Plângere contravenţională. Nelegalitatea procesului verbal de contravenţie. Vătămarea produsă urmare a aplicării unei amenzi globale pentru două contravenţii, dintre care legea prevede numai pentru una posibilitatea achitării a jumătate din minimul ...

Sentinţă civilă 2211 din 18.10.2012


Plângere contravenţională. Nelegalitatea procesului verbal de contravenţie. Vătămarea produsă urmare a aplicării unei amenzi globale pentru două contravenţii, dintre care legea prevede numai pentru una  posibilitatea achitării a jumătate din minimul legal în 48 de ore.

- O.G. nr.2/2001

JUDECĂTORIA OLTENIŢA – SENTINŢA CIVILĂ NR.2211 DIN 18.10.2012

Prin cererea introdusă la  Judecătoria Călăraşi  la 21.05.2012 , înregistrată sub nr./202/2012 petentul TR,  a solicitat în contradictoriu cu intimatul  IPJ Călăraşi,  anularea  procesului verbal de contravenţie seria  CP nr.x  din 2012 , exonerarea de plata amenzii şi măsura complementară a reţinerii  certificatului de înmatriculare.

Motivându-şi  cererea petentul arată că la 9.05.2012 a fost sanctionat cu amendă de 1630 lei pe motiv  că a condus  autoturismul marca F înmatriculat sub nr. X XX XXX în com. Fundeni şi nu a făcut dovada RCA şi a inspecţiei  tehnice periodice; că deşi a dorit să achite în termen jumătate din minimul amenzii a constatat că amenda aplicată în baza Lg. 136/1995 nu poate fi achitată la jumătate;  că prin încheierea unui singur proces verbal pentru cele două contravenţii agentul  de poliţie l-a privat de dreptul de a plăti jumătate din minimul amenzii.

In dovedirea plângerii a solicitat proba cu înscrisuri, sens  în care a depus la dosar copia procesului verbal contestat, dovada  seria x nr. x prin care i s-a reţinut  certificatul de înmatriculare.

La termenul din 14 iunie 2012, instanţa a invocat din oficiu, excepţia  necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Călăraşi, având în vedere locul săvârşirii contravenţiei,  respectiv localitatea Fundeni jud. Călăraşi, din  raza teritorială a Judecătoriei Olteniţa.

Conform art. 137 C.pr.civilă, pronunţându-se  mai întâi cu privire la excepţia necompetentei teritoriale,  invocată din oficiu, instanţa a  apreciat-o întemeiată  şi a admis-o pentru următoarele motive :  Potrivit art. 32 alin. 2 din OG nr.  2/2001, plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie se depune la judecătoria în a cărei  circumscripţie  a fost săvârşită contravenţia.

 Dispoziţiile legale sunt imperative şi reglementează  o competentă teritorială  de la care nu se poate deroga.

In speţă, petentul  a fost amendat contravenţional precum şi  sanctionat cu măsura complementară a reţinerii certificatului de înmatriculare  în Fundeni jud. Călăraşi.

Având  în vedere că contravenţia a fost săvârşită  în raza teritorială de activitate a Judecătoriei Olteniţa, rezultă că aceasta este instanţa competentă  să soluţioneze plângerea petentului.

Pentru aceste motive,  instanţa a admis excepţia invocată, apreciind că  nu este competentă teritorial de a soluţiona plângerea petentului.

IPJ Călăraşi i s-au solicitat toate actele  ce au stat la baza emiterii  procesului verbal însă acesta nu s-a conformat.

Deşi legal citat, petentul nu s-a prezentat la nici un termen de judecată.

Din analiza plângerii formulate prin prisma motivelor invocate  instanţa constată următoarele : agentul constatator l-a sanctionat pe petent prin acelaşi proces verbal pentru 2 fapte contravenţionale de natură diferită, reglementate  de 2 acte normative diferite respectiv pentru fapta  prev. de art. 10 alin. 1 din OUG 195/2002 şi respectiv art. 64 alin. 1 din Lg. nr. 136/1995.

Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România nu prevede posibilitatea achitării în termen de 48 de ore ? din cuantumul amenzii aplicate.

OUG 195/2002 prevede posibilitatea achitării  în termen de 48 de ore din cuantumul amenzii aplicate.

Agentul constatator a făcut  conf. art. 10 alin. 2 din OG nr. 2/2001 cuantumul aritmetic al celor 2 amenzi aplicate şi a prevăzut  în continutul procesului verbal că petentul  poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare suma de 1315 lei.

Pentru a nu i se cauza o vătămare petiţionarului, agentul constatator  trebuia  fie să încheie două procese verbale distincte , pentru fiecare faptă, fie trebuie  să specifice, în continutul procesului verbal contestat că doar  ? din minimul amenzii  pentru încălcarea dispoz. OUG 195/2002 rep.  poate fi achitată în termen de 2 zile.

Mai mult,  agentul constatator  a dat o greşită încadrare juridică uneia dintre fapte  (OUG  48 ?) fără a se trece  anul emiterii acestui act normativ.

Incadrarea juridică corectă a faptelor săvârşite  de  petiţionar, este art. 64 alin. 1 din Lg. nr. 36/1995 şi respectiv art. 10 alin. 1 din OUG 195/2002 rep.

Având în vedere cele de mai sus,  instanţa urmează a admite plângerea formulată  ca  fiind întemeiată  şi a anula procesul verbal  ca nelegal.