Contestaţie la executare

Hotărâre 9365/2014 din 23.12.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă Nr. 9365/2014

Şedinţa publică din data de 07 Octombrie 2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: E F

Grefier: S N

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe contestatorii J.V - PRIN PRESEDINTE I.C, C.J.V - PRIN PRESEDINTE I.C şi pe intimaţii SC B. T. SA, A. J. F. P. V. – T. R. V., BEJ M.C.C, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 30.09.2014, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Constată că prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de  06.01.2014 sub nr. 63/280/2014 contestatorii J.V - PRIN PRESEDINTE I.C şi C.J.V - PRIN PRESEDINTE I.C au solicitat instanţei în contradictoriu cu intimaţii SC B. T. SA, A. J. F. P. V. – T. R. V. şi BEJ M.C.C ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea adresei de înfiinţare a popririi a înştiinţării de înfiinţare a popririi emise la 06.12.2013 şi a încheierii nr. 1/09.10.2013 de către BEJM.C.C.

În motivarea contestaţiei  contestatorii au arătat în esenţă că executorul a declanşat executarea fără  a le comunica o copie a încheierii pronunţata în baza art. 665 C.pr.civ. , o copie a titlului executoriu şi somaţia ceea ce se sancţionează cu nulitatea  conform dispoziţiilor  art. 662 alin 2 C.pr.civ. ,au fost decăzuţi din beneficiul termenului de plata prin necomunicarea somaţiei de către executorul judecătoresc , deşi instanţa  de executare ar fi putut dispune decăderea, onorariile executorului judecătoresc  şi ale avaţilor prevăzute în încheierea nr. 1/2013 sunt mult prea mari faţa de activitatea desfăşurată, din actele comunicare de executor la 11.12.2013 nu rezulta cum a ajuns expertul să constate ca debitul este  în suma de 218.8882,13 lei, debitul trebuia achitat solidar de către debitori, doar suma de 57866,66 lei trebuia actualizata în raport de indicele de inflaţie, suma la care trebuia calculată şi dobânda legală, debitul solicitat fiind mult prea mare, nu li s-a comunicat raportul de expertiză, debitorul nu are personalitate juridica, sumele poprite sunt exceptate de la executare, fiind afectate unor destinaţii speciale.

Intimata SC B. T. SA, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare  motivat de faptul că debitul în cuantum de 173 600 lei a fost actualizat de către un expert contabil care a calculat şi dobânda, la 08.04.2013 a comunicat tuturor debitorilor somaţia conform dispoziţiilor art. 2 din OG. nr. 22/2002 şi a ataşat calculul efectuat de experta, ceilalţi debitori şi-au însuşit suma  şi au achitat parţial, rămânând  de achitat din debitul iniţial suma de 57 866,67 lei plus diferenţele de actualizare şi dobânda la care se adăuga 14.000 lei diferenţa cheltuieli de judecată, sume pentru  care s-a declanşat executarea silita după declanşarea termenului de 6 luni.

Intimatul BEJ M.C.C a  formulat întâmpinare  prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Prin răspunsul la întâmpinare contestatorii au menţionat că au achitat suma de 71 867 lei formata din debit principal  şi cheltuieli de judecata însă au contestat şi reactualizarea şi dobânda, precizând că somaţia emisă conform OG. nr. 22/2002 nu poate fi asimilata somaţiei prevăzuta de art. 666 alin 1 C.pr.civ.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

Din probatoriul  administrat instanţa  reţine următoarele:

Prin decizia nr. 1249/R/2013 pronunţată  de Curtea de Apel Braşov C.J.V., ARR Romana şi ARR Agenţia Vâlcea au fost obligaţi în solidar să plătească  intimatei SC B. T. SA suma de 173.600 lei reprezentând prejudiciu ce urma a se actualiza cu indicele de inflaţie calculat de la 06.07.2006 până  la data plaţii şi dobânda legală calculată de la data de 30.06.2006  şi până  la data plaţii, precum şi cheltuieli de judecata în cuantum de 42.000 lei.

În vederea realizării creanţei intimata a solicitat expertului  care a întocmit raportul de expertiza ce face parte integranta din hotărâre să reactualizeze debitul conform deciziei şi să calculeze dobânda  legală.

