Cheltuieli executare silita

Sentinţă civilă 5338 din 06.05.2009


DOSAR NR. 2722/301/2009

ROMANIA

JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI - SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR.5338

Şedinţa publica de la 06.05.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de 27.02.2009, sub nr.2722/301, contestatoarea CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite a sentinţei civile nr. 1599/27.02.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, executare pornită prin somaţia nr. 725/2008, emisă de BEJA "Culea si Dumitrache", în dosarul nr. 725/2008, urmare cererii de executare silită formulată de creditoarea-intimată V.E.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că sent. civ. nr. 1599/27.02.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti a fost pusa in executare de buna voie la data de 30.10.2008, conform deciziei de pensie nr.172.208/30.10.2008. Diferenta dintre pensia incasata si pensia ce i se cuvenea pe perioada 01.12.2005-30.11.2008, in suma de 2802 lei a fost achitata in luna noiembrie 2008. Atat somatia cat si procesul verbal emis de  executorul judecatoresc au fost emise prin nerespectarea procedurii privind inceperea executarii silite. Cheltuielile de executare sunt nejustificat de mari.

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 387 alin.1, art.269, art.3711 alin.1,  art. 399-404 şi 5802 C.p.c.

In dovedirea cererii contestatoarea a depus urmatoarele inscrisuri: somatia si dovada de comunicare a acesteia, sent. civ. nr. 1599/27.02.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, procesul verbal prin care executorul judecatoresc a stabilit cheltuielile de executare, adresa interna emisa de catre contestatoare, decizia de pensie nr.17228/30.10.2008, buletin de calcul.

La data de  23.03.2009 intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiată deoarece hotararile avand ca obiect pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale sunt executorii de drept, ceea ce exclude parcurgerea procedurii prevazute de art.269 rap. La art.372 C.p.c. Cuantumul debitului restant a  fost determinat in faza executarii silite prin expertiza contabila ca fiind de 4627 lei din care contestatorul a achitat suma de 2809 lei in luna noiembrie 2008, ramanand un rest de 1825 lei neacoperit inca. Expertul contabil a aratat ca punctajul mediu anual nu este de 2,60319 cum a retinut contestatoarea, ce este de 2,70188, de aici rezultand diferentele in privinta cuantumului pensiei lunare  si a debitului restant.Prin aceeasi expertiza cuantumul pensiei a fost stabilit ca fiind superior celui determinat prin noua decizie de pensie emisa de catre contestatoare. Cuantumul cheltuielilor de executare sunt rezultatul neexecutarii obligatiilor stabilite in sarcina contestatoarei prin titlul executoriu (f.36). Alaturat intampinarii intimata a depus raportul de expertiza contabila si anexele acestuia.

La termenul din 01.04.2009 instanţa a încuviinţat contestatoarei proba cu înscrisuri.

Prin serviciul Registratura au fost depuse de catre executorul judecatoresc fotocipiile actelor efectuate in cadrul dosarului de executare nr.725/2008 (f.66-109)

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine ca prin sentinţa civila nr. 1599/27.02.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti a fost obligată contestatoarea din prezenta cauza să emita o decizie prin care sa recalculeze pensia pentru limita de varsta cuvenita intimatei din prezenta cauza, incepand cu data de 01.12.2005, cu luarea in considerare a tuturor veniturilor atestate de adeverinta nr.387/31.08.2005 emisa de SC IPROMET SA si sa plateasca intimatei sumele reprezentand diferenta dintre pensia cuvenita conform sentintei si cea efectiv incasata pe perioada 01.12.2005 la zi.(f.8-11).

Din cauza faptului că instituţia contestatoare nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în sarcina sa prin hotărarea mai sus amintita, la data de 29.10.2008 intimata din prezenta cauza a adresat catre BEJA "Culea si Dumitrache" cerere de executare silita a titlului executoriu - sentinţa civila nr. 1599/27.02.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti (f.66) si s-a constituit dosarul de executare silită nr. 725/2008 .

La data de 30.10.2008 contestatoarea a emis decizia nr.172208 privind recalcularea pensiei din sistamul public (f.14). In perioada 23-27 noiembrie 2008 contestatoarea a platit intimatei diferenta de plata in cuantum de 2802 lei aferenta perioadei 01.12.2005-30.11.2008 (f.13), fapt ce a fost recunoscut de intimata prin intampinare.

