Iesire din indiviziune

Sentinţă civilă 4311 din 09.04.2009


Dosar nr. 10040/301/2008

Romania

Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Sectia Civilă

Sentinta civila nr. 4311

Sedinta publica din data de 09.04.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti sub nr. 10040/301/2008 la data de 12.08.2008,  reclamanta P.F a chemat in judecata pe pârâţii L.F şi pe D.C, solicitând instanţei că prin hotărârea ce o va pronunţa sa dispună: 1.- partajarea bunului imobil si ieşirea din indiviziune si atribuirea către reclamanta a imobilului situat in Bucuresti, sector 3, str. Adrian Cîrstea (fosta Răcari) nr. 13, bloc 37, scara 1, etaj 8, apart.140, rămas de pe urma defunctei L.M. conform certificatului de moştenitor nr. 58 din 28.11.2006 B.N.P. Stanciu Alina Mihaela. Totodată se arata ca reclamanta si paratul D.C. sunt copii defunctei, iar paratul Lică Florea  este soţul supravieţuitor al  defunctei.

Bunul imobil mai sus identificat, este compus dintr-o camera si dependinte si a fost dobandit prin cumparare conform contractului pentru plata in rate a locuintei incheiat cu SC TITAN AL SA la data de 15.01.1993 de catre defuncta L.M.

Cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare se arata ca la data de 20.09.2006 a decedat L.M, de pe urma acesteia ramanand ca mostenitori reclamanta si paratul D.C in calitate de descendenti si L.F.in calitate de sot supravietuitor al  defunctei. Bunul a fost dobandit la data de 15.01.1993 de defuncta inainte de casatoria cu  Lică Florea care a fost inregistrata la data de 12.11.1993 la Primaria sectorului 3 Bucuresti, avansul si toate ratele din perioada 15.01.1993- 12.11.1993 fiind platite de defuncta. In timpul casatoriei defunctei cu Lică Florea  s-au achitat restul de pret, imobilul fiind achitat integral la data de 11.111996.

Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 669, 728 Cod civ, Legea nr. 319/1994, art. 13, 14, 112, 114 ind.1, art. 673 ind.14 Cod proc.civ.

In sustinerea cererii, reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri, proba testimoniala si interogatoriul paratilor, precum si orice alta proba utila dezlegarii pricinii.

In dovedire, reclamanta a depus la dosar inscrisuri.

La data de 23.09.2008, paratul D.C a depus la dosar intampinare prin care a solicitat sistarea starii de indiviziune, asupra bunului succesoral ramas de pe urma defunctei L.M, decedata la 20.09.2006 si sa-i fie atribuit in deplina proprietate si libera posesie apart. 140 situat  in  Bucuresti, sector 3.

In motivare a aratat ca obiectul litigiului  a fost dobandit la data de 15.01.1993 de defuncta inainte de casatoria cu  L.F. care a fost inregistrata la data de 12.11.1993 la Primaria Sectorului 3 Bucuresti. Defuncta impreuna cu sotul supravietuitor au achitat avansul si ratele in perioada 15.01.1993- 12.11.1993 si restul ratelor pana la plata integrala a pretului.

Paratul a arata ca a locuit inca de la nastere si pana in prezent in imobilul  ce face obiectul prezentului litigiu.

Intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art.  115 C.prp.civ, art. 728 Cod civil.

In sustinerea intampinarii, paratul a solicitat proba cu inscrisuri.

La data de 24.09.2008, paratul L.F. a depus la dosar precizare in care a arata ca imobilul in litigiu a fost cumparat impreuna cu defuncta, au  platit impreuna pana la achitarea garsonierei, unele plati fiind facute si dupa data de 12.11.1993.

In cauza s-au efectuat expertiza tehnica constructii

Analizand actele si lucrarile cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

În temeiul certificatului de moştenitor nr. 58/28.11.2006 emis de BNP Asociaţi Civitas (notar Stanciu Alina Mihaela), instanţa reţine că reclamanta şi pârâţii sunt moştenitorii defunctei L.M., cotele succesorale fiind de 1/4 din masa succesorală pentru pârâtul Lică Florea soţ supravieţuitor al defunctului) şi câte 3/8 din masa succesorală pentru reclamantă şi pârâtul D.C..

