

Prin sentinţa civilă nr.11388/2012, Judecătoria ..........Judeţul .........., a declinat competenţa soluţionării plângerii contravenţionale, în favoarea Judecătoriei........, Judeţul ............

În cauză, a fost formulată întâmpinare de către intimată, ce se află ataşată la dosar la fila nr.6, prin care s-a solicitat respingerea plângerii formulate de către petentă ca neîntemeiată.

Sub aspect de întâmpinare s-a arătat că, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean ........au efectuat un control petentei, în vederea verificării aspectelor sesizate prin petiţia nr.1013/18.05.2012, formulată de numitul  .........., cu privire la efectuarea unor lucrări de excavare în punctul „Frunţi”, fără acte de reglementare, cât şi faptul că la baza versantului a fost nivelată o suprafaţă de teren de aproximativ 3000 mp.,tot prin excavare, prin amenajarea unei platforme de lucru.

În urma verificărilor efectuate în teren în data de 25/05/2012, în prezenţa numitului AM şi a unui reprezentant din cadrul Primăriei ........., s-a constatat faptul că aspectele semnalate în sesizare se confirmă, în sensul că au fost identificate zonele în care s-au efectuat operaţiuni de exploatare a agregatelor minerale în punctul „Frunţi”, acest teren aflându-se în SIT Natura 2000-Arie Naturală Protejată.

Că lucrările de exploatare agregate minerale din punctul „Frunţi”, au fost efectuate de către............, societate care a şi ridicat materialul excavat în perioada aprilie-mai 2012. Comisarii de mediu au luat legătura cu reprezentantul legal al ............care a susţinut faptul că lucrările de exploatare agregate minerale, au fost efectuate de către petentă.

A mai arătat intimata că fapta a fost constatată în teren.

În apărare, intimata a arătat că înţelege să se folosească de proba cu martorul .........şi proba cu înscrisuri.

Aceasta a depus la dosar copie de pe procesul-verbal de contravenţie, procesul-verbal de control, încheiat la data de 31/05/2012, certificatul de înregistrare privind petenta, acordul contractual nr.178/23.04.2012, contractul de vânzare-cumpărare produse nr.225/14.03.2012.

Petenta prin reprezentantul său a depus la dosar adresa nr.10714/10.12.2012, contractul de vânzare-cumpărare nr.225/14.03.2012.

În şedinţa publică din data de 26/11/2012, reprezentantul petentei, a solicitat audierea a doi martori pe care s-a obligat să-i prezinte necitaţi, respectiv ..........aceştia fiind audiaţi în şedinţa publică din data de10.12.2012 şi respectiv 14.01.2013.

Ulterior, în şedinţa publică din data de 25.02.2013, a fost audiat şi martorul Albă Marius, propus de către intimată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, coroborate cu declaraţiile martorilor audiaţi la solicitarea părţilor, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin prezenta plângere, petiţionara ................contestă procesul-verbal de contravenţie seria AA nr..........din data de 05/06/2012, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu intimata Garda Naţională de Mediu, Comisariatul  Regional ...........să se dispună anularea acestuia ca fiind nelegal şi netemeinic şi exonerarea sa de plata amenzii aplicate, iar în subsidiar înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertisment.

Astfel, se constată că prin procesul-verbal contestat, petenta a fost sancţionată  cu amendă în cuantum de  60.000 lei, pentru  contravenţia prevăzută de art.96 alin.2 din OUG nr.195/2005, săvârşită pe raza localităţii .......Judeţul ..........

În drept, faţă de dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională este supus verificării atât sub aspectul legalităţii cât şi al temeiniciei, instanţa analizând cu prioritate legalitatea procesului-verbal, constată că acesta îndeplineşte condiţiile de  valabilitate reglementate de lege.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că potrivit art. 94 alin.1 lit.a , „ protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, scop în care solicită şi obţin actele de reglementare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale legislaţiei subsecvente”.

