Fara titlu

Sentinţă civilă 2171 din 02.09.2008


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.  1592 /2008

Înreg. 31.03.2008

SENTINŢA CIVILĂ NR.2171

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 02.09.2008

DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL INSTANŢEI

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ANGHEL LUMINIŢA

GREFIER – CARMEN ZBEREANU

La ordine a venit spre  soluţionare acţiunea civilă având ca obiect  fond funciar, formulată de  reclamantul N. I., împotriva pârâţilor C. E., N. Gh. Gh., N. E., Comisia Locală Căiuţi pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia  Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Unitatea Administrativ Teritorială Căiuţi – prin primar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul asistat de  avocat B. V., lipsă celelalte părţi.

Procedura  completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,

Avocat B. V. pentru reclamant arată că nu are obiecţiuni la expertiză şi solicită cuvîntul în fond.

Nemaifiind alte cereri,instanţa declară cauza în stare de judecată şi acordă cuvîntul în fond.

Avocat B. V. pentru reclamant solicită  admiterea acţiunii în sensul de a se constata nulitatea parţială a Titlului de proprietate nr.82009 din 1995,pentru suprafaţa de 543 mp.,în sensul de a fi radiată din titlu şi a se constata că reclamantul a construit pe acest teren o casă. Expertul a concluzionat că terenul este unul şi acelaşi cu  terenul dat de la C.A.P. Solicită obligarea la cheltuieli de judecată a persoanelor fizice,cu motivarea că ele s-au opus iniţial la cererea reclamantului,ulterior fiind de acord.

Dezbaterile fiind terminate, cauza s-a lăsat în pronunţare,

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei civile de faţă :

 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31.03.2008, sub nr.1592/270, reclamantul N. I., domiciliat în … a chemat în judecată pe pârâţii C. E., N. Gh. Gh., domiciliaţi în …, N. E., domiciliată în …, Comisia Locală Căiuţi de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Bacău de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Unitatea Administrativ Căiuţi, prin primar, solicitând constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate nr. 82009/1995 pentru suprafaţa de 543 m.p. T.124/6, P-11 şi să se constate că a construit o casă cu 3 camere, hol, 2 bucătării, camară, acoperită cu ţiglă, gard din lemn, bucătărie de vară, bucătărie de iarnă, situate în comuna Căiuţi…, jud. Bacău. a solicitat şi plata cheltuielilor de judecată.

 În motivare se arată că reclamantul, necăsătorit fiind, a cumpărat în anul 1964, de la fostul C. A.P.”30 Decembrie” din comuna Căiuţi, suprafaţa de 500 m.p. teren silişte de casă, pe care a plătit-o cu 500 lei. Deşi terenul este în proprietatea reclamantului apare menţionat în titlul de proprietate  emis pe numele tatălui acestuia. Pe acest teren a construit, începând din anul 1967, casa şi celelalte acareturi.

 În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 111 cod procedură civilă şi legea nr. 18/1991, republicată.

 Potrivit art.42 din Legea nr. 1/2000 introdus prin Legea nr. 247/2005 capătul de cerere privind nulitatea titlului de proprietate este scutit de plata taxei judiciare de timbru.

 Capătul de cerere referitor la  constatarea proprietăţii pentru construcţii a fost legal timbrat.

 Pârâţii C. E., N. Gh. Gh., N. E. s-au prezentat în instanţă, nu şi-au angajat avocat, nu au depus întâmpinare, nu au formulat probe.

 Pârâta Comisia Judeţeană Bacău nu a formulat întâmpinare dar a depus la dosar fişa tehnică a T.P.82009/1995 cu documentaţia aferentă.

 Pârâta Comisia Locală Căiuţi a depus întâmpinare prin care menţionează că numitul N. I. Gh. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren cu care a figurat în rolul agricol. I s-a eliberat T.P.82009/1995. A depus la dosar: fotocopii ale rolului agricol, cererea nr. 2610/1991, cererea nr., 2608/1991.

 Reclamantul a depus la dosar: chitanţa nr. 850 din 10.07.1964, T.P.82009/31.03.1995, acte de stare civilă, adeverinţa nr.3052/7.04.2008 eliberată de Primăria comunei Căiuţi. A formulat şi probele cu martorii B. G. şi B. I. şi cu expertiza topo.

 În conformitate cu dispoziţiile art.167 Cod procedură civilă instanţa a încuviinţat probele cu înscrisuri, martori şi expertiză topo ca fiind utile, pertinente şi concludente cauzei.

 Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

 Prin procesul verbal nr. 5/6.04.1964 încheiat de adunarea generală a fostului C.A.P.”30 Decembrie” com. Căiuţi s-a admis cererea reclamantului şi i s-a atribuit suprafaţa de 500 m.p. teren silişte de casă, în satul Popeni. Prin chitanţa nr. 850/10.07.1967 reclamantul a achitat contravaloarea terenului în sumă de 500 lei. La vremea aceea, reclamantul  era tânăr şi nu era căsătorit. Această stare de fapt a fost confirmată şi de martora Bălan Iuliana care a făcut parte din consiliul de conducere al CAP - ului şi a îndeplinit şi funcţia de vicepreşedinte al CAP - ului timp de 15 ani.

