Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2800 din 02.09.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A CĂ U

Dosar nr. 4900/270/2009

Înreg. 31. 07. 2009 - contestaţie executare - 

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2800

Şedinţa din 2 septembrie  2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – AGLAIA  HOGEA

GREFIER  - GABRIELA VĂLEANU

La ordine a venit spre soluţionare contestaţia la executare promovată de contestatorul …………….. împotriva intimatei ……….. –  ……….. ……….. – Filiala ………...

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat Dinga Claudiu pentru  contestator şi intimatul prin dl. …………….. – preşedintele  …………….. asistat de avocat Atanasiu Elena. 

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat Dinga Claudiu precizează că, nu are alte cereri de formulat.

Avocat Atanasiu Elena, pentru intimat, solicită ataşarea dosarului nr. 4413/270/2009 al Judecătoriei Oneşti, prin care s-a încuviinţat executarea. Mai solicită proba cu interogatoriul contestatorului.

Avocat Dinga Claudiu menţionează că, la dosar există încheierea  din dosarul nr. 4413/2009, iar interogatoriul nu se impune în cauză, în raport de motivele la executare.

Instanţa, având în vedere toate actele existente şi obiectul contestaţiei, apreciază că probele formulate sunt inutile cauzei, motiv pentru care le resping. Văzând că nu sun t late cereri de formulat, instanţa declară dezbaterile închise şi acordă cuvântul în fond.

Avocat Dinga Claudiu, potrivit art. 13 lit. a din O.G. 26/2000, …………….. este un subiect de drept cu personalitate juridică distinctă, o entitate distinctă. Solicită a se avea în vedere că, acest contract a fost încheiat cu ……………….. Precizează că, la punctul unu din contestaţie a invocat nulitatea somaţiei – aceasta trebuie să prevadă data la care a fost emisă. După ce a formulat contestaţia la executare, la celelalte somaţii, s-au făcut modificări cu pixul în ceea ce priveşte data emiterii. Arată că, somaţia comunicată este cea depusă la dosar. De asemenea, solicită să se constate că executarea silită este nelegală, deoarece executarea trebuia făcută prin poprire aşa cum prevede contractul, dar executorul nu a respectat această menţiune din contract. Procesul verbal de la fila 20 dosar, este eronat întocmit, acesta fiind titlul executor împotriva lui …………….. şi împotriva contestatorului. Menţionează că, acesta nu stabileşte solidaritatea, care este o menţiune expresă prevăzută de lege. Solicită anularea executării silite, cu cheltuieli de judecată.

Avocat Atanasiu Elena, pentru intimata, cu privire la somaţia, consideră că, nu s-a indicat textul de lege pentru a reglementa această situaţie privind nulitatea somaţiei. Potrivit art. 454 C.p.c., poprirea se înfiinţează fără somaţie, aceasta se face prin adresă comunicată contestatorului. Poprirea nu presupune emiterea unei somaţii. În legătură cu sucursalele şi filialele, contractul este încheiat cu ………...  ……….. prin reprezentanţii din teritoriu. Mai arată că, pe contract există semnătura preşedintelui …………….. Precizează că, prin L. 122/96 sunt constituite IFN-urile. Să se aibă în vedere că, nu s-a solicitat nulitatea contractului, aşa încât este perfect valabilă. Consideră că, dacă s-a trecut filiala sau sucursala nu a prejudiciat cu nimic pe contestator. Invocă excepţia lipsei de interes. Prin contractul nr. 150 din 18.02.2008, s-a renunţat la beneficiul de diviziune şi discuţiune. La art. 12 din contract se prevede ca giranţii să achite în solidar cu împrumutatul, debitul neachitat. Prin similaritate s-ar putea spune că mai este o hotărâre la dosar şi care s-a invocat în apărare.

Fiind întrebat de către instanţă, avocat Dinga Claudiu, precizează că, nu a ridicat excepţia autorităţii de lucru judecat.

Faţă de faptul că nu s-a ridicat o asemenea excepţiei, instanţa nu a pus-o în discuţia părţilor.

Avocat Atanasiu Elena menţionează că, în acea hotărâre nu s-a rezolvat nimic. Potrivit  art. 22 din contract, în cauză există o solidaritate pasivă din care rezultă obligaţia fiecărui debitor să achite debitul neachitat. Pe fond, precizează că, titlul executor este perfect valabil, situaţie în care, solicită respingerea contestaţiei, pe excepţie şi pe fond. Cu cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

 I  N  S  T  A  N  Ţ  A

 Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă; 

Constată că la data de 31.07.2009, contestatorul …………….., a formulat contestaţie la executare silită din dosarul nr. 357/2009 al B.E.J. ………………, în contradictoriu cu intimata CAR …………….. – Filiala ……………., solicitând anularea formelor de executare silită şi cheltuieli de judecată.

Contestaţia este legal timbrată cu 194 lei taxă judiciară de timbru şi 0, 3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că executarea este netemenică şi nelegală.

În drept, sunt invocate prevederile art. 399 C.pr.civ.

Intimata a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea cererii  faţă de împrejurarea că, în calitate de girant, contestatorul a renunţat la beneficiul diviziunii şi discuţiunii obligându-se în solidar cu împrumutatul de a plăti datoria.

Ulterior, în instanţă intimata a invocat excepţia lipsei de interes a contestatorului, faţă de faptul că, contestatoarea în calitate de girant, a renunţat conform art. 12 din contract, la beneficiul de diviziune şi discuţiune, obligându-se în solidar cu împrumutatul la plata debitului.

Referitor la excepţia  menţionată mai sus, instanţa ( având în vedere chiar motivarea intimatei), constată că, …………….. are interes în formularea contestaţiei, situaţie în care se va respinge excepţia, ca neîntemeiată.

