Anulare proces-verbal de contravenţie

Sentinţă civilă 1926 din 03.11.2009


Prin sentinţa civilă nr.1926 din 03 noiembrie 2009, instanţa a admis, în parte, plângerea la contravenţie formulată de petentul SC “X” SRL- reprezentant legal de O.I., împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria TR nr. 0005812 încheiat la 10 august 2009 de I.T.M. Teleorman prin care i-a fost aplicată o amendă contravenţională în cuantum de 1500 lei în contradictoriu cu agentul constatator Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman şi a redozat sancţiunea dispusă prin procesul verbal seria TR, nr.0005812 din 10 august 2009 emis de ITM Teleorman, aplicând sancţiunea ”avertisment”.

Pentru a pronunţa o asemenea soluţie, instanţa a reţinut că, prin procesul verbal de contravenţie de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria TR nr. 0005812 încheiat la 10 august 2009 de ITM, petenta a fost sancţionată contravenţional cu o amendă în cuantum de 1500 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prev.de art. 276 alin.1 lit.e din Legea 53/2003, constând în aceea că ,,la data controlului, 5 august 2009, ora 12.30, la vulcanizarea aparţinând societăţii petente, a fost găsit lucrând domnul V.I., fără a avea întocmit contract individual de muncă, în formă scrisă, anterior începerii activităţii de către administratora societăţii, fiind încălcate prevederile art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003, cu completările şi modificările ulterioare”.

Plângerea a fost formulată în termenul prev. de art.31 din O.G 2/2001, reţinându-se că petentul a primit procesul verbal de contravenţie în data întocmirii, 10 august 2009 şi a depus plângerea la instanţă la 21 august 2009.

Din oficiu, instanţa a constatat îndeplinirea condiţiilor expres prev. de art.16 şi 17 din O.G nr.2/2001, menţiunile a căror lipsă atrage nulitatea absolută a procesului verbal de contravenţie fiind prezente.

S-a constatat că nu sunt împlinite termenele prev. de art.13 şi 14 din O.G nr.2/2001, care atrag prescrierea aplicării şi executării sancţiunii amenzii contravenţionale, procesul verbal de contravenţie fiind întocmit la 5 zile de la data săvârşirii faptei şi comunicat petentului în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii.

Cu contractul individual de muncă nr. 22431 înregistrat la 17 august 2009 la ITM Teleorman, petenta a făcut dovada că a angajat în scurt timp persoana ce a fost găsită fără contract de muncă desfăşurându-şi activitatea la punctul de lucru al societăţii, în termenul fixat de către agentul constatator, (anexa I la procesul-verbal de contravenţie- aflată la dosar) iar cu înscrisurile depuse (acte medicale) a făcut dovada celor susţinute în procesul-verbal de contravenţie, că a apelat la serviciile numitului V.I., întrucât a fost plecată la spital, să-l însoţească pe socrul său.

instanţa a constatat că petenta nu a făcut dovada că nu ar fi săvârşit fapta pentru care a fost sancţionată contravenţional, însă faţă de pericolul social al acesteia, aspectul că nu a mai fost sancţionată contravenţional, instanţa a apreciat că se impune aplicarea sancţiunii avertisment în locul sancţiunii amendă şi în consecinţă, conform art.5 şi 34 din OG nr.2/2001 a admis în parte plângerea formulată de petentă şi a redozat sancţiunea dispusă în procesul verbal de contravenţie seria TR nr. 0005812 încheiat la 10 august 2009 de ITM Teleorman aplicând petentei, sancţiunea „avertisment” în loc de amendă în cuantum de 1500 lei.