Revendicare imobiliară

Sentinţă civilă 1342 din 01.10.2012


Pe rol fiind pronunţarea asupra rezultatului dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 24.09.2012, privind pe reclamanta subscrisa Comuna...., cu sediul în comuna Baia de Fier, Judeţul Gorj,  prin Primar şi pe pârâta....,  cu domiciliul în comuna...., sat ......., Judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura completă din ziua dezbaterilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 24 septembrie 2012 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când pronunţarea a fost amânată pentru ziua de 01 octombrie 2012.

Deliberând,

INSTANŢA:

Asupra cauzei civile  de faţă; 

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 05.05.2011, sub nr. dosar 957/267/2011, reclamanta Comuna...., prin primar....., a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâta........., pentru revendicare imobiliară, urmând a fi obligată pârâta să lase în deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă totală de 18,55 ha, din care 14,80 ha aparţine golului alpin al Muntelui Tigvele şi 3,75 ha aparţine golului alpin al Muntelui C.M., cu vecinătăţile: E – rest proprietate muntele T. şi muntele C. M, S- rest proprietate muntele C.M., V- gol alpin muntele D. şi N- rest proprietate muntele T.

În motivarea acţiunii s-a arătat că în fapt, comuna ......., este proprietarul terenului pe care îl revendică, teren care face parte din suprafaţa de 320 ha pajişti – gol alpin muntele T. şi din suprafaţa de 43 ha pajişti – gol alpin muntele C. M, iar dovada că sunt proprietari este Hotărârea Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Gorj, nr.2910 din 09.04.2001, prin care se reconstituie izlazurile comunale – printre care şi T.; ordinul prefectului nr.119 din 27.02.2002, prin care se trece în proprietatea privată a comunei......., izlazul comunal – gol alpin muntele C.M.,; sentinţa civilă nr.515 din 08.04.2003, rămasă definitivă prin decizia nr.1042/2003 în care se arată că suprafaţa de 31,6 ha din punctul C. M. face parte din domeniul public al comunei........., fiind cuprinsă în intravilanul localităţii; decizia nr.481/R din 23.04.2007 al Tribunalului Timiş unde s-a constatat cu putere de lucru judecat (faţă de sentinţele de mai sus) că muntele Tigvele şi Muntele Corneşul Mare fac parte din  domeniul public al comunei........., Harta muntelui D., ediţia 1938, Harta muntelui T., Harta Muntelui C.M.

Că terenul pe care îl revendică este deţinut de pârâtă ca urmare a eliberării titlului de proprietate nr.1518335 din 13.08.2010 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate  privată asupra terenurilor Gorj, la propunerea Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor......., în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pârâtei, în baza sentinţei civile nr. 811/2002.

S-a făcut precizarea că această sentinţă nu este opozabilă comunei......., din dispozitivul acestei sentinţe, rezultând fără echivoc faptul că, instanţa dispune reconstituirea dreptului de proprietate petiţionarilor în muntele....., nicidecum în muntele...... sau ...., iar suprafaţa care trebuie reconstituită nu este individualizată.

Că, în raportul de expertiză efectuat în cauză, expertul tehnic ing...... a arătat că suprafaţa revendicată, 30 ha teren cu vegetaţie forestieră şi 150 ha teren agricol (păşune) este situată  în muntele...., dar întrucât nu s-a stabilit suprafaţa repartizată pentru redistribuire, urmează ca individualizarea prin schiţă şi vecinătăţi să se facă cu ocazia punerii în posesie”.

De asemenea, s-a mai precizat că în dispozitivul sentinţei civile nr.1667/2008 prin care instanţa de judecată obligă Comisia de fond funciar....., să înainteze documentaţia în vederea întocmirii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 22,0 ha, conform sentinţei 811/2002, Comisia de fond funciar....., prin întâmpinarea depusă, solicită respingerea acţiunii pentru motivul că „fizic nu există teren pentru suprafaţa de păşune pentru care s-a admis acţiunea petiţionarei”, conform sentinţei 811/2002.

