CIVIL.Nulitate absoluta-Fond Funciar

Sentinţă civilă din 31.03.2010


Pe rol fiind  judecarea acţiunii civile privind nulitate absolută – fond funciar, formulată de reclamantul  V. G. . în contradictoriu  cu pârâtele  COMISIA LOCALA  PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE  ASUPRA TERENURILOR ,  şi COMISIA JUDETEANA  PENTRU  STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE  ASUPRA TERENURILOR .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamantul V. G. avocat B. L. B. lipsind pârâtele Comisia Locală şi Comisia Jud. de stabilire a dreptului de proprietate .

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită, acţiunea este scutită de taxa de timbru, cauza a fost amânată pentru a se comunica celor două pârâte interogatoriile solicitate de reclamant, acestea au depus răspuns şi înscrisuri , după care :

Instanţa înmânează apărătorului reclamantului răspunsurile la interogator şi înscrisurile depuse.

Avocat B. L. B. învederează că reclamantul a fost înştiinţat de Comisia Locală Ziduri să se prezinte pentru a ridica titlul de proprietate emis pe numele său . Faţă de actele depuse în cauză,nu mai are alte cererii de formulat,solicită cuvântul în fond.

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Avocat B. L. B. solicită admiterea acţiunii ,anularea absolută a procesului verbal de punere în posesie , obligarea pârâtei Comisia locală Ziduri să pună în posesie reclamantul cu suprafaţa de 10,34 ha. teren arabil sau echivalent păşune şi emiterea titlului de proprietate pentru aceasta suprafaţă. Depune note de şedinţă şi precizări.

JUDECATA ,

Examinând actele si lucrările de la dosar constata ca reclamantul  V. G., a chemat in judecata pe pârâtele  Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia judeţeana  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa sa  se constate nulitatea absoluta a procesului verbal de punere in posesie,obligarea punerii sale in posesie cu 10,34 ha teren arabil,emiterea unui nou proces verbal de punere in posesie si a titlului de proprietate pentru suprafaţa de 10,34 ha teren arabil si obligarea comisiei judeţene de a lua o hotărâre asupra contestaţiei sale din data de 17.06.2009.

In motivarea de fapt a acţiunii, in esenţa, reclamantul arata ca la data de 10.06.2009 s-a prezentat la Comisia locala pentru a fi pus in posesie cu 10,34 ha arabil ce urma sa-i fie atribuit din fostul lot semincer al SEMPAJ,predat de ADS comisiei, s-a prezentat la fata locului si a constatat ca acest teren de fapt este păşune, s-a împotrivit punerii in posesie insa membrii comisiei l-au ameninţat ca daca nu semnează nu va mai primi nici un teren.

Precizează reclamantul ca anterior acestei puneri in posesie s-a deplasat la comisia locala cu expertul judiciar care a făcut o expertiza extrajudiciara urmare căreia comisia i-a confirmat ca va primi din totalul de 15,34 ha , 10,34 ha teren arabil din fostul lot semincer al SEMPAJ iar pentru diferenţa de 5 ha sa primească despăgubiri.

In aceste condiţii , arata reclamantul, a făcut contestaţie împotriva procesului verbal la Comisia Judeţeana , care nu i-a răspuns deşi avea in competenta acest lucru , singura care i-a comunicat un răspuns a fost comisia locala, in sensul ca punerea in posesie nu este afectata de nulitate iar categoria de folosinţa a terenului se încadrează in terenul agricol care este format din arabil ,păşune , fâneaţa , vie , etc., si ca oricare din aceste categorii poate fi trecuta la alta categorie la voinţa proprietarului , putând fi transformat in păşune , fâneaţa, vie, livada si invers.

Apreciază reclamantul ca  aceasta atitudine a comisiilor dovedeşte rea credinţa si ca el solicita sa se anuleze procesul verbal de punere in posesie si sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 10.34 ha teren arabil pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament liber si  nu pe păşune, care este mai puţin avantajos,invocând in acest sens si jurisprudenţa CEDO.

