Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 6348 din 20.10.2009


Dosar nr. 10398/280/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 6348

Şedinţa publică de la 20 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE E.F.

Grefier I. C.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant A. P. NR.670 - BL. PITESTI, chemat în garanţie P. I. şi pe pârât S. S. I., având ca obiect obligaţie de a face

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat T. pentru reclamantă, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Apărătorul reclamantei precizează capătul II de cerere sub aspectul valorii obiectului în sensul că solicită obligarea pârâtei la plata sumei de 15.226,21 lei.

Instanţa pune în discuţie conţinutul raportului de expertiză.

Apărătorul reclamantei arată că nu are de formulat obiecţiuni. De asemenea arată că nu mai insistă în restituirea actelor şi nici în soluţionarea cererii de chemare în garanţie  precum şi faptul că  nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa, faţă de această împrejurare, în temeiul art. 150 C. proc.civ. constată cauza în stare de judecată şi acordă acestuia cuvântul în dezbateri de fond.

Apărătorul reclamantei solicită admiterea acţiunii şi obligarea pârâtei la plata sumei de 15.226,21 lei, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data 06.11.2008 sub nr.  10398/280/2008 reclamanta A.  P. NR.670 - BL. P. PITESTI, a  chemat în judecată pe pârâta S. S. I., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să fie obligata acesta să  predea toate înscrisurile pe care  le deţine în mod ilegal cu privire la A.  P.în perioada iulie 2005- decembrie 2006 deoarece nu a respectat obligaţia de a le predea odată cu celelalte documente din procesul verbal de predare primire din  data de 04.04.2007 şi să îi  plătească suma ce se  va găsi lipsă din verificarea situaţiei financiare a asociaţiei în urma expertizei de specialitate ce se va efectua pentru perioada  iulie 2005- februarie 2007, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că din luna iulie 2005 administrator al asociaţiei a fost numitul  S. G. care  a  decedat la sfârşitul  anului 2006. Pârâta care era soţia acestuia îl ajuta  frecvent încasând contravaloarea întreţinerii şi achitând celelalte plăţi.

Pana în luna februarie 2007 pârâta a continuat să încaseze  bani, semnând chitanţele în nume propriu deşi nu exista niciun contract cu aceasta.

La data de 28.02.2007 a avut loc Adunarea Generală  a asociaţiei ocazie cu care a fost ales un alt administrator în persoana numitei L. P.

Pârâtei i-au fost solicitate toate  documentele asociaţiei dar aceasta a refuzat motivând că mai întâi îşi  va face revizia contabilă  şi apoi le va preda.

Revizorul contabil ales a fost numitul  P. I. de către pârâta, care a  fost plătit de către asociaţie. Perioada verificată a fost 18.07.2005-23.12.2005.

Aceasta  revizie s-a predat cenzorului N. G., fără actele respective care a cerut să se facă revizia contabilă  pentru toata perioada, pană la data  de 31.01.2007.

A precizat reclamanta ca pârâta a predat documentele contabile pentru lunile  ianuarie –februarie 2007 refuzând să preda restul de acte deşi au fost predate d-lui P. pentru efectuarea expertizei iar  prin procesul verbal în data de 26.06.2007 expertul a predat o parte din  documente susţinând că restul au fost restituite pârâtului.

Reclamanta a arătat că din verificările cenzorului asociaţiei pe  baza situaţiei prezentate de d-nul P. a reieşit o  lipsă în gestiune de 15 000 lei, costul contoarelor de gaze (15.000 lei ) fiind băgat în cheltuielile  asociaţiei ceea ce  este nelegal întrucât au fost plătite în mod  separat de locatari.

La fila 86 din dosar reclamanta a precizat capătul II din  cerere solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de bani ce se va găsi lipsă din gestiune în perioada iulie 2005-februarie 2007, suma evaluată provizoriu la 100 lei.