La data de 10.02.2009 executorul judecatoresc din cadrul BEJA "Culea si Dumitrache" a emis  procesul verbal de cheltuieli de executare, prin care a stabilit ca acestea sunt in cuantum de 7025,24 lei (f.12).

In dosarul de executare la data de 10.02.2009 s-a emis somaţia cu privire la obligaţia contestatoarei de a emite o decizie prin care sa recalculeze pensia pentru limita de varsta cuvenita intimatei si cu privire la executarea de către contestatoare a obligaţiei de plată a diferenta dintre pensia cuvenita conform sentintei si cea efectiv incasata pe perioada 01.12.2005 la zi, cu mentiunea ca suma totala este de4627 lei din care contestatoarea a achitat suma de 2802 lei, ramanand neplatita suma de 1825 lei, precum si  cheltuielile de executare in cuantum de 7025,24 lei, astfel cum acestea au fost stabilite prin procesul verbal de cheltuieli de executare nr.1402/10.02.2009 (f.6,7). Somatia a fost comunicata contestatoarei la data de 12.02.2009 (f.5).

Potrivit dispoziţiilor art. 5802 C.p.c., debitorul trebuie să îndeplinească obligaţa de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somaţiei. În cauză, prin sentinţa civilă nr. 1599 pronunţată de Tribunalul Bucureşti la data de 27.02.2008, ce constituie titlu executoriu conform dispoziţiilor art. 372 Cod procedură civilă, s-a stabilit în sarcina contestatoarei o obligaţie de a face, respectiv de a emite o decizie prin care sa recalculeze intimatei drepturile de pensie in functie de criteriul si in perioada stabilita de instanta. Contestatoarea avea un termen de 10 zile pentru executarea acestei obligaţii, iar în condiţiile în care aceasta nu şi-a îndeplinit-o decât la data de 30.10.2008, se reţine de către instanţă că au fost respectate de catre executor dispoziţiile privind executarea silită.

Desi contestatoarea cunostea despre obligatia stabilita de instanta in sarcina sa, cu toate acestea nu a inteles sa se conformeze dispozitivului din titlul executoriu si nu a emis decizia de pensie decat dupa declansarea procedurii executarii silite de catre intimata. Daca ar fi dorit sa execute de bunavoie obligatiile din titlul executoriu, astfel cum a sustinut in cererea de chemare in judecata, contestatoarea ar fi procedat in consecinta.

In privinta sumei platite intimatei in temeiul titlului executoriu, se retine ca si aceasta plata s-a facut ulterior declansarii procedurii de executare silita iar ccontestatoarea  nu a administrat nicio proba din care sa rezulte modul de calcul a respectivei diferentedintre pensia cuvenita conform titlului executoriu si cea efectiv incasata de catre intimata in perioada 01.12.2005 si pana la data pronuntarii hotararii ce constituie titlu executoriu.

In schimb intimata a facut dovada cuantumului acestei sume prin depunerea expertizei contabile care a avut unul dintre obiective acela de a calcula respectiva diferenta (f.37-54). Prin urmare se retine ca suma corect calculata este cea determinata in raportul de expertiza mentionat.

In cheltuielilor de executare despre care contestatoarea sustine ca sunt nejustificat de mari, instanta retine ca acesta si-a calculat onorariul  de 6188 lei pentru punerea in executare a obligatiei de a face, care este cuprinsa in titlul executoriu, prin raportare la dispozitiile pct.2 subpct.4 din Anexa la Ord. nr.2550/2006 al Ministrului Justitiei.

In legatura cu acest aspect instanta retine ca prin titlul executoriu se stabileste in sarcina contestatoarei o obligatie de a face intuitu personae, ceea ce inseamna ca aceasta nu poate fi adusa la indeplinire decat de catre persoana obligata, nu si de catre  altcineva. Prin urmare in aceste cazuri indeplinirea in natura a obligatiei se realizeaza doar prin executarea de bunavoie, de catre debitor, neputandu-se considera ca se poate realiza o executare silita directa a obligatiei cuprinse in titlul executoriu.

