Contestatie la executare - prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Sentinţă civilă 233 din 10.03.2020


 La ordine, pronunţarea asupra cauzei civile formulate de contestatorul-debitor  .....în contradictoriu cu intimata-creditoare  ....

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 03.03.2020, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi.

  S-au declarat dezbaterile închise, după care:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.09.2019 sub nr. ,,,,, contestatorul ....,  în contradictoriu cu intimata ....., a solicitat admiterea contestaţiei şi anularea tuturor formelor de executare din dosarul de executare nr. ..... şi acordarea cheltuielilor de judecată.

Contestatorul a invocat prescripţia dreptului de a cere executarea silită, nulitatea executării silite pentru lipsa caracterului executoriu al contractului de cesiune, invocând de asemenea faptul că nu este certă creanţa solicitată de creditoare în cuantum de  41.838,72 lei, contestând şi cheltuielile solicitate de executorul judecătoresc.

În motivare, a arătat că a contractat un împrumut de la BANCA ROMÂNEASCĂ, prin contractul de credit bancar nr. 2807373218/03.07.2007 , pentru suma de 16.000 lei, pentru care a achitat ratele pe o perioadă de timp, ultima plată fiind făcută în 2008.

De aceea, a invocat prescripţia executării silite, considerând că, de la data declarării exigibile, 2008 până la data formulării cererii de executare silită, 31.07.2019, au trecut peste 3 ani de zile. În continuarea motivării, a invocat şi nulitatea absolută a executării silite, deoarece prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit bancar .În ce priveşte creanţa solicitată, contestatorul arată că debitul solicitat reprezintă calculul arbitrar al cesionarului şi că dobânzile şi penalităţile depăşesc debitul principal.

În drept, a invocat art. 712 şi urm, art. 622 , art.670, art. 451 Cod procedură civilă.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu expertiză contabilă.

Contestaţia la executare a fost legal timbrată, conform art. 10 alin. (2) din OUG 80/2013,  cu suma de 1000 de lei (f. 29).

La data de 14.10.2019, intimata a formulat întâmpinare (filele 31-42), prin care a invocat excepţia netimbrării, excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentat, iar pe fond respingerea ca nefondată a contestaţiei la executare.

În motivare, intimata a arătat că prezenta acţiune trebuie timbrată, conform dispoziţiilor art. 1 raportat la art. 32,33,34 din OUG 80/2013, că acestei societăţi nu i s-a comunicat dovada calităţii de reprezentant al contestatorului. În ce priveşte prescripţia executării silite invocată de debitor, se arată de către intimată că excepţia nu este fondată, având în vedere că în 21.08.2019 au început formele de executare silită act ce a întrerupt cursul prescripţiei extinctive.

Referitor la critica contestatorului privind lipsa calităţii de titlu executoriu al contractului de credit, intimata a redat dispoziţiile art. 120 din OUG 99/2006 şi extras din Decizia 3/2014 a ÎCCJ, pronunţată în procedura hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care se arară că nu se pierde caracterul executoriu al contractului d ecredit prin cesiunea de creanţă.În continuare, intimata arată faptul că, creanţa solicitată este certă, actualizată cu dobânda legală în baza OG 9/2000 şi OG 13/2011.

Pe fond, solicită respingerea contestaţiei la executare ca nefondată, invocând şi practică judiciară.

La data de 16.10.2019 a fost ataşat dosarul de executare nr. .... (filele 46-122).

Prin Încheierea din 03.12.2019, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, pentru ambele părţi şi a dispus emiterea unei adrese către Banca Românească, pentru comunicarea datei rezilierii contractului de credit nr. .... şi să se anexeze extrase de cont cu privire la plăţile făcute de debitor la acest contract. Răspunsul se regăsesşte la filele136-167 dosar.

