Actiune in constatare

Sentinţă civilă 14022 din 18.02.2011


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr.

Şedinţa publică de la

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant A şi pe pârâţii B şi C, având ca obiect acţiune în constatare.

La al doilea apel nominal făcut în şedinţa publică de azi se prezintă reprezentantul reclamantei şi reprezentantul pârâtei C, lipsă fiind restul părţilor. 

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Se procedează la ascultarea martorului prezent, propus de către reclamant., conform prevederilor art. 196 Cod Procedură Civilă, sub prestare de jurământ în forma prevăzută de art. 193 al. 1 Cod Procedură Civilă, consemnarea făcându-se conform art. 198 Cod Procedură Civilă, potrivit căruia martorul semnează declaraţia dată, după ce a luat în prealabil cunoştinţă de conţinutul acesteia.

Instanţa acordă cuvântul asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către pârâtul B prin întâmpinare.

Reprezentanţii prezenţi ai părţilor lasă la aprecierea instanţei soluţia asupra acestei excepţii.

Instanţa uneşte cu fondul excepţia invocată.

Reprezentanţii prezenţi ai părţilor arată instanţei că nu mai au alte cereri de formulat sau probe de propus.

Instanţa, văzând că nu mai sunt alte probe, cereri, excepţii, probleme prealabile, consideră cauza lămurită, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul reclamantei solicită instanţei admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtei C nu se opune admiterii acţiunii formulate de către reclamant.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei  de faţă, constată următoarele :

Prin acţiunea civilă înregistrată la Judecătoria Oradea pe data de 13 iulie 2010, sub dosar cu număr 14022/271/2010, reclamanta a a chemat în judecată pe pârâţii B şi C, solicitând instanţei:

- să constate că în Cimitirul R., proprietatea pârâtului B şi administrat de pârâtul C, pe numărul cadastral …….. Oradea există una construcţie în suprafaţă de 56 m.p. identificată sub nr. C 3 în fişa corpului de proprietate, cu destinaţie de Capela edificată de reclamanta A în anul 1938, potrivit autorizaţiei nr…, folosită sub denumirea de ,, Capela’’ de  reclamanta A ca şi Capelă mortuară;

- să dispună notarea dreptului de proprietate al reclamantei asupra construcţiei în suprafaţă de 56 m.p. identificată sub nr. C 3 în fişa corpului de proprietate, pe numărul cadastral …….. Oradea, cu titlu de construire;

- să dispună către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oradea înscrierea proprietăţii în coala CF NDF aferentă numărului cadastral ……. Oradea.

În motivarea în fapt a acţiunii, reclamanta a învederat instanţei faptul că în anul 1938 a fost autorizată de către Primăria municipiului Oradea edificarea unei capele în Cimitirul R., potrivit autorizaţiei nr. emisă pe seama reclamantei A. S-a mai susţinut că respectiva capelă construită de reclamantă a fost finanţată de Episcopul din acea perioadă. S-a mai arătat că, de la data edificării până în prezent, construcţia poartă denumirea de Capela şi este folosită ca şi capelă mortuară pentru serviciul religios al cultului greco-catolic de către reclamanta A. Reclamanta a mai arătat că solicită rezolvarea situaţiei proprietăţii asupra capelei, conform celor de mai sus, deoarece situaţia juridică a terenului nu a fost reglementată decât în anul 2006, când prin Hotărârea Consiliului Local s-a dispus trecerea în proprietatea publică a Municipiului a terenului ocupat de Cimitirul R., iar în urma întocmirii fişei corpului de proprietate capela a fost identificată sub nr. C 3, în suprafaţă de 56 m.p., fiind localizată pe cadastralul……… Oradea.

În drept, au fost invocate prevederile art. 111 din Codul de procedură civilă şi Legea nr. 7/1996.

Reclamanta a evaluat construcţia care face obiectul acţiunii la suma de 10.000 lei (f.23), timbrând corespunzător cu 711 lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

Pârâtul B a depus întâmpinare. S-a motivat că prin Hotărâre de Consiliu Local, începând cu data de 01.07.2007, s-a înfiinţat pârâta C, aceasta având personalitate juridică. S-a susţinut că potrivit unei HCL din 2006, s-a aprobat trecerea în proprietatea publică a municipiului şi administrarea de către pârâta C a terenului identificat cu nr. cadastral ……… Oradea, în suprafaţă de 552.587 m.p. şi nr. cadastral …….Oradea în suprafaţă de 103.940 m.p. reprezentând ,,teren aferent Cimitirului R.’’. S-a mai susţinut că pârâta C este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică proprie şi autonomie financiară, iar potrivit art. 4 este administratoarea Cimitirului.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi proba testimonială, fiind ascultat martorul propus de petent.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Decizia nr. 7918 a fost autorizată pentru edificarea unei capele în Cimitirul R.

