Contestaţie la executare /susp.executare silită

Sentinţă civilă 6406 din 06.12.2011


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 6406 din 06.12.2011-contestaţie la executare /susp.executare silită.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr. 7034/279/2011, contestatorul xx a formulat, în contradictoriu cu intimaţii xx, contestaţie la executare şi suspendarea executării silite pornite de BEJ Neneci Tănase, în dosarul de executare nr. xx.

În motivarea acţiunii, contestatorul a menţionat faptul că între părţi s-a derulat un litigiu, materializat în dosarul nr. xx al Judecătoriei Piatra Neamţ, pronunţându-se sentinţa civilă nr. xx, rămasă irevocabilă, prin care a fost obligat la plata sumei de 164.800 lei, cu titlu de debit datorat şi a sumei de 4584,4 lei – cheltuieli de judecată .

A mai precizat acesta faptul că între el şi xx, reprezentată legal de pârâtul xx, s-a mai desfăşurat un litigiu comercial, soluţionat prin sentinţa civilă nr. xx, pronunţată în dosarul nr. xx, prin care societatea pârâtă la plata sumei de 114925 lei actualizată. Împotriva sentinţei a formulat apel care se află spre soluţionare pe rolul Curţii de Apel Bacău.

A menţionat contestatorul faptul că intimaţii au declarat în fals prin acţiunea introductivă, denaturând realitatea.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 399 Cod de procedură civilă.

Cererea a fost timbrată cu suma de 140 lei – taxă judiciară de timbru.

Prin încheierea din Camera de Consiliu, din data de 08.11.201, s-a respins, ca neîntemeiată, cererea contestatorului de preschimbarea a primului termen de judecată.

La data de 15.11.2011, xx, prin avocat, a depus la dosar completare la contestaţia la executare formulată de xx, solicitând instanţei partajarea bunului imobil situat în xx, înscris în CF a localităţi Viişoara sub nr. cadastral provizoriu xx, bun dobândit în timpul căsătoriei, care face obiectul executării silite în dosarul de executare nr. xx, al BEJ xx, cu reţinerea cotei majorate în favoarea sa, de 90%.

Cererea a fost motivată de faptul că imobilul a fost edificat în timpul căsătoriei contestatorilor, conform autorizaţiei de construire nr. 38/17.07.2011, iar soţia a avut o cotă de 90% la dobândirea terenului şi construirea casei, cu sume de bani provenind de la părinţii săi, precum şi din împrumutul acordat de sora sa, care locuieşte în Anglia.

Cererea nu a fost motivată în drept şi nu a fost timbrată.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare.

La data de 15.11.2011, instanţa a pus în vedere avocatului contestatorilor să depună la dosar:

?diferenţa de taxă judiciară de timbru în cuantum de 54 lei şi timbru judiciar de 5 lei, sub sancţiunea anulării cererii;

?taxa judiciară de timbru în cuantum de 10 lei , timbru judiciar de 0,15 lei şi cauţiune în cuantum de 10.000 lei aferent capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării silite;

?timbrajul conform Legii 146/1997 pentru cererea contestatoarei xx, având ca obiect partajarea bunurilor comune.

La termenul din data de 06.12.2011, avocaţii contestatorilor au depus cerere de amânare pentru lipsă de apărare, avocatul intimaţilor invocând excepţia insuficientei timbrări a cererii. De asemenea, cererea de partaj a fost trimisă compartimentului Registratură, pentru repartizarea aleatorie unuia din completele specializate în soluţionarea cauzelor de minori şi familie, reţinând cauza spre soluţionarea excepţiei invocate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sub aspectul excepţiei invocate, excepţie de procedură,  absolută şi peremptorie, în virtutea prevederilor art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa reţine următoarele:

Prin demersul lor justiţiar, xx au înţeles să învestească instanţa cu o acţiune al cărei obiect îl constituie contestaţie la executare şi suspendarea executării silite.

Faţă de acest aspect, trebuie menţionat că, potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, „În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată”.

De asemenea, potrivit art. 3 lit. e, cererile de suspendare a executării silite se timbrează cu suma de 10 lei.

Instanţa mai reţine faptul că petenţii nu se înscriu în rândul persoanelor scutite de îndeplinirea unei atari obligaţii, precum şi faptul că acestora li s-a pus în vedere, prin avocat ales, să complinească lipsa taxelor de timbru, la data de 15.11.2011.

De asemenea, potrivit art. 3 din OG nr. 32/1995, „Cererile de chemare în judecată, adresate instanţelor judecătoreşti, se timbrează cu timbru judiciar în valoare de 0,30 lei, în cazul în care se solicită soluţionarea în fond a cauzei, şi în valoare de 0,15 lei, când cererile au ca obiect exercitarea unei căi de atac. În cazul în care cererile prevăzute la alin. (1), indiferent dacă privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 100 lei, se aplică timbre judiciare de 1,50 lei, dacă valoarea este de peste 1.000 lei, se aplică timbre judiciare de 3 lei, iar dacă valoarea este de peste 10.000 lei, se aplică timbre judiciare de 5 lei”.

Cum petenţii contestatori nu s-au conformat, având în vedere prevederile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, instanţa va admite excepţia invocată de intimaţi, prin avocat, urmând să anuleze acţiunea completată şi cererea de suspendare a executării silite, ca insuficient timbrată.

Chiar dacă la dosar s-a înregistrat cerere de amânare a judecăţii, pentru lipsă de apărare, instanţa apreciază că pronunţarea asupra acesteia ar fi fost posibilă numai în situaţia achitării în mod corect a timbrajului. În atare sens, se reţine pe de o parte, că numai unul din cei doi avocaţi ai contestatorilor au dovedit imposibilitatea prezentării, iar pe de altă parte aceştia au avut la dispoziţie două săptămâni pentru conformare, din moment ce i s-a pus în vedere avocatului prezent la data de 15.11.2011, suplinirea lipsurilor.

Potrivit art. 274 alin. 1 şi art. 277 Cod de procedură civilă, urmează a fi obligaţi contestatorii, în solidar, la plata către intimaţi a sumei de 500 de lei, reprezentând onorariu de avocat, potrivit chitanţei nr. 017/27.09.2011 ( fila 25 ). Instanţa apreciază că ambilor contestatori le poate fi imputată culpa procesuală, chiar dacă nu s-a procedat la soluţionarea fondului; de asemenea, este evidentă şi culpa procesuală a contestatoarei xx, chiar dacă cererea acesteia a fost trimisă pentru repartizarea aleatorie, din moment ce a intervenit în litigiu, provocând efectuarea de cheltuieli de către părţile adverse.