Că acest aspect este foarte important, întrucât se recunoaşte de către Comisia locală de fond funciar......, faptul că, fizic nu există teren în muntele ........ pentru suprafaţa de păşune pentru care s-a admis acţiunea petiţionarei conform sentinţei nr.811/2002, iar un alt aspect foarte important pentru soluţionarea cauzei, în sensul admiterii acţiunii, fiind acela că, prin adresa nr.4633/15.07.2010, primăria comunei ......, a transmis  Primăriei oraşului .......  sentinţa civilă nr.447/1938, a Tribunalului Judeţului Gorj, prin  care au demonstrat că a retrocedat o suprafaţă de teren în muntele....... mai mare decât aveau dreptul legal petiţionarii.

În urma acestei adrese, Comisia locală de fond funciar......., a recunoscut faptul că prin sentinţa 811/2002, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafaţă mai mare decât cea cuvenită, drept pentru care a promovat cerere de revizuire împotriva sentinţei civile nr.811/2002, cerere care a făcut obiectul dosarului nr. 1513/267/2010 al Judecătoriei Novaci şi care a fost respinsă pentru motivul că înscrisurile descoperite ulterior au fost la dispoziţia comisiei dar aceasta a fost lipsită de interes în a le căuta.

În concluzie, s-a menţionat că se recunoaşte de către Comisia locală de fond funciar...., că trebuia reconstituită o suprafaţă mai mică în muntele ..., dar se pune în posesie o suprafaţă mai mare, depăşindu-se limitele muntelui .... şi întrând în posesia comunei....pentru a se întregi suprafaţa conform sentinţei 811/2002, sentinţă în dispozitivul căreia se observă lipsa de interes a Comisiei LFF.... pentru soluţionarea corectă a cauzei respective.

Acelaşi lucru observându-se şi în cazul sentinţei civile nr. 1667/2008 prin care instanţa de judecată obligă Comisia locală de fond funciar...., să înainteze documentaţia în vederea întocmirii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 22,0 ha, faţă de 21 ha şi 2500 m.p., cât s-a cerut de reclamantă, lucru care ar fi putut fi contestat de Comisia locală de fond funciar...., conform art.322, alin. 2 C.proc.civ..

Pentru susţinerea cererii de revendicare, reclamanta a invocat faptul că prin adresa nr.4602 din 14.07.2010, au notificat Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, despre dosarul nr.662/267/2010, având ca obiect grăniţuirea dintre comuna .... şi oraşul....., transmiţând copie de pe certificatul de grefă şi au pus în vedere faptul că, schiţa în baza căreia se doreşte să se facă punerea în posesie în muntele....., ocupă din suprafaţa muntelui .... şi muntelui proprietatea comunei....., aceeaşi adresă fiind înaintată spre ştiinţă şi la OCPI Gorj, fiind înregistrată de această instituţie la nr.3/10510/14.07.2010.

Că în acest context, OCPI Gorj, prin adresa nr.3/11321 din 03.08.2010, face cunoscut Instituţiei Prefectului – Judeţului Gorj şi Primăriei oraşului...., că prin adresa nr.4309 din 25.06.2010, a fost înaintată documentaţia pentru completarea titlului de proprietate pentru autoarea......., pentru suprafaţa de 21,2026 ha, conform sentinţei nr.811/2002 şi sentinţei nr.1667/2008, iar în urma verificării înscrisurilor s-a constatat că în baza grafică a OCPI-ului pe amplasamentul propus de Comisia locală de fond funciar...... pentru retrocedare, respectiv parcela nr. 305 din tarlaua nr.7 se află patru imobile concesionate de către Consiliul Local ....., imobile care au documentaţii cadastrale avizate, dreptul de proprietate asupra acestora fiind înscris în cartea funciară, OCPI Gorj, învederând celor două instituţii faptul că amplasamentul pentru care a fost întocmită documentaţia pentru întocmirea titlului de proprietate  face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 480 – 482 şi următoarele C.civ..

