Divorţ cu copii

Sentinţă civilă 137 din 08.01.2009


Dosar nr. 7795/302/2008

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 137

Şedinţa publică de la 08 Ianuarie 2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta B. E. G., pârâtul B. G. şi Autoritatea  Tutelară, având ca obiect divorţ cu copii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta B. E. G. personal şi asistată de apărător O. X. cu împuternicire avocaţială la fila 18 din dosar, lipsă fiind pârâtul B.G. şi Autoritatea Tutelară.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care reclamanta, prin apărător, depune la dosarul cauzei dovada citării pârâtului prin mica publicitate.

Instanţa procedează la audierea, sub prestare de jurământ religios, a martorului L. T declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta, prin apărător, solicită instanţei admiterea acţiunii în sensul desfacerii căsătoriei din culpa exclusivă a pârâtului, revenirea la numele avut anterior încheierii căsătoriei, încredinţarea spre creştere şi educare a minorului B. P, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere stabilită în funcţie de venitul minim pe economie; fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 sub nr. 7795/302/2008 din 06.08.2008, reclamanta B. E.G. a chemat în judecată pe pârâtul B. G. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie desfăcută căsătoria încheiată la 13.11.1993, din culpa comună, încredinţarea minorului B. P., către mamă, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere, fără cheltuieli de judecată.

In motivarea acţiunii reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 13.11.1993, din căsătorie rezultând minorul B. P.. Reclamanta a arătat că în ultimii ani au  apărut neînţelegeri între soţi, iar convieţuirea cu pârâtul nu mai este posibilă, întrucât acesta a părăsit domiciliul conjugal de trei ani, trăind în concubinaj cu o altă femeie.

In drept reclamanta şi-a întemeiat cererea pe prevederile art.37, 38 şi urm. Cod fam.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie, în original, şi certificatul de naştere al minorului, în copie, decizii de impunere anuale.

Au fost întocmite referatele de anchetă socială la domiciliile părţilor şi a fost audiat martorul L. T. şi a fost ascultat minorul în Camera de Consiliu.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 13.11.1993 între părţi a fost încheiată căsătoria trecută în Registrul Stării Civile al Primăriei Mangalia, din căsătorie rezultând minorul B. P.

Din analiza probelor administrate în cauză instanţa apreciază că relaţiile dintre soţi sunt grav şi iremediabil vătămate, menţinerea căsătoriei nemaifiind posibilă, din vina soţului pârât.

Astfel, din declaraţia martorului L. T., coroborată cu raportul de anchetă socială, instanţa reţine că între cei doi soţi neînţelegerile au apărut de mai multă vreme, de aproximativ 13 ani, urmare a faptului că pârâtul nu avea un loc de muncă, nu contribuia cu bani în casă şi nu o ajuta pe reclamantă la creşterea copilului. De asemenea, instanţa reţine că soţii sunt despărţiţi în fapt de aproximativ 2 ani, pârâtul având în prezent o relaţie extraconjugală cu o altă femeie împreună cu care locuieşte.

In consecinţă, reţinând că la baza neînţelegerilor dintre soţi a stat imposibilitatea pârâtului de a-şi asuma responsabilităţile inerente vieţii de familie, fapt ce a condus la dispariţia sentimentelor de afecţiune şi încredere dintre părţi, pârâtul încălcându-şi şi obligaţia de fidelitate care ţine de esenţa căsătoriei, instanţa va admite acţiunea şi va desface căsătoria încheiată la data de 13.11.1993, din vina soţului pârât, în conformitate cu prev.art.37 şi 38 C.fam..

In ceea ce priveşte încredinţarea minorului, instanţa, având în vedere vîrsta acestuia, necesităţile sale, ataşamentul mamei faţă de copil, opţiunea exprimată de către minor cu ocazia audierii în Camera de Consiliu, precum şi concluziile referatului de anchetă socială, va încredinţa spre creştere şi educare mamei reclamante pe minorul B. P. apreciind că aceasta este în interesul minorului, în conformitate  cu prev.art.42 al.1şi 4 din  C.fam.

In temeiul art.42 al.3 rap. la art.86 şi art.94 alin.3 din C.fam. instanţa va obliga  pârâtul la plata către reclamantă în favoarea minorei a unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de 120 lei RON, cu începere de la data introducerii acţiunii, 06.08.2008, dat fiind că pârâtul nu a contribuit la cheltuielile de creştere a minorului, şi până la majoratul acestuia, pentru stabilirea cuantumului pensiei în raport de venitul minim pe economie, astfel cum a fost stabilit prin HG 1157/2008, avându-se în vedere că acesta este supus impozitării şi plăţii contribuţilor de asigurări sociale.

În temeiul art.40 alin.3 din C.fam. va dispune ca reclamanta să revină la numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de B.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea precizată formulată de reclamanta B. E. Gabriela, , împotriva pârâtului B. G., citat prin afişare la uşa instanţei şi prin mica publicitate, şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară.

Desface căsătoria încheiată la data de 13.11.1993 şi trecută în Registrul Stării Civile al Primăriei Mangalia, din vina soţului pârât.

Încredinţează reclamantei spre  creştere şi educare pe minorul B P.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă în favoarea minorului a unei pensii de întreţinere în sumă de 120 lei lunar, cu începere de la introducerea acţiunii şi până la majoratul acestuia.

Reclamanta va reveni la numele avut anterior căsătoriei, acela de B.

Ia act că nu s-au solicitat  cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 zile de la comunicare.