Instanţa constată că, potrivit art. 5 din Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Oradea nr. … din 2006 (f.7), s-a aprobat trecerea în proprietatea publică a Muinicipiului şi administrarea de către pârâta C a terenului identificat cu nr. cadastral ……. Oradea, în suprafaţă de 552.587 m.p. şi nr. cadastral ……… Oradea în suprafaţă de 103.940 m.p. reprezentând ,,teren aferent Cimitirului R.’’.

Din declaraţia martorului X (f.36-37), reiese că acest martor are cunoştinţă de faptul că reclamanta A a deţinut şi folosit capela cunoscută sub denumirea de Capela  din cimitirul R. încă din perioada anului 1937. Martorul a mai relatat că are cunoştinţă de faptul că în perioada anului 1990, în urma dispoziţiei episcopului greco-catolic din acea perioadă, capela a fost reabilitată, lucrările de reabilitare fiind efectuate de chiar fratele martorului, astfel de lucrări de reabilitare fiind efectuate şi în urmă cu doi ani, din dispoziţia Parohiei. Acelaşi martor a mai declarat că, asemenea schiţelor de la filele 19—22 din dosar care i-au fost prezentate de instanţă, capela este construită în stil românesc neobrâncovenesc, în acelaşi stil cu clădirea liceului greco-catolic de pe str. IM şi a seminarului greco-catolic din Parcul Traian.

Instanţa are în vedere că pârâta C, prin reprezentant, la termenul din data de 18 februarie 2011, şi-a precizat în faţa instanţei poziţia procesuală. Astfel, pârâta a arătat că este de acord cu admiterea acţiunii deoarece Capela  din Cimitirul R. este construită şi deţinută de reclamantă din momentul construirii, astfel cum această capelă este identificată în fişa corpului de proprietate depusă la fila 7 din dosar, având o suprafaţă de 56 m.p. şi localizată pe nr. cadastral ……. Oradea sub C 3.

Având în vedere argumentele de fapt şi de drept arătate anterior, în temeiul art. 111 Cod procedură civilă, instanţa va admite acţiunea civilă formulată de reclamantă.

În consecinţă, instanţa va constata că în Cimitirul R, proprietatea pârâtei B şi administrat de pârâta C, pe numărul cadastral ……….. Oradea există una construcţie în suprafaţă de 56 m.p. identificată sub nr. C 3 în fişa corpului de proprietate, cu destinaţie de Capela edificată de reclamanta ………. în anul 1938, potrivit autorizaţiei emisă de Primărie, folosită sub denumirea de ,,Capela’’ de cultul greco-catolic ca şi Capelă mortuară.

De asemenea, instanţa va dispune notarea dreptului de proprietate al reclamantei A asupra construcţiei în suprafaţă de 56 m.p. identificată sub nr. C 3 în fişa corpului de proprietate, pe numărul cadastral ……. Oradea, cu titlu de construire

În temeiul art. 20, alin. 1 şi 3 din Legea nr. 7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, instanţa va dispune către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară înscrierea proprietăţii reclamantei în coala CF NDF aferentă numărului cadastral.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâţii şi, în consecinţă:

Constată că în Cimitirul R, proprietatea Municipiului şi administrat de pârâta C, pe numărul cadastral …….. Oradea există una construcţie în suprafaţă de 56 m.p. identificată sub nr. C 3 în fişa corpului de proprietate, cu destinaţie de Capela edificată de reclamanta ………….. în anul 1938, potrivit autorizaţiei nr. .emisă de Primărie, folosită sub denumirea de ,,Capela’’ de reclamanta A ca şi Capelă mortuară.

Dispune notarea dreptului de proprietate al reclamantei A asupra construcţiei în suprafaţă de 56 m.p. identificată sub nr. C 3 în fişa corpului de proprietate, pe numărul cadastral ………. Oradea, cu titlu de construire.

Dispune către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor înscrierea proprietăţii în coala CF NDF aferentă numărului cadastral.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Definitivă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 februarie 2011.

Preşedinte:  Grefier:

Red./Tehnored. M.V.

6 ex. 15.03.2011

4 com.