Contraventii prev de art. 10lit b din og/21/1992 si art.6(1) lit.b şi d din legea 363/2007

Hotărâre 431 din 20.01.2009


Contraventii  prev de art. 10lit b din OG/21/1992 si art.6(1) lit.b şi d din legea 363/2007- s.c 431/20.01.2009, dosar nr.10593/301/2008

Prin plâgerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti la data de 27.08.2008, petenta SC… s-a îndreptat împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei nr… încheiat de intimata Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, solicitând anularea procesului verbal anterior menţionat.

În motivarea plângerii petenta a aratat că în temeiul art.10 lit.b din OG 21/1992 rep. intimata ANPC a dispus aplicarea unei amenzi contravenţionale  întrucât nu a informat-o pe numita Ghe C, la data semnării contractului de credit pentru emiterea cardului.., despre nivelul comisioanelor percepute, respectiv despre comisionul anual de administrare a cardului.

Petenta a aratat că a adus la cunoştinţa organului constatator că informarea a fost realizată odată cu remiterea cardului, prin broşura care însoţea cardul, denumită Ghidul Utilizatorului. Împrejurarea că în contract, la pct.3.12 nu se menţionează cuantumul şi tipul comisioanelor percepute de banca, a fost asociat drept contravenţie de organul constatator.

Se precizează că potrivit art.7 ( 3) din Reg. BNR nr.6/2006, contractul dintre emitent şi destinatar se consideră încheiat la momentul în care solicitantul instrumentului de plata electronic - deţinătorul - primeşte instrumentul de plată electronică şi un exemplar la contractului semnat de ambele părţi.

Mai precizează petenta că deţinătoarea nu a fost prejudiciată cu nimic, având în vedere că a fost beneficiara unei promoţii prin care, în primele 6 luni, nu datora acest comision şi avea posibilitatea să se informeze cu privire la existenţa comisionului  atât din broşura primită împreună cu cardul, cât şi ulterior, la sediul oricărei unităţi a băncii.

Astfel, faptul că beneficiara nu a înţeles să se folosească de card cât timp a beneficiat de gratuitate, depunând ulterior reclamaţie, nu înseamnă că aceasta a fost lipsită de posibilitatea de informare privind existenţa comisionului, în condiţiile în care putea renunţa la card în perioada de gratuitate, fără să plătească ceva.

Faţă de cele arătate petenta arată că nu sunt întrunite condiţiile prev. de art. 10 lit.b din OG 217/1992 întrucât nu există fapta sau conduita sancţionată de text, fapt ce atrage nulitatea sancţiunii aplicate.

O alta sancţiune ce a fost aplicată petentei este amenda de 5.000 lei, pentru motivul că în data de 23.06.2008 banca a perceput un comision de 100 lei pentru emiterea unui document intitulat „confirmare de acord refinanţare”, solicitat de Ghe C în scopul refinanţării creditului printr-un alt credit de la X Bank.

Petenta arată că pentru aceeaşi faptă a mai fost sancţionată  şi prin procesul verbal de contravenţie nr…, împotriva căruia a formulat plângere contravenţională, fiind format dosarul cu nr… pe rolul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, astfel că  se impunea amânarea luării unei decizii de sancţionare până la  soluţionarea acestui dosar.

Mai arată petenta că nu avea obligaţia să emită un astfel de document  potrivit contractului de credit, astfel că solicitarea comisionului de 100 lei nu poate fi calificată drept „obstacol oneros sau disproporţionat” în sensul art. 9 lit.d  din Legea 363/2007.

Faţă de aceste motive se arată că atât măsura de aplicare a amenzii contravenţionale, cât şi măsura de restituire a comisionului încasat, sunt nelegale şi excesive.

Se arată că a treia sancţiune aplicată petentei a fost amenda în sumă de 15.000 lei pentru fapta de publicitate înşelătoare reglementată de art.6(1) lit.b şi d din legea 363/2007, constând în faptul că partea audio a spotului nu concorda cu partea video, respectiv în faptul că nu sunt „citite” toate menţiunile care apar în scris pe ecran, referitoare la DAE şi la perioada de rambursare.

Petenta arată că spotul are rolul de a transmite informaţia despre lansarea unui nou tip de credit, iar consumatorul va aprecia numai după o informare la bancă.

