Plata preţ reactualizat

Sentinţă civilă 3670 din 25.05.2006


Cheltuieli de judecată stabilite prin hotărârea judecătorească de obligare a Municipiul Bucureşti la plata preţului actualizat al imobilului care a făcut obiectul unui contract de vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 112/1995. Neîncadrarea lor în categoria sumelor de bani care au fost virate efectiv la fondul extrabugetar - cu titlu de preţ din vânzarea către chiriaşi a apartamentelor care nu s-au restituit în natură - şi care se plătesc de către Ministerul Finanţelor Publice. 

 

Prin sentinţa civilă nr. 3670/25.05.2006 pronunţată de Judecătoria sectorului 5 în dosarul nr. 5461/302/2006 a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune, a fost respinsă ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a paratului MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE şi a fost admisă în parte cererea formulată de reclamantul MUNICIPIUL BUCUREŞTI prin PRIMARUL GENERAL în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, dispunându-seobligarea  pârâtului la plata către reclamant a sumei de 15940,64 RON, reprezentând contravaloarea preţului actualizat al imobilului situat în Bucureşti,  sector 2…..

Astfel, prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei sectorului 5 sub nr.5461/302/2006, la data de 17.04.2006, reclamantul MUNICIPIUL BUCURESTI prin PRIMARUL GENERAL a solicitat obligarea pârâtului MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE la plata sumei de 170.451.445 ROL, reprezentând contravaloarea sumei plătite de reclamant numitei M.M.S., însumând pretul actualizat – 159.406.445 ROL (pret actualizat) si 11.045.000 ROL – cheltuieli de judecata. În motivarea actiunii, reclamantul a arătat că, prin sentinta civilă nr.2862/2002 pronunţată de Judecatoria sectorului 2, s-a dispus obligarea reclamantului la plata sumei de 159.406.445 ROL (pret actualizat) si 11.045.000 ROL – cheltuieli de judecata.  Legiuitorul a prevăzut expres in legea nr. 112/1995 ca pretul platit de catre chiriasii cumparatori se constituie intr-un fond extrabugetar la dispozitia Ministerului Finantelor, acesta fiind folosit in mod efectiv pentru plata despagubirilor cuvenite proprietarilor. De  asemenea, mai sustine reclamantul ca trebuie avute in vedere si dispozitiile art. 5 din OUG 184/2002.  Mai arată reclamantul că, deşi a  figurat ca parte contractantă, preţul efectiv al vânzării nu a fost încasat de către acesta, iar suma obţinută a fost  vărsată  în contul Ministerului Finantelor.

În drept, au fost invocate dispoz.art.998-999 C.civ. coroborat cu Legea nr.112/1995, HG nr.11/1996, Normele de aplicare a Legii nr.112/1995, OUG 184/2002.

În cauză, instanţa a administrat la solicitarea reclamantului proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar urmatoarele : adresa nr.1484/147.06.2004, ordinul de plata nr.1250/18.06.2004, sentinta civila nr.2862/11.03.2002 pronuntata de Judecatoria sectorului 2 in dosarul nr.14402/2001, decizia civila nr.1311/R/27.09.2002 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – sectia civila si de contencios administrativ, adresa nr.1913/16.04.2004, ordinul de plata nr.762/13.11.1996, extras din registrul de casa.

Paratul a formulat intampinare, invocand exceptiile prescriptiei extinctive si a  lipsei calitatii procesuale pasive, aratand ca nu a fost parte la incheierea contractului de vanzare-cumparare, urmand a fi angajata exclusiv raspunderea vanzatorului pentru evictiune totala sau partiala, in baza art.1337 C.civ., respectiv a Primariei Municipiului Bucuresti. S-a aratat ca dreptul reclamantului la restituirea sumei de bani s-a nascut la data cand s-a dispus restituirea pretului platit prin sentinta civila nr.2862/2002, termenul de prescriptie extinctiva implinindu-se la data de 27.09.2002, data la care respectiva hotarare a ramas definitiva si irevocabila. In subsidiar, s-a solicitat nerestituirea de catre parat a comisionului de catre 1% din pret, intrucat acesta nu a fost incasat.

Analizând materialul probator administrat asupra exceptiilor invocate de catre parat si asupra fondului cauzei, instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinta civila nr. 2862/11.03.2002 pronuntata de Judecatoria sectorului 2, definitiva si irevocabila, Municipiul Bucuresti a fost obligat la plata catre numita M.M.S. a sumei de 159.406.445 ROL, cu titlu de pret actualizat al imobilului situat in Bucuresti, sector 2…. De asemenea, Municipul Bucuresti a fost obligat la plata catre M.M.S. a sumei de 11.045.000 ROL, cheltuieli de judecata.