La termenul din 03.03.2020, instanţa, în temeiul art. 237 alin 2 punctul 1 Cod procedură civilă, a dat cuvântul părţilor pe excepţia netimbrării, excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Prin Încheierea de şedinţă din 03.03.2020, instanţa a respins excepţia netimbrării contestaţiei la executare, invocată de intimată prin întâmpinare,  ca urmare a timbrării legale de către contestator cu suma de 1.000 lei, conform art. 10 din OUG 80/2013 (f. 27). De asemenea, în ce priveşte excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, invocată de intimată prin întâmpinare, instanţa a respins-o  ca nefondată, având în vedere că la dosarul cauzei, s-a depus împuternicire avocaţială ce îndeplineşte condiţiile cerute de Legea 51/1995.

Analizând, cu prioritate,în temeiul art. 237 alin. 2 pct.1 Cod procedură civilă,  excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocată de contestator prin cererea introductivă, instanţa urmează să o admită având în vedere următoarele:

La data de 03.07.2007 a fost încheiat contractul de credit bancar nr. 2807373218/03.07.2007 ,între …. şi debitorul ….  , pentru suma de 16.000 lei, pe o perioadă de 120 luni.

Conform extraselor de cont depuse la dosar de către …., creditorul initial, debitorul a achitat ratele în perioada 20.07.2007-26.11.2008, achitând în total 4.082,65 lei. (f.137)

În data de 23.02.2009, creditul a fost declarat scadent anticipat, aşa cum indică creditoarea iniţială Banca Românească (f. 138 dosar).

În data de 03.03.2009 s-a emis somaţia de plată a debitului restant de către Banca Românească fără a se depune dovada comunicării acestei somaţii către debitor (f. 157 dosar).

Din dosarul de executare ...., instanţa constată că, pentru acelaşi contract de credit bancar nr. .....  a mai avut loc o executare silită, ce a făcut obiectul dosarului de executare nr. ..... În cadrul acelui dosar , s-a comunicat la adresa de domiciliu a debitorului .... somaţia nr. 233/2012 din 14.03.2013, care însă nu a fost primită de debitor, aşa cum se observă din dovada de la f. 57 dosar, care arată că s-a afişat somaţia. Aşadar, faţă de menţiunea făcută de către .... la f. 138 , că a declarat scadent anticipat creditul – 23.02.2009- şi data la care s-a comunicat somaţia în dosarul nr. 233/2012 – 19.03.2013- instanţa constată că deja era prescris dreptul de a cere executarea silită. Mai mult, conform biletului de liberare nr. F71513/2012, contestatorul .... a fost arestat de la  10.09.2010 şi liberat condiţionat la data de 19.09.2012, astfel că actele comunicate la domiciliul său în acea perioadă nu au fost legal comunicate. Însă, având în vedere că nu executarea silită din acel dosar face obiectul prezentei cauze, instanţa va analiza în continuare excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită.

Tot în cadrul acelui dosar de executare nr. .... s-a încheiat procesul verbal de constatare din 19.11.2013 (f. 64 dosar) de către executorul judecătoresc prin care s-a dispus suspendarea executării silite imobiliare, deoarece creditoarea .... nu a solicitat partajul bunurilor comune ale debitorului .... avute cu fosta soţie .....

Apoi, prin procesul verbal din 07.11.2014 din dosarul de executare nr. ....BEJ a dispus încetarea executării silite din acel dosar, în temeiul art. 371 indice 5 lit b din vechiul Cod de procedură civilă (aplicabil la data declanşării acelei executări silite),  conform căruia:

  “  Executarea silită încetează dacă:

a) s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii; în acest caz, executorul va preda debitorului titlul executoriu, menţionând pe acesta stingerea totală a obligaţiilor;

b) nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ori a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri; în aceste cazuri, executorul va remite personal creditorului sau reprezentantului acestuia titlul executoriu, menţionând pe acesta cauza restituirii şi partea de obligaţie ce a fost executată;”

Conform dispoziţiilor art. 371 indice 6 din vechiul Cod de procedură civilă, executarea silită putea fi reluată dacă se indicau ce bunuri să fie urmărite, cerere ce trebuia formulate în termenul general de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar, instanţa constată că nu s-a mai formulat o cerere de reluare a executării silite.

