Contestatie la executare - Solutie de admitere

Sentinţă civilă 1131 din 29.11.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.07.2013 sub nr. dosar 1350/310/2013 contestatoarea FL a formulat în contradictoriu cu intimata AFP a or. B contestaţie la executarea silită, arătând că înţelege să conteste titlul executoriu nr. 294050015060409/2013 şi somaţia de plată nr. 294050015894403/2013, pentru suma de 507 lei emise de DGFP P – ADFO B, pe care le apreciază ca nelegale şi netemeinice.

În motivare se arată de către contestatoare că prin cele două acte de executare contestate se menţionează ca documente prin care s-a evidenţiat suma de plată este decizia de calcul accesorii nr. 2940534136406/.2012 pentru două sume, cea de 80 lei şi de 426 lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, decizia ce nu a fost comunicată contestatoarei, astfel că nu are cunoştinţă despre sumele menţionate.

Precizează contestatoarea că a solicitat intimatei să facă dovada comunicării acestei decizii, condiţii în care i s-a adus la cunoştinţă că nu există o astfel de dovadă, ceea ce înseamnă că s-a recurs la procedura de afişare pe cale electronică.

Apreciază contestatoarea că această modalitate de comunicare a titlului de creanţă încalcă dispoziţiile art. 44 din OG nr. 92/2003, care prevede că se poate comunica prin publicare actul administrativ fiscal doar în situaţia în care s-au epuizat procedurile de la alin.2 şi 2 1.

Contestatoarea consideră că procedând la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate intimata i-a încălcat dreptul de a-l contesta, recurgerea la modalitatea de comunicare prin publicitate putându-se face doar atunci când domiciliul fiscal al contribuabilului nu este cunoscut.

În acelaşi sens dispune şi Anexa nr.2 pct.1 din Ordinul MFP nr. 94/2006.

În drept,  contestaţia a fost întemeiată pe disp. art. 172-173 din OG nr. 92/2003.

În dovedirea contestaţiei au fost depuse în copii certificate următoarele înscrisuri: actul de identitate al contestatoarei, titlul executoriu nr. 294050015060409 din data de 10.07.2013 şi somaţia de plată nr.  294050015894403 din data de 10.07.2013 (f. 4-6).

Intimatei ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE a or. B i s-au comunicat contestaţia formulată şi înscrisurile anexate în baza rezoluţiei din data de 21.08.2013, fără ca aceasta să formeze întâmpinare sau alte cereri la dosar sau să se prezinte în instanţă prin reprezentant legal.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.07.2013 a fost emis titlul executoriu de către Administraţia Finanţelor Publice a or. B nr. 294050015060409, cu somaţia aferentă nr. 294050015894403 din data de 10.07.2013, prin care contestatoarei FL i s-a impus plata sumei de 506 lei, compusă din sumele de 80 lei şi 426 lei, ambele reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi persoanele care nu realizează venituri (f. 5-6).

În titlul executoriu se menţionează că documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată este decizia de calcul accesorii nr. 2940534136406 din data de 31.12.2012, emisă de Administraţia Finanţelor Publice a or. B.

Instanţa a solicitat intimatei să înainteze respectivul titlu de creanţă prin care s-a stabilit suma de plată, respectiv decizia de calcul accesorii nr. 2940534136406 din data de 31.12.2012 şi dovada comunicării acesteia contestatoarei FL, acte comunicate instanţei prin adresa nr. 43201/19.11.2013 (filele 27-31).

 Din înscrisurile comunicate rezultă că decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 2940534136406 din data de 31.12.2012 emisă de intimata AFPO B a fost comunicată contestatoarei prin afişarea în data de 10.05.2013, concomitent la sediul AFPO B şi pe pagina de internet http://www.mfinante.ro, a anunţului nr. 6084896 din data de 09.05.2013, după cum rezultă din procesul-verbal nr. 18315/09.05.2013 întocmit de ASFPO B, în care se menţionează că actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute de art. 44 alin.2 lit. a,b şi c din OG nr.92/2003 (filele 30-31), în care contestatoarea figurează la poziţia 457 a anunţului colectiv.

