Excludere persoane neîndreptăţite din tp

Sentinţă civilă 8848 din 09.10.2009


Pe rol fiind judecarea actiunii civile având ca obiect "fond funciar" formulata de reclamantul cu domiciliul în com. Olari, sat Olari, nr. 89, judetul Prahova în contradictoriu cu pârâtii

Prezenta si sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta de la termenul de judecata din data de 2.10.2009 ce face parte integranta din prezenta, când instanta pentru a da posibilitatea partilor sa depuna la dosar note scrise, a amânat pronuntarea la data de 9.10.2009 si deliberând a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1614/281/2009, reclamantul a chemat în judecata pe, solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr.72124/04.02.1998 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra  terenurilor Prahova.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la eliberarea acestui titlu de proprietate între mostenitorii defunctului au fost trecute - concubina acestuia si- fiica acesteia rezultata dintr-o relatie anterioara.

Reclamantul a mai aratat ca desi aveau împreuna un copil numitii nu s-au casatorit niciodata.

Totodata, reclamantul a precizat ca în 1991 numitele au facut cerere de retrocedare a terenurilor ramase de pe urma defunctului alaturi de ceilalti mostenitori, însa, în cererile depuse la Comisia Locala Olari partile trebuiau, conform art. 11 pct. 2 din legea 18/1991 sa mentioneze calitatea în care formuleaza cererile si sa anexeze actele de stare civila.

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

În dovedirea actiunii, au fost depuse în copie la dosar urmatoarele înscrisuri, în copie: titlul de proprietate nr.72124 din data de 04.02.1998 ( fila 5),  act de identitate ( fila 20),  certificat de nastere  seria NB nr. 340819 pe numele lui ( fila 21),  certificat de deces  seria D 7 nr. 863571 pe numele lui ( fila 22),  act de identitate  (fila 23),  act de identitate ( fila 24), act de ( fila 25), certificat de deces  seria DP nr. 079961- ( fila 26),  certificat de casatorie seria Cf nr.537728 ( fila 46), certificat nastere seria N k nr. 0119795 ( fila 47), certificat de nastere  seria  N.0 nr.0856036 ( fila 49), act de identitate seria BE nr. 670459  ( fila 50), certificat de casatorie seria CF nr. 537390 ( fila 51), extras din registrul de nsatere pentru uz oficial ( fila 59), extras  din registrul de casatorie ( fila 60).

La termenul de judecata din data de 03.04.2009, reclamantul a formulat precizare la actiunea principala, a atasat în acest sens  schema arbore  genealogic, aratând ca  de pe urma defunctului au ramas  ca mostenitori:  ,  în calitate de fiu ( cu sotia sa Ioana), în calitate de fiica ( cu sotia sa Ioana), , în calitate de  fiu si respectiv sotie de fiu postdecedat, ( fiu al lui cu sotia sa Ioana), , în calitate de fiu (cu concubina).

De asemenea, tot în sustinerea cererii precizatoare, reclamantul a aratat ca potrivit  titlului de proprietate 72124/1998 apar  trecute ca mostenitoare  ale defunctului, concubina acestuia si fiica acesteia, , iar urmare a defunctei ar putea avea drepturi indivize si cealalta fiica a acesteia.

La acelasi termen de judecata, instanta a admis pentru reclamant proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtilor, admitând pentru pârâta Comisia Judeteana Prahova proba cu înscrisuri.

Instanta a admis si administrat pentru parti proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul pârâtilor, facând, pentru pârâtii ce nu s-au prezentat, aplicarea art. 225 Cpc.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta  retine în fapt si în drept urmatoarele:

Prin TP nr. 72124/1998 eliberat pe numele lui, în calitate de mostenitori ai numitului, s-a dispus reconstituirea asupra unei suprafete totale de 3 ha si 3200 mp. Aceasta suprafata corespunde în mare cu situatia din extrasul de pe registrul agricol al defunctului Stancu Condrea, în care detine aproximativ 3,5 ha din care 3,45 suprafata agricola (f. 74).

Instanta va observa ca, în conformitate cu art. 8 alin. 1 din legea 18/1991 "Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept", alin. 2 al acestui articol arata ca "De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, în conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamânt în cooperativa si alte persoane anume stabilite".

Or, art. 13 din legea 18/1991 arata ca "(1) Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotarârii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2) Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, întrucât terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3) Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmând ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun.

Din toata reglementarea legala rezulta ca existe 2 conditii esentiale pentru ca unei persoane sa i se reconstituie o suprafata de teren de pe urma autorului sau: 1) calitatea de mostenitor; 2) cererea adresata Comisiei.

Or, calitatea de mostenitor trebuie sa rezulte din acte de stare civila sau din hotarâri judecatoresti, cât priveste vocatia abstracta la mostenire (calitatea de succesor). Or, conform extrasului de pe registrul de nastere (f. 59) nu se poate face dovada acestei vocatii abstracte pentru, care nu are nicio legatura de filiatie stabilita cu defunctul, autorul initial.

Tot astfel, mama pârâtelor, asa cum rezulta atât din înscrisuri, cât si din raspunsurile la interogatorii, nu a fost niciodata sotia defunctului, neputând fi deci nici sotie supravietuitoare, deci nu putea veni legal la mostenirea acestuia, neavând deci nici vocatie la reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma acestuia.

În aceste conditii instanta de fond funciar va admite cererea de chemare în judecata a reclamantului, va constata nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr. 72124/1998 emis de Comisia Judeteana Prahova, sub aspectul includerii în acesta a persoanelor fata de prevederile art. III alin. 1 lit. a din legea 169/1997, în sensul ca, cele doua persoane trecute în titlu nu erau îndreptatite la reconstituire. În acest sens instanta va dispune emiterea de catre pârâta Comisia Judeteana Prahova pentru stabilirea dreptului de proprietate unui nou titlu de proprietate pe suprafetele mentionate în titlul a carui nulitate absoluta partiala a fost constatata, titlu în care sa nu fie mentionate ...

Instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite cererea de chemare în judecata a reclamantului

Constata nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr. 72124/1998 emis de Comisia Judeteana Prahova, sub aspectul includerii în acesta a persoanelor

Dispune emiterea de catre pârâta Comisia Judeteana Prahova pentru stabilirea dreptului de proprietate unui nou titlu de proprietate pe suprafetele mentionate în titlul a carui nulitate absoluta partiala a fost constatata, titlu în care sa nu fie mentionate Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 09.10.2009.