Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2983 din 16.04.2009


Dosar nr. 4059/109/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILĂ Nr. 2983

Şedinţa publică de la 16 Aprilie 2009

Completul constituit din:

PREŞEDINTE A. R.

Grefier G. M. D.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorul O. D. C. S. P. I. A.  şi pe intimata B. I., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronuntare, nu au răspuns părtile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că, dezbaterile au avut loc în sedinta publică de la data de 09.04.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinta. 

INSTANŢA

Constată că, prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul T. A.la data de 14.11.2008, sub nr. 4059/109/2008, contestatorul O. C. .P. I. A.  a solicitat, în contradictoriu cu intimata B. I., anularea formelor de executare întocmite în dosarul nr. 576/2008 al BEJ F. E.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că instituţia contestatoare şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite prin s.civ. nr. 698/CM/2008 pronunţată de T.A. şi decizia civilă nr. 610/R-CM/2008 pronunţată de C.. A. P., în sensul că a efectuat corectările în cartea de muncă şi a plătit cheltuielile de transport, astfel că executarea silită este rămasă fără obiect.

În drept, au fost invocate disp.art. 399 şi urm. C.proc.civ.

Prin s.civ. nr. 9/27.01.2009 pronunţată de T. A. s-a admis excepţia necompetenţei materiale a instanţei şi s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Piteşti.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 09.03.2009, sub acelaşi număr unic.

S-au depus la dosar, în susţinerea contestaţiei înscrisuri.

S-a dispus ataşarea dosarului de executare nr. 576/2008 al BEJ F. E.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că, prin s.civ. nr. 698/CM/2008 pronunţată de Tribunalul Argeş s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta B.I. în contradictoriu cu pârâtul O.C. P.I. Argeş şi s-a dispus anularea menţiunilor „cu delegaţie” efectuate în carnetul de muncă la poziţiile 69-77, a fost obligat pârâtul să-i recunoască reclamantei vechimea în specialitate începând cu iulie 2006 şi s-au respins celelalte capete de cerere. A fost obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 200 lei cheltuieli de judecată.

Prin decizia civilă nr. 610/R-CM/2008 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti s-a admis recursul declarat de reclamanta B.I., s-a modificat, în parte, sentinţa în sensul că a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei cheltuielile de transport în sumă de 2436 lei pentru perioada 01.03.2006-30.05.2008, precum şi în continuare până la încetarea delegării, fiind menţinută în rest sentinţa. A fost obligat intimatul-pârât la plata către recurenta-reclamantă a sumei de 500 lei cheltuieli de judecată.

La data de 06.11.2008 intimata a solicitat BEJ F.E. punerea în executare a hotărârii sub aspectul recunoaşterii vechimii în specialitate, respectiv încadrarea, începând cu luna iulie 2006, ca REGISTRATOR GRADUL I A.

Din analiza dispozitivului titlului executoriu rezultă că  instituţia contestatoare a fost obligată să recunoască intimatei vechimea în specialitate, începând cu luna Iulie 2006, fără a se specifica funcţia sau gradul corespunzător.

Din cuprinsul carnetului de muncă al intimatei reiese că, la poziţia 80, contestatoarea a făcut menţiunea schimbării funcţiei şi gradului, conform s.civ. nr. 698/CM/2008, însă intimata este nemulţumită de această încadrare, solicitând gradul I A, iar nu gradul II.

Însă, stabilirea încadrării corecte, raportat la vechimea în specialitate, conform Contractului Colectiv de Muncă nr. 2151/2008, nu se poate realiza pe calea unei executări silite şi, respectiv, a unei contestaţii la executare propriu-zise, fiind necesară lămurirea dispozitivului titlului executoriu sau stabilirea gradului pe calea unui litigiu de muncă separat(ceea ce, de altfel intimata a şi promovat pe rolul Tribunalului Argeş).

Se reţine astfel că, potrivit înscrisurilor depuse la dosar, contestatoarea şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite prin titlul executoriu, singura problemă fiind încadrarea, raportat la vechimea în specialitate, acesta fiind de fapt obiectul executării silite. Însă, determinarea unei corecte încadrări a intimatei nu se poate face în faza de executare silită, atât timp cât titlul executoriu nu conţine criterii pentru determinarea acesteia.

Faţă de cele reţinute mai sus, potrivit disp.art. 399 şi urm. C.proc.civ., instanţa va admite contestaţia şi va dispune anularea formelor de executare efectuate în dosarul nr. 576/2008 al BEJ F.E..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de contestatorul O.C. P.  I.  A., cu sediul în Municipiul Piteşti, str.M. G. Ş., nr.8A, judeţul Argeş, împotriva intimatei  B. I., domiciliată în Piteşti, str. G.I. S.G., nr.5, judeţul Argeş.

Dispune anularea formelor de executare efectuate în dosarul nr. 576/2008 al BEJ F. E.

Cu drept de  recurs  în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Aprilie 2009.

Preşedinte,

A. R. Grefier,

G. M. D. ?

4.ex.red.AR/ dact.AR/11.05.2009