La dosar s-au depus acte din analiza cărora instanţa reţine în fapt următoarele:

Între intimata CAR ……………..-Filiala …………….. şi numitul …………….., s-a perfectat contractul de împrumut nr. 150 din 18.02.2008, potrivit căruia intimata a împrumutat lui  …………….. suma de 22.000 lei, ce trebuia rambursată în 60 de rate lunare.

În contract părţile au prevăzut şi dobândă de 23%, penalităţi de întârziere, dobândă penalizatoare peste dobânda curentă şi dobândă penalizatoare majorată faţă de dobânda de 23%.

Împrumutatul a fost girat de mai multe persoane, printre care este menţionat şi contestatorul …………….., acesta semnând contractul de împrumut în care s-a stipulat la art. 24 că, giranţii răspuns solidar cu împrumutatul, iar în art. 12 al aceluiaşi contract au renunţat la beneficiul diviziunii şi discuţiuni.

Potrivit art. 1662 şi art. 1677 cod civil, beneficiul de discuţiune, este excepţia pe care o poate opune creditorului urmăritor un fidejusor, cerând creditorului să urmărească mai întâi bunurile debitorului principal, dacă nu a renunţat la acest beneficiu.

Beneficiul de diviziune, este de asemenea, excepţia pe care o poate opune creditorului urmăritor acela dintre fidejusorii care garantează creanţa sa, împotriva căruia s-a îndreptat în exclusivitate urmărirea, şi prin efectul căreia creditorul va fi obligat să-şi dividă acţiunea împotriva tuturor cofidejusorilor care garantează aceeaşi creanţă, cu excepţia cazului când s-a obligat solidar sau a renunţat la  beneficiul de diviziune (art. 1042, 1666 cod civil).

În speţă, împrumutul a fost garantat de mai mulţi giranţi care au renunţat la beneficiul discuţiunii şi diviziunii, situaţie în care executarea poate fi pornită pentru întreaga sumă împotriva unuia dintre giranţi.

Cum suma împrumută, nu a fost achitată la termenul stipulat în contract de către împrumutatul ………………, la cererea intimatei s-a declanşat procedura executării silite împotriva contestatorului-girant, prin intermediul B.E.J. …………….., în dosarul nr. 357/2009.

Din cuprinsul angajamentului de plată de la fila 19 dosar, rezultă că, contestatorul-girant se angajează să plătească în mod solidar prin reţineri lunare din veniturile sale, suma de 22.000 lei, iar în cazul în care titularul împrumutului nu va restitui ratele conform graficului de rambursare, este de acord să i se reţină din salariu rata lunară de 270 lei.

Astfel, aşa cum rezultă din cuprinsul adresei de la fila 26 dosar la data de 04.08.2009, s-a declanşat procedura executării silite prin poprire pe salariul contestatorului ………………, pentru recuperarea sumei de 19.000 lei, reprezentând debit, 14,30 lei, taxă judiciară de timbru şi 1.900 lei cheltuieli de executare.

Debitul total în sumă de 20.914, 30 lei, a fost stabilit de către executor prin procesul verbal constatator din 27.07.2009 ( fila 21 dosar), sumă ce a fost trecută în somaţia înaintată contestatorului la aceeaşi dată (fila 22 dosar).

Potrivit art. 3717 al.  3 şi 4 C.pr.civ., sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin proces verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii, iar pentru aceste sume, procesul verbal constituie titlu executoriu.

Acelaşi articol, la alin. 1 stabileşte că, partea care solicită îndeplinirea unui acte sau alte activităţi care interesează executarea silită este obligat să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Rezultă aşadar conform textelor mai sus menţionate că principiul pe care legea îl consacră în motivarea executării silite este cel al avansării cheltuielilor de către partea care solicită îndeplinirea unui act sau altei activităţi care interesează executarea silită.

Cum creditorul este cel care ia iniţiativa declanşării executării silite şi tot el este interesat în realizare, este firesc ca, în principal cheltuielile de executare să fie consemnate de către creditor.

În speţă, în dosarul de executare nr. 357/2009, deşi există procesul verbal constatator prin care s-a stabilit debitul total de 20.914, 30 lei, în care sunt incluse şi cheltuielile de executare în sumă de 1900 lei, nu s-a făcut dovada achitării acestora aşa cum prevede art. 3711 al. 3 C.pr.civ., nefiind depuse chitanţe.

Faţă de cele expuse, constatând că executarea silită s-a efectuat cu încălcarea prevederilor legale în ceea ce priveşte stabilirea debitului, urmează ca în temeiul art. 399 C.pr.civ., să se admită contestaţia şi în consecinţă se vor anula în totalitate formele de executare.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 23 al. 1 lit. e din L. 146/1997, se va dispune restituirea taxei judiciare de timbru către contestatoare.

În baza art. 274 C.pr.civ., va fi obligată intimata la cheltuieli judecată către contestator, reprezentând onorariu avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

Respinge excepţia lipsei de interes a contestatorului, ridicată de către intimată ca neîntemeiată.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul …………….., cu domiciliul ales în ……………., str. ……………., ………, în dosarul de executare al B.E.J. ……………., înregistrată sub nr. 357/2009, în contradictoriu cu intimata CAR-……………, Filiala ……………., str. …………….., bl. ……., ………., jud. Bacău.

Anulează în totalitate formele de executare din dosarul menţionat mai sus.

În baza art. 23 al. 1, lit. e din L. 146/1997, dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în sumă de 194 lei.

În baza art. 274 C.pr.civ., obligă intimata la cheltuieli de judecată către contestator în sumă de 2.500 lei, reprezentând onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 2.10.2009.

Preşedinte, Grefier,

Red.- A.H.- 7.10.2009

Dact.- G.V.- 8.10.2009.

Ex.- 4.