De asemenea arata reclamantul ca  ar solicita o expertiza prin care sa se stabilească amplasamentul terenului sau ,persoana căreia i-a fost reconstituit, documentaţia care a stat la baza titlului de proprietate al acestei persoane si totodată comisia locala sa depună la dosarul cauzei Hotărârea nr.370/2008, protocolul de predare primire încheiat cu ADS, a terenului predat de la SEMPAJ,întrucât din conţinutul acesteia reiese ca urma sa primească cele 10,34 ha teren arabil din fostul lot semincer al SEMPAJ.

Totodată solicita ca la dosarul cauzei sa se depună si documentaţia ce a stat la baza cererii sale privind suprafaţa de 10,34 ha teren.

In sprijinul acţiunii reclamantul a depus la dosar in copii xerox proces verbal de punere in posesie, raport de expertiza tehnica extrajudiciara,plângere adresata Prefecturii judeţului,  contestaţie adresata Primăriei comunei, adresa nr.1790/2009 emisa de Comisia locala.

La data de 07.12.2009 pârâta Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat întimpinare prin care solicita respingerea acţiunii ca neîntemeiata  întrucât reclamantul a formulat o prima cerere înregistrata sub nr.7/18.11.1997 prin care a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate de pe urma defuncţilor pentru teren extravilan situat pe raza comunei  iar o a doua cerere înregistrata sub nr.24/07.09.2005 prin care a solicitat retrocedarea in fizic a suprafeţei de 15,34 ha de pe urma aceloraşi defuncţi.

Arata pirita ca aceste cererii au fost analizate de comisie si le-a înaintat  comisiei judeţene pentru aprobare si validare prin întocmirea anexei 39 pentru suprafaţa de 5 ha sub forma de despăgubiri si a anexei 37 pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 10,34 ha sa-i fie atribuita in fizic, Comisia judeţeana validând aceste propuneri prin HCJ 370/04.02.2008.

Cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament  sau pe un alt amplasament liber solicitat de către reclamant , pirita arata ca a solicitat la ADS sa i se pună la dispoziţie  suprafaţa de 10,.34 ha teren, aceasta comunicându-i ca a repartizat toata suprafaţa comisiilor locale.

Arata pirita ca reclamantul a fost încunoştinţat prin adresa nr.1613/01.06.2009 prin scrisoare recomandata ca la data de 10.06.2009 va avea loc punerea in posesie ,la care acesta a participat împreuna cu comisia locala si alte persoane care au primit teren in sola respectiva, sens in care s-a încheiat si procesul verbal de punere in posesie nr.34 ce i-a fost comunicat si reclamantului la data de 24.06.2009.

In sprijinul întimpinării pirita a depus la dosar cererile prin care reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate din 1997 si din 2005 si un număr de 3 de adrese prin care s-a făcut corespondenta  cu reclamantul si ADS-ul.

Reclamantul a fost reprezentat de apărător ales care la data de 28.01.2010 a formulat o cerere de probatorii  trimisa prin corespondenta prin care solicita sa se depună la dosarul cauzei de către pirita Comisia locala înscrisurile care le-a solicitat si prin acţiune depunând totodată si interogatoriu pentru  cele doua comisii.

Instanţa a comunicat cele doua interogatorii piritelor , răspunsurile acestora fiind depuse la dosar.

Totodată comisia locala a depus la dosarul cauzei toate înscrisurile solicitate de către reclamant , respectiv protocoalele de predare  de către ADS , tabelul nominal conform anexei 23 in baza HCJ 355 din 20.10.2006, adresa nr.79/23.01.2008 , Hotărârea nr.370/04.02.2008 a Comisiei judeţene dar si titlul de proprietate nr.106588 din 07.12.2009 emis pe numele reclamantului pentru suprafaţa de 10.34 ha teren.