Cererea de executare s-a formulat faţă de toţi debitorii.

S-a format dosarul de executare nr. 894/2013 al BEJ M.

Prin încheierea pronunţata la data de 30.08.2013 în dosarul nr. 16766/280/2013 s-a încuviinţat executarea silită.

La data de 09.10.2013 s-a emis încheiere prin care executorul a stabilit cheltuielile de executare în cuantum de 15325,57 lei din care  800 lei onorariu expert, 6960 lei onorarii avocaţiale, 7335,57 lei onorariu executor.

Prin adresa emisă la 06.12.2013 s-a înfiinţat poprirea asupra conturilor contestatorului C. J. V. în vederea recuperării întregului debit.

Prin adresa emisa la aceeaşi dată a fost înştiinţat debitorul cu privire la înfiinţarea popririi.

ARR Agenţia Vâlcea a achitat în cadrul executării  silite suma totala de 218 882, 13  lei .

Din contul contestatorului Consiliul Judeţean terţul poprit a virat suma de 71867 lei conform adresei depusă la fila 55 din dosar.

În aceste condiţii, la data de 18.04.2014, constatând achitat integral debitul executorul a emis încheiere prin care a dispus încetarea executării silite .

Situaţia expusă se probează cu înscrisurile depuse la dosar.

Potrivit dispoziţiilor  art. 711 alin 1 C.pr.civ.  împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Conform dispoziţiilor  art. 666 C.pr.civ.

(1) Dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 665, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie.

(2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării.

 Potrivit dispoziţiilor art.  667 C.pr.civ. debitorul va fi somat să îşi îndeplinească obligaţia, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.

Conform dispoziţiilor  art. 669 alin (4)  C.pr.civ. sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare formulate de partea interesată şi ţinând seama de probele administrate de aceasta. Dispoziţiile art. 451 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător, iar suspendarea executării în privinţa acestor cheltuieli de executare nu este condiţionată de plata unei cauţiuni.

Conform dispoziţiilor art. 780 alin 5  C.pr.civ. nu sunt supuse executării silite prin poprire:

Potrivit dispoziţiilor  art. 782 alin  1  C.pr.civ. poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 780 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.

Conform dispoziţiilor art. 628 alin 2 C.pr.civ în cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

Din sentinţa civilă nr. 1916/2014 pronunţată  de Tribunalul Braşov rezulta faptul că a comunicat intimata creditoare  contestatorilor somaţia de plata prevăzuta de art. 2 alin 1 din OG. nr. 22/2002 la data de 09.04.2013.

În cadrul executării  silite prin poprire legea prevede în mod expres faptul că nu este  necesara emiterea somaţiei prevăzuta de art. 667 C.pr.civ. conform art. 782 alin 1 C.pr.civ.

Contestatorii nu au invocat faptul că nu li s-a comunicat încheierea de încuviinţare a executări sau a titlului executoriu odată cu înştiinţarea privind înfiinţarea popririi, ci au invocat faptul că nu li s-a comunicat  somaţia însoţita de aceste înscrisuri, ceea ce nu era necesar.

Nu se poate reţine faptul că au fost decăzuţi debitorii din beneficiul termenului de plata de către executor raportat la necomunicarea somaţiei  pentru  doua motive: s-a comunicat somaţie în condiţiile art. 2 din OG. nr. 22/2002, iar în condiţiile Codului de Procedura civila nu era necesara comunicarea somaţiei.

Onorariul executorului judecătoresc a fost stabilit cu respectarea dispoziţiilor  Ordinului nr. 2550/2006.

 Instanţa  nu poate reţine că onorariul avocatului este disproporţionat de mare având în vedere cuantumul debitului solicitat prin executare.

Întrucât debitorii au fost obligaţi în solidar la plată, creditorul avea posibilitatea să recupereze întregul debit de la oricare dintre aceştia, urmând ca debitorul care a achitat integral să se regreseze împotriva celorlalţi debitori.

Întregul debit menţionat în titlul executoriu trebuia actualizat cu rata inflaţiei, iar dobânda trebuia calculată la întregul debit.

 Din nicio proba administrată în cauza nu rezulta faptul că debitul nu a fost corect calculat.