Din conţinutul procesului-verbal de contravenţie rezultă faptul că unitatea petentă a efectuat lucrări de extracţie a pietrei pentru construcţii, fără să solicite şi să obţină acte de reglementare,în conformitate cu dispoziţiile O.G nr.195/2005, actualizată.

Potrivit art.96 alin.1, pct.2, din O.G nr.195/2005, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5000 lei, la10.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 30.000 lei, la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea prevederilor privitoare la obligaţia persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate.

Văzând norma sancţionatoare şi modalitatea în care aceasta este inserată de legiuitor, instanţa constată că în situaţia în care agentul constatator s-ar fi rezumat la a o reda întocmai, aşa cum este cuprinsă în OUG nr.195/2005, s-ar fi putut aprecia în mod corect asupra caracterului general al descrierii faptei.

Aşadar, agentul constatator a descris întocmai fapta săvârşită, respectiv nesolicitarea şi neobţinerea autorizaţiei de mediu.

Ca atare, susţinerile petentei nu pot fi reţinute, acordul contractual nr.178 din 23.04.2012, invocat în apărare, act ce se află ataşat la dosar la fila nr. 15, referindu-se doar la închirierea unui spaţiu în vederea depozitării materialului excavat în punctul”Frunţi”, sancţiunea fiind aplicată pentru desfăşurarea activităţii de extracţie agregate minerale, fără autorizaţie de mediu.

Nici martorii audiaţi în cauză la solicitarea petiţionarei pe împrejurarea reţinută nu au făcut convingerea instanţei că au relatat date conforme cu realitatea, având în vedere că aceştia nu au fost indicaţi nici în plângerea formulată şi nici la termenul de judecată din data de 26/11/2012, când s-a solicitat încuviinţarea acestora, solicitându-se a fi prezentaţi fără citare.

De asemenea, nu se poate reţine nici lipsa pericolului social al faptei săvârşite, în condiţiile în care activitatea petentei are un impact semnificativ asupra mediului.

Mai mult, nici până la data soluţionării plângerii, petenta nu a făcut dovada că a depus documentaţia necesară autorizaţiei de mediu, faţă de acest aspect, neputându-se impune aşadar, nici reindividualizarea sancţiunii aplicate, conform art.21 alin.3 din O.G nr.2/2001, actualizată, petenta nerecunoscând săvârşirea faptei contravenţionale, neexprimându-şi disponibilitatea de a intra în legalitate.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată petentei, respectiv amenda în cuantum de 60.000 lei, maximul prevăzut de lege, instanţa apreciază că agentul constatator a făcut o individualizare corectă a acesteia, în conformitate cu prevederile art.21 alin.3 din O.G nr.2/2001, acesta ţinând cont atât de impactul asupra mediului, pe care îl are desfăşurarea activităţii petentei, fără respectarea normelor legale de protecţie a mediului.

Simpla negare a petentei în sensul că faptele nu corespund adevărului, nu este suficientă, atâta timp cât nu se infirmă prin probe situaţia de fapt reţinută şi nici nu s-au invocat împrejurări credibile, pentru a putea răsturna prezumţia de temeinice a procesului-verbal.

Martorul audiat la solicitarea intimatei, respectiv..........., care de altfel a semnat şi procesul-verbal de contravenţie, a cărui declaraţie se află ataşată la dosar la fila nr.37, confirmă cele reţinute de către agentul constatator.

Faţă de considerentele expuse şi apreciindu-se că intimata a făcut dovada temeiniciei procesului-verbal, iar petenta nu a răsturnat prin probă contrară prezumţia de temeinicie a acestuia, se apreciază a fi neîntemeiată prezenta plângere, motiv pentru care, în baza art.34 din OG nr.2/2001,urmează a se dispune respingerea acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge plângerea contravenţională, formulată de petiţionara .............cu sediul în Bucureşti, şoseaua......., nr..........., sector .........împotriva procesului-verbal de contravenţie seria AA nr............ din data de 05/06/2012, în contradictoriu cu intimata Garda Naţională de Mediu, Comisariatul  Regional .........., cu sediul în Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76, Judeţul Gorj.

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de  18 martie 2013.