Reclamanta a depus la dosar, în copie, următoarele documente: HCJ nr. 2910 din 09.04.2001,  tabelul nr. 1342 din 09.04.2001 cu reconstituirea izlazurilor comunale, Planul golului de munte ....., adresa nr. 93 din 17 februarie 2010 înaintată de Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Dolj, Primăriei comunei....., planul cu harta golului de munte ...., suprapus pe planurile cadastrale 1986 – 1987, adresa nr. 4633 din 15.07.2010 înaintată de Primăria comunei ......, către Primăria oraşului....., sentinţa civilă nr. 477 din 30 noiembrie 1938, dată în dosarul nr.268/935, cererea de revizuire formulată de Comisia de fond funciar ......, adresa nr. 4602 din 14.07.2010, înaintată de Primăria comunei....., către Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor – Gorj, adresa nr.3/11321 din 03.08.2010 emisă de OCPI Gorj, , adresa nr. 6647 din 20.08.2009 înaintată de Primăria comunei ......, către Comisia Locală a oraşului......, nota de constatare încheiată la data de 28.07.2010 de OCPI Gorj – Serviciul Cadastru, certificatul de grefă nr.662/267/2010 din data de 26.03.2010 eliberat de Judecătoria Novaci, listare ecris a termenelor de judecată pentru dosarul nr. 3004/54/2010 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova,

În dovedirea acţiunii formulate, reclamanta a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, proba cu martori, expertiză tehnică, cercetare locală şi interogatoriul pârâtei.

Astfel, s-a solicitat audierea martorilor B.C şi T.T.

Prin întâmpinarea formulată (filele 35-37), pârâta, a solicitat respingerea acţiunii formulate, ca neîntemeiată.

În motivare, s-a arătat că suprafaţa de teren respectivă o deţine în baza titlului de proprietate nr.151833/13.08.2010 eliberat în mod corect, în baza unor sentinţe judecătoreşti în care s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat că este persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha teren cu vegetaţie forestieră şi 50 ha păşune.

Că, prin sentinţa civilă nr.811/03.06.2002 a Judecătoriei Novaci definitivă prin decizia nr.1934/2003 a Tribunalului Gorj, a fost admisă plângerea petiţionarei B.V, alături de ceilalţi moştenitori ai autorului B. V. V. a fost desfiinţată HCJ nr.2855/15.09.2000 cu privire la petiţionari şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha cu vegetaţie forestieră şi 50 ha păşune în favoarea petentei B.V.V.

De asemenea, s-a precizat faptul că reţinut prin sentinţa menţionată că moştenitorii autorului P:D.N., se partajaseră şi aveau dreptul să li se reconstituie suprafaţa de 10 ha teren cu vegetaţie forestieră şi 50 ha păşune pentru fiecare grup de moştenitori, iar în baza acestei sentinţe la data de 27.05.2004 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 1493444/2004 pentru suprafaţa de 28,7500 ha păşune pe numele pârâtei B.V.V.

Că, la data de 07.12.2004 pârâta B.V., s-a adresat Comisiei Judeţene de Fond Funciar Gorj pentru întocmirea documentaţiei şi eliberarea titlului de proprietate pentru diferenţa de teren cu păşune până la 50 ha.

Întrucât nu s-a eliberat titlul de proprietate pentru întreaga suprafaţă de 50 ha păşune la care pârâta B.V.V era îndreptăţită, aceasta s-a adresat instanţei de judecată şi prin sentinţa civilă nr.1667/03.10.2008 a Judecătoriei Novaci, irevocabilă prin nerecurare a fost admisă cererea petentei B.V.V. şi obligată Comisia Locală de Fond Funciar ..... să întocmească şi să înainteze documentaţia privind suprafaţa de 22 ha păşune conform sentinţei civile nr.811/03.06.2002 în vederea emiterii titlului de proprietate.

În baza sentinţei civile nr. 1667/03.10.2008 a Judecătoriei Novaci a fost eliberat titlul de proprietate nr.1518335/13.08.2010 pentru suprafaţa de 21,2026 ha păşune, contestat în prezenta cauză.

În concluzie, a arătat pârâta, că din toate înscrisurile depuse la dosar reiese că titlul de proprietate contestat a fost eliberat în baza procedurii fondului funciar cu respectarea dispoziţiilor legale, în baza unor sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Că, susţinerile reclamantei privind întinderea suprafeţei la care era îndreptăţită pârâta sunt nefondate, întrucât prin sentinţa civilă nr.811/03.06.2002 a Judecătoriei Novaci, definitivă prin decizia nr.1934/2003 a Tribunalului Gorj s-a stabilit cu autoritate de lucru , apreciindu-se că pârâta este persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10 ha teren cu vegetaţie forestieră şi 50 ha păşune.

