Partaj

Sentinţă civilă 2838 din 07.10.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL  B A C Ă U

Dosar nr. 1544/270/2009 partaj

Înreg. 24.03.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2838

Şedinţa publică din data de  07 octombrie 2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte - Gheorghe Andronache

Grefier - Nicoleta- Dalia  Vrînceanu

La ordine a venit spre soluţionare acţiunea civilă promovată de reclamanţii …………  şi ………… împotriva pârâtei …………, având ca obiect partaj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat Norocel Roxana reprezentând reclamanţii şi  pârâta personal, lipsă fiind reclamanţii.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Avocat Norocel Roxana pentru reclamanţi, arată că nu are de formulat obiecţiuni la raportul de expertiză. Nu are alte cereri de formulat şi depune la dosar 2 chitanţe privind plata onorarului de avocat.

Pârâta  arată că a participat la expertiză şi a constatat că s-au făcut investiţii numai într-o parte a casei. Doreşte partea ei în natură. Nu are cereri de formulat.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Norocel Roxana pentru reclamanţi, solicită a se dispune ieşirea din indiviziune, admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi atribuirea bunurilor în varianta I, lotul nr. 1, toate construcţiile, urmând a fi obligaţi reclamanţii la plata sultei. Mai arată că, partajarea în natură nu este posibilă, chiar experta subliniază o serie de neajunsuri. Reclamanţii, de-a lungul timpului au făcut investiţii, terenul pe care este amplasată construcţia este proprietatea exclusivă a lor. Pârâta doreşte partajarea într-o variantă în care doreşte o cameră care este amplasată în mijlocul casei, pârâta are deja un imobil, este îndreptăţită să primească sultă. Solicită obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert(fila 32) şi onorariu avocat, raportat la cota care i se cuvine.

Pârâta …………, având cuvântul pe fond, arată că în timpul efectuării expertizei reclamanţii şi-au manifestat voinţa ca în lotul ei să fie trecute camera 1, sala, respectiv partea din casă în care nu s-au făcut investiţii. Dispoziţiile art. 6735 Cod procedură civilă îi conferă dreptul la bunuri în natură, iar conform art. 6739 al. 2  Cod procedură civilă, au dreptul să primească partea în care au făcut investiţii, există intrări separate şi nu sunt deranjate părţile. Mai arată că, lângă această casă sora ei a avut nişte anexe, reclamanţii au demolat aceste anexe care erai deasupra beciului, reclamanţii au suficient spaţiu. Timp de 15 ani i-au interzis accesul în casă. Depune la dosar o schiţă şi precizează că a studiat cu atenţie raportul de expertiză şi evaluarea. În concluzie, solicită a-i fi atribuite camera nr. 1, holul, veranda, cu terenul din faţă, există posibilitatea de convieţuire.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin acţiunea formulată reclamanţii …………şi ………… au chemat în judecată pe pârâta ………… pentru a se dispune ieşirea din indiviziune asupra imobilului situat în …………, str…………., judeţul Bacău, compus din 2 camere, sală, bucătărie, construit din lemn, cărămidă,acoperit cu ţiglă, amplasat pe terenul în suprafaţă de 300 m.p. proprietatea reclamanţilor.

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivare reclamanta arată că pârâta este sora defunctei …………,reclamanţii cumpărând de la moştenitorii soţului supravieţuitor,…………, terenul în suprafaţă de 300 m.p. şi ? din locuinţa situată în …………, str. …………, nr…………, judeţul Bacău.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, s-a luat interogatoriu pârâtei şi au fost audiaţi martori, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

În data de 01.04.1983 a decedat ……….., cu ultimul domiciliul în …………, judeţul Bacău.

Moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas : …………, în calitate de soţ supravieţuitor şi pârâta …………, în calitate de colateral privilegiat.

Masa succesorală se compune din ? din imobilul – locuinţă, compus din 2 camere, sală, bucătărie, construit din lemn şi cărămidă, acoperit cu ţiglă, situat în …………., str…………., nr………….,judeţul Bacău.

