Legea 226/2006. Retroactivitatea legii. Limite de aplicare.

Decizie 1130 din 27.11.2008


Legea 226/2006. Retroactivitatea legii. Limite de aplicare.

De principiu dispoziţiile unui act normativ nu retroactivează, iar dispoziţiile retroactive , dacă există, trebuie să fie prevăzute expres. În ceea ce priveşte Legea 226/2006 dispoziţiile retroactivează doar pentru perioada 01 04 2001 -17 06 2006 astfel cum rezultă expres din dispoziţiile art.1 alin1.

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Decizia civilă nr.1130/27 noiembrie 2008

Prin acţiunea de asigurări sociale înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr.8388/97/2006, reclamantul A.G. a chemat în judecată CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII Hunedoara, solicitând să fie obligată pârâta să-i aplice prev. Legii nr.226/2006 şi să-i asimileze perioada de 29 de ani, 4 luni şi 12 zile lucrate în grupa a I-a de muncă, ca fiind stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă şi ca urmare să fie obligată pârâta să recalculeze pensia în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.226/2006 şi a Legii nr. 19/2000 iar criteriul de bază în stabilirea drepturilor de pensie să fie acela ca stagiul total de cotizare utilizat să fie cel pentru condiţii speciale de muncă şi anume de 20 de ani şi nu de 30 de ani, iar acordarea drepturilor de pensie recalculate conform Legii nr.226/2006 şi a Legii nr. 19/2000, să se facă în conformitate cu art.169 din Legea nr. 19/2000 cu plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea acţiunii reclamantul a arătat că s-a adresat cu cerere scrisă CASEI JUDEŢENE DE PENSII pentru a i se face aplicarea prevederilor Legii nr.226/2006 iar în răspunsul comunicat de pârâtă i s-a precizat că nu poate beneficia de prevederile acestui act normativ, aplicarea acestuia făcându-se doar pentru cei pensionaţi în baza Legii nr. 19/2000 şi de asemenea nu poate fi aplicată nici recalcularea pensiei în baza Legii nr.226/2006, cu toate că a lucrat o perioadă de 29 de ani, 4 luni şi 12 zile în grupa I-a de muncă.

Prin acţiunea formulată reclamantul a invocat excepţia de neconstituţionalitate a prev. art. l, 2, 3 şi ale art.2 alin.2 din Legea nr.226/2006 privind încadrarea locurilor de muncă, raportat la prev.art.l6 din Constituţia României. In motivarea excepţiei invocare reclamantul a arătat că prin aplicarea prev.art.l şi 2 a Legii nr.226/2006, doar pentru cei pensionaţi în perioada 1 aprilie 2001 - 17 iunie 2006 nu şi pentru cei pensionaţi anterior Legii nr. 19/2000, se încalcă "art. 16 din Constituţia României, privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii.

Pârâta, prin întâmpinare, a arătat că reclamantul este titular de drepturi de pensie stabilite în baza Legii nr.3/1977, conform cu decizia nr. 155833/22.06.1998, iar la data de 16.06.2006 s-a emis buletinul de calcul privind recalcularea pensiei în baza HG nr. 1550/2004 şi a OUG nr.4/2005, ulterior fiind emise două decizii de recalculare, la data de 10.08.2006 şi 8.09.2006, ca urmare a depunerii de noi acte de către titular. In calculul drepturilor de pensie recalculate s-a făcut aplicarea actelor normative referitoare la recalculare, astfel că punctajul mediu anual s-a calculat corect prin împărţirea la 30 de ani şi nu la 20 de ani aşa cum s-a solicitat.

Cât priveşte Legea nr. 226/2006, pârâta a arătat că prevederile acestui act normativ nu sunt aplicabile reclamantului, pensionat în anul 1998, încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale, se face de la data aplicării Legii nr.226/2006, respectiv 17.06.2006 şi retroactiv începând cu data de 1.04.2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000.

S-a mai arătat referitor la recalcularea drepturilor de pensie în baza Legii nr.226/2006, că prin pct.14 la Normele de aplicare a Legii nr.226/2006 se stipulează expres că beneficiază de recalculare, persoanele ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1.04.2001- 17.06.2006, ceea ce nu este cazul reclamantului.

