Partaj succesoral

Sentinţă civilă din 07.01.2010


Pe rol fiind judecarea acţiunii civile de  partaj succesoral  formulată de reclamanţii C.V.V şi S. M ,  în contradictoriu cu paraţii C. N. şi C. A. , 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit reclamanţii pentru care a răspuns avocat L.P. şi paraţii pentru care a răspuns  avocat A.R.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma  de 19 lei cu chitanţa fisc nr. 98200001739/15.04.2009 şi timbru judiciar de  0,50 lei , taxe anulate la dosar.

Avocat L.P.  arată că nu mai are probe de administrat , apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Avocat A.R. apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat  L.P. solicită admiterea acţiunii,  stabilirea cotelor pentru părţi aşa cum au fost menţionate în acţiune. Arată că a fost  o înstrăinare  a imobilului  sub rezerva fructului  viager asupra întregului imobil. Acţiunea este dovedită cu actele de la dosar , solicită admiterea acesteia.

Avocat A.R.  solicită respingerea acţiunii , motivat de faptul că  între părţile contractante  a existat un contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere , vânzătorii păstrându-şi dreptul de folosinţă asupra imobilului printr-un drept de uzufruct viager. Paraţii şi-au respectat întocmai obligatiile asumate prin contract şi nici unul  din beneficiari nu au  solicitat rezilierea contractului. Arată că  nu se află în cazurile menţionate  de art.845 cod civil, iar paraţii au fost cei care  s-au ocupat efectiv  de îngrijirea  vânzătorilor. Solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamanţii C.V.V.şi S.M.,  a chemat in judecata pe  paraţii C.N.şi C. A. , solicitind ca prin sentinta  care se va da , sa se dispuna partajarea averii succesorale  ramasa de pe urma defunctului C.N. in cote  de l/l6  pentru C. V. V. , S. M.  si 2/l6  pentru C. N.  urmare  reductiunii excesive  din contractul de vinzare cumparare nr. 321 /200l cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii  reclamantii arata ca,  a decedat defunctul C. N. avind ca mostenitori  in calitate de fii  pe C. V.  V. , S.M,  si C.N .

Ca avere succesorala a ramas cota de l/4  din casa de locuit constructie anexa  si 360 mp  teren intravilan  aferent casei .

Cu privire la imobil arata ca  prin contractul de vinzare cumparare autentic  nr. 321/200l  parintii lor  C. N. si C. M. , au instrainat imobilul  catre fratele lor C. N.  si sotia acestuia  C.A.  , rezervindu-si dreptul de uzufruct  viager  asupra intregului imobil.

La data de  l6.l2.2004 ,a decedat C. M.  reclamantii nefacind  acte de acceptare a  succesiunii  de pe urma acesteia .

Astfel  cota de l/2 din imobil ce a fost proprietatea mamei a intrat in patrimoniul paratilor.

Cu privire la cota de l/2 din imobil  ce a fost proprietatea tatalui  C. N , l/2  din aceasta a intrat  in patrimoniul paratilor  fiind vinduta  catre nora sa  C. A.

Arata ca in aceste conditii paratii  au o cota de ?  din imobil ( ? cota de pe urma  mamei  plus  l/4 cota  de pe  urma  tatalui  vinduta  norei).

In ce priveste cota de  l/4 din imobil  vinduta de tata, C. N  fiului sau C.N. cu clauza de uzufruct ,aceasta urmeaza a fi supusa partajarii  conform art. 845  cod civil .

Mai arata ca in cauza existind o astfel de liberalitate  sunt aplicabile  dispozitiile art. 848 cod civil  privind reductiunea  liberalitatii  ce incalca  rezerva succesorala .

Cum defunctul are trei copii ,conform art. 84l cod civil,rezerva succesorala este de 3/4 din masa succesorala respectiv l/4  iar cotitatea disponibila 1/4 ii revine paratului  C. N. ..

In concluzie solicita  reductiunea liberalitatii  cu cota de 2/l6 din imobil  , cota ce  le revine  reclamantilor , urmind partajarea in cote de l/l6 pentru fiecare  din cei trei frati.

Actiunea  a  fost intemeiata in drept pe art. 728 , 845 si 848 cod civil .

La actiune reclamantii au atasat, copii de pe contractul de vinzare cumparare ,de pe certificatele de deces ale defunctilor si de pe certificatele de nastere ale reclamantilor  filele 4-8 si l4 dosar.

Prin intimpinare paratii au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

Au precizat,  cu privire la contractul de vinzare cumparare , ca nu este un  act gratuit cum sunt cele  la care se refera art. 845 si 849 din codul civil , ci fiecare  din partile contractante au urmarit si dobindit un avantaj– proprietatea imobilului  respectiv  asigurarea intretinerii pana la deces.

Partile nu au solicitat  alte probe in afara celor depuse la dosar.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele .

Prin contractul de vinzare cumparare cu clauza de intretinere ,  autentificat la data de 2.03.200l , sotii C. N. si C.M , au vindut sotilor  C.N. si C.A.  imobilul  casa de locuit  constructie anexa  si terenul aferent  de 360 mp .

Pretul  vinzarii  s-a stabilit la suma de  55.000.000 lei ROL  din care la data  incheierii contractului s-a platit 27.000.000 lei ROL,stabilindu-se  de comun acord  ca diferenta de  28.000.000 lei ROL sa constituie  intretinere  si ingrijire  pentru vinzator  pe toata durata vietii  pana la deces.

La data de l6.l2.2004 a decedat  vinzatoarea C. M.  la decesul acesteia , reclamanţii  neridicind nici o pretentie cu privire la imobil .

Ulterior  la data de  l4.04.2009 , a decedat si C. N.  data la care  conform contractului  imobilul  a intrat in patrimoniul paratilor .

Conform art.847 cod civil ,liberalitatile  prin  act sau intre vii  sau prin testament  cind vor trece  peste partea disponibila  vor fi reduse  la aceasta parte.

Reductiunea liberalitatilor intre vii  nu poate fi ceruta  decat numai  de  erezii  rezervatari  , de erezii acestora  sau de cei  care infatiseaza  drepturile lor.

In cauza de fata  instanta  apreciaza ca  nu sunt incidente  dispoziţiile legale  arătate mai sus , deoarece nu este vorba  de o liberalitate ci in concret  s-a incheiat un contract de vinzare cumparare cu clauza de uzufruct viager  si de intretinere( urmarind  fiecare un anumit avantaj) , s-a fixat un pret care s-a platit o parte la data incheierii actului autentic  iar diferenta s-a achitat  prin asigurarea intretinerii celor doi vinzatori pana la deces dupa care imobilul  ce a facut obiectul contractului  de vinzare cumparare cu clauza de intretinere a intrat in patrimoniul paratilor  conform claauzelor  contractuale.

Deoarece imobilul supus partajarii este in totalitate proprietatea paratilor instanta va respinge ca neintemeiata actiunea civila de fata.

In baza art.274  cod pr. civila , reclamantii  vor fi obligati  la 2000 lei , cheltuieli de judecata catre parati.

1