Uzucapiune

Sentinţă civilă 1404 din 30.09.2008


Prin cererea formulată la această instanţă reclamanţii au solicitat ca pe baza probelor administrate în cauză să fie pronunţată o hotărâre prin care să se constate că au dobândit prin uzucapiune un teren în suprafaţă de circa 783 m.p. împreună cu o casă de locuit şi anexe gospodăreşti pe care le-au dobândit la 04.03.1970 în baza unui testament întocmit de pârât şi de la această dată şi până în prezent reclamanţii au posedat în mod continuu ,public, netulburaţi şi sub nume de proprietar aceste imobile.

 Din probele administrate în cauză instanţa a reţinut că în cauză nu au fost întrunite condiţiile cerute de art. 1847 şi următ. din Codul civil pentru ca reclamanţii să fi dobândit dreptul de proprietate prin prescripţie achizitivă atâta timp cât aceştia au deţinut terenul doar în calitate de viitori beneficiari ai unui testament ale cărui efecte se produc exclusiv după încetarea din viaţă a testatorului –pârât în cauza de faţă- indiferent de accepţiunea dată de părţi acestui înscris.

Pe de altă parte, s-a apreciat că potrivit dispoziţiilor art. 1853 alin.2 Cod civil posesia exercitată  prin simpla îngăduinţă a proprietarului lucrului nu este o posesie utilă şi sub nume de proprietar şi nu poate conduce la dobândirea dreptului de proprietate în condiţiile art. 1837 şi 1890 Cod civil, astfel că prin sentinţa civilă nr.1404/30.09.2008 instanţa a respins acţiunea reţinând că reclamanţii au folosit o porţiune din terenului pârâtului prin simpla îngăduinţă a acestuia şi fără a exista vreo delimitare dintre terenurile folosite de părţi care să demonstreze că reclamanţi au exercitat o posesie utilă şi exclusivă asupra unei porţiuni din terenul pârâtului.