Prin sentinţa nr.719/LM/2007 a fost respinsă ca nefondată acţiunea reclamantului.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut următoarele considerente:

Reclamantul A. G. este titular de drepturi de pensie pentru limită de vârstă,conform cu Legea nr.3/1977, în baza deciziei nr.155833/22.06.1998.

Prin decizia cu acelaşi număr din data de 16.06.2006 precum şi din data de 10.08.2006 şi 8.09.2006, reclamantul a beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie în baza HG nr. 1550/2004 şi OUG nr.4/2005. Astfel, s-a stabilit un punctaj mediu anual mai are faţă de cel anterior recalculării iar la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani.

Susţinerea reclamantului referitoare la utilizarea stagiului de cotizare de 20 de ani în loc de 30 de ani în calculul punctajului mediu anul, nu poate fi reţinută.

Astfel, potrivit art.2 alin.2 din HG nr. 1550/2004, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual, reprezintă vechimea integrală în muncă, prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie de care beneficiază persoana sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare, iar potrivit alin.3 din acelaşi articol, pentru peroanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1.07.1977 - 31.03.2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr.3/1977.

De asemenea şi prin Normele tehnice emise de CNPAS Bucureşti în aplicarea HG nr. 1550/2004 se precizează că în situaţia pensiilor pentru limită de vârstă stabilite în perioada 1.07.1977 - 31.03.2001, stagiul complet de cotizare ce se va utiliza la determinarea punctajului mediu anual este de 25 de ani pentru femei şi 30 de ani pentru bărbaţi.

Prin urmare, pârâta prin luarea în calcul a unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani în situaţia reclamantului, cu drepturi de pensie deschise în perioada 1.07.1977 - 31.03.2001, a procedat corect aplicând textele de lege mai sus menţionate.

Încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale în baza Legii nr.226/2006, se face începând cu data de 17.06.2006, data intrării în vigoare a legii şi retroactiv începând cu data de 1.04.2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, în situaţia îndeplinirii de către angajatori a condiţiilor impuse de acest act normativ.

In art.3 şi 4 din Legea nr.226/2006 se prevăd modalităţile şi condiţiile în care asiguraţii beneficiază de pensie limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, astfel că acest act normativ nu este aplicabil persoanelor titulare a unui drept de pensie stabilit în temeiul unui act normativ anterior Legii nr. 19/2000, cum este cazul reclamantului.

Recalcularea drepturilor de pensie, în baza Legii nr.226/2006, la care face referire reclamantul este prevăzută expres a se face doar în cazul persoanelor înscrise la pensie în intervalul 1.04.2001 - 17.06.2006, conform pct.14 la Normele de aplicare a Legii nr.226/2006, aprobate prin Ordinul nr.572/2006.

Prin decizia nr.351/3 aprilie 2007 Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate de reclamant, privind neconstituţionalitatea art. 1 şi 2 din Legea nr.226/2006, în sensul respingerii excepţiei invocate.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs reclamantul solicitând modificarea ei în sensul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată.

În dezvoltarea motivelor de recurs recurentul a criticat soluţia instanţei de fond susţinând că aceasta este nelegală fiind rezultatul interpretării greşite e dispoziţiilor Legii nr.226/2006. Astfel, se arată în esenţă că instanţa de fond a reţinut eronat că încadrarea locurilor de muncă în unităţi speciale în baza Legii nr.226/2006 se face de la data intrării în vigoare a acestei legi şi retroactiv începând cu 01.04.2001. Se susţine că o astfel de interpretare este greşită deoarece nu rezultă din textul şi spiritul legii .

Sub un al doilea motiv recurentul susţine că în mod eronat tribunalul şi-a bazat soluţia pe dispoziţiile Normelor tehnice de aplicare a Legii nr.226/2006, norme care sunt contrare legii.

Se mai susţine că o altă interpretare ar duce la soluţii discriminatorii şi la nerespectarea principiului dreptului câştigat.

Prin întâmpinare intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat susţinându-se în esenţă că soluţia instanţei de fond este legală şi temeinică.