Totodată a precizat faptul că nu poate fi reţinută nici susţinerea reclamantei potrivit căreia suprafaţa menţionată în titlul de proprietate contestat face parte din muntele T., care este proprietatea comunei....., întrucât în dosarul nr.73/2002 în care s-a judecat pe fond plângerea împotriva HCJ nr. 2855/15.09.2000 a fost efectuată o expertiză de specialitate şi s-a stabilit că suprafaţa de teren în litigiu face parte din muntele D.

Şi, mai mult decât atât, a precizat reclamanta, că prin sentinţa nr.1451/28.10.2010, în dosarul nr.1513/267/2010 a fost respinsă cererea de revizuire formulată de Comisia Locală de fond funciar ......, privind sentinţa nr. 811/03.06.2002 , iar prin sentinţa civilă nr.85/18.01.2011, rămasă definitivă şi irevocabilă a fost respinsă acţiunea civilă de nulitate titlu de proprietate formulată de reclamanta Comuna...., prin primar......., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de aplicare a Fondului Funciar .....şi B.V.V.

Faţă de considerentele expuse, pârâta a solicitat respingerea acţiunii şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.115-119 C.proc.civ..

Pentru a face dovada susţinerilor formulate, pârâta a depus la dosar, următoarele documente: sentinţa civilă nr. 811 din 03.06.2002 dată în dosarul nr.73/2002 dată de Judecătoria Novaci, Judeţul Gorj, sentinţa civilă nr.1667 din 03 octombrie 2008 dată în dosarul nr.738/267/2007 de Judecătoria Novaci, Judeţul Gorj, sentinţa civilă nr. 1451 din 28 octombrie 2010 dată în dosarul nr.1513/267/2010 de Judecătoria Novaci, sentinţa civilă nr. 85/2011 din 18 ianuarie 2011 dată în dosarul nr.2007/267/2010 de Judecătoria Novaci, raportul de expertiză întocmit de expert ing. M. I. în dosarul nr.73/2002 al Judecătoriei Novaci, raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert N. C.,  procesul verbal de punere în posesie nr.30 din 11.09.2010 şi TP. nr.1518335 din data de 13.08.2010,solicitând şi audierea martorului Golu Ion.

Analizând actele şi lucrările dosarului, coroborate cu declaraţiile martorilor audiaţi şi concluziile expertizei efectuate, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin prezenta acţiune, reclamanta Comuna ..., prin primar, a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâta B.V.V, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, aceasta să fie obligată să-i  lase în deplină proprietate şi posesie terenul în suprafaţă totală de 18,55 ha, din care 14,80 ha aparţine golului alpin al Muntelui T. şi 3,75 ha aparţine golului alpin al muntelui C.M, cu vecinătăţile: E – rest proprietate Muntele Tigvele şi Muntele Corneşul mare, S- rest proprietate muntele C. M, V- gol alpin muntele D. şi N- rest proprietate muntele T.

Conform prevederilor Codului civil, acţiunea în revendicare este acea acţiune reală prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului său, cere restituirea acestui bun, de la posesorul neproprietar.

Fiind o acţiune petitorie şi reală, acţiunea în revendicare poate fi exercitată de către titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.

Ca atare, într-o asemenea acţiune reclamantul trebuie să fie proprietar exclusiv al acestui bun.

În cauza de faţă însă, se apreciază că reclamanta nu a făcut pe deplin o astfel de dovadă.

Deşi prin acţiunea formulată şi concluziile scrise depuse la dosar ce se află ataşate la fila nr.226, reclamanta arată că înţelege să facă dovada proprietăţii cu hotărârea Comisiei Judeţene Gorj nr.2910/09.04.2001, Ordinul prefectului nr.119/2002 şi sentinţa civilă nr.515/2003, rămasă definitivă prin decizia nr.1042/2003, din verificarea actelor existente la dosar, se constată că există depusă doar hotărârea Comisiei Judeţene Gorj nr.2910/09.04.2001, ce se află ataşată la fila nr.11.

