Acţiune în declararea simulaţiei- lipsă calitate procesuală activă

Sentinţă civilă 2790/2011 din 06.02.2011


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Roman reclamanţii  RG, si T.B.I., au chemat în judecată pârâţii T.I., si I.A.E., solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta să se constate simulaţia contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr XXX , încheiat între părtţi, să se constate că în fapt este vorba de o donaţie deghizată .Reclamanţii au solicitat si obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea acţiunii se arata că prin contractual de vânzare- cumparare menţionat mai sus , pârâtul T.I (tatăl reclamanţilor) a înstrainat fiicei sale, pârâta I.A.E imobilul compus din suprafaţa de 647 mp teren curţi construcţii si o casa de locuit, pentru un preţ de 4000 lei.

    In realitate actul juridic încheiat este o donatie deghizată . In aceasta situaţie, reclamanţii, ca prezumtivi moştenitori rezervatari, sunt prejudiciati prin înlaturarea de la moştenirea vânzătorului.

In dovedire a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

In drept au fost invocate dispoziţiile art 845 cod civil.

Pârâta I.A.E a formulat întampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor. Motivează aceasta ca susţinerile reclamanţilor potrivit carora li s-ar fi încalcat drepturile succesorale sunt neîntemeiate deoarece , atâta timp cât autorul lor, T. I , este în viaţă, nici unul dintre ei nu-şi pot valorifica drepturile succesorale, care iau naştere dupa decesul acestuia.

Pârâta a invocat şi excepţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru existenţa simulaţiei, motivând ca nu exista un contraînscris (actul secret), care să se fi încheiat concomitent sau înaintea actului aparent.

Pe fondul cauzei pârâta susţine că acţiunea reclamanţilor este neîntemeiată deoarece a achitat preţul stipulat în contract. După încheierea contractului de vânzare cumpărare relaţiile dintre  ea si pârâtul T.I s-au deteriorat, acesta din urma încercand prin toate mijloacele să invalideze acest contract. El a mai promovat o acţiune în constatare nulitate contract de vânzare cumpărare  iar în prezent i-a determinat pe reclamant să promoveze prezenta acţiune.

  Din probele administrate în cauză se reţine în fapt că la data de 12.10.2006, între pârâtul  T.I, în calitate de vânzator si pârâta I.A.E, în calitate de cumparatoare, a fost încheiat contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. XXX ,având ca obiect suprafaţa de 647 mp teren curţi - construcţii si o casă de locuit, pentru un preţ de 4000 lei.

  Reclamantii susţin că în realitate  este vorba de o donaţie deghizată sub aparenta contractului de vânzare-cumpărare şi că au fost în totalitate înlăturaţi  de la moştenire deoarece în urma încheierii acestui contract este evident ca tatăl lor a avut intenţia de a scoate  imobilul din masa succesorală fără ca în schimb să primească contravaloarea acestuia.

Aceştia au invocat dispozitiile  art. 845 Cod civil, edictate în favoarea moştenitorilor  rezervatari si care stabilesc o prezumtie de gratuitate în privinţa unor acte în aparenta cu titlu oneros.

  Insă tatăl reclamanţilor, care a înstrainat pârâtei imobilul respectiv,  este  în viata, situatie în care drepturile reclamaţilor  cu privire la succesiunea asupra imobilului  se nasc numai la decesul acestuia.

  In raport de cadrul procesual cu care a fost investită instanţa nu este posibila aplicarea art. 845 C. civ., care se poate face numai într-o acţiune succesorală, nu şi într-o acţiune de drept comun în care se cere constatarea simulatiei unui act.

Atâta timp cât autorul T.I trăieşte nici unul dintre descendenţi nu-şi pot valorifica prezumtivele drepturi succesorale ,care nu pot lua naştere decât la decesul său.

Faţă de considerentele reţinute instanta va admite excepţia  lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâta I.A.E si va respinge acţiunea de faţă ca fiind introdusă de persoane fără calitate procesuala activă.

  Conform art. 274 cod procedura civila va obliga reclamanţii să platească pârâţilor suma de 1.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.