Instanţa constată că acest contract de credit bancar .... a fost cesionat de către ... către ..., creanţă înregistrată Arhiva Electronică de Garanţii reale Mobiliare nr. 2018-00049345719551-QYG, poziţia 11638, pentru debit 37.052,65 lei. Cesiunea de creanţă a fost cesionată către debitorul ...., conform dovezii de la f. 95.

Prin Încheierea nr. 605/CC a Judecătoriei Bicaz din data de 21.08.2019, s-a dispus încuviinţarea executării silite împotriva debitorului .... (f. 109 dosar).

În prezenta cauză, contestatorul a solicitat anularea tuturor formelor de executare din dosarul de executare ...., urmare a admiterii, printre altele, a excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită.

Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin.(1) din Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi data înregistrării cererii de executare silită, respectiv 12.08.2019, instanţa reţine că prezentei cauze îi sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă.

Astfel, potrivit ART. 706 CPC:

“Termenul de prescripţie

(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.”

Având în vedere că, pentru contractul de credit bancar nr. .... încheiat între .... şi debitorul .... a mai fost declanşată o executare silită, din dosarul .... în care s-a comunicat somaţia nr. 233/2012  în 19.03.2013, iar faţă de data declarării exigibilităţii contractului de împrumut – 23.02.2009- instanţa constată că deja era prescris dreptul de a cere executarea silită. Însă, cel mai important este că executare silită din dosar 233/2012 a încetat prin procesul verbal din 07.11.2014, în temeiul art. 371 indice 5 lit b din vechiul Cod de procedură civilă, instanţa constată că , de la acea dată 07.11.2014 a început să curgă termenul de prescripţie de 3 ani a dreptului de a cere executarea silită pentru creditoare.

Chiar dacă a avut loc o cesiune de creanţă încheiată între …. şi …., în data de 30.06.2016, această operaţiune nu este întreruptivă de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită. Singura modalitatea prin care se putea întrerupe cursul prescripţiei extinctive era dacă, se solicita reluarea executării silite din dosarul …. sau dacă se demara o altă executare silită în termenul de 3 ani , calculat de la data încetării executării silite din acel dosar 233/2012.

Potrivit înscrisului de la fila 115,  executorul judecătoresc … a comunicat somaţia nr. 1111/2019 la data de 06.09.2019. 

Având în vedere că, prezenta contestaţie la executare a fost formulată, în termen legal, împotriva unor acte de executare ce au demarat odată cu introducerea cererii de executare silită din data de 12.08.2019, cerere formulată de cesionara ….  instanţa constată că s-a depăşit termenul legal de 3 ani, prevăzut de art. 706 CPC. Intimata creditoare a avut posibilitatea declanşării executării silite până la data de 07.11.2017.

În consecinţă, pentru motivele expuse anterior, instanţa va admite contestaţia la executare, va admite excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită şi va dispune anularea tuturor formelor de executare din dosarul de executare nr. ..., întrucât s-a prescris dreptul de a cere executarea silită în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit bancar nr. .... încheiat între .... şi debitorul .....

Având în vedere această soluţie, instanţa nu va mai analiza în continuare, motivele contestaţiei invocate pe fondul cauzei.

În temeiul art. 453 Cod procedură civilă, instanţa va dispune obligarea intimatei la plata sumei de 89,25 lei către ...., reprezentând contravaloare copii xerox dosar de executare.

Instanţa va dispune obligarea intimatei la plata către contestator a sumei de 1.500 lei , cu titlu de onorariu avocat.

În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f din OUG 80/2013, instanţa dispune restituirea către contestator a sumei de 1.000 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul ....., în contradictoriu cu intimata .....

Admite excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocată de contestatorul .... în contradictoriu cu intimata ....

Dispune anularea tuturor formelor de executare din dosarul de executare nr. .... , privind pe contestatorul ....

Dispune restituirea către contestator a sumei de 1000 de lei achitată cu titlu de taxă de timbru, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Obligă intimata la plata către .... a sumei de 89,25 lei reprezentând contravaloarea copiei xerox a dosarului de executare.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 1.500 lei, cu titlu de onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac urmează a fi depusă la Judecătoria Bicaz.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, astăzi, 10.03.2020.