Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5870 din 09.09.2013


Operator 2445

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU;GORJ

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 5870/2013

Şedinţa publică de la 09 Septembrie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea BAI şi pe intimata ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE GORJ, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  s-a prezentat pentru petentă avocat BS , lipsă fiind reprezentantul  intimatei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, se constată  depusă la dosar în data de 06.09.2013  adresa nr. GJ 10145/06.09.2013 prin care se comunică la dosar în copie dosarul de executare silită .

Se acordă cuvântul asupra excepţiilor invocate de intimată prin întâmpinare, respectiv excepţia nemotivării în fapt şi în drept a cererii de chemare în judecată şi excepţia tardivităţii introducerii acţiunii. 

Avocat  BS solicită respingerea excepţiilor, arătând că cererea de chemare în judecată a fost motivată în fapt şi în drept , fiind introdusă în termenul legal, iar pe fond solicită admiterea contestaţia la executare , fără cheltuieli  de judecată.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tg-Jiu sub nr. 7355/318/2013, contestatoarea BAI, în contradictoriu cu intimata ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE GORJ, a formulat  contestaţie la executare împotriva procesului verbal de sechestru  asigurător pentru bunurile mobile nr. 45827/05.04.2013  încheiat de AFP TG-Jiu şi actelor de executare întocmite de intimaţi cu privire la intimată, solicitând anularea tuturor actelor de executare.

În fapt arată că în anul 2012 a achiziţionat din Italia autoturismul marca FIAT tip DUCATO …, obţinând o hotărâre  prin care a obligat Serviciul Înmatriculări Autovehicule Gorj  să-i înmatriculeze autoturismul fără achitarea taxei de poluare , că a făcut demersurile necesare pentru înmatricularea  autoturismului, întrebând care sunt actele necesare, că s-a emit o adresă către Italia pentru comunicarea actelor necesare , urmând ca autoturismul să circule cu numere roşii până la efectuarea acestor verificări, că la începutul lunii martie 2013, socrul  său s-a îmbolnăvit , iar situaţia financiară a familiei sale este foarte precară, astfel încât a hotărât să vândă autoturismul, sens în care a încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu numitul CII  şi a făcut demersurile necesare radierii autoturismului , că i  s-a deplasat la Serviciul Înmatriculări Autovehicule Gorj, însă i s-a comunicat că nu mai poate înstrăina autoturismul  până la definitivarea verificărilor ,iar numerele roşii se pot ridica doar de petentă în calitate de proprietar, că în 05.04.2013 intimata i-a aplicat sechestru pe acest autoturism  ca urmare a datoriilor , că nu se putea aplica sechestru pe un autoturismul vândut altei persoane.

În drept îşi întemeiază cererea pe art. 711 C.p.c.

În dovedire depune împuternicire avocaţială, proces verbal de sechestru , contract de vânzare-cumpărare, taxă judiciară de timbru.

Intimata depune întâmpinare prin care  invocă excepţia nemotivării în fapt şi în drept şi tardivitatea, iar pe fond arată că nu a operat transferul de proprietate la Primăria Tg-Jiu, solicitând şi judecata în lipsă, ataşând proces verbal de sechestru, confirmări de primire, adresa 9768/2013, 46315/2013, 46314/2013, 45021/2013.

Petenta răspunde la  întâmpinare, prin care arată că transferul nu a avut loc  din cauză că autoturismul a fost achiziţionat din Italia şi nu a putut fi înmatriculat,iar petenta în calitate de proprietară s-a  interesat la serviciul Înmatriculări pentru a vederea cum poate cumpărătorul să-şi înregistreze maşina pe numele său, spunându-i-se că nu este posibil acest lucru.

Intimata depune în două exemplare copie de pe dosarul de pe executare silită, existente la filele 39- 84.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Contestatoarea a achiziţionat un autoturism transport marfă tip Fiat-Ducato înregistrat  în evidenţele Consiliului Local Tg-Jiu-Direcţia Publică de Venituri Tg-Jiu aşa cum rezultă din adresa cu nr.9768 (fila 47).

