Divorţ prin acord

Sentinţă civilă 2322 din 23.10.2013


Divorţ prin acord

Art. 374 c. civ, coroborat cu art. 373 alin 1 lit a c. civ; art. 63 alin 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Instanţa a admis în parte acţiunea civilă formulată de către reclamantă.

Cum ambele părţi şi-au manifestat expres în faţa instanţei acordul privind desfacerea căsătoriei lor, potrivit art. 374 din Codul civil, instanţa, în baza acestui text de lege coroborat cu art. 373 alin. 1 lit. a) din Codul civil, constatând inexistenţa impedimentului legal prev. de art. 374 alin. 2 din Codul civil, instanţa va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

Prin urmare, instanţa va admite cererea părţilor şi în baza art. 373 alin. 1 lit. a C. civ. raportat la art. 930 Cod pr. civ.,  va desface căsătoria încheiată între părţi la data de 23.04.1984 în faţa delegatului de stare civilă din cadrul Consiliului Popular al oraşului Fălticeni, căsătorie care a fost înregistrată sub nr. 53/23.04.1984, în registrul de stare civilă al acestei primării.

În ceea ce priveşte cererile accesorii divorţului, instanţa constata ca la dosarul cauzei s-a depus de către părţi acord de mediere nr. 2 la data de 28.08.2013, încheiat de către Biroul de mediator G E, în baza contractului de mediere nr. ……., în condiţiile Legii nr. 192/2006.

Potrivit art. 64 alin. 2 din actul normativ mai sus menţionat, înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul.

Conform art. 63 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, «In cazul in care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre, potrivit dispoziţiilor art. 438-441 C. pr. civ.».

Având în vedere dispoziţiile art.  515  din Codul Civil, care  reglementează inadmisibilitatea renunţării la întreţinere şi faptul că  titularul dreptului la întreţinere este minorul,  instanţa nu va încuviinţa întelegerea părţilor conform căreia tatăl nu are  obligaţia  de a contribui la cheltuielile de întreţinere a minorei.

În consecinţă, instanţa urmează sa încuviinţeze în parte acordul de mediere.

Domenii speta