În faţa instanţei contestatorii nu au solicitat proba cu expertiza contabilă, reprezentantul acestora precizând în mod expres faptul că un solicita administrarea unei astfel de probe.

În aceste condiţii, necomunicarea raportului de expertiza nu poate avea ca efect anularea actelor de executare.

Nimic nu se opune ca în situaţia comunicării raportului de expertiza contestatorii să formuleze contestaţie la executare  în termen legal prin care să îl conteste .

Este evident faptul că nu era posibilă reactualizarea sumei  şi calcularea dobânzii de către executor personal, acesta neavând pregătire de specialitate ci de către  un expert contabil.

Contestatorii aveau obligaţia să efectueze plata în termenul de 6 luni de la primirea somaţiei, obligaţie pe care nu şi-au îndeplinit-o.

Prin probele administrate nu s-a dovedit faptul că sumele executate sunt exceptate de la executare.

În patrimoniul contestatorului C. J. V există obligaţia de plata debitului conform titlului executoriu, neputându-se reţine că acesta nu are capacitate de folosinţă, respectiv obligaţia de a efectua plata.

Pentru  considerentele expuse instanţa va respinge contestaţia la executare formulata în contradictoriu cu intimatele SC B. T. SA şi A. J. F. P. V. – T. R. V., ca neîntemeiată.

Cu privire la excepţia lipsei calitatii procesual pasive a executorului, excepţie absoluta si peremptorie care are prioritate cu privire la solutionare în raport de fondul cauzei, instanţa urmează sa admită excepţia invocata pentru următoarele considerente( decizia nr.162/22.04.2008 a ÎCCJ):

Potrivit disp. art. 2 alin. 1 din legea nr. 188/2000, executorul judecătoresc este învestit sa îndeplinească un serviciu de interes public, iar potrivit disp. art. 7 alin. 1 lit. a din aceeaşi lege executorul judecătoresc are atribuţia de a pune în executare  dispoziţiile cu caracter civil din titlurile executorii.

De asemenea, disp. art. 57 si 58 din legea nr. 188/2000 prevăd ca actele executorilor judecatoresti sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecatoresti competente, cei interesaţi sau vatamati prin actele de executare putând formula contestatie la executare, în condiţiile prevăzute de Codul de procedura civila.

În acest context, având în vedere ca rolul executorului este acela de a îndeplini un serviciu de interes public, acesta nu poate fi parte într-o actiune în fata instantei judecatoresti cu privire la actele de executare îndeplinite în exercitarea atributiilor de serviciu, calitate procesual activa si pasiva în cadrul unei contestaţii la executare având doar partile interesate sau vătămate prin actul de executare întocmit în cadrul unui dosar de executare.

Calitatea procesual pasiva a executorului nu este determinata nici macar de opozabilitatea hotărârii judecatoresti pronunţate cu privire la actul de executare efectuat de catre acesta, în masura în care, actele acestuia sunt supuse controlului instanţelor de judecata si, în calitatea sa de asigurator al unui serviciu de interes public, este obligat sa respecte o hotarâre judecatoreasca irevocabila.

In cadrul contestatiilor la executare litigiul se poarta doar intre partile din cadrul executarii silite, in speta de fata intre creditor şi debitor, executorul neavand calitate procesuala pasiva in astfel de cauze, in cadrul carora se contesta actele de executare intocmite, drept pentru care instanţa va admite excepţia şi va respinge contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimatul BEJ M.C.C.

În  baza dispoziţiilor  art. 451- 453 C.pr.civ. instanţa va obliga pe contestatorii să plătească intimatului BEJ M.C.C suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată şi intimatei SC B. – T. SA suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii J.V - prin presedinte I.C, şi C.J.V - prin presedinte I.C, , faţă de intimatul BEJ M.C.C, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Obligă contestatorii să plătească intimatului BEJM.C.C suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii J.V - prin presedinte I.C, şi C.J.V - prin presedinte I.C, în contradictoriu cu intimatele SC B. T. SA, şi A. J. F. P. V. – T. R. V, ca neîntemeiată.

Obligă contestatorii să plătească intimatei SC B. – T. SA suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Piteşti.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Octombrie 2014

Preşedinte,

E F

Grefier,

S N