Executare silita. Consemnarea la dispoziţia biroului executorului judecătoresc a valorii creanţei. Consecinte.

Rezoluţie din 06.04.2006


Prin incheierea din data de 06.04.2006 instanta a respins excepţia lipsei calitaii procesuale active ca nefondata, a admis cererea formulata de reclamantii M.V. şi M.C.G. în contradictoriu cu pârâtii N.M. şi C.A. si a desfiintat masurile de executare dispuse in dosarul de executare nr. 74/2006 al BEJ S.D. din Bucuresti.

Prin cererea inregistrata la data de 17.03.2006, pe rolul acestei instante, sub nr. 8288/299/2996 reclamantii M.V. si M.C.G. au chemat in judecata paratii N.M. si C.A., solicitand instantei pronuntarea unei hotarari pe cale de ordonanta presedintiala prin care sa dispuna incetarea executarii silite desfiintarea masurilor de executare silita efectuata in dosarul de executare nr. 74/2006 al BEJ S.D. din Bucuresti.

In motivarea cererii au aratat, in fapt, ca la data de 7.11.2005 intre paratul C.A., in calitate de imprumutator si parata N.M., in calitate de imprumutat, s-a incheiat un contract de imprumut garantat cu ipoteca autentificat sub nr.  468/2005 la BNP D.S. din Bucuresti. Conform acestui contract parata N.M. a primit de la paratul C.A., cu titlu de imprumut suma de 58.800 Euro, iar pentru garantarea restituirii sumei imprumutate a constituit in favoarea imprumutatorului un drept de ipoteca asupra apartamentului nr. 2 din imobilul din str. I.C.. Ipoteca a fost notata in partea a III-a a cartii funciare a imobilului. Parata N.M. nu si-a indeplint obligatia de restituire a sumei imprumutate. Imprumutatorul C.A. a formulat cerere de incuviintare a executarii silite, prevalandu-se de contractul de imprumut, garantat cu ipoteca.

Reclamantii au precizat ca la data de 16.03.2006 au consemnat la Casa de Economii si Consemnatiuni la dispozitia BEJ S.D. suma de 58.800 Euro conform recipisei de consemnare nr. 826122/1, reprezentand creanta paratului C.A. impotriva paratei N.M., iar la data de 17.03.2006 au consemnat, in aceleasi conditii si suma de 11.052 RON, conform recipisei de consemnare nr. 826196/1, reprezentand cheltuieli de executare.

Reclamantii au mai aratat ca imobilul care formeaza obiectul executarii silite este proprietatea lor, fiind dobandit prin contractul de vanzare cumparare de drepturi litigioase autentificat sub nr. 849/2003 la Biroul Notarial Mentor din Bucuresti. Ulterior din actul intitulat tranzactie, autentificat sub nr. 850/25.03.2003 la Biroul Notarial M din Bucuresti, N.M. si N.I.A. au confirmat tranzactia asupra apartamentului nr. 2 din str. I.C., sect. 1.

Reclamantii au mai apreciat ca au calitate de creditori chirografari ai paratei N.M. pentru restituirea pretului platit, pentru dobandirea dreptului litigios precum si pentru imbunatatirile aduse apartamentului.

In drept, au invocat art. 581, 428 si 523 C.p.c. si art. 1106 – 1109 C.civ.

Paratii nu au depus intampinare si nu au propus probe in aparare.

La prima zi de infatisare, 6.04.2006, reclamantii au modificat cererea de chemare in judecata, solicitand si suspendarea executarii silite inceputa in dosarul de executare nr. 74/2006 al BEJ S.D. din Bucuresti, pana la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare formulata de reclamanti inregistrata sub nr. 10318/299/2006 la Judecatoria sect. 1 Bucuresti, cererea de suspendare fiind respinsă ca inadmisibilă în aceeaşi şedinţă de judecată.

Instanţa a unit cu fondul excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de pârâta N.M.