Deliberând asupra recursului prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, în limitele prev. de art. 306 alin. 2 din codul de procedură civilă Curtea reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.226/2006 :

Art. 1 - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiţii speciale locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

   (2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unităţile prevăzute în anexa nr. 2, care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 - (1) Perioadele de timp în care asiguraţii îşi desfăşoară activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locurile de muncă prevăzute la art. 1 sunt stagii de cotizare în condiţii speciale.

  (2) Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă şi care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale.

Faţă de aceste dispoziţii legale susţinerea recuentului în sensul că instanţa de fond a apreciat greşit că legea se aplică doar celor ale căror drepturi de pensie s-au deschis după data de 01.04.2001 este nefondată. De principiu un act normativ nu retroactivează, iar dispoziţiile retroactive , dacă există trebuie să fie prevăzute expres. În ceea ce priveşte Legea nr.226/2006 dispoziţiile retroactivează  pentru perioada 01.04.2001 -17.06.2006 astfel cum rezultă expres din dispoziţiile art.1 alin1.

Susţinerile recurentului în sensul că alin 2 al art. 2 din lege ar justifica aplicarea acestei legi şi celor pensionaţi anterior intrării în vigoare a legii 19/2000 sunt nefondate. Aceste dispoziţii asimilează condiţiilor speciale de muncă perioadele în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare în vederea pensionării în temeiul Legii 19/2000 ( o persoană pensionată ulterior datei de 01.04.2001 poate să aibă stagii de cotizare realizate atât în grupa I de muncă potrivit legislaţiei anterioare cât şi în condiţii speciale de muncă potrivit Legii nr.226/2006). Aceasta nu înseamnă că Legea nr.226/2006 se aplică şi celor pensionaţi deja anterior intrării în vigoare a Legii nr.19/2000.

Modul de recalculare a pensiei pentru persoanele pensionate anterior intrării în vigoare a Legii 19/2000 este determinat de acte normative exprese, respectiv de OUG. nr.4/2005 şi HGR  nr.1550/2004, cate normative care au fost corect aplicate reclamantului la stabilirea drepturilor de asigurări sociale.

Potrivit dispoziţiilor Ordinului 572/2006 :

14. a) Persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 17 iunie 2006 beneficiază de recalcularea acestor drepturi prin valorificarea perioadelor realizate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, dacă au desfăşurat activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la această lege, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locuri de muncă din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 la aceeaşi lege.

    b) Persoanele înscrise la pensie pentru limită de vârstă în perioada prevăzută la lit. a) beneficiază de recalculare în situaţia în care, la data deschiderii dreptului la pensie, ar fi fost îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 sau 4 din Legea nr. 226/2006.

    c) La recalcularea drepturilor de pensie, punctajul mediu anual se determină potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr.226/2006.

    d) Recalcularea drepturilor de pensie se face la cerere, noile drepturi acordându-se conform prevederilor art. 169 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Susţinerea recurentului în sensul că dispoziţiile punctului 14 din Ordinul nr.572/2006 sunt contrare legii nu sunt întemeiate. Astfel cum s-a argumentat mai sus perioada de activitate a legii rezultă concret din textul acesteia iar Ordinul nu face altceva decât să reia această dispoziţie într-o altă exprimare.

De asemenea nici susţinerea recurentului în sensul că prin aplicarea acestei legi s-ar înlătura drepturile câştigate ale celor pensionaţi anterior Legii 19/2000 este nefondată. Asiguraţii pensionaţi anterior datei de 01.04.2001 au beneficiat la data stabilirii pensiei de toate drepturile cuvenite de legislaţia în vigoare la acea dată şi aceste drepturi s-au concretizat atât în determinarea vechimii necesare pentru pensionare, a vârstei de pensie precum şi în determinarea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale. Toate actele normative de recalculare a pensiei au pornit de la principiul păstrării în plată a pensiei mai avantajoase astfel că nici unul dintre drepturile câştigate , inclusiv cel referitor la cuantumul prestaţiei cuvenite nu a fost afectat.

Faţă de cele ce preced Curtea a respins ca nefondat recursul reclamantului.