Imobilul care formează obiectul partajului a fost dobândit de pârâtul L.F. şi defunctă prin contractul de vânzare cumpărare nr. 29026/15.01.1993 - fila 3. Întrucât a fost dobândit înainte de încheierea căsătoriei - 12.11.1993, acest bun are regimul juridic de bun propriu al defunctei. Prin urmare, acest imobil intră în întregime în masa succesorală.

Expertul a evaluat acest imobil la valoarea de circulaţie de 106.600 lei, valoare necontestată de nici una dintre părţile cauzei.

În drept, instanţa reţine că potrivit art. 728 C.civ., coindivizarii pot cere oricând ieşirea din indiviziune.

În ceea ce priveşte forma de partajare, întrucât reclamanta a solicitat partajarea prin vânzarea prin executorul judecătoresc iar pârâtul D.C. a solicitat atribuirea în natură a apartamentului, instanţa apreciază că este preferabilă ieşirea din indiviziune prin atribuirea în natură iar nu prin vânzarea bunului, deoarece pârâtul solicită atribuirea întrucât nu are o altă locuinţă. Acest criteriu face preferabilă această modalitatea de încetarea a indiviziunii. Faptul că toate părţile arată că nu au suficiente venituri pentru a plăti sulta nu este de natură a atrage în mod obligatoriu varianta de ieşire din indiviziune prin vânzarea bunului indiviz, deoarece se pot stabili modalităţile de plată a sultei care să permită părţii căreia i se atribuie bunul să o plătească. Pe de altă parte, din economia art. 67311, rezultă că  modalitatea de ieşire din indiviziune prin vânzarea bunului indiviz este o modalitate finală la care se poate ajunge numai în măsura în care partajarea în natură sau atribuirea către un copărtaş nu sunt posibile. Or, în cauza de faţă, ieşirea din indiviziune prin atribuirea bunului indiviz către unul din copărtaşi este posibilă, pârâtul D.C. solicitând în mod expres atribuirea către el a imobilului.

În plus, în măsura în care acest pârât nu va achita în termenul stabilit de instanţă sulta corespunzătoare cotelor celorlalţi copărtaşi, aceştia vor putea proceda la executarea silită împotriva patrimoniului acestuia, inclusiv a bunului atribuit în cadrul procesului de partaj de faţă, copărtaşul urmăritor beneficiind şi de un privilegiu legal pentru satisfacerea sultei.

Pentru aceste considerente, instanţa va dispune sistarea indiviziunii dintre părţi prin atribuirea în natură a bunului către pârâtul D.C. şi îl va obliga pe acesta la plata sultelor corespunzătoare din valoarea bunului către reclamantă şi pârâtul L.F..

În baza art. 274 C.proc.civ., instanţa va obliga pe pârâţi la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, cheltuieli în cuantum de 2081,8 lei din care 19,3 lei taxe de timbru şi timbru judiciar, 562,5 lei reprezentând partea corespunzătoare cotelor pârâţilor din onorariul de expert şi 1.500 lei onorariu de avocat.

În privinţa onorariului de avocat, în temeiul art. 274 alin. final C.proc.civ., instanţa apreciază că, faţă de complexitatea redusă a cauzei din perspectiva problemelor de drept ridicate de speţă şi de durata acestuia: 5 termene din care 2 au presupus amânarea pentru lipsa raportului de expertiză şi altul pentru a se studia raportul de expertiză, culpa procesuală a pârâţilor justifică faptul ca aceştia să suporte numai 1.500 lei din onorariul de avocat plătit de reclamantă avocatului său.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea in parte cererea.

Dispune sistarea starii de indiviziune dintre parti.

Atribuie imobilul situat în Bucuresti, sector 3. catre paratul D.C. in deplina proprietate si linistita posesie.

Obliga paratul D.C. sa plătească reclamantei o sulta de 39.950 lei in termen de 9 luni de la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri.

Obliga paratul D.C. sa plateasca paratului L.F. o sulta de 26.650 lei in termen de 9 luni de la data ramanerii irevocabile a prezentei hotarari.

Obliga paratii D.C. si L.F. la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de 2081,8 lei.

Cu apel in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.04.2009.

Presedinte Grefier

Red.M.S.

Dact.C.S. /M.S.

12.06.2009

1

Domenii speta