Alte cereri-înlocuire amendă

Hotărâre 1825 din 14.10.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Alte cereri-înlocuirea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii cu sancţiunea amenzii

Din cuprinsul  O.G. nr. 2/2001 şi O.G. nr. 55/2002 rezultă că, aceste acte normative au un regim sancţionator diferit, întrucât, ele nu se completează reciproc, O.G. nr.2/2001 reglementează posibilitatea înlocuirii sancţiunii amenzii contravenţionale cu activitate în folosul comunităţii, chiar dacă această din urmă modalitate nu este prevăzută expres de legea contravenţională, în timp ce O.G. nr.55/2002 reglementează posibilitatea instanţei de judecată de a dispune aplicarea sancţiunii de a presta activitate în folosul comunităţii de către contravenient, în condiţiile în care agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii pentru fapta constatată este neîndestulătoare.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru la data de 3.09.2013 sub nr. ……./263/2013 reclamanta Primăria Mun. M. prin Primar a formulat o sesizare prin care a solicitat înlocuirea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii cu sancţiunea amenzii pentru contravenientul M.C..

În motivare, a arătat reclamanta că prin procesul verbal de contravenţie seria AX nr. ……./19.03.2006 pârâtul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 500 lei.

Că, prin sentinţa civilă nr. ….. din 11.01.2012 stată în dosar ………/263/2011, la solicitarea IPJ, instanţa a înlocuit amenda contravenţională în cuantum de 500 lei  aplicată pârâtului cu 10 ore de activitate în folosul comunităţii.

Că, având în vedere mandatul de executare privind înlocuirea amenzii cu 10 ore de activitate în folosul comunităţii, pârâtul trebuia să se prezinte la sediul reclamantei pentru efectuarea orelor de muncă.

Că, pârâtul nu s-a prezentat drept pentru care reclamanta, a comunicat situaţia la  Judecătoria Motru prin adresa nr. ……../11.05.2012.

Că, în conformitate cu disp. art. 20 din OG 55/2002, privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, contravenientul pârât avea obligaţia să se prezinte de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare , pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, dar acesta, cu rea voinţă, nu a respectat prevederile legale de mai sus.

Că, urmare acestei situaţii reclamanta formulează cerere în baza art. 21 din OG 55/2002  care prevede că dacă, cu rea voinţă, contravenientul se sustrage de la executarea sancţiunii, la sesizarea primarului a unităţii de poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi să presteze activitatea în folosul comunităţii, instanţa poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 21 din OG 55/2002.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar înscrisuri filele 4-6.

Analizând acţiunea de faţă prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate şi a probelor administrate, instanţa reţine următoarele :

Prin procesul verbal de contravenţie  Seria AX nr. ……. din 19.03.2006 intimatul M.C.  a fost sancţionat contravenţional cu amendă în sumă de 500 lei în temeiul prevederilor art. 2 pct.25 din L.61/1991, iar la sesizarea IPJ Gorj , prin sentinţa civilă nr. nr. 24 din 11.01.2012 stată în dosar ……./263/2011 al Judecătoriei Motru, a fost admisă cererea şi înlocuită amenda contravenţională în sumă de 500 lei aplicată intimatului M.C. fiul lui C. şi U. , născut la data de ……….. în mun. M., dom. în Mun.  Motru, sat Î., jud.Gorj , CNP ………..,  prin procesul verbal  de contravenţie seria AX nr……… din 19.03.2006 emis de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului G. – Poliţia Mun. M. , cu 10 (zece) ore de  activitate în folosul comunităţii.

Prin aceeaşi sentinţă civilă s-a dispus ca pârâtul să presteze va cele 10 ore de activitate în folosul comunităţii , câte 2 ore zilnic , cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi sărbători legale , în activităţi de efectuare şi întreţinere a curăţeniei la locurile de agrement a parcurilor , spaţiilor verzi, drumuri, alei pietonale, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii.