În şedinţa publică din 20.10.2009 reclamanta a majorat câtimea obiectului cererii, conform  raportului de expertiză, la suma de 15266,21 lei.

La fila  137 din dosar reclamanta a depus o cerere  de chemare  în garanţie a  numitului P. I., cerere precizata în şedinţa din  28.04.2009, prin care a  solicitat obligarea chematului în  garanţie să predea înscrisurile asociaţiei iar în subsidiar să depună procesul  verbal prin care acestea au fost predate  şi să precizeze numele persoanei căreia i le-a predat.

În cauză s-au administrat probele cu înscrisuri, interogatoriu, martori şi expertiză contabilă , raportul fiind întocmit de  d-nul expert S. G.

Din probatoriu administrat, instanţa reţine următoarele:

S. G., soţul pârâtei a fost administrator al asociaţiei în perioada  iulie  2005- februarie 2007, decedând în luna martie 2007

În aceasta calitate a semnat contracte în numele asociaţiei, a încasat contravaloarea cheltuielilor comune precum şi a celorlalte cheltuieli aferente asociaţiei.

În aceasta perioada pârâta a desfăşurat activităţi  de încasare-plăţi în baza unui acord  verbal nefiind desemnată ca administrator prin  hotărârea adunării generale.

Aceste aspecte nu au fost contestate de părţi. Actele contabile ale asociaţiei au rămas în posesia  pârâtei.

Ulterior pârâta a predat asociaţiei documentele  contabile. Din  nicio probă nu rezultă faptul că în  posesia acesteia au rămas documentele solicitate prin acţiune.

Existând suspiciuni că asociaţia a fost  prejudiciată de S G şi de parată prin încasare unor sume de bani neînregistrate în contabilitate s-a solicitat efectuarea unei expertize extrajudiciare, expertiză efectuată de d-nul expert P I.

Pe baza documentelor avute în vedere de d-nul expert P s-a efectuat o nouă expertiză de către cenzorul asociaţiei împrejurare în care s-a  constatat că din  gestiune lipseşte suma de 15 000 lei.

Reclamanta a formulat plângere penală  împotriva pârâtei.

Prin rezoluţia nr. 6789/P/2007 Parchetul  de pe lângă Judecatoria Piteşti a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.  215/1 C.pen.  întrucât pârâta nu are  calitatea de funcţionar cerută de lege, latura civilă  rămânând nesoluţionată.

În acest context reclamanta s-a adresat instanţei civile în vederea recuperării prejudiciului pe care a susţinută că l-au cauzat pârâta şi soţul sau.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize pentru a  se stabili dacă în  perioada menţionată în  acţiune prin modul în care pârâta şi soţul sau  şi-au desfăşurat activitatea au cauzat reclamantei un prejudiciu, respectiv în ce constă acest prejudiciu şi care este cuantumul.

În perioada invocată în  acţiune soţul pârâtei în calitate de  administrator al reclamantei  a încheiat contract de contorizare individuală a apartamentelor cu SC. I G IS.R.L., contract prin care s-a stabilit şi preţul (filele 72-75 din dosar) precum şi contractul  cu SC. I S.R.L. în vederea executării lucrărilor la instalaţia de gaze.

Conform  raportului de expertiză soţul pârâtei  a ordonat efectuarea unor plăţi în cuantum de 15 266,21 lei în plus faţa de prevederile şi valoarea contractelor încheiate cu SC. I. G. I. S.R.L – nr.  150/2005- (15 980 lei) şi SC. I. S.R.L. – nr. 27/2005 – (4 290 lei) către  aceste societăţi.

Din acelaşi raport de expertiză rezultă că aceasta suma a fost ordonată la plata fără temei  legal astfel încât reprezintă lipsă în gestiunea fostului administrator.

Astfel, contractele încheiate de  asociaţie includeau în preţul stabilit  executarea lucrărilor de  proiectare, obţinere aprobări , avizare proiecte, piese componente şi manoperă – contract încheiat cu SC. I.G.I. S.R.L.  precum şi lucrările de executare a instalaţiei de  gaze, contract încheiat cu SC. SC. I. S.R.L. 