O lată critică adusă  este aceea că „se menţionează cu caractere foarte mici, ilizibil la prima vedere că promoţia 0% comision de acordare este valabilă numai pentru creditul în RON şi EURO, acordat până la 15.08.2008 DAE începând de la 16,39 % pentru un credit de 10 ani”.

Se arată că această critică nu este întemeiată, neexistând nici un text de lege care să impună mărimea caracterelor folosite pentru mesajul scris.

Petenta menţionează că spotul publicitar în discuţie a făcut obiectul analizei Consiliului Naţional al Audiovizualului, care a recomandat completarea mesajului verbal cu suma împrumutată pentru care rata este de 18 lei/ lună. S-a completat spotul în acest sens, fiind respectate recomandările CNA  pentru evitarea unei publicaţii înşelătoare în sensul legii 158/2008.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.3 din OG 2/2001 şi textele de lege indicate în procesul verbal contestat.

Intimata a depus intampinare prin care a aratat că opinia petentei în sensul că „Ghidul Utilizatorului„ este un document de natură a oferi clienţilor cadrul legal în limitele căruia urmează a fi desfăşurată întreaga relaţie contractuală dintre ei şi bancă este greşită, întrucât atât doctrina cât şi în practica juridică în materie au statuat faptul că, orice document utilizat de o instituţie în scop informativ nu poate fi primit ca document oficial, producător de efecte juridice.

Astfel, se arată că în mod corect agentul constatator a apreciat drept aspect contravenţional faptul că banca a înţeles să impună, în mod unilateral, clienţilor clauze contractuale asupra cărora aceştia nu aveau posibilitatea să-şi exprime acordul de voinţă.

Faţă de situaţia expusă se arată că petenta nu poate invoca vreo încălcare a condiţiilor înscrise expres şi imperativ în art. 17 din OG 2/2001.

Cât priveşte critica petentei referitoare la faptul că agentul constatator i-ar fi aplicat acesteia, printr-un proces verbal de constatare a contravenţiei încheiat anterior o sancţiune pecuniară pentru o faptă similară, se arată că deşi se poate vorbi de fapte contravenţionale a căror conţinut este identic, elementul de diferenţiere este caracterul de repetabilitate, fapt ce face pe deplin admisibilă aplicarea unei astfel de sancţiuni.

Se mai arată că nu poate fi reţinut nici aspectul conform căruia, documentele emise de bancă în completarea contractului de credit, neavând caracter de acte obligatorii, comportă costuri, atâta vreme cât contractul iniţial de credit nu face vorbire în cuprinsul său de  existenţa acestor documete.

În drept, intimata a invocat prevederile OG 21/1992, Legea 363/2007, OG 2/2001.

La cererea partilor s-a administrat in cauza proba cu inscrisuri,  in cadrul careia s-a dispus emiterea unei adrese către CNA pentru a comunica raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanta retine urmatoarele:

In fapt,  prin procesul verbal nr…petenta a fost sanctionata contraventional pentru savarsirea urmatoarelor fapte: 1. la data semnarii contractului de credit pentru emitrea cardului in lei.., incheiat la data de 10.07.2007, numita C Ghe nu a fost informata asupra nivelului comisioanelor percepute de banca, conform pct.  3.12 din contract, fapta ce constituie contraventie potrivit art.  10 lit. b din OG 21/1992; 2. a perceput numitei G M, la data de 23.06.2008, pentru eliberarea unui document „ Acord de refinantare” ,  un comision de 100 lei, document care a fost solicitat in vederea refinantarii unui credit contractat de la X Bank, comisionul perceput nefiind mentionat in contractul de credit, fapta ce constituie contraventie potrivit art. 9 lit. b din Legea 363/2007; 3. spotul publicitar audio-video privind „…” difuzat prin intermediul canalelor de televiziune  prezinta informatii referitoare la un credit pentru care consumatorul plateste 18 lei pe luna pentru fiecare 1000 lei imprumutati, informatie scrisa cu caractere foarte mari. In aceeasi pagina a spotului  publicitar se mentioneaza cu litere foarte mici, ilizibil la prima vedere, faptul ca „promoţia 0% comision de acordare este valabilă numai pentru creditul în RON şi EURO, acordat până la 15.08.2008 DAE începând de la 16,39 % pentru un credit de 10 ani”. In partea audio a spotului nu se face referire la DAE si la perioada de rambursare,  ci numai la suma de 18 lei pe luna pentru fiecare 1000 lei imprumutati.  Avand in vedere modul de prezentare al spotului publicitar, s-a considerat ca acesta poate induce in eroare consumatorii, nefiind mentionate in mod complet si precis toate consecintele esentiale ale acelui imprumut bancar, fiind incalcate prev art. 6 alin. 1 lit b din Legea 363/2007.