Din analiza materialului probator administrat in cauza, instanta a retinut:

Dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 2 din imobilul din strada I.C. a fost retrocedat în patrimoniul pârâtei N.M. şi al numitei N.I.A., prin sentinţa civilă nr. 12 892 din 6.07.2000 a Judecătoriei sectorului 1, Bucureşti.

Reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate asupra acestui imobil de la pârâta N.M., prin contractul de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase, autentificat sub nr. 849 din 25 martie 2003 la Biroul Notarial M. din Bucureşti, în timp ce acesta era disputat într-un proces de revendicare, în dosarul nr. 97/2003 al Curţii de Apel Bucureşti.

Cauza care a format obiectul dosarului nr. 97/2003 al Curţii de Apel Bucureşti a fost soluţionată irevocabil la data de 2.04.2003, prin decizia civilă nr. 895 a acestei instanţe, astfel încât dreptul de proprietate al reclamanţilor, afectat iniţial de o condiţie rezolutorie cazuală (câştigarea procesului), a devenit pur şi simplu

Prin actul intitulat „tranzacţie”, autentificat sub nr. 850 din 25.03.2003 la Biroul Notarial M. din Bucureşti, la o zi după încheierea contractului de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase, în care are calitatea de parte şi numita N.I.A., aceasta din urmă a dobândit două camere, situate la parter, cu o suprafaţă de 30,20 mp, din imobilul înstrăinat reclamanţilor prin  contractul de cesiune de drepturi litigioase. Prin semnarea acestui act, în care se face referire şi la transmisiunea dreptului de proprietate efectuată de pârâta N.M., în favoarea reclamanţilor, N.I.A. a devenit parte în contractul de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase, încheiat de pârâta N.M., în ziua precedentă.

La data de 20.10.2005, conform extrasului de carte funciară eliberat la data de 16.03.2006, prin încheierea nr. 18534 dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al sectorului 1, pârâta N.M. şi-a întabulat dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 2, prevalându-se de drepturile sale succesorale asupra imobilului, iar la data de 7.11.2005, a împrumutat de la pârâtul C.A. suma de 58 800 EURO, constituind totodată în favoarea acestuia un drept de ipotecă asupra imobilului, conform contractului de împrumut garantat cu ipotecă, autentificat sub nr. 468 din 7.11.2005, la Biroul Notarului Public D.S. din Bucureşti.

La data de 21.02.2006, pârâtul C.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta N.M., încuviinţarea executării silite imobiliare asupra apartamentului nr. 2, în vederea realizării întregului său drept de creanţă, în cuantum de 58 800 EURO, formându-se astfel dosarul nr. 74/2006 la Biroul executorului judecătoresc D.S. din Bucureşti.

Cheltuielile de executare au fost stabilite la suma de 11 052 RON, conform procesului-verbal din 8 martie 2006, întocmit de executorul judecătoresc D.S.

Executarea silita imobiliară asupra apartamenului nr. 2 din imobilul din strada I.C. a fost încuviinţată la data de 3.03.2006, prin încheierea pronunţată în dosarul de executare nr. 680/2006 al Judecătoriei sectorului 1, Bucureşti.

Reclamanţii au consemnat la dispoziţia Biroului Executorului Judecătoresc D.S. din Bucureşti, conform recipiselor nr. 826122/1 din 16.03.2006 şi 826196/1 din 17.03.2006, sumele de 58 800 EURO, şi respectiv, 11 052 RON. 

Reclamaţii au solicitat, conform art. 523 C.proc.civ., încetarea executării silite, începută în dosarul de executare nr. 74/2006, deschi la Biroul executorului judecătoresc D.S., prin desfiinţarea măsurilor de executare.

Instanţa, conform art. 137 alin.1 C.proc.civ., s-a pronunţat cu prioritate asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active, unită cu fondul în şedinţa publică din 6.04.2006.

Calitatea procesuală activă este una din condiţiile cerute pentru execitarea acţiunii civile, ce presupune identitatea dintre persoana care formulează cererea de chemare în judecată şi cea care este titularul dreptului subiectiv civil dedus judecăţii.