De altfel, nici în cuprinsul actelor enumerate în cuprinsul cererii de chemare în judecată, nu apare consemnată sentinţa civilă nr.515/2003, rămasă definitivă prin decizia nr.1042/2003.

În cadrul acţiunii civile în revendicare, ce îşi găseşte reglementarea în dispoziţiile art.563 şi urm. din Codul civil, reclamantul are obligaţia pe de o parte să facă dovada dreptului de proprietate asupra bunului pretins, iar pe de altă parte, să facă dovada ocupării nelegitime din  partea pârâtului.

Pentru admisibilitatea acţiunii în revendicare, cele două condiţii trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

În prezenta cauză, pârâta a depus în apărare,copia titlului de proprietate nr.1518335/13.08.2010, emis în procedura prevăzută de Legea nr.18/1991, aşa cum rezultă din cuprinsul actelor depuse de către aceasta la dosar, respectiv sentinţa civilă nr.811//2002, a Judecătoriei Novaci, Judeţul Gorj, ce se află ataşată la dosar la fila nr.38,definitivă prin decizia nr.1934, a Tribunalului Gorj.

Se constată din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti depuse la dosar, că reclamanta a contestat titlul eliberat pârâtei, astfel că, prin sentinţa civilă nr.85/2011, a Judecătoriei Novaci, Judeţul Gorj, ce se află ataşată la dosar la fila nr.76, irevocabilă prin nerecurare, acţiunea acesteia a fost respinsă.

Expertiza efectuată în cauză, de expert A. Gh., expertiză avizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, ce se află ataşată la fila nr.132, dovezile de încunoştinţare a părţilor şi procesul-verbal încheiat la faţa locului fiind ataşate la filele nr.161,162,163, a concluzionat faptul că suprafaţa în litigiu, raportat la datele existente la PCPI Gorj, corespunde cu schiţa de punere în posesie a pârâtei, atât ca delimitare,cât şi ca suprafaţă.

Că suprafaţa de teren din titlul de proprietate nr.1518335/2010, nu se află în proprietatea comunei ...., ci a oraşului ....., conform hotarului administrativ, la data  eliberării acestuia.

A mai concluzionat expertiza şi faptul că pârâta nu ocupă teren care să aparţină proprietăţii comunei ...., Judeţul Gorj.

Şi în răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, ce se află ataşate la dosar la fila nr.159, expertul arată că terenul revendicat se află înscris în titlul de proprietate emis pârâtei.

În concluzie, faţă de actele existente la dosar şi având în vedere şi concluziile expertizei efectuate, se apreciază că reclamanta nu a făcut în mod concret dovada celor două condiţii impuse pentru admisibilitatea acţiunii civile în revendicare, respectiv dovada dreptului de proprietate cu privire la terenul revendicat şi dovada ocupării nelegitime din partea pârâtei.

Cu atât mai mult, faptul că terenul revendicat este cuprins în titlul de proprietate invocat de către pârâtă, rezultă din însăşi motivarea cererii de chemare în judecată, unde reclamanta arată că, terenul pe care îl revendicăm este deţinut de pârâtă ca urmare a eliberării titlului de proprietate nr.1518335/13.08.2010, eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Gorj, la propunerea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor....,,în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pârâtei,în baza sentinţei civile nr.811/2002.

Aşa cum s-a arătat şi mai sus, reclamanta, conform sentinţelor existente la dosar, a contestat titlul de proprietate emis pârâtei, acţiunea fiind-i respinsă aşa cum rezultă din cuprinsul sentinţei civile nr.85/18.01.2011, a Judecătoriei Novaci, Judeţul Gorj, ce se află ataşată la dosar la fila nr.45.

Pentru considerentele expuse şi având în vedere actele existente la dosarul cauzei, urmează a se  dispune respingerea prezentei acţiuni.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge acţiunea civilă în revendicare imobiliară, formulată pe reclamanta Subscrisa Comuna .... cu sediul în comuna...., Judeţul Gorj, prin primar, împotriva pârâtei B.V.V,  cu domiciliul în comuna...., sat...., Judeţul Gorj.

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi  01 Octombrie 2012.