După cum rezultă din copia actului de identitate, contestatoarea FL are domiciliul în or. B, str. M nr.3, actul de identitate fiind emis la data de 17.11.2006, cu valabilitate până la data de 30.09.2016 (fila 4).

Cu privire la modalitatea de comunicare a deciziei menţionate, instanţa constată că nu au fost respectate dispoziţiile art. 44 pentru a putea produce efecte în condiţiile art. 45 din acest act normativ.

Potrivit art. 44 alin. 1 din OG 92/2003, republicată „actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat”. Comunicarea se face, în ordinea şi modalităţile enumerate la alin. 2 lit. al art. 44, respectiv: a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia; d) prin publicitate.

În cauza de faţă, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 2940534136406 din data de 31.12.2012 emisă de intimata AFPO B nu a fost comunicată contestatorului în formele prevăzute la art. 44 alin. 2 lit. a-c, pentru a şi-o însuşi şi a face plata de bunăvoie sau pentru a o contesta în condiţiile art. 209 şi urm. din OG 92/2003, republicată, faptul că intimata a procedat la comunicarea ei prin publicitate neavând relevanţă câtă vreme nu a făcut dovada epuizării tuturor celorlalte forme de comunicare.

Din economia art. 44 Cod procedură fiscală şi din principiile generale aplicabile în materie rezultă că forma de comunicare prin publicitate (instituită la lit.d) are caracter excepţional, fiind justificată de imposibilitatea pentru organul fiscal de a afla domiciliul fiscal al contribuabilului.

În cauza de faţă nu rezultă că intimata ar fi încercat comunicarea actului administrativ fiscal la domiciliul contribuabilului, ci a procedat direct la comunicarea acestuia prin publicitate.

Prin urmare, într-o corectă aplicare a legii nu este permis a se recurge la procedura comunicării prin publicitate în acele împrejurări în care se cunoaşte domiciliul fiscal al contribuabilului, ceea ce presupune că actul administrativ fiscal trebuie să-i fie comunicat în mod direct şi individual pentru a lua la cunoştinţă despre existenţa obligaţiilor fiscale şi pentru a da posibilitatea efectuării plăţii sau a contestării pe calea administrativă de atac.

Or, dacă intenţia legiuitorului ar fi fost aceea de a permite folosirea acestei proceduri în toate situaţiile vizate de comunicarea actului administrativ fiscal, ar fi stabilit acest fapt printr-o sintagmă de genul „comunicarea se poate face printr-una din următoarele modalităţi”. De altfel, interpretarea dată dispoziţiilor art. 44 din OG 92/2003 este conformă şi cu prevederile  art. 43.1 din Normele Metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală, potrivit cărora „Dispoziţiile art. 90, 91, 92 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile, cu excepţia dispoziţiilor privind comunicarea prin afişare”.

Câtă vreme în speţa pendinte nu au fost aplicate în mod corect dispoziţiile art. 44 Cod procedură fiscală, ce reglementează comunicarea actelor administrative fiscale, evident, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 2940534136406 din data de 31.12.2012 emisă de intimata AFPO B nu poate fi considerată titlu de creanţă în sensul art. 110 alin. 3 din OG 92/2003, republicată, pentru a putea deveni titlu executoriu în condiţiile art. 141 alin. 2 şi a justifica începerea procedurii de executare silită, prin comunicarea somaţiei însoţită de un exemplar al titlului executoriu, conform art. 145 alin. 1 din ordonanţă.

Pentru considerentele ce preced, va fi admisă contestaţia la executare şi va fi anulat titlul executoriu nr. 294050015060409 din data de 10.07.2013, cu somaţia aferentă nr. 294050015894403 din data de 10.07.2013.