Instanta constata ca apararea petentei in ceea ce priveste prima contraventie retinuta in sarcina acesteia prin procesul verbal nu este intemeiata.

Astfel,  imprejurarea ca ulterior incheierii contractului, o  data cu cardul a fost inmanat clientului si Ghidul Utilizatorului,  nu implica un acord din partea acestuia cu privire la o clauza contractuala  nementionata in contract si in legatura cu care nu si-a putut manifesta vointa. Simpla informare continuta in respectivul ghid nu poate produce efecte juridice,  cata vreme in contractul semnat de parti nu exista nici o referire cu privire la nivelul comisionului anual de administrare a cardului.

In drept instanta retine ca, potrivit art. 10 lit.  b din OG 21/1992, consumatorii au dreptul la incheierea contractelor, de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie,  indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobanzilor.

Coroborand situatia de fapt cu textul de lege mentionat, instanta constata ca in mod corect s-a dispus sanctionarea petentei pentru savarsirea faptei prev de art. 10 lit.  b din OG 21/1992.

Cu privire la cea de-a doua contraventie retinuta in sarcina petentei, instanta retine ca, potrivit art. 6 lit. c pct. 1 din Legea 289/2004,  inainte de incheierea contractului, creditorul trebuie sa informeze consumatorul despre documentatia de credit necesara acordarii unui credit, documentatie care trebuie sa cuprinda o  descriere a modalitatilor de garantare pentru plata integrala a datoriei si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei. Cum refinantarea creditului reprezinta o modalitate pe care o are la dispozitie consumatorul pentru a inceta contractul, a schimba produsul sau a se adresa altui comerciant, perceperea comisionului pentru acordul de refinantare reprezinta un obstacol oneros sau disproportionat  si care nu a fost prevazut in contract, constituind astfel o practica comerciala incorecta.

Instanta nu va retine sustinerea petentei cum ca a mai fost sanctionata pentru aceeasi fapta printr-un alt proces verbal,  intrucat acest aspect nu are relevanta in cauza, fiind vorba despre o contraventie continua.

In legatura cu cea de-a treia contraventie pentru care a fost sanctionata petenta,  instanta retine ca potrivit art. 6 alin. 1 lit.  b si d din Legea 363/2007,  o practică comercială este considerată ca fiind acţiune înşelătoare dacă aceasta conţine informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informaţiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente: principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, preţul sau modul de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj specific al preţului.

Potrivit raportului de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate privind difuzarea de către posturile de televiziune a spotului publicitar „..” oferit de banca X, acesta prezinta informatii referitoare la un credit pentru care consumatorul plateste 18 lei pe luna pentru fiecare 1000 lei imprumutati, informatie scrisa  pe un afis cu caractere foarte mari. In josul afisului se mentioneaza cu litere foarte mici, faptul ca „promoţia 0% comision de acordare este valabilă numai pentru creditul în RON şi EURO, acordat până la 15.08.2008 DAE începând de la 16,39 % pentru un credit de 10 ani”.

Coroborand situatia de fapt cu textul de lege retinute mai sus instanta apreciaza ca intradevar, spotul publicitar „..”,  in prezentarea generala contine informatii care pot induce in eroare consumatorul  mediu, fiind scos in evidenta, prin mesajul scris cu caractere mari si cel audio, doar faptul ca, pentru fiecare 1000 lei imprumutati acesta va trebui sa plateasca 18 lei pe luna,  fiindu-i distrasa astfel atentia de la informatiile afisate cu caractere foarte mici, referitoare la DAE.

Pentru aceste considerente instanta,  in baza art.  32 si urm. din OG 2/2001 va respinge plangerea ca neintemeiata.