Cu toate acestea , peste preţul stabilit în contracte  administratorul, pentru  lucrările  menţionate în contracte, a achitat suma de 15 266 lei suplimentar fără justificare, aspecte ce rezultă din  raportul de expertiză şi din înscrisurile  depuse la dosar. Acesta suma cuprinde şi executarea unor lucrări pentru care nu există contract încheiat legal, suma şi lucrări  contestate de reclamantă

Din  nicio probă administrată în cauză nu rezultă faptul că majorarea valorii obiectului  contractelor încheiate cu cele două societăţi a fost discutată în adunare  generală sau în comitetul  executiv al asociaţiei.

Deci,  aceasta suma a fost ordonată la plată  fără a exista  acordul proprietarilor din condominiu fie pentru executarea unor lucrări suplimentare fie pentru majorarea preţului lucrărilor, acord exprimat în adunare generală  sau prin  membrii comitetului executiv potrivit dispoziţiilor Lg. 114/1996 şi Regulamentului de aplicare.

Situaţia expusă se probează cu înscrisurile depuse la dosar coroborate cu declaraţiile martorilor şi concluziile raportului de expertiză.

Conform dispoziţiilor Lg. 114/1996 modificată administratorul nu are ca atribuţie ordonarea  unor plăţi neaprobate de comitetul  executiv sau de adunarea generală. De asemenea administratorul nu este îndreptăţit să încheie contracte în numele asociaţiei sau să modifice clauzele contractuale acceptate de proprietari fie prin reprezentanţii comitetului executiv fie în cadrul  adunării generale în sensul  majorării valorii obiectului contractului sau efectuării unor lucrări noi.

Procedând în acest mod administratorul a încălcat dispoziţiile Lg. 114/1996 în vigoare în perioada respectivă diminuând patrimoniul asociaţiei cu suma de 15 266,21 lei contrar voinţei membrilor asociaţiei de  proprietari exprimată în  mod legal.

Potrivit disp art. 998-999 C.civ. orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela care la ocazionat a-l repara.

Angajarea răspunderii civile delictuale implică îndeplinirea cumulativă a patru condiţii: săvârşirea unei fapte ilicite, cauzarea unui prejudiciu, vinovăţie şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu.

Prima condiţiile o constituie, deci, săvârşirea unei fapte ilicite.

Fapta ilicită, ca element  al răspunderii civile delictuale, reprezintă orice faptă prin care  încălcându-i-se normele dreptului obiectiv sunt cauzate  prejudicii dreptului subiectiv aparţinând unei  persoane.

Ceea ce interesează atunci când se analizează fapta ilicită ca element al raspunderii civile delictuale este  obiectivarea, manifestarea exterioară a unei atitudini de conştiinţă şi voinţă  a unei anumite persoane, manifestare prin care s-a introdus în contextul relaţiilor sociale un factor nepermis ce a încălcat norma dreptului obiectiv şi a dus prejudicii unui drept subiectiv.

Caracterul ilicit decurge, în mod obiectiv, din această încălcare.

În cauză, instanţa apreciază că administratorul  asociaţiei, soţul pârâtei, prin  efectuarea unor plăţi nejustificate şi nefundamentate pe o hotărâre a comitetului executiv sau a adunarii generale, în raport de atribuţiile stabilite în sarcina sa, a încălcat dispoziţiile Lg.  114/1996 modificată.

În consecinţă, condiţia privind săvârşirea unei fapte ilicite este îndeplinită.

Este necesar ca prin fapta ilicită să se cauzeze un prejudiciu.

Prejudiciul constă în rezultatul, în efectul negativ suferit de o anumită persoană ca urmare a faptei ilicite săvârşită de o altă persoană.

Prejudiciul poate fi moral şi material .