Conform art. 523 alin. 1 C.proc.civ., debitorul sau altă persoană interesată poate obţine desfiinţarea măsurilor de executare, în tot cursul executării silite imobiliare, consemnând la dispoziţia creditorului urmăritor întreaga valoare a creanţei, cu toate accesorile şi cheltuielile de executare.

În cauză, reclamanţii sunt proprietarii imobilului ce formează obiectul executării silite imobiliare, dreptul lor fiind dobândit încă de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase (24.03.2003), iniţial afectat de o condiţie suspensivă cazuală, iar ulterior, la data de 2.04.2003, definitivat, prin efectul câştigării procesului ce a format obiectul dosarului nr. 97/2003 al Curţii de Apel Bucureşti. Având în vedere calitatea de proprietari ai imobilului ce formează obiectul executării silite imobiliare, instanţa a apreciat că reclamanţii justifică un interes în a face plata, în beneficiul pârâtului C.A., a obligaţiei asumate de pârâta N.M. prin contractul de împrumut garantat cu ipotecă, autentificat sub nr. 468 din 7.11.2005, la Biroul Notarului Public D.S. din Bucureşti şi respectiv în a solicita încetarea executării silite imobiliare pornite asupra bunului lor.

Faptul că prin sentinţa civilă nr. 4215 din 14.03.2006 a Judecătoriei sectorului 1 a fost respinsă în primă instanţă cererea reclamanţilor de constatare a calităţii lor de proprietari ai apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Bucureşti, str. I.C. şi respectiv de pronunţare a unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare nu constituie o probă suficientă pentru admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active, având în vedere că actul care constituie titlul de proprietate al reclamanţilor - contractul de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase, autentificat sub nr. 849 din 25 martie 2003 la Biroul Notarial M. din Bucureşti – este un act juridic valabil încheiat.

În consecinţă, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active ca nefondată.

În privinţa fondului cauzei, instanţa, constatând că reclamanţii au făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute admiterea cererii, consemnând la dispoziţia Biroului Executorului Judecătoresc D.S., atât întreaga valoare a creanţei, pentru plata căreia s-a început procedura de executare silită (58800 EURO), cât şi cheltuielile de executare (11 052 RON), a admis cererea formulată.

Faţă de împrejurarea că art. 523 C.proc.civ., incident în cazul executării silite imobiliare, prevede exclusiv desfiinţarea măsurilor de executare, iar nu şi încetarea sau suspendarea măsurilor de executare, astfel cum se prevede în cazul executării silite mobiliare (art. 428 alin. 1 C.proc.civ.), iar art. 523 alin. 2 C.proc.civ., face trimitere exclusiv la dispoziţiile procedurale prevăzute pentru soluţionarea cererilor prin care se urmăreşte oprirea cursului procedurii de executare, instanţa a dispus numai desfiinţarea măsurilor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 74/2006 al BEJ S.D. din Bucuresti, iar nu încetarea executării silite, prin desfiinţarea măsurilor de executare, cum au solicitat reclamanţii.

Desfiinţarea măsurilor de executare pe calea ordonanţei preşedinţiale, conform dispoziţiilor speciale ale art. 523 C.proc.civ., este diferită de anularea actelor de executare, ce poate fi dispusă în cadrul contestaţiei la executare, conform art. 399 alin. 1  şi art. 404 alin. 1 C.proc.civ. Desfiinţarea măsurilor de executare silită imobiliară, dispusă în baza art. 523 C.proc.civ., constituie o consecinţă firească a stingerii prin plată a obligaţiei pentru îndeplinirea căreia s-a început executarea silită, în timp ce anularea formelor de executare reprezintă o sancţiune procesuală ce intervine ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale în cursul fazei de executare silită.

Având în vedere dispoziţiile art. 523 alin. 3 C.proc.civ., şi constatând că pârâtul C.A., în calitate de creditor, nu a fost de acord să i se elibereze suma consemnată de reclamanţi la dispoziţia executorului judecătoresc, atât suma reprezentând cheltuielile de executare, cât şi cea reprezentând valoarea creanţei, vor rămâne în continuare la dispoziţia executorului judecătoresc.

Domenii speta