Prin cererea formulată, Primăria M.  a solicitat instanţei înlocuirea celor 10 ore de activitate în folosul comunităţii la care a fost obligat intimatul prin sentinţa civilă nr……… din 11.01.2012, stată în dosar ………/263/2011 al Judecătoriei Motru, cu amendă contravenţională, invocând drept temei dispoziţiile art.20 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Instanţa reţine că, potrivit art.1 din O.G. nr.55/2002 , sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi prevăzută numai în legi sau ordonanţe ale Guvernului, prin care se stabilesc şi se sancţionează anumite fapte ce constituie contravenţii, aceasta fiind stabilită întotdeauna alternativ cu amenda, putând fi aplicată doar de instanţa de judecată, fiind executată după programul de muncă ori programul şcolar al contravenientului pe o durată cuprinsă între 50 ore şi 300 de ore, de maximul 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi conform art.3 din acelaşi act normativ.

Conform art. 6 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii : ,,În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii alternativ cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, dacă agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda procedând potrivit dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Dacă, în raport cu gravitatea faptei, se apreciază că amenda este neîndestulătoare, agentul constatator încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi îl înaintează, în cel mult 48 de ore, instanţei .

Potrivit art. 8 alin. 5 din acelaşi act normativ (în aceasta situatie  în care agentul constatator solicita direct obligarea contravenientului la munca în folosul comunitatii) : ,,Instanta apreciaza asupra legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si pronunta una dintre urmatoarele solutii : a) aplica sanctiunea amenzii;  b) aplica sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii, daca apreciaza ca aplicarea amenzii contraventionale nu este îndestulatoare ori contravenientul nu dispune de mijloace materiale si financiare pentru plata acesteia; c) anuleaza procesul-verbal”, iar hotararea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii este irevocabila conform art. 9 din O.G. nr. 55/2002”.

Potrivit  art. 21 O.G. nr. 55/2002, în cazul în care contravenientul, cu rea-vointa, nu se prezinta la primar pentru luarea în evidenta si executarea sanctiunii, se sustrage de la executarea sanctiunii dupa începerea activitatii sau nu îsi îndeplineste îndatoririle ce îi revin la locul de munca, judecatoria, la sesizarea primarului, a unitatii de politie sau a conducerii unitatii la care contravenientul avea obligatia sa se prezinte si sa presteze activitatea în folosul comunitatii, poate înlocui aceasta sanctiune cu sanctiunea amenzii.

Din interpretarea logico-gramaticala a acestor dispozitii legale raportat si la dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta apreciaza ca numai în ipoteza în care instanta a admis sesizarea agentului constatator si a aplicat  ,,ab initio” sanctiunea prestarii unei activitati în folosul comunitatii conform art. 8 alin. 5 lit. b din O.G. nr. 55/2002, este posibila înlocuirea sanctiunii obligarii la prestarea unei activitati în folosul comunitatii, cu sanctiunea amenzii conform art. 21 din acelasi act normativ, nu si în ipoteza în care petentul a fost sanctionat initial de agentul constatator cu amenda contraventionala, iar în temeiul art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, instanta a dispus înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitatii în folosul comunitatii.

Din cuprinsul celor două acte normative, respectiv O.G. nr. 2/2001, republicată şi O.G. nr.55/2002 rezultă că, acestea au un regim sancţionator diferit, întrucât, ele nu se completează reciproc, O.G. nr.2/2001, republicată reglementează posibilitatea înlocuirii sancţiunii amenzii contravenţionale cu activitate în folosul comunităţii, chiar dacă această din urmă modalitate nu este prevăzută expres de legea contravenţională, în timp ce O.G. nr.55/2002 reglementează posibilitatea instanţei de judecată de a dispune aplicarea sancţiunii de a presta activitate în folosul comunităţii de către contravenient, în condiţiile în care agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii pentru fapta constatată este neîndestulătoare.

Pe de altă parte, prestarea unei activităţi în folosul comunităţii prevăzută în O.G. nr.2/2001, republicată are ca temei neexecutarea de către contravenient a amenzii contravenţionale, fiind dispusă în faza de executare, în timp ce prestarea unei activităţi în folosul comunităţii reglementată de OG nr.55/2002 are drept temei gravitatea faptei pentru care legea prevede sancţiunea amenzii contravenţionale alternativ cu cea a prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Pentru considerentele de mai sus, cererea petentei  Primăria M.  de înlocuire a obligaţiei de prestare a 10 ore activitate  în folosul comunităţii, stabilită prin sentinţa civilă nr. …….. din 11.01.2012, stată în dosar……./263/2011 al Judecătoriei Motru,  cu sancţiunea amenzii pentru intimatul  M. C. este neîntemeiată, urmând a fi respinsă.