Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Sentinţă civilă 339 din 27.02.2009


Dosar nr.81/88/2009

17/2009 JS

SENTINTA CIVILA NR.339

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 15 ianuarie 2009 si înregistrata sub nr.81/88/2009, iar la judecatorul sindic la data de 20.01.2009 sub nr..../2009,lichidator Cabinet Individual de Insolventa ... a solicitat în temeiul legii 85/2006, deschiderea procedurii insolventei  în forma simplificata privind pe debitoarea S.C."... "SRL Sarichioi, jud.Tulcea.

In  motivarea cererii s-a aratat ca,  prin încheierea nr.... din 30.06.2008 pronuntata de judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a fost admisa cererea formulata de DGFP Tulcea si s-a dispus  înscrierea în Registrul Comertului a mentiunii privind numirea în calitate de lichidator la societatea susmentionata, a Cabinet Individual de Insolventa ....

De asemenea, a mai aratat ca, urmare notificarilor trimise, fostul administrator al societatii nu s-a prezentat la sediul lichidatorului pentru a depune actele constitutive ale societatii si documentele financiar-contabile,iar la sediul social declarat, nu mai exista  nici o societate, DGFP Tulcea comunicând faptul ca, debitul S.C."..."SRL fata de bugetul de stat consolidat are o valoare de 11.820 lei, iar ITM-Tulcea  precizînd ca, societatea debitoare figureaza în evidentele acestei institutii cu o creanta în  valoare de 60 lei.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art.270/1 si 270/2 din Legea nr.31/1990, potrivit carora " debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa  adreseze tribunalului  o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa".

Avand în vedere ca, societatea nu mai desfasoara activitate comerciala de câtiva ani si ca a fost constatata dizolvata de drept potrivit prev.art.237 din L.31/90 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul L.85/2006.

In sustinerea cererii au fost depuse la dosar în copie urmatoarele acte : încheierea nr..../30.06.2008, notificarea nr..../15.09.2008, adresele nr..../16.10.2008, nr..../2.10.2008.

Examinand cererea în raport de probele administrate, judecatorul sindic retine ca, S.C."..."SRL Sarichioi, a fost dizolvata de drept în temeiul disp.art.237 alin.1 lit.b din  L.31/90 republicata prin  sentinta civila nr..../22.06.2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea, iar prin încheierea nr..../30.06.2008  a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului  de pe langa Tribunalul Tulcea, a fost numit în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolventa ....

Conform art.270/1 din L.31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art.3 alin.1 pct.1 din Legea nr.85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile  pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca, societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor exigibile, conform declaratiilor de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, potrivit dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, avand în vedere cele prezentate judecatorului sindic, urmeaza a  admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa ... si a dispune deschiderea procdurii insolventei în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C."..."SRL Sarichioi.

Cum în cauza a fost desemnat conform L.31/90 în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolventa ..., acesta a formulat cerere de desemnare în calitate de lichidator judiciar si a desfasurat activitatea ulterior desemnarii sale prin încheierea nr..../30.06.2008, judecatorul sindic apreciaza ca, este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator al debitoarei S.C."..."SRL,  care va exercita atributiile prev. de art.24 si 25 din L.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin, cu o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei  pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 0,5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei din recuperara de creante.

In temeiul art.47 alin.4 din Lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare a debitoarei, urmând a se dispune interzicerea  înstrainarilor de parti sociale sau de interes  ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordului judecatorului sindic, obligarea debitoarei sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil in conturi, sa nu dispuna de aceestea fara un ordin al lichidatorului, obligarea asociatilor si administratorilor debitoarei de a depune la dosarul cauzei actele si informatiile prev. de art.28 alin.1 .

Urmeaza a se fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si impejurarrilor care au condus la aparitia insolventei ddebitoarei prev. de art.59 alin.1 din lege, la data de 27 aprilie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 di n Legea 85/2006  raportat la art.108 si 109, urmeaza a dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila, intrarea în faliment  tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea de mentiuni, notificare care va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la data de 3 aprilie 2009; termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la data de 1 mai 2009; termenul de depunere a contestatiilor la data de 19 mai 2009; termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la data de 30 mai 2009.

Lichidatorul urmeaza a publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul de insolventa conform art.61 alin.3 din L.85/2006.

Urmeaza a fixa termen pentru continuarea procedurii la data de 22 mai 2009.

Domenii speta