Prin ordinul de plata nr. 1250 (fila 5), reclamantul a facut dovada achitarii sumei de 170.451.445 ROL, potrivit sentintei civile mentionate.

In drept, instanta de fond a reţinut ca potrivit dispozitiilor art. 51 alin 3 din Legea 10/2001, astfel cum a fost modificata prin OUG nr. 184/2002, plata sumelor reprezentând pretul actualizat achitat de chiriasii ale caror contracte de vânzare cumparare incheiate cu eludarea prevederilor Legii 112/1995 au fost desfiintate prin hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile se face de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar constituit in temeiul art. 13 alin 6 din Legea 112/1995.

Prevederile art. 13 alin 6 din Legea 112/1995 stabilesc modalitatea de constituire a fondului extrabugetar asigurat pentru punerea in aplicare a legii mentionate, fond ce se va alimenta in principal cu sumele obtinute din vânzarea catre chiriasi a apartamentelor care nu s-au restituit in natura, reprezentând plati integrale, avansuri, rate si dobânzi, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor. Dispozitiile Capitolului III din Normele Metodologice privind aplicarea Legii 112/1995 republicate in temeiul art II din HG nr. 11/1997, dezvolta modalitatile de constituire si utilizare  ale „fondului extrabugetar” instituind totodata obligatia unitatilor specializate  care evalueaza si vând apartamentele ce fac obiectul Legii 112/1995 de a incasa contravaloarea acestora de la cumparator, de a retine comisionul de 1% potrivit art. 13 alin 6 lit a din lege si de a vira suma ramasa in termen de 3 zile lucratoare  in contul deschis la Trezoreria Statului din localitatea unde isi are sediul vânzatorul sau in contul deschis la unitatile BCR SA, dupa caz.

Asadar, potrivit  Legii 112/1995,  pretul platit de cumparator la incheierea contractului de vânzare-cumparare perfectat in temeiul acestui act normativ nu se incasa de cel ce intocmea documentatia si actul de vinzare, ci era virat direct Ministerului Finantelor Publice, OUG 184/2001 prevazând  in mod expres, dupa cum am aratat mai sus, obligatia de plata a pretului reactualizat in sarcina Ministerului Finantelor Publice.

In opinia instantei, legea citata este clara si nu lasa loc de alta interpretare, numai Ministerul Finantelor are obligatia de plata a pretului reactualizat in conditiile aratate, solutie care este si logica, din moment ce aceasta institutie si nu alta a incasat aceasta suma de bani, avand deci si calitate procesuala pasiva in cauza, titularul obligatiei de plata fiind aceeasi persoana cu cea chemata in judecata in calitate de parat. Obligatia de restituire a Ministerului Finantelor deriva din lege, iar nerespectarea acesteia ar duce la o imbogatire fara justa cauza a acestei institutii.

Cat priveste exceptia prescriptiei extinctive invocata de catre parat, instanta apreciaza ca termenul general de prescriptie extinctiva, de 3 ani, aplicabil si in speta, curge de la data efectuarii platii de catre Municipiul Bucuresti catre numita M.M.S., intrucat de la acea data opereaza subrogarea reclamantului in drepturile persoanei pagubite (M.M.S.), astfel incat de la acea data se naste si dreptul reclamantului de a solicita de la parat suma achitata. Cum in cauza subrogarea a operat la data de 18.06.2004 (data platii catre numita M.M.S. prin ordinul de plata nr.1250), instanta a  respins ca neintemeiata exceptia prescriptiei extinctive, constatand ca acest termen nu s-a implinit.

Fata de dispozitiile legale  enuntate mai sus, instanta a  apreciat ca  pârâtul este dator sa restituie sumele  ce au fost virate efectiv la fondul extrabugetar si, in consecinta, a  admis in parte cererea formulata de reclamant, urmând sa oblige pe pârât la plata sumei de 15940,64 RON reprezentând contravaloarea pretului actualizat al imobilului situat in Bucuresti, sector 2….

Cu toate acestea, instanţa a constatat ca suma de 11.045.000 ROL, reprezentând cheltuielile de judecata la care reclamantul a fost obligat prin hotărârea judecătorească menţionata, nu s-a făcut niciodată venit la fondul extrabugetar constituit in temeiul Legii 112/1995.

Astfel, paratul nu poate fi obligat a restitui aceasta suma reclamantului, având in vedere ca natura juridica a acesteia este diferita de cea a sumei constând in preţul apartamentului, luând în considerare ca ea reprezintă o consecinţă a culpei procesuale a reclamantului in cauza respectiva, astfel ca restituirea ei de către Ministerul Finanţelor Publice nu poate fi pretinsa, in sens contrar ajungându-se la o îmbogăţire fără justa cauza a reclamantului.

Prin decizia civilă nr. 427/23.03.2007 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 5461/302/2006 a fost respins recursul declarat de către recurentul –pârât ca nefondat.