Din acest motiv si pentru a se crea un instrument juridic de constrangere a debitorului sa-si execute obligatia in natura, s-a  pus la indemana creditorului obligatiei posibilitatea formularii unei actiuni avand ca obiect amenda civila, prevazuta de art.5803 C.p.c., prin care debitorul sa fie obligat la plata unei sume de bani in favoarea statului, calculata pe fiecare zi de intarziere, pana la executarea obligatiei. Prin urmare amenda civila reprezinta un mijloc indirect de asigurare a executarii in natura a obligatiilor, pus la dispozitia creditorului obligatiei, singurul care poate sesiza instanta in acest sens.

Astfel rezulta ca executorul judecatoresc nu poate incepe o executare silita a obligatiei de a face intuitu personae, acesta neavand nici un mijloc de constrangere specific activitatii sale, prin care sa poata determina debitorul sa isi execute obligatia, in cazul in care acesta nu intelege sa o faca. Aceasta este si ratiune pentru care in art.5805 C.p.c. s-a reglementat ca in cazurile prevazute de art.5802 si 5804, daca debitorul se opune la executarea obligatiei de catre creditor, acesta va putea obtine, prin intermediul executorului judecatoresc, concursul organelor de politie, jandarmerie sau al altor agenti ai fortei publice. Din enumerarea articolelor in cazul carora sunt aplicabile dispozitiile art.5802 C.p.c., in baza caruia se poate folosi forta de constrangere a statului, se constata ca lipseste tocmai art.5803 C.p.c, care reglementeaza situatia obligatiilor de a face care nu pot fi indeplinite prin alta persoana decat debitorul.

Este de necontestat ca obligatia contestatoarei de a emite decizie de pensie in favoarea intimatei nu poate sa fie indeplinita decat de catre contestatoare. In cazul de fata executorul judecatoresc a emis o somatie pe adresa contestatoarei, demersul sau incheindu-se aici si neputand sa foloseasca forta de constrangere a statului, cu care este investit in mod normal, pentru a duce la indeplinire prevededrea din titlul executoriu referitoare la obligatia de a face.

Astfel se retine ca nu este corecta incadrarea activitatii executorului judecatoresc intre cele efectuate in cadrul executarii silite directe prin puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri si altele asemenea, astfel cum se prevede la pct.2 subpct.4 din Anexa la Ord. nr.2550/2006 al Ministrului Justitiei, motiv pentru care nu se justifica nici onorariul perceput, in cuantum de 6188 lei.

In aceasta situatie instanta retine ca demersul efectuat de expert, care a emis o somatie contestatoarei prin care i-a pus in vedere acesteia sa se conformeze dispozitiei din titlul executoriu cu privire la obligatia de a face, acest demers deci poate fi incadrat la pct.12 din din Anexa la Ord. nr.2550/2006 al Ministrului Justitiei si anume "Orice alte acte sau operatiuni date prin lege", pentru care onorariul cuvenit este de 200 lei. La aceasta suma se vor adauga: 217,17 lei-onorariu aferent activitatii de executare silita raportat la valoarea creantei; 200 lei -onorariu de expert, 238 lei onorariul aferent consultantei in vederea constituirii actelor executionale, 11,9 lei-formare dosar, 11,9 lei -emitere somatie, 3,57 lei-cheltuieli de transport; 119-proces verbal de distribuire sume; 35,7 lei arhivare dosar.

Fata de aceste considerente si avand in vedere si prevederile art.399 C.p.c., va fi admisa in parte contestatia la executare si vor fi anulate in parte procesul verbal de cheltuieli de executare si in parte formele de executare silita, numai pentru ce depaseste suma de 1037,24 lei, reprezentand cheltuieli de executare.

In baza art.274 C.p.c .va fi obligata intimata sa plătească in favoarea contestatoarei suma de 524,19 lei reprezentând cheltuieli de judecata, calculate proportional cu valoarea admisa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea  .

Anulează in parte procesul-verbal de cheltuieli de executare nr. 1402/10.02.2009 emis de B.E.J. " Culea si Dumitrache", pentru suma care depaseste  1037,24 lei reprezentând onorariul executorului judecătoresc.

Anulează in parte actele de executare silita, numai in ceea ce priveşte suma care depaseste 1037,24 lei, reprezentând onorariul executorului judecătoresc stabilit prin procesul-verbal de cheltuieli de executare nr. 1402/10.02.2009.

Obliga intimata sa plătească in favoarea contestatoarei suma de 524,19 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.05.2009.

PRESEDINTE GREFIER

1