Reclamantul prin apărător a depus note scrise la dosar prin care invoca încălcarea dispoziţiilor HG 890/2005 de către pirita Comisia locala  privind stabilirea dreptului de proprietate , fapt ce atrage nulitatea procesului verbal de punere in posesie .

Din verificarea materialului probator administrat in cauza instanţa retine ca  reclamantul a formulat cerere  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de pe urma defuncţilor, iniţial pentru 5,60 ha teren arabil iar prin cererea din anul 2005 a solicitat retrocedarea in fizic pentru întreaga suprafaţa , respectiv 15,34 ha teren agricol ,motivat de împrejurarea ca i-a fost atribuit acest teren la anexa 39 despăgubiri.

Comisia locala a analizat cererile si a înaintat propuneri la Comisia judeţeana , care prin Hotărârea nr.370 din 04.02.2008 a atribuit in fizic ADS  a întregii suprafeţe înscrisa in anexa 23  ce fusese validata prin HCJ 355/20.10.2006  conform tabelului nominal pentru un număr de 39 de persoane si pentru suprafaţa totala de 126,64 ha teren .

Pentru reclamant  s-a dispus radierea poziţiei 132 din anexa 39 de pe urma defunctului  cu suprafaţa de 10,34 ha , rămânând valabila poziţia nr.6 din anexa 37 cu aceasta suprafaţa  pentru atribuire in fizic de la ADS.

Prin protocolul nr.11983/22.04.2008 comisiei locale i-a fost atribuit de către ADS suprafaţa de 86,68 ha teren pe teritoriul administrativ la comunei iar prin protocolul nr.11985 din 22.04.2008 suprafaţa de 109,47 ha pe teritoriul administrativ al comunei ,deci in total 194,15 ha.

Comisia locala a stabilit parcelarea acestei suprafeţe primita de la ADS după criteriul numărului de ordine din anexa 23  , validaţi de comisia judeţeana prin HCJ 355/2006, începând cu terenul primit pe teritoriul administrativ al comunei  si continuând cu terenul primit pe terenul administrativ al comunei.

In aceste condiţii , cum reclamantul nu figura in HCJ 355/20.10.2006 , acesta a fost pus in posesie cu suprafaţa de 10,34 ha pe teritoriul administrativ al comunei.

Reclamantul a semnat procesul verbal de punere in posesie , fără nici o obiecţiune , neadministrându-si nici o proba  din care sa rezulte ca a fost forţat , ameninţat, obligat sa-l semneze.

Afirmaţia reclamantului  ca in Hotărârea 370/04.02.2008 a Comisiei judeţene s-a făcut menţiunea ca trebuia sa primească cele 10.34 ha teren arabil din fostul lor semincer al SEMPAJ nu este dovedita, din conţinutul acesteia nerezultând acest lucru, dar nici cele doua protocoale depuse la dosar .

In aceste condiţii reclamantului i s-a făcut punerea in posesie cu respectarea procedurii prevăzuta de HG 890/2005 cu modificările si completările ulterioare.

Întrucât procesul verbal de punere în posesie  a fost  primit de către reclamant fără nici o obiecţiune comisia locala a înaintat documentaţia la comisia judeţeana in conformitate cu dispoziţiile legale, art.14 din HG 890/2005 cu modificările si completările ulterioare pentru eliberarea titlului de proprietate, sens in care la data de 07.12.2009 i-a eliberat reclamantului si titlul de proprietate  nr.106588, pentru suprafaţa de 10,34 ha teren  situat pe raza comunei, titlu ce i-a fot comunicat si reclamantului.

Faţă de aceasta situaţie de fapt instanţa urmează sa respingă ca neîntemeiata acţiunea de faţă.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotărăşte:

Respinge acţiunea civilă privind nulitate absolută – fond funciar, formulată de reclamantul  V. G. . în contradictoriu  cu pârâtele  Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor comuna  si Comisia judeţeana  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.