Cota succesorală este de câte ? pentru fiecare moştenitor.

Cealaltă jumătate din imobil aparţine soţului supravieţuitor, fiind cota sa de contribuţie la dobândirea acestuia.

Constată că la data de 08.12.1993 a decedat …………, cu ultimul domiciliu în …………, judeţul Bacău.

Moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas : ………… – soră, ………… – soră, …………– soră, ………… – frate,………… – frate, ………… – …………. – nepot de frate, ………… – nepot de frate.

Masa succesorală se compune din cota de ? din imobilul locuinţă prezentat mai sus.

Prin contractul de vânzare, autentificat sub nr.1.473/12.09.1997 la B.N.P. …………, cu sediul în ……….., judeţul Bacău, moştenitorii lui …………vând reclamanţilor ………… – …………şi ………… drepturile lor indivize de proprietate din cota parte de ? din imobilul prezentat anterior.

La acest imobil reclamanţii au făcut o serie de îmbunătăţiri : au refăcut instalaţia electrică într-o cameră şi în bucătărie şi au montat rigips în aceste încăperi, au înlocuit uşa de la bucătărie şi de la hol, au racordat locuinţa la reţeaua de gaze, au făcut instalaţia de încălzire –centrală termică,au tras apa în curte, au schimbat plasele din metal cu scândură la gardul de la  stradă. Tencuiala exterioară a fost doar lucrare de întreţinere a locuinţei şi nu se va reţine ca îmbunătăţire.

În consecinţă, se va majora lotul reclamanţilor cu contravaloarea acestor îmbunătăţiri.

În urma probelor administrate, prin Încheierea din data de 10.06.2009, s-a stabilit masa succesorală, moştenitorii, cotele ce revin acestora şi a fost desemnat un expert pentru evaluarea bunurilor şi formularea de propuneri de atribuire a loturilor.

Expertiza efectuată în cauză a respectat dispoziţiile din încheierea sus-precizată, părţile neridicând obiecţiuni.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 728 din codul civil urmează a se admite acţiunea şi a se dispune ieşirea părţilor din indiviziune prin atribuire de loturi conform expertizei tehnice, varianta I.

Instanţa urmează a atribui loturile în această variantă având în vedere concluziile expertizei, respectiv, faptul că terenul de amplasament este destul de redus, nu există în fapt o posibilitate de partaj în natură. Această variantă, propusă de pârâtă, ar presupune numeroase inconveniente tehnice, şi anume: valoarea proprietăţii pe ansamblu se va diminua considerabil; reclamanţii nu vor avea acces în camera 1 pe care o primesc; va fi dificilă de realizat efectiv partajarea terenului, dat fiind amplasamentul zonei dorite de pârâtă (central, în mijlocul lotului de teren).

În conformitate cu art.274 Cod procedură civilă va fi obligată pârâta să achite reclamanţilor suma de 1.539 lei, reprezentând cota parte din cheltuielile de judecată (onorariu avocat, taxă judiciară de timbru şi taxă expertiză).

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea formulată de reclamanţii …………. - ……. şi …………., domiciliaţi în …………, str. ………… nr…, judeţul Bacău împotriva pârâtei …………, domiciliată în ………….., str. …………, bl ……., ap….., judeţul Bacău.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi atribuie loturile conform expertizei tehnice, varianta I, după cum urmează:

Lotul nr.1 se atribuie reclamanţilor şi cuprinde casa situată în  …………., str. ………… nr……, judeţul Bacău, împreună cu gardul aferent, în valoare de 26.258 lei.

Lotul nr.2 se atribuie pârâtei şi cuprinde suma de 4.111 lei, sultă ce o va primi de la lotul nr.1 - reclamanţii …………. - ……….. şi  …………...

Obligă pârâta să achite reclamanţilor suma de 1.539 lei, reprezentând cota parte din cheltuielile de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 07 octombrie 2009.

 PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.  Gh.A. - 08.10.2009

Dact. N.D.V. - 12.10.2009

Exemplare - 5(cinci).

1