Prejudiciul este o stare de fapt ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă.

Prin acţiunile ilicite săvârşite de  soţul pârâtei, materializate în ordonarea unor plăţi din veniturile asociaţiei contrar dispoziţiilor legale în materie, este neîndoielnic faptul că s-a cauzat un prejudiciu reclamantei.

Prejudiciul cauzat reclamantei constă în lipsa constatată în patrimoniul reclamantei ca urmare a plăţilor nelegale dispuse de administrator.

Prejudiciul încercat de reclamantă este rezultatul direct al faptei ilicite săvârşite de administrator.

Pentru ca  răspunderea civilă a celui care a cauzat un prejudiciu să fie angajată este necesar ca autorul să fi acţionat cu vinovăţie.

În dreptul civil român, răspundere civilă delictuală este angajată chiar în condiţiile în care vinovăţia îmbracă forma culpei.

Vinovăţia reprezintă atitudinea psihică pe care autorul a avut-o la momentul săvârşiri faptei ilicite faţă de faptă şi urmările acesteia.

Factorul intelectiv al vinovăţiei presupune un anumit nivel de cunoaştere , de conştiinţă a semnificaţiei sociale a faptelor şi urmărilor acestora.

Factorul volitiv presupune întotdeauna libertatea de deliberare şi de decizie din partea autorului faptei.

Pentru a fi liberă, alegerea unei conduite este necesar să nu fi fost constrânsă de factori imprevizibili care să-l fi silit pe subiect să acţioneze într-un anumit fel.

În cauză soţul pârâtei în calitate de administrator, în raport de pregătirea pe care  o avea şi-a dat seama pe deplin  de săvârşirea faptei  ilicite precum şi de  producerea consecinţelor acestei fapte.

Codul civil prevede în mod expres cauzele de natură să înlăture vinovăţia

Prin probele administrate nu s-a făcut dovada existenţei unei împrejurări de natură să înlăture vinovăţia.

În concluzie, instanţa apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile  răspunderii civile delictuale însă.

În consecinţa în patrimoniul soţului pârâtei a  luat naştere obligaţia de a restitui suma plătită sau suma  ordonată la plată contrar dispoziţiilor legale, respectiv suma de  15 266,21 lei.

Aceasta obligaţie are  caracter patrimonial astfel încât, la data decesului,  s-a transmis  în patrimoniul  moştenitorilor săi, respectiv al soţiei moştenitoare. Pârâta nu  a invocat faptul  că nu ar fi acceptat succesiunea soţului .

Pentru aceste considerente în baza disp art. 998-999 C.civ. instanţa va admite acţiunea în parte şi va obliga pe pârâtă să plătească reclamantei cu titlu de daune materiale suma de 15266,2 lei.

În baza dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. instanţa va obliga pe pârâtă să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 1700 lei.

Din probele administrate nu rezultă faptul  că înscrisurile asociaţiei s-ar afla  în posesia pârâtei sau chematului în  garanţie situaţie faţa de care va  respinge cererea de chemare în judecată precum şi cererea  de chemare în garanţie sub acest aspect.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea principală precizată formulată de reclamanta A. P. NR.670 - BL.  Pitesti cu sediul  în  mun.  Pitesti, str.  V.L., bl. P., sc. B, ap. Parter, jud. Argeş, în contradictoriu cu pârâta S.S. I.  domiciliată în mun. Pitesti, str.  Banat, bl. A., sc. C, ap. 11,jud. Argeş.

Respinge cererea de chemare în garanţie formulată în contradictoriu cu chematul în garanţie P.I. domiciliat în mun.  Pitesti, str. M. Ş., bl., sc. A, ap.,jud. Argeş

Obligă pe pârâta S. S. I. să plătească reclamantei suma de 15266,2 lei cu titlu de despăgubiri şi suma de 1700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Octombrie 2009

Preşedinte,

E. F. Grefier,

I. C. ?