 Pe acest teren, reclamantul a început construirea unei case cu forţe proprii şi cu ajutorul membrilor familiei. În această casă  a locuit reclamantul şi defuncta soţie şi acolo locuieşte şi în prezent. Susţinerile reclamantului au fost întărite şi de depoziţia martorului.

 Tatăl reclamantului, N. I. Gh. a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile cu care a figurat la rolul agricol şi i s-a eliberat T.P.82008/31.03.1995 pentru suprafaţa de 3 ha şi 6954 m.p. teren situat pe raza comunei Căiuţi. În acest titlu este înserată şi suprafaţa de 543 m.p. teren curţi - construcţii cu datele topo T-124/6 P-11. numitul N. I. Gh. a decedat la data de 8.10.1994, drept pentru care au fost chemaţi în judecată moştenitorii.

 Conform expertizei topo, suprafaţa de 543 m.p. din T.P.82009/1995 coincide cu terenul de 500 m.p. cumpărat de reclamant în anul 1964. Explicaţia constă în aceea că terenul cumpărat provine din terenul tatălui reclamantului, ce fusese anterior cooperativizat: casa bătrânească a părinţilor reclamantului este situată în satul Blidari, iar reclamantul a cumpărat terenul în satul Popeni, ambele sate fiind părţi componente a comunei Căiuţi.

 În cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.24 al.1/1 din legea nr. 18/1991 republicată: suprafaţa terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire  provenit de la cooperativa de producţie.

 Textul de lege se coroborează cu dispoziţiile al.1 al aceluiaşi articol: Terenurile situate în intravilanul localităţilor care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti ,pe care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari.

 Diferenţa dintre 543 m.p. teren, găsiţi la măsurătoare şi 500 m.p. teren menţionat în chitanţă se justifică prin faptul că măsurarea terenului, cu ocazia expertizei, s-a făcut cu aparatură net superioară anilor 1960.

 Potrivit art.3 al.1  Titlu V din legea 247/2005 care a modificat Legea nr. 169/1997 sunt lovite de nulitate absolută, următoarele acte emise cu încălcarea legilor fondului funciar:

 a) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: pct.(ii) actele de reconstituire sau constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal,liber la data solicitării în baza Legii 18/1991 pentru terenurile intravilan.

 Văzând aceste dispoziţii legale, instanţa va admite acţiunea şi va constata nulitatea absolută parţială a titlului atacat pentru suprafaţa de 543 m.p. teren curţi-construcţii şi va dispune radierea acestei suprafeţe.

 Constatând interesul legitim , material, născut, actual şi personal al reclamantului coroborat cu poziţia procesuală a pârâţilor, instanţa va face aplicarea art.111 Cod procedură civilă şi va constata că reclamantul a construit pe terenul în suprafaţă de 543 m.p., următoarele:casă cu 3 camere, hol, 2 bucătării, camară, acoperită cu ţiglă, gard din lemn, bucătărie de vară, bucătărie de iarnă, imobile situate în comuna Căiuţi, …,jud. Bacău.

 Fiind căzuţi în pretenţiuni şi în acord cu dispoziţiile art.274 Cod procedură civilă pârâţii C. E., N. Gh. Gh., N. E. vor fi obligaţi la cheltuieli de judecată reprezentând cota-parte din taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat şi onorariu expert.

 Pentru aceste motive,

 În numele legii,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Admite acţiunea formulată de reclamantul N. I., domiciliat în …,jud. Bacău împotriva pârâţilor C. E., N. Gh. Gh., domiciliaţi în …, N. E., domiciliată în …, Comisia Locală Căiuţi de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană Bacău de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Unitatea Administrativ Căiuţi, prin Primar.

 Constată nulitatea parţială a T.P.nr. 82009/1995,emis pe numele Neagu I. Gheorghe, pentru suprafaţa de 543 m.p. treren curţi-construcţiiT-124/6,P-11 , situată în comuna Căiuţi, dispunând radierea acestei suprafeţe.

 Constată că reclamantul a construit pe terenul de mai sus: casă cu 3 camere, hol, 2 bucătării, camară, acoperită cu ţiglă, gard din lemn, bucătărie de vară, bucătărie de iarnă, imobile situate în comuna Căiuţi, …,jud. Bacău.

 Conform art. 274 Cod procedură civilă obligă pe fiecare dintre pârâţii C. E., N. Gh. Gh., N. E. la câte 372,26 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi 2.09.2008.

Preşedinte, Grefier,

Red.L.A. – 04.09.2008

Dact.L.i. – 04.09.2008

Exemplare  - 8(opt)

1