Anterior, prin actul administrativ fiscal nr.102347/07.11.2012 şi procesul verbal de declarare a stării de insolvabilitate s-a reţinut că petenta datora către stat suma de 24591 lei astfel încât s-a emis decizia de instituire a măsurii asigurătorii din 25.01.2013 asupra autoturismului descris anterior. S-a întocmit proces verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile în 05.04.2013, respectiv pentru autovehiculul achiziţionat de petentă. S-a mai emis şi decizia nr.207/08.04.2013 privind răspunderea solidară a contribuabilului cu debitoarea declarată insolvabilă, decizie emisă în baza art27 alin.2 din OG 92/2003 ce constituie titlu de creanţă. Această decizie a fost comunicată petentei care a semnat de primire în data de 16.04.2013. Ulterior, s-a întocmit dosarul de executare silită 183010023990639/13.05.2013 emiţându-se somaţie de executare pentru suma de 24591 lei, titlu executoriu 183010014960160 din 13.05.2013 pentru aceeaşi sumă, acte primite sub semnătură de către petentă în data de 20.05.2013.

La data de 30.04.2013, petenta formulează prezenta contestaţie la executare prin care solicită anularea actelor de executare silită pe motiv că la data întocmirii acestora, petenta a vândut autovehiculul asupra căruia s-a instituit sechestru . Astfel, cu privire la excepţia nemotivării în fapt şi în drept instanţa constată că petenta şi-a motivat contestaţia la executare depunând înscrisul pe care se bazează, respectiv, contractul de vânzare cumpărare pentru vehiculul folosit, motiv pentru care se va respinge această excepţie ca neîntemeiată. Referitor la excepţia tardivităţii formulării acţiunii, instanţa reţine că actul privind măsura instituirii sechestrului a fost primit de petentă în data de 16.04.2013 iar contestaţia a fost formulată la data de 30.04.2013 şi constatându-se că este depusă în termenul legal, instanţa va respinge şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

Pe fond, se reţine că petenta a achiziţionat un autovehicul din Italia şi aşa cum arată atât în cuprinsul contestaţiei cât şi în răspunsul la întâmpinare , serviciul înmatriculări autovehicule Gorj i-a permis să circule cu numere roşii până efectuează verificări în Italia precizându-i că acel autovehicul nu poate fi înstrăinat până la definitivarea verificărilor. De altfel, din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare încheiat între petentă şi numita CII… în data de 21.03.2013 rezultă că autovehiculul nu este înmatriculat , fiecare dintre părţi cunoscând regimul juridic al acestui autovehicul, motiv pentru care atât serviciul înmatriculări autovehicule Gorj cât şi Direcţia Publică de Venituri Tg-Jiu o au în evidenţe ca proprietar tot pe petentă, nefiind posibilă înregistrarea contractului de vânzare cumpărare amintit anterior tocmai pentru că maşina nu era înmatriculată. Este adevărat că transmiterea proprietăţii asupra unui bun mobil se realizează şi printr-un astfel de contract însă, se reţine că petenta nu putea să transfere proprietatea atât timp cât însăşi proprietatea acesteia era supusă unor verificări în Italia, lucru cunoscut de ambele părţi, sens în care petenta nu poate să invoce necunoaşterea situaţiei juridice a bunului său.

În consecinţă, în baza art.711 şi următoarele cpc instanţa urmează să respingă contestaţia la executare ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia nemotivării în fapt şi în drept a acţiunii.

Respinge excepţia tardivităţii formulării acţiunii.

Respinge  contestaţia la executare formulată de contestatoarea BAI, cu domiciliul  ales în …  , în contradictoriu cu intimata ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE GORJ, cu sediul în ….

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică  din 09 Septembrie 2013, la Judecătoria Tg-Jiu.

Preşedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU