Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2715 din 30.09.2009


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI 

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 3591/270/2009 contestaţie la executare

Înreg. 15.06.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2715

Şedinţa publică din data de 30 septembrie 2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte - Gheorghe Andronache

Grefier - Nicoleta- Dalia  Vrînceanu

La ordine a venit spre soluţionare cauza civilă pentru contestaţie la executare formulată de contestatoarea ……………………………, împotriva intimaţilor …………………… şi ……………… şi - …………………….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns din partea contestatoarei împuternicit …………………., lipsă intimaţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Împuternicit ………………… pentru contestatoare, arată că nu are alte înscrisuri de depus şi nici cereri de formulat.

Instanţa constată că intimatul Inspectoratul ………………, a depus la dosar dovada comunicării procesului verbal.

Împuternicit ……………… pentru contestatoare, arată că nu a ajuns comunicarea la el.

Instanţa, din oficiu, ridică excepţia tardivităţii formulării plângerii şi pune în discuţie această excepţie.

Împuternicit ………………. pentru contestatoare, arată că are cunoştinţă de faptul că i s-a comunicat, dar nu l-a primit el.

Instanţa uneşte excepţia cu fondul şi, nemaifiind cereri noi de formulat constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în fond.

Împuternicit …………….. pentru contestatoare, solicită anularea procesului - verbal, să nu fie obligat la plata sumei cu care a fost sancţionat.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că ……………………, prin împuternicit ………………, a formulat plângere împotriva procesului - verbal de constatare a contravenţiei silvice nr. 656/27.03.2009, încheiat de ……………………………….., precum şi contestaţie la executare împotriva somaţiei nr. 4/40/6/2009/733, emisă de……………………………….., judeţul Bacău.

Cererea a fost legal timbrată, iar în motivare se arată că a luat la cunoştinţă de existenţa procesului - verbal nr. 656/27.03.2009 atunci când a primit somaţia nr. 4/40/6/2009/733.

Direcţia ……………………….. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei la executare, motivat de faptul că suma cuprinsă în somaţia contestată rezultăm din titlul executoriu întocmit în urma confirmării şi preluării în debit a sumei de 5.000 lei, conform titlului de creanţă, respectiv, Procesul verbal de contravenţie nr. 656/27.03.2009.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 27.03.2009 …………………… şi de ………………. - …………………….. a încheiat procesul - verbal de constatare a contravenţiei silvice nr. 656/2009, prin care a sancţionat …………………… cu amendă în cuantum de 5.000 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 46/2008 - art. 13; H.G. nr. 483/2006 - art. 2 lit. „a”; Ordinul nr. 670/05.11.2008 - art. 1, anexa 1.

Împotriva acestui proces - verbal petenta avea posibilitatea să facă plângere, potrivit art. 31 din O.G. nr. 2/2001, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului - verbal.

Petenta susţine în plângerea formulată că a luat la cunoştinţă de existenţa procesului - verbal odată cu primirea somaţiei.

Însă, din dovada de comunicare, cu confirmare de primire, de la filele 24, 25 dosar, rezultă că intimatul ………………. a comunicat petentei procesul - verbal în data de 09.04.2009.

Cum plângerea a fost depusă la instanţă în data de 15.06.2009, deci peste termenul prevăzut de lege, urmează a fi respinsă, ca tardiv formulată.

Întrucât în cauză nu au fost invocate neregularităţi de executare, urmează a fi respinsă contestaţia la executare formulată de ………………………...

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge, ca tardiv formulată, plângerea petentei …………………, cu sediul în …………….., str. …………., bloc ….., ap. .., judeţul ………, în contradictoriu cu intimatul ………………………………., cu sediul în …….., str. ………………. nr. .., privind procesul - verbal de constatare a contravenţiei silvice nr. 656/27.03.2009, pe care îl menţine.

Respinge, ca nefondată, contestaţia la executare formulată ……………………………….. în contradictoriu cu intimata  ……………….judeţul ……………….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 septembrie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.  Gh.A. - 02.10.2009

Dact. N.D.V. - 06.10.2009

Exemplare - 5(cinci).